Zeeuwse landbouw teleurgesteld na bezoek minister CRM ERIC DE NOORMAN 8 STREEKNIEUWS Landbouw Afzet meststoffen gedaald SUCCESJES DRUKKERIJ LAKENMAN OCHTMAN KAPELLE - De Zeeuwse landbouw heeft dinsdag wat teleurgesteld gerea geerd na het bezoek van minister De Boer van CRM aan enkele door bacterie- vuur getroffen fruitteeltbedrijven op Zuid-Beveland. De tegenstellingen bij de bacteriebestrijding tussen boeren en natuurbescherming kwamen duide lijk naar voren. De minister was naar Zeeland gekomen op uitnodiging van de drie zuidelijke landbouworganisaties. Volgens De Boer moet men in Ne derland leren leven met de aanwezig heid van bacterievuur. Hij vindt het zinnig, dat alle door bacterievuur aangetaste struiken en bomen bin nen een straal van vijfhonderd meter van fruitteeltbedrijven en boomkwe kerijen worden gekapt, maar alle zie ke bomen buiten dat gebied rooien is een ondoenlijke zaak. ,,Dat is finan cieel niet haalbaar en bovendien be tekent dat een geweldige aantasting van het landschap", aldus de mi nister. Snoeien Voorzitter J. Doeleman van de OOSTERLAND Bejaardensoos begon weer De bejaardensoos van Oosterland heeft haar poorten weer opengesteld. De wekelijkse bijeenkomsten wor den gehouden in het dorpshuis „Oosterhof" aan de Sint Joostdijk. De leiding heeft presidente mevrouw E. J. Poelman-van Leeuwen. Zij be treurde dat enkele leden niet aanwe zig konden zijn wegens ziekte. Ook penningmeester J. Boogert Jz. is ziek. Bij de bestuursverkiezing was mevrouw L. van 't Hoff-van der Maas aftredend maar wel met grote meerderheid herkozen. In de plaats van de heer L. W. Boogert werd me vrouw E. Nikerk-Stouten, zodat het bestuur weer voltallig is. Op deze eerste bijeenkomst werd besloten het jaarlijks reisje op dinsdag 28 septem ber te organiseren. Uitwisselingskoncert Op zaterdagavond 11 september hoopt de plaatselijke muziekvereni ging: „Oosterlands Fanfare", verge zeld van de drumband, een koncert te geven op Dreischor, in het kader van P.V. „Duiveland" Nieuwerkerk Uitslag wedvlucht vanuit Sittard d.d. 4 september. Afstand 148 km. In konkoers 283 duiven. Gelost om 8.00 uur. Aankomst eerste duif 10.08 uur (1156). Laatste prijsduif 10.28 uur. Comb, van Noorden-Dalebout 1,15, 67; Comb. Knop-Stouten 2, 18, 24, 25, 40. 47; C. v. Dijke 3. 4, 10, 23, 38. 52, 68; L. J. de Bruine 5, 14; A. S. de Ko ning 6, 9. 13, 20. 32, 35, 36, 42, 55, 62, 63; Comb. IJzelmeeuw 7, 43,49, 60; K. L. v. d. Werf 8, 45, 57, 59. 64; Comb. Dane-Dooge 11. 16, 21, 58, 61. 66, 70; M. Klink 12, 26; L. Smalheer 17, 27, 48, 54; P. Otte 19. 37, 41, 44, 69; A. de Jonge 22; Joh. Stouten jr. 28; W. M. Luiting 29, 46; C. J. Krijger 30, 39, 50, 53,71; A. C. de Ronde 31,33,65; A. Ha- gesteijn 34, 56; W. Dalebout 51. P.V. „Duiveland" Nieuwerkerk Uitslag wedvlucht vanuit Chateau- roux d.d. 4 september. Afstand 565 km. In konkoers 88 duiven. Gelost om 7.30 uur. Aankomst eerste duif 16.58 uur, (997 m). Laatste prijsduif 20.12 uur. A. S. de Koning 1. 3. 6. 25, 26; C. v. Dijke 2, 10, 16. 19. 30; J. v. d. Werf 4. 17; P. Otte 5. 8, 11, 12, 15. 20, 22. 29; Comb. Dane-Dooge 7, 18, 21, 23, 24; A. J. IJzelenberg 9, 13, 27; Comb. IJzel- meeuw 14; A. Hagesteijn 28. P.V. „De Reisduif" St. Philipsland Uitslag van de gehouden wed vlucht van de P.V. „De Reisduif" te St. Philipsland vanaf Sittard op 4 september 1982. In concours waren 404 duiven. Ze werden gelost met zuidwestenwind om 8.00 uur. De af stand bedroeg 137 km. De snelheid van de eerste duif was 1177.88 m/m. Aankomst 9.56.00. De snelheid van de laatste was 988.58 m/m. Aan komst 10.19.00. S. M. Quist 1. 4, 13. 14. 17. 20. 36. 62. 64, 67. 73, 86, 88. 90. 93. 98. 101; M. Mefjer &c Zn. 2, 10, 76; A v. d. Est 3, 24. 30, 43. 56. 57, 77. 78. 87. 89; Iz. Ver- meij 5. 12, 18, 51. 52.58, 95,97; A. P. v. d. Reest 6, 39, 50. 81; K. v. Dommelen 7, 9, 38, 41, 55, 74; J. v. Oeveren Zn. 8. 40. 79; Adr. Verwijs 11. 25. 32; J. D. Quist 15, 42, 61. 69. 02, 99; Th. Bakker 16, 26, 35. 54. 59. 84, 92; J. Walpot Zn. 19. 46, 68. 100; J. Quist 21. 22. 31, 33; P. v. d. Made 23.65; J. Zuidweg 27. 53; M. Mol 28. 37. 66, 70, 72; A. Verha- ge 29, 44, 63, 83; Joh. Reijngoudt 34. 75; M. Laban 45. 85; W. Neele 47, 49; Abr. Geense 48. 71; Vermaas/Verwijs 60; A. Faasse 80; K. A. Reijngoudt 91, 96; A. S. Hooglander 94. P.V. „De Reisduif". St. Philipsland Uitslag van de gehouden wed vlucht van de P.V. „De Reisduif" te St. Philipsland vanaf Sittard op 4-9-'82. In concours waren 134 duiven. Ze werden met zuidwesten wind ge lost om 7.30 uur. De snelheid van de eerste duif as 1053 75 m/m. Aan komst 16.24.19. De snelheid van de laatste duif was 881.36 m/m. Aan komst 18.08.51 L. Reijngoudt 1, 26; Iz. Vermeij 2. 3. K. de Frel 4. 17. 23; S. M. Quist 5. 6. J D Quist 7; A Faasse 8. 10, 15, 18. 20. 25; W. Neele 9; W. Beurkcns II. 12. J. Verwijs Zn. 13; J. C. Verwijs 14. 16. 22. 30. 33; Jac Geense 19. 32; K A Reijngoudt 21, 27. M Laban 24. 29. J. v. Oeveren 8c Zn. 28, 31; K. v. Dom melen 34. Zuidelijke Landbouwmaatschappij pleitte namens de organisaties voor het snoeien van alle door bacterie vuur aangetaste bomen. Ook in de natuurgebieden, omdat daarna de bestrijding van de infektie voor doel matiger kan worden aangepakt. De minister ontkende met klem de beschuldigingen, dat er in de natuur gebieden veel achterstallig onder houd heerst en dat mede daardoor de bacterievuurexplosie zo om zich heen heeft kunnen grijpen. De landbouw hield die beschuldiging onverkort overeind. de uitwisselingskoncerten, onder lei ding van de direkteur de heer J. Knuist. Alvorens de tent in Drei schor te betreden, omstreeks half acht, maakt men eerst een muzikale mars over het dorp. BRUINISSE Volop jonge oestertjes Bij de inventarisatie die momen teel in de Grevelingen plaats vindt, is men verwonderd over de tiendui zenden jonge oestertjes die worden aangetroffen van de broedval van het vorige jaar. De oesters zien er ge zond uit. De verwachtingen voor de broedval 1982 zijn minder opti mistisch. In het Grevelingenmeer werd weinig aanslag van oesterlar ven gekonstateerd op de uitgezaaide mosselzaadschelpen. De uitstekende groei van de broedval 1981 kompen- seert deze tegenvaller een beetje. Nieuwe of vernieuwde viskotters Van de fabriek bij Maaskant Brui- nisse vertrok deze week de Belgische Noordzeekotter van de firma Ver sluis en Vermoote uit Oostende, waarop een nieuwe Maaskant vislier was gemonteerd. In Stellendam deed de nieuwe vis- kotter VI. 26 van de fa. De Nooyer op het Haringvliet zijn technische proef vaart. De grote Ierse viskotter Atlan tic, die enige maanden lang in de vis sershaven lag en daar werd hersteld van de brandschade, is „opgeknapt en als nieuw" naar zijn thuishaven Dublin vertrokken en vist weer voor zijn eigenaren de fa. DEX-Taherty in de Ierse Zee. Medio september vertrekt één van de bedrijfsleiders van Maaskant naar Polen, waar de te water lating van de mosselkotter YE 16 van de fir ma Meijaart Yerseke eind deze maand plaats vindt. GOES Bacterievuurbestrijding Gedeputeerde Staten hebben beslo ten een werkgroep in te stellen om te onderzoeken of het aanbeveling ver dient om een provinciale verorde ning te doen vaststellen voor de bestrijding van het bacterievuur. De Gewestelijke Raad acht een derge lijk onderzoek ook noodzakelijk en verklaarde zich tijdens de vergade ring van het Landbouwschap volle dig bereid hieraan medewerking te verlenen. Namens de raad zullen de voorzit ter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) in Zeeland, de heer W. de Jager, en de gewestelijk sekretaris van het Landbouwschap, de heer W. Goeman, deelnemen aan deze werkgroep. Voorts nam de raad kennis van een overzicht van de Plantenziektenkun- dige Dienst waaruit bleek dat met het opruimen van aangetaste mei doorns e.d. goede vorderingen wor den gemaakt. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Capelle aan de IJssel: B. van 't Veld, Nunspeet. Bedankt voor Egmond aan Zee Binnen: J. de Gier, Marknesse- Luttelgeest; voor Maasdijk: J. L. Ra- vesloot, Heemse. SCHEEPVAART Abida, 7-9 T.A. rede Aruba Acteon, 7-9 van Chittagong naar Sin gapore Aldabi, 7-9 van Rotterdam naar Ant werpen Atlantic Star, 8-9 te Norfolk verw. Nedlloyd Amersfoort, 6-9 450 noord west Finisterre naar Puerto Cabeilo Nedlloyd Dejima,, 8-9 te Singapore Nedlloyd Rockanje, 6-9 van Piraeus naar Alexandrië Nedlloyd Tasman, 7-9 van Jeddah naar Dubai Onoba, 17-9 te Lymebay verw. Zafra, 7-9 te Rotterdam. MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 7 september 1982 Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 51,00 - 51,75; zomer- gerst (brouwgerst), basis 16 57,00 - 58,00; voergerst, basis 16 48,50; haver, basis 16 46,80; erwten (kleine groene) 77,50 -ƒ 83,50; Capucijners 77,50-/ 85,50; Schokkers 77,50 - 86,50; bruine bo nen (vrij van grond en halve bonen; 18 vocht) 150,00 - 157,50; karwij (boerenschoon) 242,50 - 247,50; karwij (prima doorsnee kwaliteit) 260,00 - 264,00; Blauwmaanzaad, geschoond en droog 275,00 -ƒ 315,00. Exklusief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldgewas, direkte leve ring, op auto geleverd, 12,50 -ƒ 13,50 per 100 kg. 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen, 13,50 - 14,50 per 100 kg. Voeder aardappelen 9,00 - 10,00 per 100 kg. Notering Rotterdamse Beurs d.d. 6 september 1982: Bintje 35-50 mm 16,00 - 17,00 per 100 kg; 50 mm-op- waarts 17,50 - 18,25 per 100 kg. Exklusief b.t.w. Uien Zaaiuien, veldsgewas 0,12-/ 0,14 per kg; Zaaiuien, 35 mm opwaarts 0,13 - 14,50 per kg. Op auto gele verd en exklusief b.t.w. Vlas Ongerepeld, op auto geleverd, ex klusief b.t.w. 0,40 - 0,48 per kg. Hooi en stro Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi, eerste kwaliteit 275,— -ƒ 300,—; dijkhooi, eerste kwaliteit 210,- 260,—; Luzernehooi 300,—; Roodzwenk 100,— 130,—; Veldbeemd 140,— 140,—; Rietzwenk 100,130,—; Raaigrassen 125,— -ƒ 140,—; gerstestro 120,—tarwestro 72,50- 80,—; - 105,—; schokkerstro 100,—; erwtenstro 150,— bruine bonenstro 120,— Op auto geleverd en exklusief b.t.w. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 8-9. Aanvoer: totaal 7705, runderen 2570, graskalveren 298, vette kalveren 50, nuchtere kal veren 2387, schapen 1566; geiten 76, slachtvarkens 763, slachtrunderen 1418. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2000 - 3100; guiste koeien 1525 - 2050; kalfvaarzen roodbont 2200 - 3000; zwartbont 2000 - 2500; klamvaarzen 1600 - 2000; guiste vaarzen 1500 - 1900; pinken 600 - 1300; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 375 - 675; zwartbont 200 - 575; weidescha- pen 80 -ƒ 140; lammeren 70 - 130; vette schapen 140 - 200; vette lam meren 130 - 215. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,65 - 9,20, 2e 7,75 - 8,65; vaarzen le 8,10 - 9,00, 2e 8,05 - 8,85; koeien le 8,05 - 8,85, 2e 7,20 - 8,05, 3e 6,80 - 7,20; worstkoeien 5,85 - 7,10; dikbillen extra boven note ring 9,50 - 13,45. Prijzen per kilogram levend ge wicht: vette kalveren le 6,55 - 6,70, 2e 6,40 - 6,55, 3e 5,50 -ƒ 6,40; slachtzeugen le 3,15 - 3,30, 2e 3.00 - 3,15, 3e 2,50 - 3,00. Overzicht: melk- en kalf koeien: aanvoer groter, handel normaal, en prijzen vlot prijshoudend; guiste koeien: aanvoer groter, handel nor maal, en prijzen gelijk; graskalve ren: aanvoer groter, handel redelijk vlot, en prijzen gelijk; vette kalve ren: aanvoer kleiner, handel vlot, en prijzen hoger; nuchtere kalveren: aanvoer groter, handel normaal, en prijzen hoger; schapen en lammeren: aanvoer kleiner, handel rustig, en prijzen gelijk tot iets lager; slacht vee: aanvoer kleiner, handel vlot, en prijzen stieren hoger, koeien gelijk; en slachtzeugen: aanvoer groter, han del vlot, en prijzen hoger. Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van ons dochter tje en zusje ELISABETH CATHARINA Wij noemen haar Ilse HENK, COBY en RICHARD DONSELAAR 6 september 1982 Margrietstraat 11 4307 BT Oosterland Tijdelijk adres: Zweedse Ro de Kruis Ziekenhuis te Zie- rikzee. Wij zijn erg blij met de ge boorte van INGE AADen INEKE VAN WESTENBRUGGE MARTIJN 9 september 1982 Vlakestraat 36 43ul XL Zierikzee Tijd. adres: Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Zierikzee. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de vele post, bloe men, fruit en andere attenties die ik tijdens mijn verblijf in en bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis mocht ontvangen. Ook dank aan doktoren, verplegend en keukenpersoneel van de afdeling Chirurgie van het Zweedse Rode Kruis Zie kenhuis te Zierikzee. JAC. DEURLOO Oosterland, september 1982 Molenweg 6 Op 5 september 1982 overleed in de Cornelia Stichting te Zierikzee onze geliefde zuster DINA FONTEIJNE-KNULST in de ouderdom van 96 jaar. Dreischor: W. DE BIL-KNULST D. DE BIL Scharendijke: M. C. KNULST M. C. KNULST-v. d. LINDE Den Haag: J. KNULST De begrafenis heeft plaatsgevonden 8 september. .RD-V AARTMANS Heden nam de Heere geheel onverwachts, op Zijn tijd, van ons weg, ons innig geliefd zorgenkindje en allerliefst zusje ELLA GOUDZWAARD op de leeftijd van 4 jaar. „De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen" B. G OU DZ WAARI G. W. GOUDZWAf ARJAN 4328 BG Haamstede, 7 september 1982 Zandweg 35 Geen bloemen. De teraardebestelling zal plaatsvinden op D.V. vrijdag 10 september a.s. om 15.00 uur op de algemene begraafplaats „Vredehof" te Haamstede. Degenen die de rouwdienst wensen bij te wonen worden beleefd verzocht om 13.45 uur aanwezig te zijn in de Kerk van de Gereformeerde Gemeente, Ankerweg 10 te Haamstede. Deze rouwdienst zal geleid worden door de Weleerwaarde Heer Ds. M. J. van Gelder. Gelegenheid tot condoleren aan huis en na de teraarde bestelling in de zaal van de Kerk. Heden nam de Heere geheel onverwachts, op Zijn tijd, van ons weg, ons innig geliefd kleindochtertje en nichtje ELLA GOUDZWAARD op de leeftijd van 4 jaar. Sterke de Heere de ouders in dit voor hen zeer smartelij ke verlies. Burgh: J. J. GOUDZWAARD Nieuwerkerk: J. J. GOUDZWAARD A. GOUDZWAARD-TIMMERS Burgh, 7 september 1982 Op dinsdag 7 september 1982 is van ons heengegaan op 75- jarige leeftijd mijn lieve broer JACOB BERREVOETS N. BOLIER-BERREVOETS Rotterdam Maashaven 6 Te koop: Honda Gold win, b.j. 1977, spec, paint, Krauser koffer set, leren Amerikaans zadel. Tel. 01112-2029. Honda 550 K, b.j. 1979, km.st. 22.000. A. M. de Reus, St. Joostdijk 29, Oosterland. Inruil teak buro 75,-. Inruil eethoek. zwart essen, com pleet 400,-. Duivelands Meubelhuis B V. Tel. 01114- 1213 en 01113-1513. Hogekerkstraat 12, Nieuwer kerk. Groot woonhuis met zonnige tuin, grote woonkeu ken met openhaard, achter kamer, 6 slaapkamers. Tota le opp. 271 m2. Prijs 95.000,— k.k. Te bevr. Unastraat 42, 01114-1265. Koopjes o.a. keukenblokken, aanrechtbladen, deuren, kastjes, grenen kubussen, af zuigkappen, kookplaten, zonweringen, schommelstoe len, diverse onderkastjes, spoel-elementen enz. Zelf af halen betekent extra korting. Telef. informeren hierover niet mogelijk. Kom zelf even kijken op vrijdagavond 18.30-21.00 uur of zaterdag 10.00-12.00 uur. Tielemans Profijthal, Julianaweg 43 te Melissant. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Vogelvoeder voor kanarie - tropis - papegaai - parkiet - kippen enz. Ook diverse soor ten eivoer, legkorrels enz. enz. Tuincentrum „Sluijs", Hoogezoom 44, tel. 1437, Haamstede. Fietsen, 5 j. garantie. Compl. v.a. 340,—. Gar Rido, Oude Noordstr. 11, Nieuwerkerk, tel. 01114-3032. Philips energie besparende S.L. lamp 39,50. Radio v. d. Berge, Zierikzee. Zwaar eiken bankstel met le ren kussens, z.g.a.n. van 6995,- voor 4495,-. Duive lands Meubelhuis B.V. Tel. 01114-1213 en 01113-1513. Keukenbuffetten - wit, gre nen decor of eiken decor. Breedten 80-90-100-120 cm. Ruime sortering en lage prij zen. Voor zelf afhalen nog een extra korting. Geopend vrij dag-avond 18.30-21.00 en za terdag 10-12 uur. Tel. 01877- 2622 of b.g.g. 2555. Tielemans Profijthal, Julianaweg 43 te Melissant. Slagerij Leen Simmers, Sint Domusstraat 26, telef. 2588. 1 kg malse stooflappen 14,—; 1 kg magere speklap pen 7,98; woensdag: 1 kg ge hakt 8,80. 1 Broedstel Blaskopros. Tel. 01110-3457. Te bevragen: Ze- vengetijstr. 7, Zierikzee. Hoge Kerkstraat 10, Nieu werkerk. Grote bedrijfs ruimte, eventueel te verbou wen tot zeer groot woonhuis met zonnige tuin en houten schuur op 261 m'. Prijs 55.000.- k.k. Te bevr. Unastraat 42. 01114-1265. Z.g.a.n. duikersuitrusting met fles van 7 1. aut. snorkel, bril, vliezen, sokken, mes, gordel met 5 kg lood. alles in grote nylontas in één koop 600,-. Te bevr. Ravestr. 30, Z'zee, tel. 01110-3838. Vrijdag en zaterdag aardap pelen. Bintje 0,30 p. kg. A. Neerhout, Oudeweg 9, Zie rikzee. Wegens overkompleet. Phi lips kleuren-t.v. grootbeeld. P.n.o.t.k. Telefoon 01110- 3615. Keukenblokken met roest vrij stalen bladen in de stan- daardmaten van 150-170-180- 200-220 cm met bijpassende wandkasten. Meestal uit voorraad leverbaar. Geopend vrijdag-avond 18.30-21.00 en zaterdag 10-12 uur. Tel. 01877- 2622 of b.g.g. 2555. Tielemans Profijthal, Julianaweg 43 te Melissant. Regenpakken, Nippon Safe ty, het beste en veiligste lichtgewicht pak in blauw, oranje, groen en geel. Door ANWB en Consumentenbond als het beste lichtgewichtpak beoordeeld. Jan de Jonge, Zierikzee, St. Jacobstr. 17-19. Jonge bruine hennen aan de leg bij: Pluimveebedrijf Schouls, Nieuwe Kooiweg 14, Zierikzee. tel. 01110-2232. Austin Prinses 1800 AL op gas, b.j. 1977, km.st. 79.000. Goede banden plus trekhaak. Vraagprijs 3000,-. Inr. klei nere auto mogelijk. Tel. 01117-2048. Peugeot 504 diesel, b.j. 1978, vr.prijs 6800,-. Te bevragen tel. 01114-2648 of 010-333560. Tourcaravan m. voortent, 5 pers. met verw. koelk. Tel. 01110-4977. Inruil eiken bankstel 1295,-. Inruil eiken bankstel 375,-. Duivelands Meubelhuis B.V. Tel. 01114-1213 en 01113-1513. Hang-, leg- en garderobe- kasten. Als pakket uit voor raad leverbaar. Zéér lage prijzen - voor zelf afhalen ex tra korting. Geopend vrij dag-avond 18.30-21.00 uur en zaterdag 10-12 uur. Tel. 01877- 2622 of b.g.g. 2555. Tielemans Profijthal, Julianaweg 43 te Melissant. Lijsterbesstraat 23, Nieuwer kerk. Groot bedrijfspand met bovenwoning. Totale opp. 200 m2. Prijs 110.000,— k.k. Te bevr. Unastraat 42, 01114-1265. Inruil salontafels 50,- en 100,-. Inruil wandmeubel, essenzwart, 495,-(275 x 180). Duivelands Meubelhuis B.V. Tel. 01114-1213 en 01113-1513. Jannewekken 11 - 4301 HH Zierikzee - Tel. 01110-6551 drukt de Zierikzeesche Nieuwsbode maar óók uw privé of zakelijk drukwerk KAMERBREED TAPIJT tegen zeer lage prijzen b.v. nylontapijt van f 39,75, f 52,75, 1 54,75 en f 58,50 en nylon tapijt, anti statisch f 69,75 en tapijt met 80% wol f 125,50 en voor zuiver wol f 167,50 per meter, kamer breed. Dit alles voor meeneemprljzen en toch tranco thuis. Kan ook door ons gelegd worden! Kom vrijblijvend een kijkje nemen in onze showroom. BOUWMARKT KEUKENCENTRUM JAN P. BOOGERT B.V. Wilgenstraat 1, OOSTERLAND, tel. 01114-1641 De huid van de beer DEN HAAG - Dc binnenlandse af zet van stikstof- en fosfaatzuur- meststoffen is in het seizoen 1980/81 met resp. 1 en 2% gedaald, terwijl van kalimcststoffen ruim 8% minder werd afgezet. Dit is o.a. het gevolg van het toegenomen verbruik van drijfmest en de hoge prijzen van kunstmetstoffen. Gemiddeld namen de prijzen van meststoffen in het af gelopen seizoen toe met ca. 10%. De produktie van stikstofmeststof fen nam enigszins toe terwijl de pro duktie van fosforzuurmeststoffen met bijna 10% afnam. Het merendeel van de produktie werd geëxporteerd, met name naar ontwikkelingslan den De totale exportwaarde bedroeg in 1980 1.5 miljard gulden Nederland is hiermee één van de grootste expor teurs ter wereld van kunstmest. Deze gegevens blijken uit het LEI rapport „De jaarstatistiek van de kunstmeststoffen 1980/81". 15. „Het lijken wel zeerovers", gromt Tor- wald. Erwin knikt. Aandachtig beschouwen ze de drie schgpen, die er kennelijk op uit zijn hen in te halen, want ze draaien met de koers van Erwins schip mee. „Laten de mannen hun wapens in orde bren gen", wondt de jonge Noor zich tot de aanvoer der. „Als het zeerovers zijn, zullen we ze een lesje geven. Betere troep dan hier aan boord is. vind je niet zo gauw, dus die overmacht van drie maakt op mij niet zoveel indruk". Fluitend begeeft Torwald zich midscheeps, waar dc krijgers stuk voor stuk harde, doorge winterde kerels uit Erwins piratentijd opge wekt de nadering van de drie vreemde schepen aan het bepraten zijn. Langzaam worden ze door de onbekenden ingehaald en aan hun be doelingen valt nu niet langer te twijfelen, want ze verspreiden zich om Erwins schip van drie zijden tegelijk te kunnen aanvallen „Ahé". zeevaarder", brult een stem al«T een bronzen klok. „Strijk het zeil en wees wijs Je ziet onze overmacht. Geef je over!" De Joms- hoofdman, want die is het. grijnst tegen zijn krijgers al half en half overtuigd, dat dit ene schip wel weinig zal kunnen beginnen, maar Erwins antwoord schudt hem wakker uit die droom. „Wij geven ons niet over aan de eerste de beste", schreeuwt de jonge Noor, bruisend van strijdlust. „Eén ogenblikje, dan krijg je een staaltje van onze wijsheid te zien."

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8