MONUMENTENWACHT WERKT OOK VOOR PARTEKULIEREN L. J. KORSTANJE NAM AFSCHEID ALS VOORZITTER RODE KRUIS Stichtingen geven gezamenlijk kursussen Eerste volksdansgroep op Schouwen-Duiveland STREEKNIEUWS I Na 25 jaar bestuurswerk ZIERIKZEE - Na bijna 25 jaar bestuurswerk nam voor zitter L. J. Korstanje afscheid van de afdeling Zierikzee/ Kerkwerve van het Nederlandse Rode Kruis. Maandag avond droeg hij deze funktie over aan de heer P. A. Zoon, voorheen sekretaris van de afdeling Schouwen/West hoek, tijdens een vergadering in het Ned. Hervormd Ver enigingsgebouw te Zierikzee. De afscheidnemende voorzitter de heer L. JKorstanje (l) ontvangt uit handen van de kringkommissaris N. M. Bollen de medaille van verdienste in zilver van het Nederlandse Rode Kruis. Als dank voor zijn enthousiaste inzet al die jaren ontving de heer Korstanje uit handen van de kringkommissaris N. M. Bollen de medaille van ver diensten in zilver van het Ned. Rode Kruis. Tevens kreeg hij de gesp overhan digd voor 20 jaar trouwe dienst, een onderscheiding die hij dus al enkele jaren te goed had. Voordat de voorzittershamer offi- heer Korstanje nog met een prettige cieel werd overgedragen kwam de mededeling. ZIERIKZEE - De Stichting Samenlevingsopbouw en de Stichting Jeugd gaan samenwerken op kursus-gebied. Vcfor het seizoen 1982-1983 worden drie kursussen georganiseerd, zoals vergadertechniek, druk met drukwerk en werken met audio-visuele middelen. De eerste twee kursussen worden gege ven in oktober en november en de derde in het voorjaar van 1983. 1 1 -*■ ~i. De kursussen staan onder leiding gen van vergaderingen en -uitdoe- van opbouwwerker Ad Boonman en ring. jeugdwerkleider Gabri de Groot. De De kursus Druk met drukwerk kursus Beter vergaderen vindt wordt gegeven in het pand van de Fe- plaats op dinsdag 5, dinsdag 12. dins- deratie Maatschappelijke Dienstver dag 26 oktober en dinsdag 2 novem- lening te Zierikzee. De kursus vindt ber in het pand van de Stichting Sa- plaats op woensdag 3, woensdag 10, menlevingsopbouw te Kerkwerve. woensdag 17 en woensdag 24 novem- De kursus is bestemd voor dorpsra- ber. De kursus behandelt het organi- den, komitee's, besturen van vereni- seren van drukwerk, tips bij het gingen, kommissieleden, jeugdlei- schrijven, redaktie en inhoud, druk- ding enz. Zowel theoretisch als in de technieken (stencillen, zeefdrukken, praktijk wordt aandacht besteed aan foto-kopiëren en off-set), verzorging, organisatievormen, taakverdeling, papier en formaat, indeling, illustra- gesprekstechnieken, voorbereidin- ties en omslagen. Voor ouderen i i NIEUWERKERK - Uit de reakties van een aantal mensen uit Nieuwerkerk en omgeving is gebleken dat er belangstelling is voor Volksdansen voor Ou deren". De Vereniging Het Groene Kruis Schouwen-Duiveland heeft daarom het plan opgevat om de eerste volksdansgroep van Schouwen-Duiveland op te richten in Nieuwerkerk, zodat voor ouderen uit deze plaats en de omringende dorpen de mogelijkheid bestaat om aan volksdansen te doen. Om iedereen de gelegenheid te ge ven gratis en vrijblijvend kennis te maken met het volksdansen voor ou deren. zal er een voorlichtingsbij eenkomst worden gehouden op woensdag 15 september ir. het dorps huis te Nieuwerkerk. De konsulent Meer Bewegen voor Ouderen vertelt het een en ander over volksdansen. Een groep oude ren uit Wilhelminadorp geeft een de monstratie. De eerste les wordt woensdag 22 september in het dorps huis gegeven De leiding is in handen van mevrouw J. Oele uit Sirjans- land. Zij is gediplomeerd leidster ..Volksdansen voor Ouderen". Voor tijden: zie agenda. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Volksdansen Het in hét begin van de 70'er jaren ontstane volksdansen voor ouderen mag zich sinds die tijd verheugen in een toenemende populariteit. Het programma bestaat uit allerlei be kende volksdansen uit het internati onale programma. Deze dansen zijn echter wat tempo en vorm betreft aangepast aan de wensen en moge lijkheden van ouderen. De aanpas sing in.de dansen zijn zodanig dat zo veel mogelijk van de orginele dans behouden is gebleven. Er zijn volks dansen bij uit o.a. Amerika, Israël. Joegoslavië, maar ook uit Nederland zoals de Driekusman. de Almelose Kermis en de Zeeuwse Rei Zijn laatste handeling als voorzit ter was namelijk het uitreiken van twee oorkondes aan de dames A. Adolfsen-Hillebrand en A. Boot- Mangold voor 20 jaar trouwe dienst. Verder deelde hij mee dat sinds be gin dit jaar in Dordrecht een bloed bank werd opgericht voor Zuid-West Nederland. Met algemene goedkeuring van de vergadering werd vervolgens de heer Zoon tot voorzitter gekozen. Kringkommissaris de heer Bollen dankte de heer Korstanje voor het werk dat hij voor het Rode Kruis heeft verricht. Met nadruk wees spreker erop, dat de afscheidnemen de voorzitter zeer trouw de vergade ringen heeft bijgewoond, hetgeen zeer werd gewaardeerd. Hospitaalschip Bestuurslid de heer J. K. Joppe dankte in zijn toespraak eveneens de heer Korstanje voor de vele aktivi- teiten voor het Rode Kruis. Hij stel de het vooral op prijs dat de voorzit ter vaak aanwezig was als een hospi taalschip in de Zierikzeese haven af meerde. Hij overhandigde hem di verse presentjes. Namens het bestuur ontving de heer Korstanje een luxe tuinstoel en namens de kolonneleden een tuinparasol. Ook namens de welfare-afdeling ontving de af scheidnemende voorzitter een pre sent. Tot slot dankte de heer Korstanje voor de vele waarderende woorden. ,,Ik zal met plezier terugdenken aan de zeer prettige tijd bij het Rode Kruis". SEROOSKERKE Vervolgkursus bloemschikken Door de huishoudelijke en konsu- mentenvoorlichting wordt een ver volg kursus bloemschikken georga niseerd in het Dorpshuis in Seroos- kerke. Dit bij voldoende deelname. De data van de kursus zijn 13, 20 en 27 september, 2 november en 1 de cember, telkens van 13.15 uur tot 15.45 uur. Opgaven zo spoedig moge lijk op nummer 01119-1367 of na 18.00 uur 01117-1351. SCHARENDIJKE Kursus poppenmaken Uitgaande van de Hervormde ^yrouwengroep. wordt in.iScharendij- f-'ke een kursus.poppenmaken gege-. ven. Te beginnen op. dinsdag 14 sep tember (om 9.30 uur) start deze kur sus onder leiding van Olga Immer zeel in het Hervormd Verenigingsge bouw. Men kan kiezen uit verschil lende materialen, zodat er bijvoor beeld een poppenkastpop, een antie ke pop, een karakterpop of een mari onet kan worden gemaakt. Ook is er de mogelijkheid om een Schouwse pop te maken. Voor inlichtingen: 01117-1745. BROUWERSHAVEN Kerngroep Tekenen van Hoop Voor maandag 13 september orga niseert de Kerngroep Tekenen van Hoop een bijeenkomst in het Tonnen- magazijn. De avond staat in het te ken van dr. Albert Schweitzer, stich ter van ziekenhuizen en andere medi sche opbouwaktiviteiten in Lamba- rene in Afrika. Het echtpaar Buijs uit Warnsveld vertelt hierover en laat met dia's, brochures e.d. zien wat er allemaal gedaan is en wordt om het medische hulpwerk op peil te houden. Voor tijd: zie agenda. DREISCHOR Koncert „Oosterlands Fanfare" ..Oosterlands Fanfare" geeft zater dag 11 september in de mobiele tent aan de Ring een koncert. Daaraan voorafgaande maakt de fanfare een rondgang door het dorp. Bij slechte weersomstandigheden wordthet koncert in de Ned. Hervormde kerk gegeven. Het koncert staat onder leiding van dirigent Jaap Knuist en brengt onder meer: de Tippelaars-mars van C. J. N. Cori, mixed Pickles (modern selection) van Max Leemann, Caravelle-ouverture van Laurent Delbccq, de Eendrach-mars van Joh. C. de Wit, de Kleine Suite van P. I. Tsjaikowsky (arr. Cees Vlak), Feest- mars van J. R. v. d. Glas en Military Escort-mars van M. Bennet. Voor tijd: zie agenda. BRUINISSE Basketbalpalen weinig gebruikt Van de basketbalpalen die deze zo mer door gemeentewerken in het Westplantsoen zijn geplaatst, wordt vooralsnog door de Brusc sportlief hebbers weinig gebruik gemaakt. De palen hebben, evenals het veld, de officiële wedstrijdafmetingen en kunnen dus zo gebruikt worden voor oefeningen of (on) officiële kompeti ties. De machinefabrieken hebben hier in sportief samengewerkt doordat zowel personeel (pro-doo) van Maas kant alswel van Padmos de palen hebben genkonstrueerd. Het materi aal en de plaatsing verzorgde de ge meente. ZIERIKZEE - „Veel mensen denken dat de Monumentenwaeht niet voor partikulieren werkt en dat is jammer. We werken beslist niet alleen over de overheid en een pand hoeft ook niet op de monumentenlijst te staan. Eige naars van een huis dat vijftig jaar of ouder is en dat gezichtsbepalend is voor straat en omgeving, kunnen abonnee worden. En dat betekent dat voor 75 gulden per jaar hun woning jaarlijks tot in de kleinste hoekjes en gaatjes wordt geïnspecteerd. En dat juist plaatsen, waar ze zelf zelden of moeilijk bij kunnen komen, zoals op het dak om pannen en goten te bekijken. De Monumentenwachters hoog op het dak van het Burger Weeshuis (Foto's. Zicrikreesche Nieuwsbode) Een huis aan de Nieuwe Boogerdstraat, dat gere geld wordt gecontroleerd door de Monumenten- wacht. Het Burger Weeshuis is een fors object voor de Monumentenwaeht. Voor een partikuliere wo ning is een uurtje of twee meestal voldoende om deze degelijk na te kijken. Aan het woord de heer JHuige uit Middelburg, die samen met zijn collega J. Meerman uit Arne- muiden een van de twee teams van de Stichting Monumentenwaeht Zeeland vormt. De landelijke Monumentenwaeht heeft in iedere provincie een afdeling. Het is een instelling die zich ten doel stelt om door het nemen van preventieve maatre gelen het verval van historisch belangrijke ge bouwen te voorkomen, met als principe „Voorko men is beter dan genezen". kort worden ter verduidelijking ook wel foto's bijgevoegd. Het uurloon voor de Monumentenwachters ligt laag: 19,50, terwijl het eerste uur altijd gratis is. De bij de reparaties gebruikte materialen worden bovendien tegen kostprijs berekend. Dat is mogelijk, omdat de kosten van de Monu mentenwaeht voor het overgrote deel (90 procent) door het rijk en de provinciale overheden worden gedragen. Verval tegenhouden De Monumentenwachters wijzen op punten, waar onderhoud gewenst is, zodat verval kan worden tegengehouden. Juist door die geregelde inspektie kunnen mankementen reeds in de be ginfase worden aangepakt. Er kan op tijd worden ingegrepen, waardoor dikwijls latere hogere kosten worden uitgespaard. De auto van de Monumentenwaeht is in deze weken veel op Schouwen-Duiveland aanwezig. Het betreffende team heeft een routeboek, waarin Schouwen-Duiveland, de helft van Wal cheren en Zuid-Beveland en Oost Zeeuws-Vlaan- deren voorkomen. Vakmensen De heren Huige en Meerman zijn vakmensen, afkomstig uit de restauratiewereld. Zij bezoeken geregeld de aangesloten panden en onderwerpen het gebouw dan aan een grondige inspektie, waarbij vooral gelet wordt op daken, goten, lood- werk, bliksembeveiliging en andere voor het mo nument of woonhuis belangrijke onderdelen. Ze, kruipen in duistere hoekjes van kelders en van zolders, waarbij ze letten op de aanwezigheid van houtworm en kevers enz. Kleine gebreken of dringende kleine repara ties, zoals verschoven dakpannen, weggezakte leien, lekke goten of verstopte afvoerpijpen, wor den tijdens de inspektie verholpen. Alleen kleine en dringende reparaties, want de Monumenten- wacht wil de aannemerij geen konkurrentie aan doen. De aannemers kunnen er zelfs wel van profite ren, omdat na de inspektie een rapport wordt op gemaakt, dat de abonnee krijgt toegestuurd. Deze kan hieruit opmaken, waar eventuele gebreken zitten zodat ze verholpen kunnen worden. Sinds Griezelig hoog De heren Huige en Meerman hebben duidelijk veel liefde voor monumenten en voortvloeiend daaruit ook voor hun werk. Ze zien er niet tegen op om griezelig hoog over dakgoten te balance ren. Flinke spinnen op zolders gaan ze evenmin uit de weg. We spraken ze, terwijl ze toevallig wel een groot pand onder handen namen, namelijk het Burger Weeshuis te Zierikzee, met zijn vele hoge daken en talloze verborgen hoekjes. Ad en Tessa Braat, de bewoners, zijn bijzonder te spreken over de nauwkeurige werkwijze van de Monumentenwachters. Eigenlijk is de Monu mentenwaeht onontbeerlijk voor bezitters van oude huizen, is hun mening. Kerken Van het Burger Weeshuis werden de goten ge veegd en schoongemaakt en enige dakpannen op zijn plaats gelegd. Zijn er meer dan een stuk of dertig pannen (of leien), dan laten de monumen tenwachters het werk aan een aannemer over. 't Gebeurt w?l eens, dat het er heel veel verschoven zijn, vooral bij kerken en kastelen. Veel kerken zijn blij met de Monumentenwaeht, vertelde de heer Huige, omdat die slecht in de financiële mid delen zitten. En op deze manier weten ze toch pre cies. in welke staat het gebouw verkeert. Zo'n in spektie kan wel eens een dag of langer duren. Bij een partikulier woonhuis is het werk uiter aard veel eerder gedaan. Een uurtje of twee is vaak voldoende om de kontrole grondig uit te voeren. Voor wie belangstelling heeft: hel secretariaat van de Stichting Monumentenwaeht Zeeland is gevestigd in Middelburg, Sint Pieterstraat 42. 4331 EW. tel. 01180-27351.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4