HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Voortbestaan Eminent zo goed als zeker Geleidelijk afschaffen spaarbank vrijstelling Hypothekenmarkt begin 1982 fors teruggelopen CDA tegen uitdunnen van grote orkesten SOGM: Nieuw Amsterdams kollege van b. en w. Parijse toneelschool zonder onderdak Verbod muziek op straat Moses-Mendelssohn- prijs voor Eva Reichmann Rekord aantal bezoekers op Firato Verkiezingen op televisie Breng alimentatieduur terug 4 5 BROUWERSHAVEN - Muziekvereniging Apollo" onder leiding van de heer H. P. Everwijn, tijdens het slotkoncert in de St. Nicolaaskerk in Brouwershaven. Hetherboren"Apollo" speelde onder meer een aantal stemmige koralen, uitermate geschikt voor uitvoering in een kerk. Het was niet in de laatste plaats aan Apollo" te danken, dat het slot koncert zeer geslaagd was. BODEGRAVEN - Het voortbe staan van de in financiële moeilijk heden verkerende orgelfabrikant Eminent is zo goed als zeker. Te elf der ure heeft het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (G.A.K.) maandag laten weten de uitbetaling van de lonen over augustus voor zijn rekening te willen nemen. Hiermee is de barrière voor de oprichting Eminent Electronics, die de produk- tie van de Eminent-orgels gaat voort zetten. weggenomen, zo zei desge vraagd direkteur R. Houthuyse. Het G.A.K. heeft wel als voorwaar de gesteld, dat het de loonbetalingen aan het personeel zal terugvorderen. Dit zal echter op een zodanige wijze gebeuren, dat de vorming van een nieuwe vennootschap niet onmoge lijk wordt. De heer Houthuyse ze er van uit te gaan dat Eminent Electro nics de aan het G.A.K. verschuldigde loonbetalingen in termijnen zal kun nen terugbetalen. Met de loonbetalingen van het per- AMSTERDAM - De afschaffing van de zogenaamde spaarbankvrijstel ling, dat is een vrijstelling van ven nootschapsbelasting over winsten uit het spaarbedrijf, zal niet in één klap geschieden. Er komt een zodanig overgangsre geling. dat de spaarbanken voldoen de ruimte wordt gelaten om aan de Solvabiliteitseisen van de Neder- landsche Bank te voldoen. Dat zei G. van Setten. sekretaris-generaal van het ministerie van financiën, maan dag in Amsterdam. Daar vierde de Nederlandse Spaarbankbond het 75- jarige bestaan. De spaarbankvrijstelling is ooit in gesteld met het oog op een stimule ring van de besparingen van kleine spaarders en personeel van bedrij ven, waarbij een sociaal oogmerk de boventoon voerde De Kamer heeft echter laten weten dat de vrijstelling niet langer de meest effektieve wijze is om dat doel te bereiken en mi nister Van der Stee is ook van oor deel dat het bijzondere sociale doel van de spaarbanken achterhaald is, nu ook de handelsbanken een vaste plaats op de spaarmarkt hebben ver overd. DES HAAG - De dalende trend, zo als die de afgelopen jaren op de markt voor hypotheken kon worden waargenomen, heeft zich in de eerste zes maanden van dit jaar fors voort gezet. aldus meldt het Centraal Bu reau voor de Statistiek. De 91.000 hypotheken die in de eerste /.es maanden van 1992 werden ingeschreven, waren er 25.000 min der dan in de eerste zes maanden van 1081 Het bedrag lag ook fors lager, 16,5 miljard tegen 23,2 miljard De daling deed zich bij alle hypo theek vormen voor. Op de woninghy potheekmarkt voor partikulleren. ruim de helft van het totaal, lag het ingeschreven bedrag 27 procent la ger Vooral hypotheken van boven de twee ton liepen sterk terug. Hypotheek banken en Bouwfond sen voelden de teruggang het sterkst. De/p bedroeg bijna 50 procent, van 4.2 miljard naar 2,2 miljard. De spaarbanken zagen de markt slechts negen procent teruglopen. soneel over augustus is circa 1,2 miljoen gemoeid. De aandeelhouders van de nieuwe vennootschap Eminet Electronics hadden als voorwaarde voor de oprichting gesteld ,dat de on derneming niet gelijk met een vorde ring van de bedrijfsvereniging ge- konfronteerd zou worden. MADRID - De Spaanse rege ringspartij UCD (centrum), die al ernstig is verzwakt door interne ru zies en afscheidingen, wordt be dreigd door een splitsing na voorstel len over vorming van een coalitie met rechts. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ENKHUIZEN - Minister De Boer van c.r.m. heeft geld toegezegd voor het aantrekken van 35 personeelsle den voor het buitenmuseum te Enk huizen. De minister zei dit maandag middag tijdens de officiële opening van het gerestaureerde stadhuis in Enkhuizen. DEN HAAG - Het festival ,,oude muziek", een onderdeel van het Hol land festival, wordt volgend jaar herhaald. Volgens de organisatoren is er toekomst voor dergelijke gespe cialiseerde onderdelen binnen het Holland festival. Het eerstvolgende is het festival „Frans Theater", dat voor mei 1983 in Rotterdam staat ge noteerd. DEN HAAG - De Tweede-Kamer- fraktie van het CDA vindt dat bezet ting van de drie grote orkesten niet zo ver kan worden teruggebracht als onlangs Smit en Van den Berg aan het ministerie van erm hebben gead viseerd. Het zou een terugval van het bereikte internationale niveau van het Concertgebouworkest, bet Rot terdams Philharmonisch orkest en het Residentie-orkest betekenen, zo stelt de CDA-fraktie in een maandag gepubliceerde verklaring. Het CDA is het wel eens met het advies om „de huidige rechtposities van de orkestleden te versoepelen om daardoor een effektievere inzet mogelijk te maken". Het CDA-Kamerlid Beinema licht te toe dat er volgens zijn fraktie meer deeltijdbanen moeten worden inge voerd bij deze orkesten. Veel orkest leden hebben nevenaktiviteiten in Kamermuziek en onderwijs en derge lijke. „Die bezigheden moet je moge lijk maken, je moet er toch ook kon- sekwenties uit trekken", aldus Bei nema. Ook noemde hij het onlogisch dat een eerste violist, met een vrije dag, niet mag invallen voor een ziek geworden tweede violist. „Zoiets komt vrij vaak voor. Dan moet er ie mand aangetrokken worden van bui tenaf". (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) DEN HAAG - De ministerraad is maandag akkoord gegaan met een wetsontwerp ter vervanging van de wet op menselijk bloed. In het ont werp wordt een nieuwe be- heersstruktuur voorgesteld die er van uitgaat, dat Nederland in norma le en voorzienbare buitengewone om standigheden in zijn eigen behoefte aan menselijk bloed en bloedproduk- ten moet kunnen voldoen. DEN HAAG - Na wekenlange on derhandelingen over de vorming van een nieuw Haags college van b. en w. hebben maandag de deelnemende partijen in principe overeenstem ming bereikt. De V.V.D. en de P.v.d..A krijgen in het nieuwe kolle ge elk drie wethouders en het C.D.A. krijgt er twee. DEN HAAG - Zes Nederlandse or ganisaties, die belang hebben bij of ijveren voor een goede kwaliteit van het Nederlandse wegennet, bena drukken in reakties op het „zwart boek van de Nederlandse wegen" de noodzaak van goed onderhoud aan wegen. In dat zwartboek konstateer- de de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers dat het met de kwali teit van het Nederlandse wegdek niet best is gesteld. AMSTERDAM - De Amsterdamse PvdA, CDA, CPN en D'66 hebben na weken van moeizame onderhandelin gen overeenstemming bereikt over het beleidsprogramma voor de ko mende vier jaar (het progyammak- koord) en een nieuw kollege van b. en w. In het negen tellende kollege wor den twee vrouwen opgenomen. De PvdA raakt haar meerderheid in b. en w. kwijt. De partij zai vier wethouders leveren tegen zes in het vorige kollege. CDA en D'66 komen terug met twee respektievelijk een wethouder. De overige twee zetels komen terecht bij de CPN. Deze par tij stapte in 1979 na een onderwijs- konflikt uit het kollege van b. en w. de Twee vrijkomende plaatsen wer den toen ingenomen door de PvdA. PARIJS - De bekendste Parijse to neelschool waar talrijke sterren van het Franse theater en de film hun opleiding hebben gekregen, is dak loos. Het gaat om het instituut dat de akteur Rene Simon in 1983 oprichtte. De eigenaar van hret gebouwman de Boulevard Des Invalides, waar de school sinds haar oprichting was ge huisvest, wist afgelopen zaterdag met behulp van een gerechtelijke uit spraak de ontruiming te bewerkstel ligen om het pand te kunnen verko pen. Aan de school volgen 300 leerlingen een opleiding. Bekende voorgangers van hen zijn Michele Morgan, Louis de Funes, Mischel Serrault, Jean- Claude Pascal en Michel Piccoli. Ve len van deze oud-leerlingen hebben besloten tegen de uitzetting aktie te voeren. DEN HAAG - Met ingang van het volgend schooljaar kunnen honderd scholen voor voortgezet onderwijs beginnen met informatica in de lage re klassen. Dit blijkt uit een beleids nota, die staatssekretaris Hermes van onderwijs en de ministers Ter louw van ekonomische zaken en De Koning van landbouw maandag bij de Tweede Kamer hebben ingediend. DEN HAAG - De ministerraad heeft maandagochtend minister De Graaf van sociale zaken het groene licht gegeven om invaliden die door komende afschaffing van de vrijstel ling van motorrijtuigenbelasting voor invaliden financieel ernstig zul len worden gedupeerd tegemoet te komen. Invaliden met een jaarinko men van minder dan 46.125 gulden zal een gehele of gedeeltelijke finan ciële kompensatie worden toegekend zodra de vrijstelling van motorrijtui genbelasting wordt afgeschaft. AMSTERDAM - Burgemeester Po lak van Amsterdam heeft besloten het verbod op het zonder vergunning musiceren op straat op de Nieuwen- dijk, de Kalverstraat en in de Leid- sestraat strakker te gaan handhaven naar aanleiding van de vele klachten van winkeliers en voetgangers over de door straatmuzikanten veroor zaakte overlast. Krachtens de nu nog geldende Ai- gemene Politie Verordening (APV) is muziek maken op straat verboden, maar de gemeente Amsterdam heeft besloten een tolerante houding te genover dit verschijnsel in te nemen. Volgend jaar gaat er een nieuwe APV in, die musiceren op straat onder een aantal voorwaarden wel toestaat. Daarbij is echter wel de mogelijk heid opgenomen bij eventuele ernsti ge overlast in bepaalde straten een verbod in te stellen. BERLIJN - De 84-jarige Eva Gas- briele Reichmann heeft maandag de naar Moses Medelssohn (1729-1786) genoemde prijs ter bevordering van de verdraagzaamheid ontvangen, die West-Berlijn sinds 1980 eens per twee jaar toekent. Mevrouw Reichmann die in Opper- Silezië werd geboren was na een stu die in de ekonomie in*de jaren '20 en '30 in Berlijn werkzaam als hoofdre- dakteur van het Joodse maandblad „Der Morgen" en als hoofd van de kulturele afdeling van de Vereniging van Duitse burgers van het Joodse geloof. In 1939 emigreerde zij naar Engeland, waar zij van 1948 tot 1965 de onderzoeksafdeling van de „Wie ner Library" leidde. In 1956 publi ceerde zij „Die Flucht in den Hass" waarin zij trachtte de oorzaken van het nationaai-sociaiistische antise mitisme vast te stellen. London Philharmon ic bestaat 50 jaar LONDEN - Het London Philharmo nic Orchestra (LPO) bestaat op 7 ok tober 50 jaar. Op die dag zal het or kest onder leiding van Sir Georg Sol- ti in de Royal Festival Hall hetzelfde programma ten gehore brengen als bij zijn eerste optreden in 1932. Het jubileum zal wordt verder ge vierd met ruim 30 koneerten met be roemde dirigenten en solisten. Begin komend jaar gaal hel orkest een bui tenlandse toernee maken. Daarbij zullen sir Georg Solti en de Westduit ser Klaus Tenstedt, die al vijf jaar aan hel orkest verbonden is en die in september volgend jaar sir Georg als eerste dirigent gaat opvolgen, het or kest leiden. 4 Hij begon te lachen. „Maar ik raakte je niet". „Allicht niet, omdat ik tijdig bukte". „En jij hebt de slaapkamerdeur wel eens op slot gedaan, vrouw". „Daar had ik alle reden toe, mannetje. In het begin van ons huwelijk was je wel eens onuitstaanbaar en humeurig". Hij liep op haar toe, boog zich en sloeg zijn armen om haar heen. Haar via de spiegel aankijkend, vroeg de man: „En tegenwoordig, hartelapje van me?" De vrouw kwam overeind en kuste hem. „Je wordt ouder en verstandi ger". Ze streek liefkozend over de zij kant van zyn hoofd „De eerste grijze haren worden al zichtbaar". De man trok haar wild naar zich toe. „En jij blijft altijd nog mijn knappe Ina. Meid, je moest eens weten, hoe gek ik nog op je ben!" In het andere huis liet Jannie Es- senga de liefkozingen van haar man tevreden en blij over zich heen gaan. Op een gegeven ogenblik trok ze zijn hoofd naar zich toe en drukte een lange zoen op zijn lippen. „Fijne knul van meJ(j bent tenminste niet zo'n dooie diender als die Frans. Jemig, wat een zije is hij af en toe. Snap jij nu, wat Ina ooit in die sul gevonden heeft?" Hij keek haar spotlachend aan. „Waarschijnlijk precies hetzelfde als jij in mij, Janneke". Ze sloeg haar slanke armen op z(jn hals en keek de man met schitterende ogen aan. „Jij bezit tenminste tempera ment en dat is voor m\j belangrijk, dat Wat biedt de BEELDBUIS? WOENSDAG 8 SEPTEMBER NED. 1: Avro's kinder bios gaal vooraf aan de aflevering van Schatei- land. Praktisch de gehele avond zal in het teken staan van de verkiezin gen van de Tweede Kamer. Uitslagen worden gegeven van de grote ge meenten. beelden van bijeenkomsten van de grote partijen, prognoses wor den gegeven en natuurlijk kommen- taar zal worden geleverd door de lijsttrekkers. NED. 11: Blake en Jeff Colby doen alle mogelijke moeite om olietankers uit het buitenland terug te voeren. Dit is te zien in de aflevering van ..Dynasty". In Info-special..Mia mi drugs war" een dokumentaire hoe in Miami een speciale brigade is op gezet om de handel in verdovende middelen aan banden te leggen. In ..Starmaker" trouwt Danny met ak- trice Dawn Barnett. Als zij in ver wachting is zoekt Danny zelf een ver vangster, die echter meer doet dan Dawn in haar werk vervangen. ..Stu dio Sport" brengt tot slot nog beel den vande atletiek wedstrijden in Athene. WOENSDAG 8 SEPTEMBER NED. 1: 15.30 Kinderbios; 18.20 Nieuws voor doven: 18.43 Teleac; 18.58 Nieuws: 19.00 Tweede Kamer verkiezingen 1982: 20.00 Journaal 20.27 Tweede Kamer verkiezingen 1982: 23.50 Journaal: 23.55 Nieuws voor doven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven: 18.05 Studio Sport extra18.35 Se samstraat: 18.50 Jeugdjournaal: 18.59 Kouwe kunstjes: 19.25 kenmerk: 20.00 Journaal: 20.27 Socutera: 20.32 Dynasty; 21.20 Miami drugs war 22.10 The Starynaker; 23.02 Teleac; 23.37 Journaal; 23.32 Nieuws voor do ven; 23.37 Studio Sport. DONDERDAG 9 SEPTEMBER NED. 1: Aktueel nieuws van het- ROTTERDAM - De kapaciteit van de wereldbulkvloot (tankers en bluk- carriers boven de tienduizend ton) is de eerste zes maanden van dit jaar per saldo met 2,6 miljoen ton terug gelopen. Volgens het gezaghebbende Noorse onderzoeksbureau Fearnleys is dit de grootste halfjaarlijkse te rugval van de afgelopen tien jaar. DEN HAAG - De regering vindt dat de beslissingen die nu genomen moe ten worden over de aanlanding van LPG geen belemmering mogen vor men voor toekomstige veiligheids verbeteringen van de LPG-keten..Te vens acht zij de totstandkoming van een grootschalige terminal voor LPG in het Rijnmondgebied gewenst. AMSTERDAM - De Firato in het RAI-komplex in Amsterdam heeft een rekordaantal van 322,787 bezoe kers getrokken, bijna 88.000 meer dan de vorige expositie in 1980. Volgens voorzitter Peiger van de Firato is deze stroom liefhebbers on danks de ekonomische recessie voor al afgekomen op nieuwigheden als de Compact Disc, draagbare video apparatuur en laser vision. Daar naast hebben volgens hem ook het „omroep-wondertand" en de nieuwe afdeling „muziek actief", waarop muziekinstrumenten werden gede monstreerd, een grote aantrekkings kracht uitgeoefend. Opvallend was in die laatste afdeling de grote be langstelling voor bladmuziek. Naar het oordeel van Peiger zou den ook het introduceren van stereo- televisie-apparatuur op deze exposi tie en de grote belangstelling ervoor er wel eens toe kunnen bijdragen dat bij de NOS de ontwikkeling van ste reotelevisie wordt versneld. weet je". Ze zuchtte. „Ik kan me niet voorstellen, dat een man als Frans in vuur en vlam kan geraken bij de aan blik van zijn vrouw in de slaapkamer zal ik maar zeggen. „Maar vrouwke, wat een vreemde gedachten in dat lieve hoofdje van je!" Ze bracht haar gezicht naar zijn oor en fluisterde: „Nee, dan wij, he? Wij weten elkaar nog altijd te boeien!" Schoonpapa in spé heeft een verleden Frans ter Scheure nam het plastic zakje met boterhammen en deed het in zyn tas, waarna hij hem sloot In de keukenspiegel inspekteerde hij zijn uiterlijk nog eens en draaide zich toen naar zijn vrouw, die in kimono met de armen over elkaar naar hem stond te kijken. „Hel zal wel vrijdagavond worden, voor ik terug ben, Ina. Morgenavond bel ik je". Ze kusten elkaar. Bij deze gelegen heid hield Frans zijn vrouw even avst „Eigenlijk misdadig, he? Om twee nachten weg te blijven", zei hij zachL De vrouw maakte zich los en deed een pas achteruit Maar de uitdrukking op haar gezicht bewees wel dat ze zich gevleid voelde. „Schiet op! Je doet net of we nog in de wittebroodsweken zijn! O jais er nog iets bijzonders aan jouw wagen?" „Ik heb gisteren al naar Henk gebeld. Hij weet er alles van". „Doe voorzichtig. Tot vrijdag dan. hitfront staat centraal in de vierde zomereditie van .Toppop" Peter Falk alias inspekteur Columbo pre senteert het programma .Schieten of niet schieten", waarin de makers een beeld proberen te geven van de agent in verschillende situaties met daar bij steeds de opkomende vraag Schieten of niet schieten..Teke nen voor kunstis de titel van hel programma rond het 300-jurig bestaan van de Koninklijke Akaüe- mie van Beeldende Kunsten in Den Haag. ..In Den Haag vandaag" wordt ongetwijfeld nagepraat over de ver kiezingen. ook zullen de problemen rond een te formeren kabinet aan de orde komen. NED. 11: In de aflevering ..De Sulli- vans"probeert George Terry zover te krijgen, dat hij een groot hakenkruis op de winkel zul schilderen. In de af levering van ..Centennial" gaat een historicus naar een stadje om de ge schiedenis ervan te beschrijven. ..Brandpunt" zal hoofdzakelijk in deze aflevering terugblikken op de verkiezingsuitslagen. Pater Duddles- well heeft het met zijn buurman aan de stok en dit is te zien in ..Alle zegen komt van boven". ..Liegen om de waarheid" is de titel van een doku mentaire die een eindexuynenop- dracht van de Nederlandse film- en televisieakademie was. De makers hebben zich de vraag gesteld of het in deze tijd nog wel mogelijk is om een eigen identiteit te bewaren, die een afwijkend gedrag toont van dat in de gemeenschap waarin men leeft. DONDERDAG 9 SEPTEMBER NED. 1: 13.(JU en 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Toppop 20.00 Schieten of niet schieten; 20.50 Tekenen voor kunst; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Stu dio Sport extra; 22.45 Journaal. NED. 11: 13.00 Nieuws voor doven; 17.55 Studio Sport; 18.25 Paspoort 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjour naal; 18.59 Cijfers en Letters; 19.25 De Sullivans; 20.00 Journaal; 20.27 Centennial; 21.15 Brandpunt; 21.50 Alle zegen komt van boven; 22.15 Liegen om de waarheid; 22.50 Jour naal; 22.55 Nieuws voor doven. HILVERSUM - De NOS zal zoals gebruikelijk op de televisie uitge breid aandacht gaan besteden aan de Kamerverkiezingen op 8 september. Op Nederland 1 zal de NOS, die nauw gaat samenwerken met de ak- tualiteitenrubrieken van de diverse omroepen en de verkiezingsdienst van het ANP, met Koos Postema als centrale presentator van 19.00 tot 24.00 uur een marathonprogramma verzorgen. Daarin komen behalve de uitsla gen van gemeenten, provincies en grote steden, prognoses (de eerste wordt om half negen door het ANP verwacht) en kommentaren van de politieke leiders en woordvoerders van werkgevers en werknemers. Daartoe zal de NOS een rondgang maken langs de hoofdkwartieren van de partijen in Utrecht (CDA), Amsterdam (PvdA), Den Bosch (VVD), Zwolle (D'66), Amsterdam (CPN, PSP en PPR), Hilversum (RPF) en Assen (GPV). In de studio in Hilversum wordt ook een groot aantal politici ver wacht om hun mening te geven over het verloop van de stembusstrijd. DEN HAAG - De ministerraad heeft maandagochtend ingestemd met een wetsontwerp van staatsse kretaris Lambers (volksgezondheid en milieuhygiëne) en minister De Ko ning (landbouw) om een wettelijke basis te scheppen voor overneming van gemeentelijke vleeskeurings diensten door het rijk. Die beoogde wetswijziging loopt vooruit op een ingrijpender wijziging van de vlees- keuringswet. Aanleiding voor de be perkte wetswijziging is de wens van diverse gemeenten om de vleeskeu ringsdiensten zo snel mogelijk aan het Rijk over te dragen. Door GRÉ DE BOER Zeg, denk er alvast om, dat we zater- dagavond op verjaarsvisite moeten". „Ja vader, he? Ik heb het niet verge ten, schat Tot ziens". Hij kuste haar nogmaals vluchtig, waarna hij naar de garage liep. Even later zag ze hem in de kleine VW wegrijden. Hij drukte even op de claxon. Ina wuifde hem na. Daarna hep ze naar boven om zich te kleden Ter wijl ze op het wekkertje keek, konsta- teerde ze, dat het net half zeven was. Ik ben klaar wakker, wist ze. En toch was het twaalf uur gisteravond. Nu ja, ik kan vanmiddag wel een dutje doen. Laat ik nu maar meteen aan het werk gaan, des te vlugger ben ik klaar. Breng ik om een uur of elf de Mercedes weg en blijf gelijk thuis koffie drinken Volgende week zijn we vier jaar ge trouwd cn alle sombere voorspellingen van thuis ten spijt hebben we een goed huwelijk. Frans is een lieverd; hij ver dient goed zijn brood en we hebben een mooi huis. Wat wil je nog meer? Nu ja, een kind Ze zuchtte: de dokter heeft mooi praten „U moet geduld hebben mevrouw ter Scheure; in tal van hu welijken komt het voor, dat pas na vier of vijf jaar de kinderzegen komt En zo voort Allemaal best mogelijk, maar ik wil nu een kind Mijn man is elke dag weg en soms verveel ik me. Nog een geluk, dat ik een wagentje hebO ja, de Mercedes! Laat ik het nu niet vergeten Dat is me verleden jaar al eens overkomen En Frans n\jdig! (wordt vervolgd) DEN HAAG - De Stlehllnjf Or*»nl- salie Gescheiden Mensen (S.O.G.M.) vindt dat de alimentatieduur terug gebracht moet worden tot maximaal twee tot vijf Jaar. De stichting zegt dat in een kom- mentaar op het rapport „Grenzen aan de alimentatieduur". opgesteld door de interdepartementale werk groep „Limitering Alimentatie" De werkgroep komt in het rapport tot de konklusie de alimentatieduur te be palen op maximaal twaalf tot acht tien Jaar. De stichting meent dat verzorging en opvoeding van kinderen nooit aanleiding mag zijn tot extra langdu rige alimentaties voor de vrouw. Wel verhoogd de kinderalimentatie bij werkende moeders te worden ver hoogd met het bedrag dat nodig is om de kinderopvang tijdens de werktij den te bekostigen. Daarnaast vindt de S.O.G.M. dat de zogenoemde alimentatievetera nen, mannen die al vele tientallen ja ren aan hun ex-echtgenote betalen per 1 januari L983 hij noodweg van hun alimentatie-verplichtingen ont heven dienen te worden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5