TENNISCLUB SCELVERINGHE HEEFT NU OOK CLUBGEBOUW Erna van de Cingel maakt net een fout minder dan Brigitte Helsloot I STREEKNIEUWS Opbrengst akkerbouwgewassen dit jaar flink hoger Hollandse Nieuwe wint aan populariteit Oplevende mosselexport ERIC DE NOORMAN De huid van de beer Jeugdkampioenschappen Tennisklub Duiveland ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 7 september 1982 Nr. 23178 lijk hetzelfde beeld te geven als de damesfinale. Favoriet André Goede gebure kreeg in de eerste set aanmer kelijk meer tegenstand van Hans Wohl, dan hij op gerekend had. Pas na een gewonnen tiebreak kon hij een optie leggen op een eventuele tweede klubtitel. Ook in 1980 won André Goedegebure het kampioen schap, terwijl het vorig jaar broer Hans-Jan Goedegebure met de eer ging strijken. De partij tussen Goe degebure en Wohl was overigens van een aanmerkelijk beter gehalte dan de damesfinale. Speelwijze Wohl verraste Goedegebure met zijn speelwijze en pas op het mo ment, dat Wohl de eerste set op leek te gaan strijken kon de 13-jarige Goe degebure enige vat op het spel van de opponent krijgen. In de tweede set vlotte het vervol gens een stuk beter en gaf Hans Wohl zijn verzet volledig op. Na 6-1 pakte André Goedegebure zijn tweede jeugd-klubtitel. In de halve finale had hij met duidelijke 6-0, 6-1 cijfers afgerekend met Hans Minnaar, ter wijl Hans Wohl de weg naar de finale versperde voor Michel de Vlieger (6- 2, 6-1). KERKWERVE Opbrengst kollekte De vorige week gehouden kollekte voor het Koningin Wilhelmina Fonds (kankerbestrijding) bracht het mooie bedrag op van 1390,65. Dank aan gevers en kollektanten. NIEUWERKERK Stichting Wereld-kinderen Belangstellenden voor het adoptie- werk van de Stichting Wereld kinderen te Nieuwerkerk kunnen woensdag 13 september een bijeen komst in de zaal van de Ger. Kerk bijwonen. Father J. Vetticad, kon- taktpersoon van het kindertehuis in Bhagalpur-Bihar in India, is daarbij aanwezig. In de kerk is ook een informatie- en verkoopstand over het werk van adoptie aanwezig. Voor tijd: zie agenda. Ger. Vrouwenvereniging De Ger. Vrouwenvereniging start woensdag 8 september haar seizoen. In de zaal van de Ger. Kerk wordt een vergadering gehouden. Mevrouw P. v. d. Male-Overbeeke behandelt het onderwerp: de wachters en de herders uit ,,Bij nader inzien". Na de pauze levert mevrouw Molenaar- Schiettekatte een bijdrage. Nieuwe leden en belangstellenden zijn wel kom. Voor tijd: zie agenda. Bejaardënsoos De bejaardensoos te Nieuwerkerk start woensdagmiddag 15 september het nieuwe seizoen. De bijeen komsten vinden plaats in ,,Ons Dorpshuis". Voor tijd: zie agenda. Spelmiddag ANBO van start Dinsdag 14 september om 14.00 uur gaat de spelmiddag van de afdeling Nieuwerkerk van de Algemene Ne derlandse Bond van Ouderen het sei zoen openen. Verder zai elke dinsdag deze spelmiddag worden gehouden. Steeds in de grote zaal van ,,Ons Dorpshuis". Belangstellenden en/of nieuwe leden zijn welkom. KAPELLE-BIEZELINGE Genealogische kontaktdag De afdeling Zeeland van de Neder landse Geneaologische Vereniging houdt op zaterdag 11 september de Zeeuwse kontaktdag in De Vroone te Kapelle-Biezelinge. De opening wordt verricht door de voorzitter, de heer J. L. Braber, waarna de uitwis seling van gegevens plaatsvindt. Voor tijd: zie agenda. MIDDELBURG Ruilbeurs De Nederlandse vereniging ,,de Verzamelaar" houdt zaterdag 11 sep tember in de Stadsschouwburg te Middelburg een grote ruilbeurs. De ruilbeurs is voor postzegels, ansicht kaarten, munten, enz. De beurs is ge opend van 10.00 - 17.00 uur. DEN HAAG - De opbrengst per hectare ligt dit jaar voor bijna alle akker bouwgewassen flink hoger dan bel gemiddelde over de laatste vijf jaar. Met name bij de granen, met uitzondering van wintergerst en haver, en de peul vruchten alt de hectare-opbrengst rond de 20 a 25 procent hoger uit. Dat blijkt uit de eerste voorlopige oogstraming van eind augustus die het centraal Bureau voor de Sta tistiek met hulp van de konsulent- schappen voor de akkerbouw heeft opgesteld. Vooral de zomergerst heeft een op vallend hoge opbrengst van 5700 kilo per hectare, 27 procent meer dan in het zeker niet slechte jaar 1981, aldus het CBS. Daarnaast is ook van de handelsgewassen karwijzaad en blauwmaanzaad de oogst zeer groot. De opbrengst van koolzaad ligt 9 pro cent boven het vijfjaarsgemiddelde. De vlasoogst valt dit jaar duidelijk tegen. Vergeleken met vorig jaar is de opbrengst per hectare 8 procent la ger, vergeleken met het vijfjaarsge middelde 5 procent. Ondanks een areaalinkrimping van 1240 ha is de produktle van tar we 7 procent hoger geraamd dan in 1981. Per ha is de opbrengst 7200 kg, 8 procent meer dan vorig jaar. De pro- duktie van gerst is 1 procent minder dan in 1981 door een areaalinkrim ping van 10.000 ha. Per ha wordt de opbrengst naar verwachting 21 pro cent hoger dan in 1981. Voor rogge is KERKNIEUWS Gereformeerde Kerk NIEUWERKERK - Vrijdag 10 sep tember, 15.15 uur ds. P. J. Moet, Ber- kel Rodenrijs (H.B.). Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Groot-Ammers: G. C. Kunz, Dordrecht; te Vlissingen (toez.): K. R. Cuperus, Rinsumageest - Sybrandahuis; te Heiloo-Limmen (toez.): B. J. Kruit, Numansdorp; te Bodegraven: R. J. v. d. Hoef, Harder wijk. Aangenomen naar Kloosterhaar: W. H. Evertse, kand., Hoogezand, naar Enter: D. D. Lucas, Maassluis. Gereformeerde Kerken Beroepen te Maasland: W. A. Boer, Genderen; te Beekbergen (pastoraat ,,Het Hoogeland" en „Hullenoord"): G. O. N. Veenhuizen, Amstelveen - Buitenveldert. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Bedankt voor Kaapstad (Zuid- Afrika): M. J. C. Blok, Enschede-Nd. Christelijke Gereformeerde Kerken Tweetal te Zeist: J. Brons, Urk; M. Vlietstra, Bunschoten. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Terneuzen: B. Rein- ders, Hardinxveld - Giessendam; te Vlaardingen: J. van Haaren, Amers foort; te Rotterdam-Zuidwijk: D. Hakkenberg, Lisse. Bedankt voor Oostkapelle: R. Boogaard, Leiden; voor Krabbendij- ke: L. Blok, Nunspeet; voor St. Ca tharines (Ontario): J. C. Weststrate, 's-Gravenpolder. MARKTBERICHTEN Paardenmarkt Utrecht UTRECHT, 6-9. Op de paarden markt in Utrecht zijn maandag 155 dieren aangevoerd. De noteringen waren als volgt: Luxe paarden 3000 - 4150; werk paarden 2200 - 3400; oude paarden 1900 - 2600; 3-jarige paarden 1600 - 2650; 2-jarige paarden 1350 - 2450; veulens 475 - 1275; hitten 700 - 1550; pony's 200 - 1100. Prijzen per kg geslacht gewicht: Oude slachtpaarden 6,25 - 7,75; jonge slachtpaarden 6,20 - 7,75. De handel in slachtpaarden was rustig en in pony's kalm. Veemarkt Leiden LEIDEN. 6-9. Aanvoer totaal 1632, waarvan; slachtrunderen 1084, scha pen en lammeren 548. Prijzen per kg; Stieren le 8,65 - 9,35, 2e 8,00 - 8,60; vaarzen le 7,95 - 8,90, 2e 7,00 - 7,70; koeien le 7,75 - 8,90, 2e 7,25 - 7.65. 3e 6,55 - 7,20; worstkoeien 5,80 - 6,95; dikbillen extra kwaliteit f 9,50 - 14,00. Prijzen per stuk: Schapen 180 - 200; lammeren 200 - 240. Overzicht: slachtrunderen: handel redelijk, en prijzen stabiel; schapen en lammeren: handel redelijk; en prijzen iets hoger. de opbrengst per ha 17 procent hoger dan vorig jaar, voor haver 14 pro cent. Bij de peulvruchten is de produktie van groene erwten per ha met 19 pro cent toegenomen in vergelijking met '81, bij schokkers bedroeg deze stij ging 33 procent en bij capucijners en grauwe erwten 23 procent. Visserij ZIERIKZEE Hoezeer de „Hol landse Nieuwe" en de Hollandse Maatjes, (al zijn ze dan door de Denen gevist) aan populariteit winnen blijkt uit de ook dit jaar weer ver meerderde omzet. Van 20.000 tot 25.000 ton binnenlandse omzet is niet niks, het betekent een verbruik van 10 tot 15 stuks per hoofd van de be volking. De meeste reders en visver- werkende bedrijven zorgen voor een prima produkt, door er de uiterste zorg aan te besteden. De reders en visverwerkers hopen nu opnieuw (ze deden dat ook dit jaar) dat hun zorg voor het produkt beloond wordt, door haringvangst in de centrale Noordzee, of in het Sku- ger Rak waar ook de Denen ze van daan halen, door Nederlandse sche pen uit te oefenen. Nu de haringschepen niet in mei of juni mogen uitvaren en alleen een be paald kontingent krijgt bij de Hebri- den is het voor hen voordeliger ach ter de makreel aan te gaan, want men wil de markt die men voor deze visse rij in tropisch Afrika heeft opge bouwd niet verliezen. Van het kwantum van 80UU ton He- briden haring is 4500 ton opgevist. Liever makreel De rokerijen voor wie ze goeddeels bestemd zijn, kunnen even vooruit en de op haring vissende schepen hebben verzocht, de visserij op He- bridenharing even te mogen stoppen omdat makreelvisserij momenteel beter loont. Het had nogal wat voeten in de aar de eer aan dit verzoek werd gedaan, de betrokken ambtenaren waren van mening, dat als men een kwantum heeft toegewezen gekregen men het ook maar direkt moet opvissen. Maar de "haringvisserij kreeg het 'orh gedaan en de haring kreeg al thans van de Nederlandse vissers enige weken rust. Dat is maar voor enkele weken, want de jacht op de kanaalharing (minder van kwaliteit omdat ze gepaaid heeft) staat voor de deur. Eind september begin oktober zal deze haring (ook wel Breskens ha ring) genoemd) aan de wal komen. En dan kan ook het restant van de hebri- den haring en passant wel even wor den meegenomen. ZIERIKZEE/BRUINISSE - Of het nu komt dat, de spreekwoordelijke R, in de maand is verschenen, of dat het een gevolg is van de lage tempe raturen en de goed gerichte reklame; met genoegen kan worden gekonsta- teerd, dat de vraag naar mosselen in het binnenland toe neemt. Er was een achterstand over de eerste maanden van het seizoen, ver geleken bij vorig jaar, men weet dat aan de warme dagen van juli en au gustus en waarschijnlijk terecht, aan de kwaliteit lag het zeker niet. Ook uit het buitenland België en Frankrijk blijft de vraag goed en dat betekent dat. ondanks grote aan voer, de markt de mosselen opneemt. En dat niet alleen, voor de kwekers zit er de plezierige kant aan, dat de goede vraag, ook invloed heeft op de inschrijvingsprijs waarmee de mos selen van eigenaar verwisselen. Die was deze week weer 5,- tot 10.- hoger dan vorige week en bereikte daarmee weer het peil van medio au gustus. Alle finalisten van de jeugdkampioenschappen van de TC Duiveland Van links naar rechts Han Schimmer, André Goedegebure. Hans Wohl. Anita van Helden. Brigitte Helsloot en Erna van de Cingel (Foto: Zierikzeesehe Nieuwsbode) Spanning was er volop in de partij tussen Erna van de Cingel en Brigitte Helsloot De beide tennisters, die de laatste jaren het jeugdgebeuren bin nen de Duivelandse klub volledig be heersten bij het damestennis, waren duidelijk angstig voor elkaar. Hier door bleef van een op niveau staande partij totaal niets over. Beiden be perkten zich tot het gezapig op en neer slaan van de bal vanaf de base line. om daarbij rustig af te wachten, wie van de twee op een gegeven mo ment de beheersing even liet zakken en de bal in het net sloeg Service/jjame In de eerste set ging de partij vol komen gelijk op tot aan 5-5. Toen leek Brigitte Helsloot de set naar zich toe te trekken door door de ser- vicegame van haar tegenstandster te breken. In plaats van vervolgens op eigen opslag door te drukken naar 7-5 ver loor Helsloot direkt ook haar servl- ccgamc, waardoor een eerste tie break een feit was. Hierin toonde Er na van de Cingel zich Iets hand- vaster. Met 7-4 pakte zij het benodig de zevende gamepunt: 7-6. In de tweede set waren het voorna melijk de fouten uit angst voor de te genstander. die het duel bepaalden. Technisch lieten de dames zien best wel wat in hun mars te hebben, maar ofn chronisch gebrek aan wedstrijd- pn/aring zorgde ervoor, dat beiden de aanval niet durfden te kiezen Omdat verdedigen hen evenwel blijkbaar ook niet ligt, regende het in deze set verloren service-opslag beurten. Brigitte Helsloot verloor haar eerste opslagbeurt zelfs met 0-50, waarbij het oogde alsof de drievou dig winnares van do dames- jeugdtitel (1978, 197!) en 1980) de par tij had opgegeven na de teleurstel lend verloren eerste set Omdat Erna 14 E«*n weck na Olafs geheime bezoek aan de .Inms' bun ht* kiest de Drnknr van Krwin zee. Hel ts een f«»is schip met versterkte boorden en een ij/eten Imeg. geheel bemand mei Kr- wm\ beste krijgent, mftlr xlrijilnmkkcTs, die dez.c reis een verzet je vinden Meteen frons staalt Krwin naai «l«* veidwij nende kustlijn. Thorium heeft /a-lt met aan zijn bevel gestoord en is met komen •►ipkig. n Krijgers, die Erwin uitstuurde om «b jag. i I. zoeken, kwamen onverrichte! /ak« t« dat Erwin besloot dan maar op eigen houtje zijn naspeuringen naar zijn vader te doen In ieder geval is het voor hem het beste bewijs, dat Thorfinn geen zuiver geweten heeft en het bevestigt zijn vermoeden, dat de jager al die lijd zijn moeder bedrogen heeft Mc' oen flinke bries jn het zeil schiet de boot viHiniil Met is Erwihs bedoeling langs de wi-stkusi van Denemarken zuidwaarts te gaan Mogelijk kan hij in een der havenplaats jes zekerheid krijgen over het lot van zijn va der „Het schip loopt goed", glimt Torwald, de aanvoerder der krijgers „Het is goed bemand", glimt Erwin terug. ,,Zo hebben het nog niet verleerd." Eensklaps knijpt bij zijn ogen samen en loopt snel vooruit. Nee. hij vergist zich toch niet: een drietal scheppn verschijnt aan de oostelijke kim en slormt met volle zeilen op hem toe. Het nieuwe onderkomen van de tennisclub Scelveringhe te Renesse. RENESSE - Sinds ongeveer een week beschikt de ten nisvereniging Scelveringhe uit Renesse, die op 1 maart 1980 werd opgericht en die nu 160 leden telt (100 senior leden en 60 juniorleden), naast twee splinternieuwe ba nen ook over een klubgebouw. Bij de twee banen, die op 9 juni van dit jaar voor het eerst werden gebruikt, is de afgelopen 14 dagen een klubhuis verrezen. Nadat eerst door inzet en hard wer ken van eigen leden het grondwerk was verricht, werd op zaterdag 28 au gustus met zo'n 15 man het gebouw in één dag overeind gezet. Het is een ou de bouwkeet met een totaal opper vlak van ongeveer 100 m2. Nadat het geheel in een dag was opgebouwd werd in de volgende week wederom met eigen krachten de dakbedekking aangebracht, een terras aangelegd en schilderwerk binnenshuis verricht. Op korte termijn hoopt men de bui tenkant van het gebouw met hout te betimmeren, waarna het geheel in een donkere tint zal worden geverfd. Indeling Het klubgebouw is verdeeld in een kantinegedeelte van zo'n 70 m2 en een kleedgelegenheid met toiletten en douches van ongeveer 30 m2. In het kantinegedeelte bevinden zich twee bergruimten, waarvan een zal wor- (Foto: Zierikzeesehe Nieuwsbode) den gebruikt voor het keukenmateri aal en de andere voor het baanmate- rieel. Er is een kantinekommissie ge vormd welke er voor moet zorgen dat in de kantine alles op rolletjes loopt. Een aantal leden heeft zich bereid verklaard kantinedienst te doen en aan de hand daarvan is door de kom missie een rooster opgesteld dat er voor zorgt dat de kantine bij gebruik van de baan altijd bemand is. De kantine is in de eerste plaats be doeld om tijdens het tennisseizoen door de leden te worden gebruikt. Daarnaast zal in de winter waar schijnlijk af en toe een klubavond in het gebouw worden georganiseerd. Omdat het nu al laat in het tennis seizoen is wil men met de officiële opening van de nieuwe aanwinst wachten tot volgend voorjaar. NIEUWERKERK - Op het zonovergoten tennispark van de TC Duiveland in Nieuwerkerk werden in het af gelopen weekeinde de jeugdkampioenschappen van deze vereniging afgewerkt. Bij de heren ging de enkelspelti- tel nog maar eens een keer naar André Goedegebure, ter wijl bij de dames Erna van de Cingel haar vorig jaar ver overde titel prolongeerde na een lange, uiterst saaie ver toning. De spanning wie juist dat beslissende foutje min der zou maken zorgde er hier voor, dat de vele toeschou wers desondanks de lange zit wensten uit te zitten. Het gemengd dubbelspel, dat voor het eerst op het program ma stond werd een zege voor het duo Anita van Helden en Hans Wohl. van de Cingel dit ogenschijnlijk niet goed onderkende en ook zij volhard de in het verdedigende konsept, bleef de partij toch gelijk opgaan, omdat ook zij niet keek op èen foutje meer of minder. Handvast Toch sloop Van de Cingel bij Helsloot vandaan. Zij kwam voor met 4-1 en 5-2, maar zakte daarna vol komen weg, in plaats van de partij simpel naar zich toe te trekken. Opnieuw werd een tiebreak nood zakelijk, en evenals in de eerste set bewees Erna van de Cingel hierin haar handvastheid door net iets at tenter de zeven punten bij elkaar te vergaren. Met 7-6, 7-6 prolongeerde Erna van de Cingel haar titel van 1981, maar best was het allemaal niet, desondanks was de vreugde er niet geringer om. In de halve finales won Erna van de Cingel van Simone Verbeek, om dat deze laatste moest opgeven van wege een enkelblessure. Eerder wer den Diana Kenters en Christel Hoets uitgeschakeld. Brigitte Helsloot bereikte de finale door overwinningen op Anita van Helden in de halve eindstrijd, Linda Mentjox in de kwartfinale en Mar griet schoof in de voorronden. De verliezersronde leverde een zege op voor Rita van Wijngaarden. Zij klop te in de eindstrijd Carin Krijger met 6-2, 6-2. In het verliezerstoemooi streden de zestien verliezers uit de eerste ronde van het eigenlijke toer nooi. De herenfinale dreigde aanvanke- I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7