c PvdA NU DE GROOTSTE, CDA EN VVD SAMEN RUIME MEERDERHEID SÓDÉiuTEFC PvdA heeft weer een wethouder in Zierikzee PAAUWE DE ZIERIKZEESCHE COURANT Kamerverkiezingen Laatste restzetel voor VVD Arabische top verlengd PAAUWE B.V. ZETELS IN KAMER Jttetnicee Na acht jaar WA> Wï P£ Bitr ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon 01110)6551 Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 1*1, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 9 september 1982 139ste jaargang Nr. 23179 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: WD tweede op Schouwen-Duiveland DEN HAAG - Door lichte winst is de Partij van de Ar beid de grootste partij in de Tweede Kamer geworden, mede omdat het C.D.A. drie zetels verloor bij de verkie zingen. De V.V.D, kwam als grootste winnaar uit de bus: van 26 naar 36 kamerzetels. D'66 boekte zijn verwachte forse verlies: van zeventien naar zes zetels. C.D.A. en V.V.D. samen beschikken nu over een ruime meerder heid in de Kamer met 81 zetels van de 150. Het aantal kleine partijen, ook wel splinterpartijen genoemd, nam met twee toe, de Evangelische Volkspar tij (E.V.P.) en de Centrumpartij kre gen allebei voldoende stemmen voor een zetel. DS'70 als sterkste buiten parlementaire kanshebber genoteerd door de opiniepeilers, had geen suc ces. Het verloor zelfs eenderde van zijn kleine aanhang. Klein links Bij klein links boekte alleen de P.S.P. nog enige winst, te weinig ech ter voor uitbreiding van de drie ze tels. De P.P.R. verloor één zetel. Bij klein rechts verloor de S.G.P. heel licht, won R.P.F. iets en bleef G.P.V. stabiel. De lijstverbinding tussen de ze drie partijen zal waarschijnlijk verlies van zetels voorkomen. DEN HAAG - Bij de kamerverkie zingen van woensdag vielen vijf rest zetels te verdelen. Twee daarvan vie len toe aan de PvdA en de WD, het CDA kreeg er een. De vijfde restzetel kwam terecht bij de VVD, die daar voor 9000 stemmen meer had dan het CDA. Volgens de verkiezingsdienst van het ANP hebben de lijstkombi- naties PSP en CPN enerzijds en GPV, SGP en RPF anderzijds geen effekt gesorteerd bij de verdeling van de restzetels. FES - De bijeenkomst - achter - gesloten - deuren van de Arabische staatshoofden of hun vertegenwoor digers, die om middernacht begon, is donderdag om 04.00 uur onze tijd beëindigd. Dit is van ingelichte zijde in Fes vernomen. Naar verluidt ver gaderen zij donderdagmiddag op nieuw. Waarnemers in de Marokkaanse stad brengen de verlenging van de konferentie, die oorspronkelijk woensdag zou eindigen, in verband met nog niet uit de weg geruimde verschillen van mening over een for mule voor de oplossing van het Pa lestijnse probleem. Arabische jour nalisten hadden woensdag gemeld, dat de in Fes aanwezige 20 Arabische delegaties het al eens waren over een vredesplan, dat de vorming van een Palestijnse staat op de westelijke oe ver van de Jordaan en in de strook van Gaza maar tegelijk een indirekte erkenning van Israël behelsde. Deze berichten zijn tot nu toe niet officieel bevestigd. Zonder opgaaf van redenen is een perskonferentie van de woordvoer der van de topkonferentie, de Marok kaanse minister van buitenlandse za ken Kohammed Boucvetta, sinds dinsdagmiddag drie keer verscho ven. Advertent ie Laat woninginrichter van uw huis een pafelsje makenf Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bi) u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemalre Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 De uitslag werd door de lijsttrek kers van de grote partijen met nogal uiteenlopende gevoelens ontvangen. Van Agt (C.D.A.) noemde het ver lies voor zijn partij verre van drama tisch. „Het is zeker niet zo dat wij daardoor hoe dan ook maar zouden worden ontmoedigd. Integendeel, wij gaan door", zei de C.D.A.-lijst trekker die V.V.D. en vervolgens P.v.d.A. „in alle sportiviteit" met hun successen feliciteerde. 1981 1982 Zetels 150 150 CDA 48 45 PvdA 44 47 WD 26 36 D'66 17 6 PSP 3 3 CPN 3 3 SGP 3 3 PPR 3 2 RPF 2 2 GPV 1 1 CP 0 1 EVP 0 1 D'66-leider Jan Terlouw sprak van een ruk naar rechts. Een coalitie C.D.A.-V.V.D. ligt volgens hem niet zonder meer voor de hand. De loya listen in het C.D.A. noemde ,hij een niet te veronachtzamen faktor. Ka- merfraktieleider Brinkhorst vond het tijd worden voor bezinning in D'66. D'66-bewindsvrouwe Ineke Lambers konstateerde dat de demo craten van 1966 met een stevige klap zijn teruggekomen op „de bodem". Den Uyl (P.v.d.A.) konkludeerde uit de winst voor zijn partij dat heel Nederland rekening moet houden met een groeiende, herstellende en zelfbewuste P.v.d.A. P.v.d.A.-fraktieleider Meijer rea geerde tevreden dat de P.v.d.A. voor het verlaten van het tweede kabinet Van Agt niet is gestraft „of getuch tigd, zoals de heer Van Agt dat zo graag wilde. Wij mogen bij de kabi netsformatie niet buiten beschou wing blijven", zo zei Meijer. De par tijvoorzitter van de sociaaldemocra ten, Max van den Berg, sprak van twee coalitiemogelijkheden: P.v.d.A. met C.D.A. of met V.V.D. in een kabinet. Grote winnaar De grote winnaar, V.V.D.-lijst trekker Ed Nijpels, vond de uitslag heel helder. Een kabinet zonder de V.V.D. is nu uitgesloten volgens hem. Een coalitie met het C.D.A. en zelfs het geslonken D'66 ziet hij wel zitten. Wat hem betreft moet het nieuwe kabinet er al voor 1 oktober zitten. De opkomst bij deze verkiezingen lag ongeveer zes procent lager dan bij de Tweede-Kamerverkiezingen van vorig jaar, toen ruim 86 procent van de stemgerechtigden zijn stem uit bracht. ZIERIKZEE - De bewoners van het verpleegtehuis De Molenhorn te Winschoten maken een boottocht met de MS Prins Willem Alexander. Woensdag lag het schip aan 't Luitje te Zierikzee en was er voor de mensen aan boord een heel pro gramma opgesteld, 's Middags maakten enkele bewoners, in de rolstoel, een rondgang over de kermis, daarbij gehol pen door leden van de Rode Kruis-kolonne uit Zierikzee en Bruinisse. Om zeven uur 's avonds gaf de zanggroep van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Noordwelle e.o., onder leiding van mevrouw C. Kort-van Meurs, een op treden. ,,Con Amore" uit Noordgouwe, onder leiding van dirigent, de heer A. Stoutjesdijk gaf een concert. Het Rode Kruis van Zierikzee bood alle bewoners een doosje Zeeuwse suikerwafels aan. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ,-l(. i i rti i,',ii Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten DEN HAAG - het hoger beroep in de zaak tegen de van drie moorden verdachte Hagenaar Koos H. kon vanochtend niet zoals de bedoeling was worden voortgezet omdat de ver dachte niet was aangevoerd. Naar de procureur-generaal bij het hof, mr. ~H:~R. G. Feber, verklaarde had zijn personeel een foutje gemaakt; de zo geheten transportbon was niet inge vuld Het hof heeft de zitting'evenna tien uur tot elf uur geschorst in de verwachting dat de portier tegen die tijd zal zijn gearriveerd. ZIERIKZEE - Jaap Groen is dinsdagavond tot een van de drie wethouders van Zierikzee gekozen, waarmee de Partij van de Arbeid na een periode van acht jaar weer in het kollege van B. en W. is vertegenwoordigd. De andere wethouders, J. L. van Gastel (WD) en P. de Rijke (CDA) werden met algemene stemmen herkozen. De verkiezing van de heer Groen betekende het afscheid van de heer C. Bij de Vaate als CDA-wethouder. Hij blijft wel raadslid. Omdat de heer Groen bij de beëdi ging niet de eed, maar de belofte had afgelegd, konden de heer W. F. Sprengelmeijer (RU) en zijn nieuwe fraktiegenoot K. T. de Jonge, om principiële reden hun stem niet aan Groen geven. Zij kozen voor zijn partijgenoot H. Asma, waarmee de RU liet blijken het recht van de P.v.d.A. op een wet houderszetel te onderschrijven. Dankwoord Burgemeester Th. H. de Meester overhandigde de heer Bij de Vaate als dank voor zijn inzet een ingelijste oude kaart van Zierikzee. Spreker herinnerde aan de eerste wethou dersperiode van de heer Bij de Vaate (1966-1978), die door omstandigheden in '79 terugkeerde „alsof hij niet was weggeweest". De samenwerking in het kollege met de heer Bij de Vaate was volgens spreker „ongelofelijk prettig" ge weest en hij memoreerde zijn ver diensten vooral op onderwijsgebied, nadien op het sociale vlak. Burgemeester Th. H. de Meester bedankt de heer C. Bij de Vaate (l). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) CDA-fraktievoorzitter L.S.P van Velthoven noemde de heer Bij de Vaate een uitstekende mentor in de ware zin des woords. De heer Bij de Vaate, die 24 jaren raadslid is geweest en vijftien jaar (geen aaneengesloten periode) wet houder, 20 jaar Volkskredietbank (waarvan 15 jaar voorzitter), stak zijn opvolger een hart onder de riem ondere andere betreffende de porte feuille sociale zaken. Hij beschreef de Intergemeentelijke Sociale Dienst als een goed team met een bijzondere werklust, maar de zaken worden daar in deze tijd wel steeds moeilij ker. Het aantal ingeschrevenen stijgt onrustbarend. Portefeuilles Opvolger van de heer Bij de Vaate i4 de heer Groen geworden, die de portefeuilles Onderwijs, sociale za ken, Volkskredietbank en welzijn kreeg toebedeeld. Wethouder Van Gastel blijft finan ciën, volkshuisvesting, sport en mid denstandszaken beheren. Wethouder De Rijke doet publieke werken, grondaankopen, landbouw en jeugd- en jongerenwerk. De burgemeester heeft zoals ge- bruikelijk politie, brandweer, open bare veiligheid, verder ruimtelijke ordening, verkeer, rekreatie en toe risme, industrie, kuituur, visserij, personeelszaken en volksgezond heid. Afspiegelingskollege Nieuwe fraktievoorzitter van de Partij van de Arbeid is de heer I). van der Wekken Reworden, die er zijn blijdschap over uitsprak, dat Zierikzee nu een afspiegelingskolle ge kent. Mevrouw Henny Gilden-van Gees bergen, ex raadslid, overhandigde de nieuwe P v d A-wethouder een hos rozen De heer Groen zelf was verheugd over de vrij unanieme stemming Hij wist. dat de RU niet uit persoonlijke maar uit principiële redenen niet op hem had gestemd „Maar ook ik zet m'n principes niet overboord", sprak hij begripvol. L. Bécu (VVD) Problemen zoals bij de vorige kol- levorming zijn nu geschiedenis ge worden en hij hoopte op een (brood nodig) eensgezind kollege. Nadat voorzien was in de vakatu- res van kommissies, instellingen en dergelijke in verband met de nieuwe zittingsperiode van de gemeente raad werden de geloofsbrieven on derzocht van mevrouw M. R. de Jong- van Loo. Deze werden in orde bevon den, zodat zij opvolgster wordt van P.v.d.A.-er drs R. Sayers, die niet meer terugkeerde in de raad. Nieuwe raadsleden in Zierikzee zijn, de heer K. T. de Jonge (RU) en de heer L. Bécu (VVD). Dit nummer bestaat uit 12 pagina's K 7 de Jonge (R V Verwachting tot vrijdagavond: Vrij warm In de nacht en vroege ochtend weinig wind, enkele mistbanken en mini mumtemperatuur omstreeks 10 gra den; overdag zonnig en vrij warm, middagtemperatuur rond 25 graden; tot matig toenemende zuidoostelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 13 sept Zaterdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: z.-n.west 3 Zondag: Perioden met zon Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 10 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: n.wesl 2 Maandag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 10 gr. Middagtemp.: 19 gr. Windkracht: west 3 ZON- EN MAANSTANDEN 10 sept. Zon op 7.05, onder 20 07 Maan op 23.41. onder 15.13 Laatste Kwartier: 10 september (19.19) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagvvatcr 10 sept. 8.20 20.39 1.59 14 18 Doodtij: 12 september HET WEEROVERZICHT DE BILT. 9-9. Het K N M I deelt mede. Morgen wordt het zonnig en vrij warm met een middagtempera tuur rond 25 graden. Warmere lucht wordt dan aangevoerd met een zuid oostelijke wind rond een hogedruk- gebied dat z.ich van onze omgeving naar Duitsland verplaatst. Vannacht daalt de temperatuur eerst tot ongeveer 10 graden, waarbij zich in de nacht en vroege ochtend en kele mistbanken vormen, die na zonsopkomst weer snel verdwijnen. Een aktiove depressie op de oceaan trekt in noordelijke richting naar IJsland. Het bijbehorend koufront trekt nog maar langzaam verder oostwaarts en zal morgen boven de Britse eilanden aankomen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1