TOTALEN KAMERVERKIEZINGEN 1982 P. M. van den Aarsen trekt zich terug als wethouder ft I. C. Padmos en L. C. Hart wethouders van Middenschouwen Zierikzee Westerschouwen Middenschouwen. Brouwershaven Duiveland Bruinisse. Totaal stemmen '82 Totaal stemmen '81 V.V.D. D'66 P.S.P C.P.N. S.G.P. P.P.R R.P.F. G.P.V. Rechter Volkspartij Centrumpartij E.V.P. Socialistische Partij s. co R.K.P.N. Overigen TOTAAL '82 TOTAAL '81 VVD op tweede plaats in Schouwen- Duiveland Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 9 september 1982 Nr. 23179 3 O O ■6 CL O O 1463 2108 1372 238 96 30 208 65 218 15 5 21 38 17 i 12 2 - 5908 6042 977 1143 1436 175 30 15 160 40 98 23 7 19 39 10 15 2 4189 4524 478 345 428 47 7 8 123 12 74 23 5 10 8 - - 1568 1635 319 871 710 101 18 18 69 27 36 83 CD CO 19 4 8 2292 2395 545 813 686 84 20 14 818 14 115 22 0 7 13 3 8 3 3165 3237 505 510 526 56 t6 5 373 7 52 6 2 7 24 3 3 - - 2095 2108 4287 5790 5158 701 187 90 1751 165 593 172 22 70 141 37 46 7 19217 - 4813 5683 4143 2004 170 132 1738 221 595 170 22 20 109 17 64 14 26 19941 Verrassing in Westerschouwen WESTERSCHOUWEN - De wethoudersverkiezing in de gemeente Westerschouwen heeft voor de buitenstaan ders toch nog een verrassing opgeleverd. Was aanvanke lijk door de betrokkenen bekend gemaakt dat de twee zittende wethouders, J. L. de Feijter (VVD) en P. M. van den Aarsen in de komende periode deze posten weer zou den gaan bezetten, op het laatste moment, in het afgelo pen weekend, trok Van den Aarsen zich terug. P. M. van den Aarsen ,,Op hetlaatste moment (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) De verkiezingsuitslag op Schou wen-Duiveland weerspiegelt de lan delijke tendens: verlies voor CDA, winst voor PvdA, belangrijke winst voor de VVD en zwaar verlies voor D'66. De PvdA kreeg hier, evenals een jaar geleden bij de Kamerverkiezin gen, de meeste stemmen, maar de VVD heeft van plaats verwisseld met CDA. In 1981 stond het CDA in deze regio op de tweede plaats, nu is deze partij daarvan verdrongen door de VVD. Preciese cijfers: 1. PvdA 5790; in 1981 5683, winst dus van 107 stem men; 2. VVD 5158, in 1981 4143, winst van maar liefst 1015 stemmen; 3. CDA 4287, in 1981 4813, verlies 526 stemmen. D'66 moest van de vierde plaats op Schouwen-Duiveland afstaan aan de SGP. D'66 verloor maar liefst 1303 stemmen (van 2004 naar 701), waar door deze partij dus hier op de vijfde plaats is gekomen. Door dit grote verlies van D'66 schuift de SGP naar de vierde plaats. De SGP had al een forse aanhang. Ten opzichte van 1981 kwamen er 13 stemmen bij, totaal 1751. RPF scoorde twee stemmen min der, (593) GPV kreeg er 170, 2 stem men meer. De PSP behaalde er 187 (17 meer dan in '81) en de EVP (voor het eerst met een zetel in de kamer) ging van 109 naar 141. PPR (221/165) en DS'70 (64/46) gin gen achteruit, evenals de CPN (132/90). RKPN reduceerde tot de helft, van 14 naar 7. Helaas ook hier vergelijkender wijs grote winst voor de Centrum partij, die met een zetel in de kamer komt. Op Schouwen-Duiveland kwam de Centrumpartij van 20 stem men in 1981 op 70 nu. Ten aanzien van Westerschouwen dient nog te worden opgemerkt, dat de situatie daar door de aanwezige stern-uitbrengende toeristen een enigszins vertekend beeld geeft. Bij het getal 4189 in de overzichts-staten zijn deze stemmen ,,van buiten" mee gerekend, maar het opkomstpercen tage is weer berekend naar de vaste bewoners. Van de 3883 stemgerech tigden van Westerschouwen brachten er 3440 hun stem uit (86%). in totaal maakten op Schouwen- Duiveland 19217 kiezers (inbegrepen 849 gasten in de Westhoek) van hun stemrecht gebruik. Het opkomstper centage, berekend naar de inwoners, bedroeg gemiddeld 87,6%. HILVERSUM - Het geluid van de Evangelische Volks Partij verdient alles om gehoord te worden. Zo lang je niet in de Kamer zit wordt je niet gehoord. Dat zei mevrouw Ubels, lijsttrekker van de Evangelische Volks Partij, woensdagavond voor de NOS televisie. Haar partij komt voor het eerst in de Tweede Kamer met één zetel. Haar partij kan zo erkende ze, worden beschouwd als een linkse af splitsing van het C.D. A. ,,Als die par tij er niet was geweest, waren wij er ook niet", aldus mevrouw Ubels. Over de mislukte poging tot samen werking met de P.P.R. zei ze nog, dat de E.V.P. en P.P.R. veel besluiten op dezelfde wijze zullen beoordelen. HILVERSUM - „De verkiezing-, suitslag stemt me tot tevredenheid, een fijne prestatie van onze achter ban. Wat wel tegenvalt is dat waar schijnlijk de zetel die de kombinatie R.P.F. - G.P.V. - S.G.P. boven het hoofd hing niet doorgaat." Dit zei R.P.F.-fraktievoorzitter Leerling in een reaktie op de verkiezingsuitslag. HILVERSUM - Dat de P.S.P. ver geleken met de kamerverkiezingen van vorig jaar winst heeft geboekt valt volgens lijsttrekker Van der Spek toe te schrijven aan het feit, dat de P.S.P. zichzelf is gebleven. „Dat geschurk van partijen tegen de P.v.d.A. aan, brengt kiezers alleen maar in verwarring", aldus de P.S.P.- er woensdagavond voor de NOS- televisie doelend op de bereidheid die C.P.N.-lijsttrekker Ina Brouwer voor de verkiezingen uitsprak om sa menwerking te zoeken met de P.v.d.A Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23 00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruini.vte) Openingstijden: vrijdag 19.30 23.00 uur. zaterdag 19.30 - 24 00 uur; zon dag gesloten Brogum (Zierikzee) Openingstijden: zaterdag (20.00 -01.00 uur). Trace (Scharend ijke) Openingstijden vrijdag 20 00-24.00 uur, zaterdag 20 00-24.00 uur; zondag 14 30-17 30 uur. In zijn plaats werd door het CDA A. J. Padmos kandidaat gesteld, die met J. C. de Feiter tot wethouder werd benoemd. Bij de PvdA-fraktie was de procedure welke door de VVD en het CDA was gevolgd om tot het benoemen van de twee wethouders te komen niet in goede aarde gevallen. N G. J. W. uan der Salm (PvdA) De fraktieleider van de PvdA S. Roos zei erop gerekend te hebben, dat men van de grootste fraktie (de VVD) had verwacht een uitnodiging te krijgen om in een gezamenlijk gesprek met alle frakties tot een kol legevorming te komen. Verbaasd Tot zijn grote verbazing kreeg hij enkele dagen na de verkiezing een te lefoontje van de fraktle-voorzitter van het CDA, en later van J. C. de Feltcr. dat alles al in der minne was geschikt Daar kan je het dan mee doen, zei Roos die wel van mening was dat alle fatsoensnormen hiermee ver waren overschreden. Ongeacht de uitslag had hij het juister gevonden dat met alle frak ties overleg was gepleegd, ook al om dat de VVD de D van demokratie in haar vaandel heeft! De PvdA-fraktie is dan ook van mening dat de VVD-fraktie een slech te beurt heeft gemaakt. Benieuwd is men dan ook naar het program dat dit kollege de komende 4 jaar gaat uitvoeren. Waardering had Roos voor Van den Aarsen die nog geprobeerd heeft het kollege aan te vullen met een derde wethouder, hetgeen echter door de VVD getorpedeerd werd. Frappant noemde Roos het, dat bij het in het voorjaar gehouden kongres van de V.N.G., dat gericht was op de kollegevorming in het algemeen, geen lid van de VVD aanwezig was. Toch medewerking Jammer dat het zo gelopen is zei Roos, waarop hij liet volgen dat het stemgedrag van zijn fraktie hier ook naar zal zijn. „Toch zullen we, des on danks, alle medewerking geven en alles toetsen op de manier zoals we die in het verleden hebben gedaan en zeer zeker het gemeentelijk belang dienen en niet het persoonlijk be lang" liet Roos weten. I C urm der Jlaven-Eikelenboom (VVD) De fraktie-voorzitter van de VVD dr. H. J. van Zuylen vond de uitlatin gen van Roos spijtig. Bij de vorige verkiezingen (4 jaar geleden) heeft men geprobeerd om een derde wethouder te benoemen maar de toenmalige fraktie-voorzit ter van de PvdA J. Lustig wilde dit niet. Nu is het anders gelopen met de verkiezingsuitslag. In de eerste plaats is gedacht aan het kontinue- ren van de twee wethouders daar men er stellig van was overtuigd, dat Van den Aarsen terug zou komen. In de VVD-fraktie is er wel gespro ken over samenwerking, zei dr. Van Zuylen maar men het kontinueren van de twee wethouders laten preve- leren. Hij dacht dat daarbij de fat soensnormen niet waren overschre den. Verklaring P. M. van den Aarsen legde nog een verklaring af over wat hem op het laatste moment nog heeft bewogen om het besluit te nemen om zich niet meer als wethouder beschikbaar te stellen. Een terugblik werpend op de afgelopen vier jaar komt hij tot de konklusie dat er veel werk is verzet, maar er resteert nog veel. Voor hem is het nu - vier jaar voor uit kijkend - een te grote opgaaf ge worden om dit goed te volbrengen. Het kombineren van de taak van een wethouder in een rekreatiegemeente en de toenemende aktiviteiten in zijn eigen werkkring, vond hij een te gro te belasting worden. Reden waarom hij, zij het wat laat, tot zijn besluit is gekomen. Bij de stemming kregen zowel J. C. de Fei ter als A. J. Padmos ieder acht stem men en drie blanko. Spreker wees er op, dat de omstan digheden waaronder de werkzaam heden van de raadsleden thans begin nen minder gunstig zijn als voor heen, zodat zij af en toe voor beslis singen zullen worden gesteld, die minder sympathiek zijn, maar die onder de huidige omstandigheden zonder meer noodzakelijk zijn. De raadsleden zullen de komende tijd geregeld tc maken krijgen met woorden als „fasering, temporisc- ring, bezuinigingen, korten". Tot slot sprak de voorzitter het vertrou wen uit, dat ondanks de wat sombere geluiden de raad en het kollege van burgemeester en wethouders tot een goed samenspel zullen komen. Verkiezing Vervolgens werd overgegaan tot verkiezing van de wethouders. Voor de vervulling van de grootste vacatu re bracht de heer A. B. Koster na mens het CDA de heer I. C. Padmos naar voren als kandidaat. De heer W. G. Renden deelde mee, dat de PvdA mevr. J. Kloet-Schellingerhout kan didaat stelde. Uitgebracht werden op de heer I. C. Padmos 5 stemmen en op mevrouw Kloet 1 stem. Een stem was hlaneo. Voor de tweede vacature stelde het nieuwe raadslid J M. van Langeraad namens de VVD de heer L. C. Hart kandidaat. •fjWjÊEÊKL WÊr 1 iÉMÜÉk - j j «IP* k J. C. Hendrikse (PvdA) Taakverdeling Na schorsing van de raad werd de /W .ill A .1. Padmos (CDA) De heer Renden bracht namens de PvdA mevrouw Kloet weer naar vo ren. De vergadering werd enige ogen blikken geschorst om burgemeester en wethouders gelegenheid te geven een voorstel te doen tot het aanwij zen van vertegenwoordigers door de raad in besturen van gemeenschap pelijke regelingen of naar vergade ringen van vennootschappen of stich- J. M. r>fln Langeraad (VVD). taakverdeling van het kollege be kend gemaakt. Burgemeester J. L. Niemantsver- driet-Leenheer krijgt: algemene za ken, inklusief bijzondere wetten; openbare orde; bescherming bevol king; civiele verdediging; brand weer; financiën en ruimtelijke orde ning, waaronder woningbouwbeleid en rekreatie. Wethouder J. C. de Feiter: le ver vangende burgemeester; grond- en pachtzaken; huurzaken; onderwijs; welzijn en sport. A. J. Padmos: 2e vervangende bur gemeester; sociale zaken, waaronder huisvestigingsbeleid; personeelsza ken; openbare werken en ekonomi- sche zaken, waaronder midden standszaken, markt, kermis enz. DEN HAAG - Zeven partijen hebben bij de woensdag gehouden kamerver kiezingen de borgsom verspeeld, om dat ze niet 75 proeent van het aantal stemmen van de kiesdeler haalden. De staat is daardoor 63.000 gulden rijker geworden. De zeven partijen zijn: De Rechtse Volkspartij, Ds '70, RKPN, God met ons, de Nederlandse Volksu nie, de Kleine Partij en de Progressie ve Partij voor Behoud van Milieu. Werk, Maatschappij. HILVERSUM - Ina Brouwer, lijst trekker van de Communistische Par tij Nederland, weet het stemmenver lies van haar partij in de grote steden vooral aan het feit, dat haar partij geen kans heeft gehad om haar stand punt uit te leggen. „Anderhalve week voor de verkiezingen werd door de media weer sterk de nadruk gelegd op de nek-aan-nek race. Er werd weer gedaan alsof er maar vier partijen in Nederland zijn". HILVERSUM - Er zit veel muziek in, zo zei P.v.d.A.-voorman Joop den Uyl woensdagavond laat in het laatste debat voor de televisie over de politieke situatie in Den Haag is ontstaan na de verkiezingsuitslag. De tendenzen zijn volgens hem dat een C.D.A.-V.V.D. kabinet er niet zo maar kan komen. De positiever schuiving tussen P.v.d.A. en C.D.A, noemde hij „niet onbelangrijk". tingen waarin de gemeente deel neemt. Taakverdeling Na heropening van de vergadering deed de voorzitter allereerst medede ling van de taakverdeling binnen het kollege van b. en w.: Burgemeester: politie, brandweer, sociale zaken, ruimtelijke ordening, onderwijs, welziin, milieuzaken. Wethouder Padmos: openbare wer ken, volkshuisvesting inkl. woon ruimtezaken, volksgezondheid, land bouw. Wethouder Hart: financiën, rekrea tie, sport, middenstandszaken. De raad besloot tot het aanwijzen van diverse vertegenwoordigers overeenkomstig het voorstel van b en w. Uitgebracht werden op de heer L. C. Hart 4 stemmen, op mevrouw Kloet 2 stemmen en op de heer W. C. van den Bosse (SGP) I stem. De heren Padmos en Hart ver klaarden beiden hun benoeming tot wethouder aan te nemen en zegden dank voor het in hen gestelde ver trouwen. De voorzitter wenste de beide wet houders geluk met hun benoeming Hij stelde, dat de positie van de wei houder in de kleine gemeenten niet eenvoudig is. Spreker hoopte op een prettige samenwerking. Dankwoord Aan mevrouw Kloet bracht de voorzitter dank voor de grote toewij ding waarmee zij haar laak als wet houder gedurende een periode van Ito jaar heeft vervuld. De voorzitlci zei blij te zijn, dat mevrouw Kloet lid van de raad bleef Mevrouw Kloet zegde het nieuwe kollege van burge meester en wethouders alle steun toe. MIDDENSCHOUWEN - De gemeenteraad van Mid denschouwen koos dinsdagavond de heren I. C. Padmos (CDA) en L. C. Hart (VVD) als wethouders. Voordien werden de raadsleden voor de nieuwe zittingsperiode beëdigd. Burgemeester W. den Boer wenste allen wijs heid en inzicht toe bij het dienen van de belangen van de gemeente. 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3