RPF heeft (nog) geen gefundeerd oordeel over Grevelingen zout of zoet Jaarlijkse ontmoetingsdag IVN zaterdag 11 september Kamer van Koophandel gaat weer enquêteren Drs. A. Wagenaar op verkiezingsbijeenkomst: STREEKNIEUWS In de „Schouwsche Boer" ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 7 september 1982 Nr. 23178 3 ZIER1KZEE - Drs. A. Wagenaar (tweede van rechtsbesprak maandagmiddag in restaurantMondrugonmet verte genwoordigers van visserij en landbouw, de regionale wensen ten aanzien van een zoute of zoete Grevelingen. Het gesprek ging vooraf aan een verkiezingsbijeenkomst in de Christelijk Gereformeerde kerk. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode» ZIERIKZEE - In de rij van politieke prominenten die in deze verkiezingstijd Zierikzee aandoen, schaarde zich maandagavond de R.P.F., in de persoon van „tweede man" drs. A. Wagenaar. Na eerst de middag besteed te hebben met oriëntatie op de plaatselijke belangen, voor al Grevelingen zout/zout, hield de heer Wagenaar een in leiding op een openbare verkiezingsbijeenkomst in een zaal van de Christelijk Gereformeerde kerk. Op de grote vraag: Grevelingen zout of zoet, kon Wagenaar geen gefundeerd oordeel geven, omdat naar zijn mening de R.P.F. een jonge partij is, die vers tegen deze problematiek aankijkt. Wel zei Wagenaar in het algemeen vóór het behoud van natuurgebieden te zijn, in dit geval voor een zpute Grevelingen, zéker als een zoete Grevelingen ten koste zou gaan aan het vogelbestand. beurt voor ons politiek stelsel, dat we dit jaar voor de derde keer naar de stembus moetenEen zaak, die volgens de R.P.F. niet aan een ondui delijke kiez.ersuitspraak te wijten is, maar meer aan de maandenlange treurige vertoning vanwege in inter ne verdeeldheid binnen het kabinet. ,,Het is te begrijpen dat veel men sen het nu wel geloven en thuis blij ven". van een groot aantal oneigenlijke overheidstaken, dat miljarden kost; het stelselmatig onderzoeken of be paalde taken niet goedkoper en doel matiger kunnen worden uitgevoerd door partikuliere instellingen; het scheppen van banen door de overheid is niet de manier: kost handenvol geld; het financieringstekort tot staan brengen en vervolgens jaar lijks met één procent verminderen. Ook wil de R.P.F. tornen aan de so cial e zekerheid, via het twee-trajek- ten systeem. Dat is: de overheid staat garant voor een minimum-inkomen en iedere burger is verantwoordelijk voor een aanvullende verzekering. Tweede inkomen zwaar belasten ..Darnaast zou de overheid met in- kasseren van een tweede en derde in komen per gezin, per huishouden, door middel van een zwaardere be lasting kunnen ontmoedigen" aldus Wagenaar, die verder zei dat öf de premies omhoog moeten, óf de uitke ringen omlaag, of het aantal uitke ringsgerechtigden moet worden be perkt. ,,In dit zogenaamde volumebe leid" gaat het er op, om onrechtvaar digheden zoals drie minimumuitke ringen per huishouding, te voorko men". Ook een strukturele herziening van het belastingstelsel behoort tot de wensen van de R.P.F. voor ekono- misch herstel. Kernwapens ,,Wij wijzen pacifisme en éénzijdi ge ontwapening, óók van kernwa pens, op bijbelse gronden af. Ik ge loof, dat de diskussie over oorlog en vrede steeds weer in de sfeer getrok ken wordt van de tegenstelling tus sen vredestichters (al of niet op evan gelische gronden) aan de ene kant en onverantwoordelijke, risico's onder tafel vegende NAVO-fanaten (al of niet op schriftuurlijke gronden) aan de andere kant". ,,De R.P.F. steunt iedere serieuze poging om tot een tweezijdige ver mindering van kernwapens te ko men, maar stemt vóór het Navo- besluit tot plaatsing van 572 Pers- hing II en Kruisraketten, indien de Sowjet-Unie blijft weigeren de nieu we series S.S.-20 raketten te ontman telen." Indien ons kernwapen arsenaal niet wordt gemoderniseerd, zal Rus land wellicht in de verleiding komen met deze wapens te dreigen om poli tiek haar zin te krijgen. Alleen het Westen (mét kernwapens) kan druk uitoefenen bij onderhandelingen met het Oostblok", aldus Wagenaar. Gesprekken met vertegenwoordi gers uit landbouw- en visserijkrin gen hadden het tweede kamer-lid echter duidelijk gemaakt, dat het niet zo eenvoudig ligt. De boeren wil len zoet water, de vissers zout water. ..De uitkomsten liggen als losse ein den naast elkaar. Nog onvoldoende is onderzocht welke invloed de zoute kwel met zich mee zal gaan brengen en wat de visserij betreft: er moet nog bewezen worden in welke hoe veelheden er oesters in het Grevelin- genmeer bevinden. Kortom: te wei nig studie om nu een uitspraak te doen", vond Wagenaar. Als tweede konklusie uit de gespreksronde van maandagmiddag trok Wagenaar: het aanleggen van een pijp. die bij Brui- nisse zoet water inlaat ten behoeve van de landbouw, die daar naar zijn mening recht op heeft, zou een oplos sing zijn, waarmee iedereen tevreden kan zijn. Of het rijk met het benodig de geld (40 miljoen gulden voor een korte pijp en/of 190 miljoen gulden voor een lange) op tafel wil en kan leggen, liet Wagenaar in het midden. Slecht van smaak Het avond-referaat van Wagenaar begon met het aanhalen van een veel gehoorde zegswijze: ,,Het politiek bedrijf gaat steeds meer lijken op een hamburger-tent: het gebodene is vaak maar hap-snak-werk, slecht van smaak, slecht van kwaliteit en slecht voor het hart". „In ieder geval is het geen beste -2 Goede preek Wagenaar vindt, dat er in de poli tiek meer diepgang moet komen en >,;gaf in drie delen ,(een. goede preek bestaat uit .di^ie.ppunten) aan, waar' die diepgang volgens de R.P.F. in moet zitten: gehoorzaamheid aan het woord van God, de roeping van God beantwoorden en een algehele (refor matorische) vernieuwing van de sa menleving. Met deze drie punten in de bagage kwam Wagenaar toe aan het hoofdgerecht van zijn inleiding, die ook in drie delen uiteen viel: de zedenwetgeving, het beleid en vrede en veiligheid. De R.P.F. wil op het térrein van de zedenwetgeving (vragen over leven en dood, huwelijk en gezin)pal staan en vasthouden aan rechtsbescher ming voor het ongeboren leven, het ten einde neigende leven en huwelijk en gezin. Wagenaar: ,,Op politiek terrein be- treuren we de slappe houding van het C.D.A. en zijn bewindslieden. Het toestaan van abortus is al weer een gepasseerd station. Libei'alisering van de euthanasie dreigt in de nabije toekomst: eenmaal de weg van rechtsbescherming voor het ongebo ren leven verlaten, heeft men de grond verloren die het oude en zieke leven in stand houdt". Ekonomisch herstel Een komplex maatregelen heeft de R.P.F. in petto voor het zo nodige ekonomisch herstel van Nederland. Enkele punten hieruit: het afbouwen BROUWERSHAVEN - Bij de reünie ter gelegenheid van het 25-jarige jubi leum van mevrouw B. Quant, hoofdleidster van de openbare kleuterschool 't Schuitje, waren uiteraard ook de kleuters van nu aanwezig. Ze zaten eerste rang, op het toneel van het Tonnenmagazijn, achter hun tussen haar familie zittende „ju/". (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - Wederom is de Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling van de Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland van start gegaan. Zo'n 2400 ondernemingen in het Kamersdistrikt hebben een formulier ont vangen, waarin een aantal gegevens omtrent omzet, export, netto bedrijfsre sultaat, investeringen, werkgelegenheid en verwachtingen worden gevraagd. Om u te dienen ,,De R.P.F. wijst op al deze (en an dere) punten een begaanbare weg voor ons land, waarbij de schrift een lamp is vor onze voet. Wij willen een nadere, meer verantwoorde samenle-— 1 ving in een bijbels licht, om God (en daarmee u) écht te dienen", zo besloot drs. A. Wagenaar zijn rede. ZIERIKZEE Uitwisseling exposities Vijf kunstenaars van Schouwen- Duiveland exposeren tot en met za terdag 25 september in het gemeente huis van Vries in Drenthe. De Schou- wen-Duivelanders vertegenwoordi gen de Zeeuwse Kunstkring, die sa men met het Drents schildersgenoot schap een expositie-uitwisseling houdt. Het genootschap exposeert in september in het museum ,,de schot se huizen" te Veere. De kunstenaars van Schouwen-Duiveland zijn: Peter Jansen, Colleen Graham, Marja de Lange en Ad en Tessa Braat. Bijeenkomst „Wees een Zegen" Op donderdag 9 september a.s. komt de Herv. vrouwengroep „Wees een Zegen" voor de eerste keer in dit seizoen bijeen in het Herv. Vereni gingsgebouw. Mevr. G. C. Schot zal deze avond de overdenking verzor gen. Deze gegevens worden bedrijfstak- gewijs verwerkt en begin 1983 gepu bliceerd, zodanig dat individuele herkenbaarheid is uitgesloten. Tweeledig doel Het doel van de enquête is tweele dig. lp, ,de, .eerste plaats zijn ,de gege vens voorde Kamer noodzakelijk ter onderstéunimgiMan de beleidsadvise- rende taak. Daahia'ast wordt onder nemingen een spiegel voorgehouden ter vergelijking van de eigen bedrijf sontwikkeling met die van de totale bedrijfstak. Tevens is ruimte gere serveerd voor het kenbaar maken van individuele problemen welke di- rekt verband houden met dé bedrijfs voering. Rekreatie Een aantal ondernemingen in de re- kreatieve sektor heeft bericht ont vangen dat hun gegevens tevens zul len worden gebruikt voor het opstel len van het beleidsplan Rekreatie en Toerisme voor de Provincie Zeeland. Auto tegen boom Automobilist A. B. uit Nieuw Vos- semeer reed maandagochtend door onbekende oorzaak met zijn auto te gen een boom op de Heuvelsweg. De passagier van B. liep een gekneusde voet op. Vergadering V.V.D. De afdeling Zierikzee van de V.V.D. houdt maandag 13 september een bestuurs- en fraktievergadering in het „Huis van Nassau". Voor tijd: zie agenda. HAAMSTEDE - De jaarlijkse ontmoetingsdag van het Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie (I.V.N.) wordt zaterdag 11 september gehouden op Schouwen- Duiveland. Ongeveer 400 I.V.N.'ers zullen samenkomen in „de Schouwsche Boer" te Haamstede. Deze dag wordt georganiseerd door de Natuur en Vogelwacht I.V.N. af deling Schouwen-Duiveland. -54%V- GREVELINGEN MEER Palingvissers op het Grevelingenmeer Als het aan hen ligt blijft de Grevelingen zout, een onderwerp van gesprek op de verkie zings bijeenkomst vnn de RPF maandagavond in Zierikzee (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het I.V.N. is ccn landelijke vrijwil ligersorganisatie op het gebied van natuur en milieu educatie. Hel I.V.N. telt 12.000 leden cn 120 afdelingen. Doel von do bijeenkomst is om I V N leden uit alle delen van het land kennis te laten maken met het werk van één dor afdelingen, terwijl er tevens ruime gelegenheid zal bestaan om ideeën on ervaringen in het natuur en milieu educatieve werk uit te wisselen Het programma lelt moor dan 20 onderdelen Bezoek aan do Ooster- scheldewerkon, fietstochten langs de inlagen aan de zuidkust, excursies naar de watcrinfiltratie en water wingebieden, excursies naar de stuif- duinen, het Zeepe, etc. zijn daar voor beelden van. Tevens wordt aandacht geschon ken aan het vrijwillig educatief na tuur cn landschapsbeheer, dat o.a. door de aktiviteitcn van de werk groep van kampstaflcden van het IVN gestalte krijgt. Stimulans De dag wordt geopend door de bur gemeester van Westerschouwen, me vrouw J. L Niemantsverdriet-Leen- heer. terwij] de dag wordt besloten door de direkteur van het I.V.N.de heer P. J. Steltman. De I.V.N. dag vervult een belang rijke funktie door de stimulansen die er vanuit gaan voor het natuur en mi lieu educatieve werk. Ook in Zeeland is er de nfgelopen jaren een sterke be langstelling voor natuur en milieu educatie. Deze belangstelling is voor al bij het kursuswerk sterk groeien de. Ook de Natuur cn Vogelwacht I.V.N. afdeling Schouwen-Duiveland verricht tal van natuur en milieu educatieve aktiviteitcn. De meest in het oog springende is het organiseren van de excursies door de Zccpcdui- ncn, waaraan pet jaar 8000 perso nen deel nemen. Ter versterking van het hiervoor benodigde kader organiseert de I.V.N. afd. Schouwen een natuurgid- senkursus. Deze tweejarige kursus staat onder auspiciën van het I.V.N. De Natuur en Vogelwacht /I.V.N. afdeling Schouwen-Duiveland hoopt dat met dezo dag de belangstelling voor behoud van natuur en milieu verder zal toenemen. De Kamer rekent, evenals voor gaande jaren weer op een ruime me dewerking van het bedrijfsleven. Afscheid voorzitter Chr. Schoolonderwijs i De Vereniging tot bevordering van het Christelijk Schoolonderwijs te Zierikzee houdt op vrijdag 24 sep tember de algemene ledenvergade ring. Bij de bestuursverkiezing staat het tussentijds aftreden aangekon digd van de voorzitter de heer C. A. van Oord te Haamstede. Men is er nog niet in geslaagd een kandidaat voor deze vacature te vin den. Op de agenda staat het voorstel tot aankoop van het schoolgebouw met rijwielbergplaats en erf an de Ca- landweg te Zierikzee, alsmede de rechten op vijf noodlokalen met fiet senberging aangrenzend gelegen aan de Brauwstraat te Zierikzee, nu nog rijks eidendom. Bij het onderwerp Aktuele schoolzaken komt onder meer aan de orde: demokratisering, middenschoolproblematiek en Hoe houden we de school Christelijk, met drs. K. de Jong Ozn., voorzitter Unie „School en Evangelie" als inleider. Kettingbotsing Ter hoogte van pluimveebedrijf Schouls op de Provinciale weg tussen Burgh-Haamstede en Zierikzee sloeg maandag een vrachtauto een inrit in. Achter de vrachtwagen reden drie personenauto's, die op elkaar botsten. De voorste wagen, bestuur door J. B. uit Rotterdam, stopte op tijd. C. M. v. d. H. uit Oosterhout botste te gen B. aan en R. v. O. uit Werkendam klapte op V. d. H. Zijn auto raakte to tal loss en werd weggesleept door Jan de Jonge uit Zierikzee. De andere auto's raakten beschadigd. WESTERSCHOUWEN Programma Ned. Vereniging van Huisvrouwen In hel maandbericht van de Ned. Vereniging van Huisvrouwen is het programma opgenomen voor het ko mende najaar. Dinsdag 14 september zal een be zoek worden gebracht aan de zijde kwekerij in de Wouwse Plantage. Dinsdag 28 september is er een koffie-ochtend in de kondilorei van A. Hoogenaar te Haamstede waar mevrouw Huge een lezing zal houden over de flora aan de Zeeuwse dijken. Dinsdag 5 oktober begint de kursus volksdansen. Verder staat in het maandbericht de opbrengst van de diverse nkties die deze vereniging heeft gehouden ten bate van de stich ting „interieur dorpshuis". In totaal werd 3207,— bijeengebracht. BURGH-H AAMSTEDE Installatie raad In de vergadering van heden- dinsdagavond wordt de nieuwe ge meenteraad Westerschouwen geïnstalleerd De nieuwe raadsleden worden beëdigd en de wethouders worden benoemd. Ook staat de be noeming van de vertegenwoordigers van de diverse kommissies op de agenda. Voor tijd: zie agenda.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3