Brouwershaven gaat door met zelfde wethouders Schot en v. d. Velde nieuwe wethouders in Bruinisse Wethouders Bakker (PvdA) en Op 't Hof (CDA) in Duiveland herbenoemd Zonnemaire ingedeeld bij dorpenplan STREEKNIEUWS STREEKNIEUWS D'66 verliest vooral aan PvdA Ommezwaai naar rechts kollege 4 Samenwerking PvdA en VVD liep goed BROUWERSHAVEN - De heer Ph. J. van Ast (VVD) en mevrouw S. C. J. B. Loschacoff-de Kanter (PvdA) wer den dinsdagavond opnieuw gekozen tot wethouders van de gemeente Brouwershaven. Met een volstrekte meer derheid (in beide gevallen negen stemmen voor en twee blanco) heeft de raad hiertoe besloten. Vier nieuwe raadsleden konden worden begroet. Dit zijn: dtf heren R. J. v. d. Wekken, M. C. Ganzeman beiden CDA; M. J. C. Mol, VVD en P. v. d. Meide, GPV/SGP/RPF. 7\ De heer R. J. v. d. Wekken (CDA). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE Aanrijding fiets en bromfiets Ter hoogte van de ingang van het ,voonwagenkamp te Zierikzee raak- ten fietser T. v. P. uit Zierikzee en bromfietser A. B. uit Zierikzee woensdagmiddag met elkaar in bot sing. V. P. zou de brommer niet heb- b-n gezien en reed tegen B. op. Bei den vielen op de grond. V. P. raakte licht gewond aan enkele ledematen. De fiets en de bromfiets werden be schadigd. Kursus kantklossen en textiele werkvormen In klubhuis de Lichtboei van het Leger des Heils te Zierikzee begint 21 september de kursus kantklossen en Y -der kunnen belangstellenden nog deelnemen aan de kursus textiele werkvormen die inmiddels al is be gonnen. Voor meer informatie kan men terecht bij het klubhuis. Volksdansen voor 60 Klubhuis de Lichtboei van het Le- r des Heils organiseert iedere vrij dagmiddag van twee tot vier uur V ilksdanslessen voor 60 plussers. Be- 1 mgstellenden kunnen voor inlich tingen terecht bij de Lichtboei. WESTERSCHOUWEN Aktiviteiten Vereniging van Huisvrouwen De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen afdeling Westerschou- v. en heeft in de maand september al weer drie samenkomsten. Op de veertiende wordt een bezoek gebracht aan de zijdekwekerij Ter zijde" Wouwse Plantage. Vertrek Amrobank Haamstede, 13.00 uur. Op 28 september is er een koffie ochtend in konditorei A. Hoogenaar w 1 een lezing door mevrouw Huge o r Flora aan de Zeeuwse dijken. 10.00 uur. De Bridgeclub start op 30 septem ber in Hotel Bom. 9.30 uur. IU RGH-H AAMSTEDE Botsing Bestuurder N. A. v. P. uit 1! imstede kwam woensdagmiddag in ijn auto vanaf de stoplichten de N'>ordstraat in en sloeg linksaf naar h< parkeerterrein achter de Amro bank Automobilist A. C. C. v. T. uit Halsteren naderde van de andere kant en reed tegen de wagen van V. P aan. Na de beëdiging van de raadsleden, leek de verkiezing van de wethou ders een voor de hand liggende zaak. Tenslotte tellen VVD en PvdA- fraktie beide vier leden, terwijl de CDA na de verkiezingen één zetel heeft verloren en nu slechts met twee man in de raad is vertegenwoordigd. De kombinatiepartij SGP/GPV/ RPF staat er helemaal alleen voor. De heer C. J. de Munnik (PvdA) gaf te kennen opnieuw met de VVD te willen samenwerken omdat deze kombinatie de afgelopen jaren geen grote problemen heeft opgeleverd. Ook de heer J. K. Goemans van de WD sprak zijn voorkeur uit voor een kollege bestaande uit VVD en PvdA, omdat deze samenwerking de afgelopen vier jaar naar tevreden heid is verlopen. Blanco De heer Van de Wekken (CDA) meende, gezien de mate van overleg, dat zijn fraktie blanco moest stem men. De heer De Munnik wilde hiero ver wel het een en ander kwijt. ,,De opmerking van de heer Van der Wek ken zou suggereren dat wij niet met het CDA willen samenwerken, maar alvast iets met de VVD bekonkeld hebben. Dat is niet juist. Wij hadden geen reden om een samenwerking met de VVD af te slaan maar stonden open voor overleg met CDA". Deze ,,mate van overleg" was voor de CDA-leden toch reden om blanco te stemmen. Vervolgens werd de heer Van Ast en mevrouw Loschacoff tot wethou der benoemd. De heer M. C. J. Mol (VVD). De heer P. v. d. Meide (GPV/SGP/ RPF). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) NOÜRDGOUWE Aanrijding Motorrijder P. J. K. uit Dreischor belandde dinsdag langs de Klooster- weg in de sloot. Hij was geschrokken van automobilist J. A. M. W. uit Ou- werkerk a/d IJssel die linksaf de Kloosterweg in wilde slaan. De mo torrijder remde en belandde vervol gens in de sloot. Hij liep geen per soonlijk letsel op. SIRJANSLAND Bejaardensoos De bejaardensoos van Sirjansland zal dinsdag 14 september weer begin nen. Het bestuur hoopt dat alle leden en serveersters aanwezig kunnen zijn. De heer R. v. d. Weyde zal tij dens deze eerste bijeenkomst het een en ander vertellen over de stichting Welzijn Ouderen". Verder bestaan er al plannen voor het najaarsreisje. Gedacht wordt aan de Hoekse Waard. In Den Briel zal dan een korte koffiepauze kunnen worden gehou den. In oktober wordt te ,,Sir" de be jaardensoos uit Axel verwacht. Hier voor zullen diverse aktiviteiten op touw worden gezet. Ten slotte deelt het bestuur mee dat nieuwe leden van harte welkom zijn. Opbrengst kollekte De kollekte voor de kankerbestrij ding, die werd verzorgd door de da mes Blauw, Stuik en Op 't Hof heeft het mooie bedrag opgebracht van 313,50. BRUINISSE Loop der bevolking over augustus Leendert A. Hofland, Martinus J. C. Holleman, Laurens F. M. de Hoed; Krina P. van der Meer. Gehuwd Jan Hanzen en Pieternella T. van de Velde; Theun A. Hoogerheide en Eli zabeth C. van Beveren. Overleden Job J. van de Graaf, 19 jr. De heer M. C. Ganzeman (CDA). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Burgemeester Slabbekoorn sprak de hoop uit dat de nieuwe raadsleden zich spoedig zullen thuisvoelen en dat een goed bestuur de gemeente zal begeleiden. ,,De komende raadsperi ode zal echter in het teken staan van bezuinigingen. We kunnen geen grote sprongen meer maken. Integendeel: we zullen eerder een stapje terug moeten doen." Er zal een plan worden opgesteld ter bevordering van de leefbaarheid in de kleine dorpen op Schouwen- Duiveland. Dit projekt zal zich rich ten op de dorpen Zonnemaire, Sir jansland, Ellemeet, Serooskerke en (op St. Philipsland) Anna Jacobapol- der. Burgemeester Slabbekoorn lichtte toe dat een dergelijk dorpenplan als voorbeeld kan dienen voor overige dorpen in Nederland en tevens kan het een positief effekt hebben in ei gen gemeente. NIEUWERKERK - De negen raadsleden van de ge meente Duiveland hebben dinsdagavond de eed/belofte afgelegd voor de komende raadsperiode van vier jaar. De heren J. op 't Hof (CDA) en A. L. Bakker (PvdA) wer den beiden met acht tegen drie stemmen opnieuw als we thouder gekozen. In de gemeenteraad Duiveland zijn de heren K. Hendrikse (SGP) en W. P. Stouten (VVD) de nieuwe raadsleden. Zij nemen de plaats in van de heer M. Stouten (SGP) en mevrouw A. F. v. d. Zande-Vleugel Schutter (VVD). Na het afleggen van de ambtseed/ambtsbelofte van de raasdsleden, afgenomen door burge meester J. van Bommel, nam A. van Klinken (SGP) het woord ,,Het wordt door de SGP als zeer grievend ervaren dat onze partij geen wethou der levert en dat terwijl de SGP de grootste partij in de raad vormt. Het CDA verkiest een samenwerking met de PvdA. Het CDA diende zijn zetel ter beschikking te stellen. Wij zouden graag bewijzen dat een SGP- er in het kollege niet zou misstaan", aldus Van Klinken. Namens de VVD sprak raadslid E. P. Kuin. „Wij dienen ons achter de kontinuïteit te stellen. Wij menen van harte dat de SGP een zetel toe komt, maar steunen de kontinuïteit", vond Kuin. Wensen en noden Voorzitter J. van Bommel sprak Raad Brouwershaven BROUWERSHAVEN - Een kersverse raad Brouwers haven kreeg dinsdagavond na de verkiezing van de wet houders meteen al een raadsvoorstel voorgeschoteld. Burgemeester C. Slabbekoorn stelde voor in principe ak koord te gaan met een „integraal dorpenplan" hetgeen een voortvloeisel zal zijn uit het kleine kernen experi ment. Raadslid W. P. Stouten (VVD). Raadslid K. Hendrikse (SGP). ook enkele woorden tot de raad. „Financieel-ekonomisch zitten we in de versukkeling. De verzor gingsstaat is uit zijn voegen ge barsten. Het gevolg is bezuinigen op velerlei terrein. Dat geeft ook zijn weerslag op het gemeentelijk gebeu- Ik ben van mening dat er steeds meer onderscheid moet worden ge maakt tussen wensen en noden. Het kan ook wel eens noodzakelijk zijn in een aantal sektoren beroepswerk te vervangen door vrijwilligerswerk. U zult belangrijke keuzes moeten doen. Ik hoop dat we de komende vier jaar in eensgezindheid zullen werken in het belang van de gemeen schap Duiveland", aldus Van Bom mel. De beide wethouders werden ge lukgewenst met hun herbenoeming, waarna Bakker en Op 't Hof ten slot te bedankten voor het in hun gestel de vertrouwen. Dit plan kwam aan de orde omdat in de „kleine kernenpot" nog gelden aanwezig zijn die voor dit doel be schikbaar kunnen worden gesteld. Van deze pot zou 100.000,— hier voor kunnen worden gereserveerd. Als de ministeries akkoord gaan met deze besteding, dus als subsidie kan worden verkregen, houdt dat voor de gemeente een extra uitgave in van 14.000,—. De raad ging in principe akkoord om hieraan medewerking te verlenen. De heer J. K. Goemans (V.V.D.) merkte op dat dit plan zonder die subsidies een te kostbare zaak zou worden voor de betreffende gemeen ten. „Mocht het geld toch los komen dan is het zeker zinvol een inventari satie te maken van de dorpen, wat de gemeente Brouweshaven betreft dus van Zonnemaire. Dit inventarisatie rapport zal zeer bruikbaar zijn voor de uitvoering van het bestem mingsplan Zonnemaire". Voor de ge meente Brouwershaven betekent dat: twee vliegen in een klap. De heer C. J. de Munnik twijfelde aan die subsidie-toezegging. „De kra nen zitten dicht", aldus De Munnik. Als het integraal dorpenplan door gaat zal een gemeentelijke projekt- groep worden samengesteld om de belangen van het dorp te vertegen woordigen. Deze groep zal onder an deren bestaan uit een raadslid, een ambtenaar en drie inwoners van Zon nemaire die nauw betrokken zijn bij het verenigingsleven en het wel en wee van het dorp. HILVERSUM - De kiezers die zich woensdag bij de kamerverkiezingen hebben afgewend van D'66 zijn in de eerste plaats terecht gekomen bij de PvdA. De tweede partij die sterk profiteerde van de nederlaag van de democraten is de WD. Volgens on derzoekingen van het bureau Into- mart, waaruit dit blijkt, bedroeg de nettowinst van de PvdA op D'66 185.000 stemmen. De WD boekte op de democraten een nettowinst van ruim 100.000 stemmen. Het CDA raakte de meeste stem men kwijt aan de WD: 171.000. Maar van de VVD gingen 100.000 stemmers over naar de Christen-Democraten. De winst van de WD kwan behalve van D'66 en CDA ook van de PvdA. BRUINISSE - Dinsdagavond werden in Bruinisse de raadsleden beëdigd. Onder hen vijf nieuwe leden: C. J. van Liere (voor Maarten Verspoor in de plaats, Alge meen Belang), G. E. Houtekamer (SGP), J. S. Wiebrens (CDA), H. Houkamp (PvdA) en A. Slingerland (SGP). Met de overige zittende leden legden zij de eed af (acht man) of beloofde (drie man) een goed raadslid trachten te zijn. Bruinisse heeft hiermee een raad van elf, met een gemiddelde leeftijd van bijna 55 jaar. Burgemeester T. C. Hekman feliciteerde de raadsleden met hun beëdiging en hield hen ver volgens voor wat het werk al zo in houdt. Nadat de raadsvoorzitter hier uitvoerig bij had stil gestaan en een soort kollege raadswerk had gege ven, kwam agendapunt twee in zicht: de verkiezing van wethouders. Hek man zei zich niet in te laten met de keuze, of uitspraken hierover, maar hoopte dat de keuze zodanig zou zijn, dat de belangen van de burgers op een waardige wijze zullen worden be hartigd. Stemverklaring Voor het stemmen legde dr. W. F. M. Vonk namens het Algemeen Be lang een stemverklaring af. Vonk zei in de afgelopen weken te zijn bena derd met de vraag hoe het A.B. denkt over een koalitie CDA-PvdA. „Voor ons kwam dit als mosterd na de maaltijd en het had er de schijn van dat men zich wilde verzekeren van de steun van het A.B. in geval er iets mis kan gaan bij de stemming. Het had in ieder geval een nare bijsmaak", vond de oud-wethouder. Er kón overigens niets mis gaan, en de stemming was dan ook niet meer dan een formaliteit. Bij voorbaat stond vast dat de heren H. Schot en M. J. v. d. VeMe de komende vier jaar w. .houdc. nullen zijn in Brui nisse. Wel kreeg Meeuwsen (CDA) nog drie stemmen en v. d. Bos twee. maar daar hield het bij op. Felicita ties van de raadsvoorzitter voor de beide heren. Dr. Vonk kreeg uit handen van de raadsvoorzitter een pentekening van de Bruse haven en was daar zeer blij mee. De burgemeester zei bij deze ge legenheid dat Vonk zich een sportief verliezer had getoond, nu gedegra deerd tot een klasse lager. Overigens verwachtte Hekman de sportieve oud-wethouder nog eens terug bin nen het kollege. „Uw jeugdig enthou siasme en inzet werkte aanstekelijk op de rest van het kollege en als zoda nig zullen we u missen". Vrijdag treedt de nieuwe raad weer aan ter voorziening in besturen en kommissies, en verdeling portefeuil les van het kollege. BURGH Tuinhek vernield Mevrouw H. M. A. B.-v. M. uit B irgh heeft aangifte gedaan van de V' rnieling van een stuk van haar tuinhek. De schade is vermoedelijk door een auto toegebracht. Bejaardensoos Ook voor de bejaardensociêteit te B'irgh is de tijd weer aangebroken o haar aktiviteiten te starten. In te- g< Vulling tot voorgaande jaren, zal dit erhter niet mogelijk zijn op Prins je I n: Door een samenloop van om standigheden zal de eerste soosmid- dag gehouden worden op dinsdag 28 september, waarover nog nadere in formatie wordt verstrekt Plezierig zou /ijn, wanneer er nieuwe leden zi«h zouden aanmelden. Inl. kunt u krijgen bij mevrouw C. van der Klooster, telefoon lfifll H. Houkamp (PvdA) J S. Wiebrens (CDA) A. Slingerland (SGP) C J. v. Liere AB G E. Houtekamer (SGP)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4