Warm en wollig de winter in Waterschap heeft moeite nota wegensanering en mei vertraging bij ophogen dijken Brandweer kal overgaan tot aankoop hulpverleningsmateriaal Eremedaille in zilvt voor A. Boogert De spiegel barstte 'Im*-, -I f£H IWa, N.C.V.B. te Kerkwerve presenteert programma Onderzoek naar dood bejaarde vrouw Raad Middenschouwei STREEKNIEUWS AGATHA, CHRISTIES Modeshows Holty ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 9 September 1982 Nr. 23179 5 ZIERIKZEE - Het waterschap Schouwen-Duiveland dient zich - zij het node - akkoord te verklaren niet de vi sie van de minister van verkeer en waterstaat, neerge legd in zijn nota over de wegensanering: de overdracht van de waterschapswegen aan provincies en gemeenten. „De nadelen van het behoud van het wegenbeheer zien we zo groot worden - vooral in de toekomst - dat we het onverantwoord vinden om deze taak te behouden," zei dijkgraaf M. J. Steur tijdens de vergadering van het wa terschap, dinsdagmiddag. De minister heeft duidelijk ge maakt dat door de sanering niet meer middelen beschikbaar komen. Dat betekent dat voor de zogenaamde overige niet-plan wegen geen bijdra gen worden verstrekt, zodat het on derhoud van deze wegen volledig voor rekening van de beheerders zal blijven. Over de voorwaarden, waarop de overdracht van de wegen volgens de nota dient te geschieden, zijn van wa terschapszijde een aantal bezwaren aan de volksvertegenwoordiging kenbaar gemaakt. Profiteren ,,In de eerste plaats vinden wij het niet juist, dat de nog niet afgeschre ven kapitaalslasten van kwartaire en overige niet-planwegen na de sa nering voor rekening van de water schappen blijven. Van de uitgevoer de en nog niet afgeschreven kapi- taalswerken profiteren in dit geval de nieuwe beheerders en deze dienen ons inziens dan ook die lasten voor hun rekening te nemen", aldus Steur. Bij uitvoering van kapitaalswer- ken - althans bij de kwartaire wegen - wordt een bijdrage in de kapi taalslasten verstrekt op grond van de Wet Uitkeringen Wegen op 10- of 20- jarige annuïteitbasis. Volgens de sa neringsnota worden na overdracht deze jaarlijkse bijdragen niet meer verstrekt. In de tweede plaats vinden de wa terschappen het noodzakelijk, dat er op korte termijn een overgangsrege ling komt voor een bijdrage in de fi nanciering van kapitaalswerken aan de wegen, die zouden worden uitge voerd tussen nu en het tijdstip, waarop de sanering plaats vindt. An ders dreigen deze werken volledig te stagneren, omdat de kosten daarvan geheél voor rekening van het water schap zouden blijven. „Wij beseffen dat de sanering een uitholling van onze taak betekent. We hebben de mensen en materieel in huis om het onderhoud aan de wegen uit te voeren en het werk past goed in het totale werkschema, bezien over het hele jaar. Voor de personele ge volgen zal een regeling moeten wor den getroffen", zei de dijkgraaf. Dijken op Deltahoogte Er dreigt vertraging bij het op Del tahoogte brengen van de zee- en ri- vierwaterkerende dijken in Neder land, vanwege een gebrek aan finan ciële middelen. In plaats van gelijk tijdige afsluiting met de Deltawer ken, dreigt nu een verschuiving naar 1995 of mogelijk naar een nog later tijdstip. Hierover is een nota ver schenen, waarin wordt voorgesteld de gelden voor deze, door de betrok ken waterschappen uit te voeren, werken beschikbaar te stellen tussen nu en 1995. En wel zodanig dat de zwakste dijk- en duinvakken eerst aangepast kunnen worden en de min der urgente werken op een later tijdstip. Het tijdstip, waarop ten slotte alles zijn beslag heeft gekregen verontrust de waterschapswereld. ,,Het vooruitschijven van de vei ligheid is voor de waterschappen een moeilijk te verteen zaak. Via de Unie van Watersnippen is de rege ring dan ook met jlem verzocht om zodanige financtfe middelen be schikbaar te stelln, dat de werken in elk geval in 199 voltooid kunnen zijn", aldus de her Steur. De voorzitter vrtelde de vergade ring dat ingenieuibureau Witteveen Bos het plan makt voor de aanleg van een persleidig van de rioolwa- terzuiveringsinst/ilatie aan de Boe- renweg te Zierijzee in de richting van de nieuw te ©uwen installatie te Kerkwerve. Hijjioopte het voorstel tot aanleg van e persleiding op de vergadering var&3 november aan de leden te kunnerkoorleggen. virkoop De vergaderjtg ging akkoord met de verkoop vp het parkeerterrein nabij de rotonje te Westenschouwen aan de gemepte Westerschouwen. Griffier J. Rcte wil per 1 juni 1983 gebruik makel van de VUT-regeling. Er is al voorzïn in zijn opvolging. De verordening i>p de passieve open baarheid va/ bestuur werd vast gesteld. HILVERSUM - De lijsttrekker van de P.P.R., Ria Beckers, schreef het verlies van één zetel van haar partij toe aan het grote partijen-effekt. „Er zullen veel P.P.R.-stemmers hebben gestemd op de P.v.d.A.", zo veron derstelde zij. Haar partij zou naar haar mening minder hinder hebben gehad van de Evangelische Volkspar tij, die met één zetel voor het eerst in de Tweede Kamer komt. NIJMEGEN - De Nijilieegse politie is donderdagmorgen vroeg begonnen met het systematisch uitkammen van een crossterrein aan de overkant van de Nijmeegse Graafseweg om enig licht te krijgen in de mysterieu ze dood van de 84-jarige Nijmeegse mevrouw F. van Kleef-Smits. De vrouw werd woensdagmorgen in haar woning aan de Graafseweg dood en aan handen en voeten gebon den op bed aangetroffen. Zij was al leen thuis omdat haar 84-jarige echt genoot daags tevoren in een zieken huis was opgenomen. Een nichtje dat poolshoogte wilde nemen bij haar tante kwam voor een gesloten deur en waarschuwde de buren. Een buur jongen die daarna door een openstaand raam de woning binnen ging vond de bejaarde vrouw op bed. De politie sluit niet uit dat de vrouw het slachtoffer is geworden van in brekers. Advertentie MIDDENSCHOUWEN - De raad Vin Middenschouwen besloot dinsdagavond zonder hoofielijke stemming tot wijziging van de vergoedingsregelilg voor de brandweer per 1 januari 1982. Burgemeester Q wethouders hadden voorgesteld een krediet van f 10.000 beschikbaar te stellen voor aanschaffing van hupverleningsmateriaal ten behoeve van de brandweer teKerkwerve. De voor zitter zei, dat aanschaffing van ht materiaal wenselijk is, gelet op het feit, dat de leden «n de brandweer al ge ruime tijd bezig waren met hei volgen van kursussen voor hulpverlening. De bedoelirf is tot geleidelijke aan schaffing over te gaan. De heer J. M. van Langeraad (VVD) zei verheugd te zijn, dat het hulpver leningsmateriaal kon worden aange schaft. Hij had liever gezien, dat in het voorstel vermeld was, het hulp verleningsmateriaal voor beide brandweerkorpsen bestemd is. De heer W. G. Renden wees er op, dat de PvdA bij de algemene be schouwingen m.b.t. de begroting 1982 al aandacht gevraagd had voor aanschaffing van hulpverleningsma- teriaal. Hij vond aanschaffing der halve terecht, al hoopte hij, dat het' materiaal nooit zou behoeven te wor/ den gebruikt. De voorzitter zei, dat het materia^ gelet op de belasting van de brar weerauto ondergebracht zal word bide brandweer te Kerkwerve. Zon- "df hoofdelijke stemming besloot de r;id akkoord te gaan met een tele- fönaansluiting van de gemeente- ^èrkplaats te Scharendijke. Bezwaarschriften Tegen het ontwerp-bestemmings- 'plan ,,Kern Scharendijke" zijn een aantal bezwaarschriften ingediend. In verband met onderzoek van de be zwaarschriften besloot de raad op voorstel van burgemeester en wet houders tot verdaging van de beslis sing over de vaststelling van het be stemmingsplan tot uiterlijk 1 januari 1983. pen veertig jaar opgewerkt/ot een belangrijke kracht. ,,De beginperiode bij Zeelpdia zal een moeilijke tijd zijn gev=est. De oorlogsjaren waren zeker /et roos- Veertig jaar bij Zeelandia ZIERIKZEE - Zeelandia vierde dinsdagmiddag in besloten kring het veertigjarig jubileum van boekhou der A. Boogert. Deze bijeenkomst kreeg een extra feestelijk tintje na dat burgemeester Th. H. de Meester van Zierikzee geheel onverwacht de jubilaris bij koninklijk besluit van 2 september de eremedaille in zilver opspeldde, verbonden aan dc Orde van Oranje Nassau. In een korte toespraak wees de bur gemeester op de diverse funkties die de jubilaris in het sociale leven ver vult. maar ook binnen het bedrijf heeft de heer Boogert zich de afgelo- kleurig". Sprekerging diep op deze zaken in, omd/ dagavond in een bredere bileumfeest gevierd zal Toegewijd Ook direkteur M. Dqfeman hield het kort. Hij typee/e de heer Boogert als een „toegvjd man" die door de jaren heen zijijwerk buiten gewoon korrekt heeflgedaan. ..Hij heeft binnen ons bedff de evolutie meegemaakt van pot/od naar com puter. Dat is een jnge periode, tenslotte begint eert40-jarig jubi leum een zeldzaamh/d te worden", aldus de direkteur. Jeugdsoos Burgemeester en wethouders had den aanvullend een voorstel gedaan om een krediet van f 10.000,- be schikbaar te stellen voor het aan brengen van een nieuw dak op het ge bouw van de jeugdsoos te Scharen dijke. De voorzitter lichtte toe, dat het dak ernstige lekkage vertoont. Aan gezien de eerste paar jaar nog niet tot het bouwen van een andere jeugd soos kan worden overgegaan, wordt het aanbrengen van een nieuw dak als een oplossing gezien. De voorzitter zei uitdrukkelijk, dat in de raming van 10.000 o.a. de kosten van de Technische Dienst be grepen zijn. De heer W. G. Renden (PvdA) zei, dat het voorstel hem wat overviel. Hij vroeg of het gebouw later nog er gens anders voor kan worden ge bruikt. Hij vond een bedrag van 10.000 een fors bedrag. De voorzitter zei, dat met de voor gestelde voorziening de levensduur van het gebouw kan worden gerekt. Over een latere bestemming van het gebouw kon niets worden gezegd. Wethouder Padmos was het met de heer Renden eens, dat met het herstel een fors bedrag gemoeid is. De ge- meentefinanciën laten nieuwbouw op kortere termijn evenwel niet toe. De raad besloot conform het voor stel van burgemeester en wethouders het gevraagde krediet beschikbaar te stellen. BROUWERSHAVEN Raadsvergadering Brouwershaven Maandag 13 september vergadert de raad van de gemeente Brouwers haven in het stadhuis. Tijdens deze vergadering zullen vertegenwoordi gers worden aangewezen die namens de gemeente in besturen van gemeen schappelijke regelingen en stichtin gen zitting zullen nemen. Verder zul len de leden worden benoemd voor diverse advieskommissies. KERKWERVE Doorgereden na botsing De wagen van J. J. W. v. IJ. uit Ker kwerve werd in de nacht van maan dag op dinsdag door een automobi list aangereden, die na de botsing doorreed. De Rijkspolitie heeft via getuigen en enig speurwerk de dader J. V. uit Kerkwerve, kunnen opspo ren. Beide wagens liepen materiële schade op. Kursus E.H.B.O. De E.H.B.O. vereniging Kerk werve begint woensdag 6 oktober met een nieuwe kursus E.H.B.O. Ie dereen is van harte welkom. Be langstellenden kunnen bellen: 01110- 2547. Oud papier- De heer A. Boogert kijkt verrast, terwijl burgmeester Th ff. de Meester hem de versierselen in 2ilver, verhonden aan de oiï "öa Oranje Nassau opspeld. (Fin: Zierikzeesche Nieuwsbode) KERKWERVE Dc Nederlands Christen Vrouwenbond (dc N.C.V.B.) afdeling Kerkwerve heeft het pro gramma voor het seizoen 1982-1983 al weer klaar. Iedereen is van harte welkom om eens met de N.C.V.B. tc komen kennismaken op de afdelings avonden in het verenigingsgebouw aan dc Bcatrixstraat. De vergaderingen zijn bijna altijd do derde woensdag van de maand. De avonden beginnen met zingen, gebed en meditatie, waarna een spreekster of spreker het woord krijgt, hetgeen soms wordt geïllustreerd met dia's of film. Ook is er wel eens een de monstratie of een creatieve avond. Men hoopt dat het nieuwe seizoen weer een goed vcrenigingsjaar wordt waarop men weer wat nieuwe leden kan begroeten. Excursies Het programma ziet er als volgt: dinsdag 14 september bezoek aan drukkerij Lakenman Oehtman (Zierikzeeseehe Nieuwsbode). Ver trek per auto om 13.15 uur vanaf het Stichting Het Theater vertoont in de Concertzaal: A.S. VRIJDAG 20.00 UUR Spiegeltje spiegeltje aan de wand wie maakte wie terloops van kant? De filmeditie is alom in de boekhandel verkrijgbaar. Naar het gelijknamige boek van Agatha Christie a.s. zaterdag 20.00 uur a.s. zondag 20.00 uur SERGIO LEONE imrnrn TERENCE Hill MI0U-MI0U «eer» genie, twee partners en een uilskuiken" iwt ROBERT CHARLEBOtS PATRICK MCCOOHAN regie damiandoamian) ncHNicoioe' pmav&on' muziek ENNIOMORRICONE --.r-v*---' a.l. ZIERIKZEE - De komende najaars- en wintermode staat in het teken van „eerlijke materialen" aldus Holty Mode te Zierikzee. Tijdens een serie korte modeshows verleden week in de winkel toonden drie mannequins de nieuwe kollektie. Vooral kreaties gemaakt van duurza me materialen als wol, zijde en alcantara vielen bij het publiek in de smaak. Zaterdag 11 september haalt de S.V. W.I.K. oud papier op in Kerk werve, Noordgouwe en Schudde- beurs. verenigingsgebouw. Opgeven voor zaterdag 11 september bij dc presi dente mevr. C. Viergever -Lcgemnatc of de secretaresse mevr. H. A. 1'. Huigens-Stoel. Woensdag 22 september; de heer S. J. Bergsma geeft een lezing over „Dieren en dicrengcneeskundo". Woensdag 13 oktober: Zierikzee, Streekvergadering. Woensdag 17 no vember: Spreekster van de avond mevr. M. J. L. Hack-Engel zal hot hebben over het bondsonderwerp „Vrouw en vrijwilligerswerk". Woensdag 15 december Kerstavond Woensdag 19 januari: deze avond spreekt ds. C. L. dc Rooy uit Zierik- zee over het thema „Wat wel en wat niet mag". DEN HAAG Het politieke driestromenland (lins. centrum, rechts) is opnieuw bevestigd. In de huidige omstandigheden moet aange nomen worden dat het accent daarin de komende vier jaar op centrum rechts zal liggen, aldus de Haagsche Courant/Rotterdams Nieuwsblad Drie mr -Uilen uit de nieuwe winterkollektie van Holty'motie. Links een klas siekr japon, midden een twee-delig pakje in opvallende kleuren en rechts cc pakje met een alcantara hesje, voor de grotere ■maten. In een tijd dat weer op do kleintjes moet worden gelet, verlangt de kon- sument goede kwaliteit en dat is voor de internationale ontwerpers reden geweest om een mode te ont werpen die lang meegaat. Extreme mode-nieuwtjes waren er niet, want in principe gaat het in het komende seizoen om gemakkelijk draagbare kleding, en dat is zeer uiteenlopend. Rokken Warme ruiten rokken zijn er weer volop en verder toonde Holty ook wollen rokken met een gobelin pa troon De jasscnkollcktic ziet er - ook al - „warm" uil Mantels met een plaid- voering zijn aktueel dit najaar en verder heeft Holty ook dit jaar weer (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) jassen van alcantara, een materiaal dat op subdc lijkt. Hiervan weden ook diverse pak jes en hesjes getoond. Pantalons Op het gebied van pantalons werd de zogenoemde Norweger als nieuw tje gepresenteerd. Dat is een (soms gevoerde) pantalon die rond de en kels met een bandje wordt dichfgr maakt. Een dikke trui met Noors pa troon en korte laarsjes rtiaken dit jeugdige modebeeld kompleet De twintig minuten durende shows waren slechts mode-flitsen, die „maar een kleine greep waren uit de nieuwe kollektie". aldus Gerda van Heemskerk die de shows vlot preien teerde.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5