HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Palingvissers op Grevelingen voelen zich zwaar gedupeerd Zierikzee dient haastig motie in tegen wijziging financiële verhoudingswet De spiegel die barstte en The genius in Concertzaal F3EELAF1CE FOïOCRAFEIl Vendetta in Italië vergt dodei\ Kritiek van ROOS op WRR-rapport Maffia-moord in Italië Arabische Liga eens over vredesplan Midden-Oosten Wat biedt de BEELDBUIS? Benoeming kommissie leden in Westerschouwen Principe uitspraak gevraagd 1 6 ZIERIKZEE - De gemeente Zierikzee zal mogelijk wel twee miljoen gulden minder toucheren, wanneer de fi- nanciële-verhoudingswet zal worden gewijzigd, zoals het ontwerp er thans uitziet. Naur aanleiding van opmerkingen hierover in de kommissie financiSn dien de de V.V.D.-fraktie dinsdagavond een motie in, waarin wordt uitgesproken dathero ver weging van de genoemde beleidsvoornemens, met name ten aan zien van de Verfijningsregeling historische stadskernen, absoluut noodzake lijk is om op lokaal niveau een redelijk niveau van voorzieningen in stand te kunnen houden en een verantwoord beleid op o.a. financieel terrein te kunnen blijven voeren". Advétentie We doen meer dan de krant alleen REPORTAGE REKLAME „THUIS"FOTO'S ILLUSTRATIES BEDRIJFSFOTO'S kleur zwart-wit TEL. 01110-3568 JOH 3E33EVOEüi M. JOh 3E33EVOEÏ^ n. SAN CIPRIANO Dl ATRSA, ITALIË - Op het veld bij het drp San Cipriano di Aversa ten nooron van Napels zijn dinsdag vier plaaielijke boerenmensen doodgeschoter door twee gemaskerde mannen mi een pistool en een karabijn. Volgos de politie zijn ze slachtoffer va een wraakneming voortvloeiende Ct ru zie over akkergrenzen. Om het leven gebracht zijn 51- jarige boer Gioacchino Martinozijn 48-jarige vrouw Angela, hun 19- jarige zoon Francesco en de 49-j?ige dagloner Clausino. Een vijfde man die in het g»el- schap van de martino's was, wist\ch voor de daders verborgen te houen en waarschuwde de politie. HILVERSUM - Het overlegorgaan van de zeven regionale omroepen in ons land, Roos, is teleurgesteld dat er in het rapport over het mediabeleid van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid nauwelijks wordt ingegaan op de uitkomsten van de luisteronderzoeken in de afge lopen jaren met betrekking tot stree- kradio. Roos begrijpt ook niet waarom re gionale omroep alleen daar zou moe ten worden toegelaten waar behoefte aan streekradio uit financiële offers zou blijken. Het overlegorgaan is van mening, dat de behoefte pas kan blijken nadat een regionale omroep is opgericht en uitzendingen ver zorgt. ,,Dit is in de praktijk zo geble ken en bovendien verscheidene ma len door het luisteronderzoek vast gesteld", aldus Roos. Maatschappelijk gezien vindt Roos nog het ergst dat de WRR geen oog heeft voor de gaten, die er in het in formatievoorzieningenpatroon zou den vallen als dit WRR-advies zou worden overgenomen, terwijl vol gens Roos dit juist in het regional vlak uit een oogpunt van informatie beleid de meeste zorg vergt. ZEIST - S.G.P.-lijsttrekker Van Rossum is niet ontevreden met de uitslag van de verkiezingen waar het gaat om de drie kleine rechtse partij en, (behalve zijn partij, de G.P.V. en de R.P.F.), die volgens zijn konstate- ring ,,op sterkte zijn gebleven". De S.G.P. blijft op drie zetels staan en samen met de twee andere partijen komt dat op zes, evenals in '81. Van Rossum meent verder dat er nauwe lijks een andere mogelijkheid is dan een kabinet C.D.A. en V.V.D. Een kombinatie die hij liever ziet dan C.D.A.-P.v.d.A. NED. I: 11.00 Schooltelevisie; 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Te- leac; 18.58 Nieuws; 19.00 De wilder nis leeft; 19.50 De 7 van Blake; 20.40 Wie in het Nederlands wil zingen; 21.37 Journaal; 21.55 De overkant; 22.30 Talent; 23.40 Journaal; 23.45 Nieuws voor doven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 17.55 Studio Sport; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjour naal; 18.59 Ivanhoe; 20.00 Journaal; 20.27 Een kwestie van eer; 22.45 Ak- tua tv; 23.25 Journaal; 23.30 Nieuws voor doven; 23.35 Studio Sport extra. Stichting het Theater ZIERIKZEE - Als vrijdagavondfilm vertoont Stichting het Theater vrijdag 10 september de Spiegel die barstte naar het gelijknamige boek van Agatha Christie. Hoofdrolspelers zijn: Angela Lansbury, Geraldine Chaplin, Tony Curtis, Edward Fox, Rock Hudson, Kim Novak en Elizabeth Taylor. De regie is in handen van Guy Hamilton. St. Mary Mead. Een rustig Engels plattelandsdorp, waar alles loopt zo als het behoort te lopen. Totdat Hol lywood voor een filmproduktie zijn intrek neemt. Miss Jane Marple (An gela Lansbury) is St. Mary Mead's meest gevierde inwoonster, met een internationale reputatie als amateur- \etective, een bijna griezelig gevoel oor de waarheid en de gewoonteYi «tijd het slechtste te geloven, een ge- vionte die meestal gerechtbaardigd v\rdt door de gebeurtenissen. huwelijks zijn de Hollywood be- wders aangekomen of de eerste sla«itoffers vallen. Marina Gregg (Li^aylor) is de ster. Lola Brewster (Kif, Novak) is exotisch Hollywood van jp tot teen. Marina en Lola heb ben imen veel meegemaakt en ge- deeldjnklusief hun echtgenoten. Jast) Rudd (Rock Hudson) is de re- gisseü, Hij is getrouwd met Marina en off^ al zijn energie op om Marina met har rol van Mary Queen of Scots nar een derde Oscar te bren gen. Hijs daarbij omgevoelig voor welke abiding dan ook. Zelfs niet voor puijmoord. Marty N. Fenn (To ny Curtil is de producent, die niet spreekt ztjder daarbij te liegen. Een verleden een encyclopedie. Maar met een Krstrelease in de Radio Ci ty Music \all in het vooruitzicht lijkt het niet waarschijnlijk dat hij zich nu wil ontdoen van de hoofd rolspeelster. Hoewel The Genius Zaterdag en zondag draait de film The Genius. In de hoofdrollen spelen Terence Hill en de Franse actrice Miou-Miou. Joe is een revolverheid, die de dor pen van het Wilde Westen afreist om daar met de beste plaatselijke schut ter te duelleren. Zijn bijnaam is Joe Bedankt. Hij wil echter niet altijd een vrij armoedig zwerversbestaan leiden en dus verzint hij een plan om in een slag rijk te worden. Hiervoor verzekert hij zich van de hulp van zijn vriend Bill en diens vriendin Lu cy. Het plan van Joe ontstaat als kolo nel Pembroke vermoord wordt als hij op reis is naar het onder bevel van majoor Cabot staande fort Cristobal, dat vlak bij het indianengebied gele gen is. Pembroke moet een onder zoek instellen naar het gedrag van Cabot, die met name een bedrag van 300.000 dollar aan staatsgeld, dat bestemd was voor de indianen, in ei gen zak gestoken zou hebben. Joe wil die 300.000 dollar naar zijn eigen zak overhevelen. De motie zal unaniem worden inge diend aan de ministers van financiën en binnenlandse zaken, de Tweede Kamer, de frakties van de politieke partijen in de Tweede Kamer, de raad voor de Gemeentefinanciën, G.S. van Zeeland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en de raden van Nederlandse gemeenten die met dezelfde problematiek kunnen gaan kampen. Deze gemeenten wordt bo vendien gevraagd adhesie te betui gen. De motie zal, tijdens de vergade ring aangevuld, wegens de haast ook aan de (in)formateur worden gezon den. Bebouwingsmaatstaven V.V.D.-fraktieleider J. J. Geleijnse herinnerde nog eens aan de betref fende beleidsvoornemens van het rijk, waarin vooral de wijziging van de bebouwingsmaatstaven 1960 Zie rikzee zal treffen, omdat deze in ster kere mate bepalend zullen worden voor de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds. Daarnaast zal het aantal zoge naamde verfijningsuitkeringen in Installatie raad BURGH-HAAMSTEDE - Nadat in de raadsvergadering van de gemeen te Westerschouwen, dinsdagavond, de raadsleden waren beëdigd en de wethouders gekozen, werden de le den van de verschillende kommissies benoemd. In de kommissie voor de beroep schriften werden benoemd: C. van der Haven-Eikelenboom, J. van den Berge, J. C. Hendrikse, A. Verseput en J. de Wit. Plaatsvervangers: dr. H. J. van Zuijlen, S. Roos qn P. M. van den Aarsen. Voorzittër J. van den Berge. plv. J. C. Hendrikse. Kommissie voor de gemeente fi nanciën: G. J. van der Salm, J. van den Berge, dr. H. J. van Zuijlen en L Tieleman. Begrotingskommissie: alle raads leden, uitgezonderd de wethouders. Rekenkommissie: de leden van de kommissie financiën. Kommissie grond- en pachtzaken: J. Janse, P. M. van den Aarsen, S. Roos en J. van den Berge. Kommissie openbare werken: L. Tieleman, S. Roos, J. Janse en J. van den Berge. Kommissie ruimtelijke ordening: dr. H. J. van Zuijlen, J. C. Hendrikse, L. Tieleman en J. van den Berge. Komissie voor midden- en kleinbe drijf: G. J. van der Salm, plv. S Roos. Stichting Streek VVV Schouw en- Duiveland: J. L. Niematsverdriet- Leenheer, plv. A. J. Padmos. Reinigingsdienst Schouwen-Duive- land: J. L. Niemantsverdriet-Leen- heer en J. C. Hendrikse, plv. A. J. Padmos en S. Roos. Watermij Zuid-West Nederland: J. C. de Feiter, plv. A. J. Padmos. Werkvoorzieningsschap Schou- wen-Duiveland: A. J. Padmos en G. J. van der Salm. plv. dr. H. J. van Zuijlen en J. C. Hendrikse. Stichting Rode Kruis Ziekenhuis, Schou_ wen-Duiveland: J. L. Nie_mantsverd riet-Leenheer. Schoolartsendienst Schouwen-Dui- veland: J. C. de Feiter. plv. A. J. Pad mos. Gemeenschappelijke regeling Beatrixschool Zierikzee: J. C. de Fei ter. plv. S. Roos. Centrum voor automatisering Z.W. Nederland: J. W. de Jonge, plv. mej. A. C. Houtman. Stichting sportcentrum Schouwen- Duiveland: dr. H. J. van Zuijlen, plv. G. J. van der Salm. Do meeste van die palingvisscrs zijn uit oen goed renderend mossel- vissorsbedrijf gestapt om over te srhnkelen op do aal of palingvisserij op de Grevelingen Daar werden toen elf vergunningen uit gegeven en de mosseikwekors kregen van de amb tenaren van Directie Visserijen te ho ren, dat een aantal mossel kwekers- bedrijven zou moeten verdwijnen. Ze grepen de hun aangeboden kans om palingvisscr te worden en ze kre gen visrechten op de Grevelingen Onder visrechten was volgens hen belangrijke mate worden ingekrom pen of zelfs volledig komen te verval len. Een van de verfijningen is de re geling voor zogenaamde historische stadskernen. Uit mededelingen van de voorzit ter van de kommissie financiën is uit een eerste voorlopige berekening van de totaal te verwachten uitkering op grond van de van rijkswege aange kondigde beleidsvoornemens af te leiden, dat deze voornemens in one venredige mate financieel ongunstig zijn voor de gemeente Zierikzee. Ver wacht mag worden, volgens de V.V.D.-verklaring, dat dit (op jaar basis) twee miljoen zal zijn. Desastreuze gevolgen dus in finan ciële zin, aldus de heer Geleijnse, waardoor een financiële beleidsplan ning praktisch onmogelijk wordt ge maakt. Omdat er duidelijke symptomen zijn, dat de wijziging van deze wet in een vergevorderd stadium is, achtte de V.V.D. haast geboden met de mo tie. Na een schorsing schaarden alle frakties zich er unaniem achter. Plaatselijke kommissie voor geor ganiseerd overleg: C. van der Haven- Eikelboom, P. M. van den Aarsen en S. Roos, plv. J. Janse, L. Tieleman en J. C. Hendrikse. Kommissie sport-, jeugd- en kultu- rele zaken: J. C. Hendrikse en dr. H. J. van Zuijlen, plv. P. M. van den Aarsen en C. van der Haven- Eikelboom. Woonwagenschap Midden- en Noord-Zeeland: C. van der Haven- Eikelenboom, plv; P. M. van den Aarsen. PZEM: J. L. Niemantsverdriet- Leenheer. Gemeenschappelijkè règeling am bulancevervoer: J. L. Niemantsver- driet-Leenheer. Stichting dorpshuis Stichting dorpshuis Noordwelle: S. Roos. Gemeenschappelijke regeling regi onale brandweerkring noord- en midden Zeeland: S. Roos, plv. J. van den Berge. Stichting Zeeuwse Muziekschool: J. L. Niemantsverdriet-Leenheer. Bestuurschool Zeeland: J. W. de Jonge, plv. mej. A. C. Houtman. Gemeenschappelijke regeling natuur- en rekreatiegebied De Greve lingen i.o.: J. L. Niemantsverdriet- Leenheer. Advieskommissie voor het wel zijnsbeleid gemeente Westerschou wen: C. van der Haven-Eikelenboom (J. van den Berge), H. Streng-Hagen (geen), J. de Wit (D. E. Mooij); A. Kort (H. J. C. Apon-Snel), A. Damman (H. W. Rösken); J. Deist (mej. B. A. Mei jer); J. A. van den Broeke(F. Dudok), J. L. Flach (geen). Tussen haakjes de plaatsvervangers. ROTTERDAM - Tenzij er een won der gebeurt, komt er een regering van VVD en CDA ondanks het formi dabele herstel van de Partij van de Arbeid. De PvdA mog nog even een informateur leveren, maar de heren Van Agt en Nijpels zullen geen mid del onbeproefd laten om hem te doen struikelen, aldus het Vrije Volk. ROTTERDAM - De meest voor de hand liggende conclusie na deze Ka merverkiezingen is dat CDA en VVD nu snel een nieuw kabinet vormen, al dan niet met D'66 als garnering, al dus het Algemeen Dagblad. ook de visserij op schelpdieren be grepen c.q. als vergunningen voor het vissen op schelpdieren werden uitegegeven, dan behoorden die aan hen toe te komen Zij waren daar voor de eerst aangewezenen en de al leen rechthebbenden. Dat was im mers ook met de aal- en palingvisse rij het geval ARO B-procedure Om dit nu ook Juridisch vastgelegd AMSTERDAM - Het zou van kort zichtigheid getuigen de mogelijkheid van het herstel van de coalitie van het eerste kabinet-Van Agt (CDA/VVD) uit te sluiten. De verkie zingsuitslag leert dat de VVD het heel goed doet bij de jongeren. Een dergelijke duidelijke uitspraak nege ren zou kunnen leiden tot vervreem ding van velen van de politiek en daardoor vervelende spanningen oproepen, aldus Trouw. ROME, NAPELS - Leden van de Napolitaanse Maffia hebben woens dag in de buurt van Napels de 42- jarige aannemer Gennaro Califano vermoord. Volgens de politie behoor de het slachtoffer tot een maffia familie en is hij doodgeschoten door rivalen. De Romeinse politie heeft woens dag vijf Sicilianen gearresteerd, die vermoedelijk tot de Maffia behoren. Zij worden onder meer verdacht van heling van vals geld. FES - De topkonferentie van de Arabische Liga in Fes (Marokko) heeft overeenstemming bereikt over een vredesplan voor het Midden- Oosten, dat is gebaseerd op voorstel len van Saoedi-Arabië en Tunesië voor een oplossing van de Palestijnse kwestie en ook elementen bevat van het vorige week bekendgemaakte vredesplan van president Reagan. Dat hebben Arabische persbureaus woensdag onafhankelijk van elkaar gemeld. Aan het slot van de drie daagse top zijn geen mededelingen gedaan over het vredesplan. Het Tunesische persbureau TAP meldt vanuit Fes dat het nieuwe Ara bische plan deels is gebaseerd op een pleidooi van de Tunesische presi dent, Habib Bourguiba, voor „terug keer naar de internationale legali teit" in het Midden-Oosten. Bourgui ba die op de konferentie is vertegen woordigd door premier Mzali, heeft bij de vijftien staatshoofden en vijf andere delegatieleiders aangedron gen op aanvaarding van het verde lingsplan van de Verenigde Naties uit 1947 dat uitgaat van de vestiging van een Joodse en Arabische staat in Palestina. te zien, legden zij deze zaak voor een uitspraak voor aan de Raad van Sta ten, die eind september daarover uit spraak zal doen. Gekoppeld aan deze AROB-procedure is ook het recht op schadevergoeding voor de aalvissers. De korren van de ocstervissers ver schrikken en verjagen de aal. Deze alen wijken dan af van de geijkte we gen die ze anders zwemmen en ze ko men zodoende niet in de fuiken van de palingvissers terecht, die ieder in een bepaalde sektor van het Greve lingen vissen met hun fuiken. Uit hun hoeken kunnen ze aanto nen, dat ze in afwijking van vorige jaren weinig of niets hebben gevan gen. Namens de Grevelingenaalvis- sers treedt op Mr. J. J. den Hollander te Middelburg. De Kamer voor de Binnenvisserij is vertegenwoordigd door haar sekretaris Mr. van Arkel. 5 Zo, eerst maar het bed opmakea Neem ik daarna een douche, was be neden de boel vlug af en rijd dan naar huis. Hopelijk is vader zaterdagavond eens een beetje vriendelijker tegen Frans. Die goeierd houdt zich altijd in en doet net of hij nergens erg in heeft, als vader hem kleineert Hij moet nu toch eens ten volle inzien, dat hij on gelijk had, toen hij mij indertijd af raadde met Frans te trouwen. Ina ter Scheure ging op rand van haar bed zitten en dacht na. Het had heel wat voeten in de aarde, voor vader zijn toestemming gaf. Ze hoorde het hem nog zeggen op die gedenkwaardige avond: „Wel, je krijgt je zin, wantieder- een is tegen me! Goed, ik zal meewcr- ken en ik kom op de trouwerij. Maar dat is dan ook het uiterste. Verder wil ik niks met hem te maken hebbea Enne herinner je later, als het mis gaat goed, dat ik je gewaarschuwd heb! Dan hoef je bij m(j niet met hangende pootjes aan te komen. Je wilt hem met alle geweld? Oké, je gaat je gang maar. Het ouderlijk huis blijft voor jou van zelfsprekend altijd open, maar hem wil ik hier niet zien. Nu niet en nooit niet Is dat duidelijk?" Ze had de rustige Frans ter Scheure ontmoet in de garage. Frans reed altijd Mercedes Diesel, omdat hij zoveel ki lometers aflegde per jaar. En omdat hij vrij dicht in de buurt van garage Wals- oorde woonde, lag het voor de hand, dat hij op gezette tijden kwam tanken en voor kleine en grote reparaties naar Joop Walsoordei ging. Dat had twee voordelen: Joop \*s een eerlijke kerel en rekende besliseeen cent meer dan hem toekwam, bvendien was zijn wagen altijd in nobe klaar. Een ver- tegenwoordiger k* immers niet bui ten zijn auto? Nadat Ina Walsorden de Middel bare Meisjesschool *d afgelopen, vond ze het welletjes. Bijen ander werken wilde ze niet, dus iwam ze in het kantoor van haar vc^r zitten, kreeg een vast maandsalan betaalde kost geld en beschikte zotiende over een aardig bedrag aan gei Van nature zuinig, wat haar van his uit met de paplepel was ingegeve. zette ze het meeste geld dat ze maadelijks over hield op de bank. Te ziji»r tijd zal ik wel eens trouwen, meenc. ze. En dan heb ik een spaarpotje. H*vee) vrou wen komen er niet met legenden, als het zover is? Dat zal rnjj in?der geval niet gebeuren. Als het erg druk was, of veneer de meeste chauffeurs weg WA>n cn de monteurs aan het werk in garag e, hielp ze wel eens aan de pom Zo had ze Frans ter Scheure leren ennea Met een neutraal praatje wasiet be- gonnea Frans gaf altijd ec paar kwartjes extra en mensen, die /ertip gaven, vond ze aardig Ergens het inkonsekwent, wist ze. want zelfaf nooit fooien. Als het niet persé odig was, gaf je geen geld uit en faen geven was helemaal waanzin, bch van de klanten nam ze de fooien %n- VRIJDAG 10 SEPTEMBER NED. I: In de aflevering van ..De wildernis leeft" wordt een bezoek ge bracht aan het grote barrière rif ten noordoosten van Australië. ,,Wie in 't Nederlands wil zingen" is de titel van een amusementsprogramma vanaf de Firato en waaraan mede- werkina verleenden de groepen ..Het goede doel", ..Braak". ..Drukwerk" en ..Toontje lager" Het Metropole orkest staat onder leiding van Ruud Bos. ..De overkant" is de titel van een dokumentaire waarin wordt na gegaan hoe de vele en verschillende informatie bij de mensen overkomt. De VAR A-uitzending wordt besloten met een luchtig toneelspel met als ti tel ..Talent". Twee vriendinnen zijn op weg naar een nachtclub waar een talenjacht gehouden wordt. Een van de deelnemers blijkt een vroeger vriendje van een van de meisjes, zo dat de avond een heel ander verloop krijgt dan was voorzien. NED. II: De TROS opent met de tweede aflevering van de Ameri kaanse vertolking van ..Ivanhoe". ,,Een kwestie van eer" is de titel van de Amerikaanse tv film uit 1981. De ze film heeft als thema de korruptie bij de New Yorkse politie. Joe Longo is een inspekteur in hart en nieren. Hij denkt een goede vangst te hebben gedaan door de arrestatie van een drugshandelaar. Zijn superieuren zijn echter woedendBeelden van de Europese kampioenschappen atletiek te Athene besluiten de uit zending. Door GRÉ DE BOER zelfsprekend aan. Op een mooie zo mermiddag was hij weer bij de pomp. Vader Joop, die in druk gesprek was met een adspirant-klant, vroeg of ze even wilde helpen, hetgeen ze deed. Ze maakten ditmaal een langer praatje en het resulteerde in een uitnodiging van Frans om zaterdag met hem te gaan toeren. „Of werk je zaterdags?" Ze haalde de schouders op. „Soms. Maar als ik weg wil, kan dat natuurlijk". „Wat weerhoud je dan?" Ze gaf geen antwoord, maar Frans begreep haar zwijgen. „Als je gaat den ken, dat ik in de auto iets onbehoor lijks wil, maak ik me kwaad". Het meisje begon te lachen. „Hoe ben je, als je je kwaad maakt?" Hij keek kwasi-wild „Blijf dan maar uit mijn buurt, want dan rinkelen de ramen tot in verre omgeving". „En als je niet kwaad bent?" Hij knipoogde. „Als je dat zaterdag nu eens zelf probeerde te ontdekken? Ik garandeer je dat je er geen spijt van zult hebben". Natuurlijk ging ze die zaterdag met hem mee. Ze hadden een fijne dag, aten in een intiem restaurant en toen hij op de terugweg haar hand greep, vond ze het goed Ook toen hij haar *s avonds, nabij de garage in zijn armen nam en kuste. Binnen enkele weken wist vader Joop, dat zijn oudste dochter een jon gen had „Wie is het?" vroeg hij op een morgen op zijn kantoor. (wordt vervolgd) BRUINISSE/ZIERIKZEE - Het zint de palingvissers op het Greveiingenmeer nog steeds niet, dat aan de oesterhandelaren verenigd in de exporthandels vereni ging VERVOEX in YersekeCVer. van Oester Exporteurs) door de Kamer van de Binnenvisserij vergunning werd gegeven om op de Grevelingen naar oesters te vissen. 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6