Bezetters Poolse ami laten een gijzelaar vi Bezetters Poolse ambassade laten een gijzelaar vrij Provincie Zuid-Holland bezuinigd 2,3 miljoen AGENDA Bezetting in Bern: Polen geeft toestemming voor bestorming Verkiezing perikelen Israëlische soldaten in Libanon gewond Deense raket treft kampeerterrein Politie vindt weer hennepveld 25000 liter benzine gemorst Brand bij Bavaria-brouwerij Jeugdbendeleden aangehouden ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 BERN - De bezetters van de Poolse ambassade in Bern hebben in de nacht van maandag op dinsdag een vrouwe lijke gijzelaar, vermoedelijk een administratieve mede werker, vrijgelaten. Zij was zwanger. Kort tevoren had den de bezetters via de telefoon om een dokter verzocht. Dit heeft het Zwitserse persbureau ATS meegedeeld. Ooggetuigen zagen kort voor mid dernacht een auto bij de ambassade stoppen. Nadat de vrouw was in gestapt, verdween hij in onbekende richting. MANILLA - Japanse schepen leve ren wapens aan tegenstanders van de Filippijnse regering. Dit heeft presi dent Ferdinand Marcos maandag ge zegd, nadat de twee landen de be schic ing van een Japans olieschip dat srdacht werd van wapen transport naar de Filippijnen als een ongeluk hadden afgedaan EINDHOVEN - De Eindhovense ge meentepolitie heeft minister-presi dent Van Agt maandagmiddag op weg geholpen door hem een lift aan te bieden naar Boxmeer. De CDA- lijsttrekker zou daar een perskonfe- rentie geven. Hij strandde echter in Eindhoven. De waterpomp van zijn auto had het begeven. APELDOORN - Het gaat er bij de ze verkiezingen om of D'66 een CDA- WD kabinet kan voorkomen, en zelf een vernieuwende rol blijft spelen. Dit heeft D'66-fraktieIeider Brink horst maandagavond gezegd op een bijeenkomst in Apeldoorn. Brink horst noemde het niet ondenkbaar dat zijn partij weer een „strategische rol" zal spelen bij de komende kabi netsformatie. BOXMEER - Het zou een hele vreemde situatie zijn als wij op 9 sep tember beginnen te formeren alsof er niets aan deze verkiezingen vooraf is gegaan. De koalitie met de P.v.d.A. is door toedoen van deze partij gebro ken. Omwille van die voorgeniete- nis ligt een koalitie met de VVD aan merkelijk dichterbij en moet er een bijna-wonder gebeuren wil de sa menwerking met de socialisten weer worden opgevat. Dit zei CDA- lijsttrekker Van Agt maandagmid dag op een verkiezingsbijeenkomst zan zijn partij in Boxmeer. FERVVERDERADEEL - De CDA- top is niet gelukkig met de aktie van het CDA in het Friese Ferwerdera- deel. Op verzoek van de plaatselijke afdeling van het CDA hebben dit weekeinde enkele predikanten vanaf de kansel de kerkgangers opgeroe pen om te stemmen op „partijen en mensen die wel Gods woord willen vertolken". De gewapende mannen, volgens de Zwitserse autoriteiten tussen twee en vijf in getal, bezetten maandag morgen de ambassade en gijzelden negen diplomaten. Zij dreigden het gebouw op te blazen als de autoritei ten in Warschau niet voor woensdag de staat van beleg ophieven en de po litieke gevangenen in het land vrij lieten. Naar eigen zeggen behoren de be zetters tot een Pools „nationaal leger - front voor nationale bevrijding". In 1944 riep een organisatie met dezelf de naam op tot een mislukte opstand tegen de Duitse bezetter in War schau. De politie van Bern heeft meege deeld dat een krisisstaf onder leiding van minister van justitie Kurt Furg- ler maandagavond laat via de tele foon nog kontakt heeft gehad met de bezetters. Vrije hand De regering van Polen heeft de Zwitserse autoriteiten de vrije hand gegeven voor een aktie tegen de be zetters van de Poolse ambassade in de Zwitserse hoofdstad Bern. Dit heeft de woordvoerder van het mi nisterie van justitie en politie maan dagavond meegedeeld. De Poolse regering heeft de Zwit serse autoriteiten gevraagd alles te doen om de veiligheid van de gegij zelde personeelsleden van de ambas sade te waarborgen, verklaarde woordvoerder Hubacher. De uitein delijke beslissing ligt nu in de han den van de Zwitserse regering, zei hij. Het kantoor van het verboden Poolse vakverband Solidariteit heeft maandagavond niet uitgesloten dat de gijzeling in de Poolse ambassade in Bern een „provocatie is". Een woordvoerder van het kantoor zei ter verduidelijking van deze theo rie dat de Poolse radio het bericht van de gijzeling zeer snel meldde. Een andere aanwijzing noemde hij dat radio vrij Europa, die^uit Mün- chen naar de Oostbloklanden uit zendt, de gehele dag kon uitzenden zonder dat ze werd gestoord. Solidariteit veroordeeld „Alleen een goed georganiseerde beweging kan zulke terroristische DEN HAAG - Ondanks de moeilijke ekonomische ontwikkelingen heeft de provincie Zuid-Holland voor 1983 een sluitende ontwerpbegroting. Deze be groting is sluitend gemaakt door voor 1,5 miljoen gulden in te teren op de re serve en voor 2,3 miljoen gulden te bezuinigen. Dit staat in de vandaag (dins dag) uitgebrachte ontwerpbegroting van gedeputeerde staten van Zuid-Hol land. AMSTERDAM - Als de werkloos heid de komende jaren niet wordt te ruggedrongen zal het stelsel van de sociale uitkeringen instorten. Dit zei P.v.d.A.-lijsttrekker Den Uyl maan dag op een speciale bijeenkomst van de FNV ter gelegenheid van de ka merverkiezingen van woensdag. LEIDEN - Leden van de Centrum partij en anti-fascistische de monstranten zijn maandagavond slaags geraakt in het centrum van Leiden, waar deze partij een besloten bijeenkomst hield. De politie maakte een eind aan de vechtpartij bij de in gang van een restaurant, maar ver richtte geen aanhoudingen. TEL AVIV - Zes Israëlische solda ten zijn gewond toen hun voertuig op de kustweg ten zuiden van Tyrus ont plofte. Dit heeft dc Israëlische radio maandag gemeld. De ontploffing is waarschijnlijk veroorzaakt door een rookbom, die bij het exploderen granaten en ande re munitie aan boord deed ontplof fen. De kustweg bleef drie uur lang gesloten voor verkeer. daden plegen. Wij kennen geen gewa pend commando van deze naam, het „commando van het Pools opstandig patriottisch leger", zei de woord voerder van het Solidariteit- kantoor. Hij veroordeelde opnieuw de gijzeling, die volgens hem „alleen maar de doeleinden van het vakver bond schaadt". PALERMO - in de Siciliaanse hoofdstad Palermo hebben enkele duizenden mensen maandag betoogd tegen de moord op generaal Dalla Chiesa van afgelopen vrijdag. Verder werd er een vier uur durende staking gehouden waaraan overal op het ei land de deelneming vrijwel volledig was. De drie grote vakbondcentrales in Italië hadden in beide akties het initiatief genomen. Het totale budget van de provincie bedraagt volgend jaar 538 miljoen gulden. Dit bedrag is inklusief een aantal neutrale posten. Dit jaar bedroeg het totale budget 517 mil joen gulden. De voorgestelde bezui nigingen van totaal 2,3 miljoen gul den hebben onder meer betrekking op de bijdragen aan enkele rekreatie- schappen, de bijdragen aan de pro vinciale bibliotheekcentrale Zuid- Holland, vormings- en ontwikke lingswerk en projekten van maat schappelijke gezondheidszorg. Geen nieuwe wensen Nieuwe wensen zijn in de begro ting niet opgenomen. Wel is er in de ontwerpbegroting een bedrag van 2,6 miljoen gulden gereserveerd voor nieuwe wensen. De verdeling van dit bedrag moet nog worden ingevuld. Voordat g.s. aan provinciale staten voorstellen voorleggen voor de beste ding van de 2,6 miljoen gulden, wil len zij voor de nieuwe zittingsperio de van 1982 tot 1986 de beleidsuit gangspunten uit de „basis voor het KOPENHAGEN - Een raket van het Deense fregat „Peter Skram" is maandag nergekomen op een terrein met zomerhuisjes, ten noorden van Kopenhagen. Volgens de eerste me dedelingen van het marine-bevel is er wel grote materiële schade aange richt, maar zijn er geen slachtoffers gevallen. Het ongeluk gebeurde tegen de middag bij een technische proefne ming, zo werd meegedeeld, de raket explodeerde en zeker twee zomer huisjes vlogen in brand. In de bad plaats Holbaeck viel voor een deel de elektriciteit uit. Ook een camping die vlak bij de zomerhuisjes lag, zou schade hebben opgelopen. Het fregat de „Peter Skram", neemt deel aan een maandag begon nen Navo-oefening in de Oostzee. TUNIS - President Habib Bourgui- ba van Tunesia heeft de deelnemers aan de Arabische top te Fez opgeroe pen tot gematigdheid en eenheid. /WWNA/WWWWVWV***** Verradelijk slokje wijn EDWAHDSVILLE - Een vrouw uit Edwardsville. in de i Amerikaanse staat Illinois, heeft een wijnfirma voor een 1 schadevergoeding van tien miljoen dollar (ongeveer f 27 i miljoen) aangesproken, omdat 1 haar man na het drinken van j j een fles wijn van dit huis een buurvrouw heeft verkracht. 1 i Volgens de klacht blijkt uit i het etiket van de veelgedron- i i 1 ken wijn niet duidelijk hoe hoog het alkoholpercentage is. Door de zachte en zoete smaak i zou de onervaren drinker ertoe worden gebracht, meer te drin- i ken dan goed zou zijn. i 1 De man die zich in maart aan 1 zijn buurvrouw vergreep, is in- i middels tot tien jaar gevange- 1 nisstraf veroordeeld. 1 Een Amerikaanse rechtbank i moet nu uitmaken of van de 1 bewuste wijnsoort een seksue- le stimulans uitgaat. beleid 1982 tot 1986" in konkrete wensen en bezuinigingen omzetten, die in het najaar aan provinciale sta ten zullen worden voorgelegd. N1STELRODE - De Rijkspolitie heeft weer een veld met volgroeide hennepplanten gevonden, dit maal in het Brabantse Nistelrode. Vorige week vond de politie een dergelijke akker in Delden. Het veld in Nistelrode is 6.00U vier kante meter groot. De mannelijke planten waren verwijderd. De politie leidt hieruit af dat de hennep bewust geteeld werd om er marihuana van te maken. Daarvoor kunnen namelijk alleen de vrouwelijke planten wor den gebruikt. Het veld ligt verscho len tussen bossen en maisvelden en is vanaf de openbare weg niet zicht baar. De eigenaar, de 30-jarige L. C'. uit Sint Oedenrode, is aangehouden. De politie was het hennepveld op het spoor gekomen nadat in Nistelrode allerlei geruchten de ronde deden. Bovendien was het gewas, aldus een woordvoerder van de politie, op eni ge afstand goed te ruiken. De hennepplanten werden vanoch tend gemaaid en meteen daarna ver brand. ROTTERDAM - Aan de Shell-stei- ger in de Tweede Petroleumhaven in Rotterdam is maandagavond naar schatting 25 ton, 25.000 liter, benzine in het water geraakt bij het laden van de Noorse tanker „Jo Birk" (22.000 ton). De oorzaak van het mor sen is vermoedelijk het overlopen van de tanks op het schip. Politie, brandweer, havendienst en de milieudienst van Rijnmond zijn uit voorzorg ter plekke totdat de ben zine door vervluchting zal zijn opge lost. Het morsen deed zich rond half ne gen voor. Shell heeft het vaartuig „Hydrovak" ingezet om de benzine door middel van een scherm bij el kaar te houden. LIESHOUT - Een uitslaande brand bij bierbrouwerij Bavaria in het Bra bantse Lieshout heeft een schade aangericht van vele honderdduizen den guldens. Dat heeft een woord voerder van dat bedrijf meegedeeld. De brand woedde in een opslag plaats van verpakkingsmateriaal. Grote hoeveelheden karton en krimpfolie gingen verloren. Naar de oorzaak van de brand wordt een on derzoek ingesteld. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De produktic kan normaal doorgaan. Het vuur werd bestreden door de ei gen bedrijfsbrandweer en door korp sen uit Lieshout en de omgeving. AMSTERDAM - De Amsterdamse politie heeft zestien jongelui uit Amsterdam, variërend in leeftijd van 15 tot en met 22 jaar, aangehou den die ervan worden verdacht bij ruim veertig inbraken in Amsterdam voor 300.000 gulden aan goederen te hebben buitgemaakt. Hiervan is nog niets teruggevonden, zo is maandag meegedeeld Volgens de politie beho ren de jongeren tot een groepering die zich mafie-west noemt Verwacht wordt dat er nog meer jeugdige leden van mafia-west aangehouden zullen worden. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. „Gekroonde Suikerbiet". Koffie ochtend Vrouwencafé. 10.00 - 12.00 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Dorpshuis: kaartavond, 20.00 uur. Oosterland „Oosterhof". Bejaardensoos. 14.00 tot 17.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Klaverjas sen. 20.00 uur. Eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Wetswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Dinsdag 7 september Zierikzee Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „De Lofstem", dirigent Jaap Schouls. 20.00 uur. 's Landskamer. Algemene vergade ring Waterschap Schouwen-Duive land. 14.00 uur. Stadhuis. Gemeenteraadsvergade ring. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Ger. Kerk. Vrouwenraad. 20.00 uur. Gemeentehuis. Raad Westerschou- wen. 19.30 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raad Middenschou- wen. 19.30 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Raadsvergadering. 20.00 uur. Woensdag 8 september Zierikzee Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „Sjaloom", dirigent Art de Jonge. 20.00 uur. „Huis van Nassau". Lezing Platte landsvrouwen afdeling Schouwen. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Rusthuis Duinoord. Bejaardensoos. 14.30 uur. Nieuwerkerk Ger. Kerk. Vergadering Ger. Vrou wenvereniging. 19.45 uur. Donderdag 9 september Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Bijeen komst „Wees een zegen". 20.00 uur. Vrijdag 10 september Zierikzee Mondragon. Jubileumviering A. Bo- gaert (Zeelandia). 19.30 uur. Sportpark Bannink. Trimloop Sport - huis Zierikzee 3, 6 of 9 km. Start 19.00 uur. Zonnemaire Café Bommonede. Dans- en bingo avond, Bond van Opzichzelfstaan- den. 20.00 uur. Zaterdag 11 september Dreischor Mobiele tent. Koncert „Oosterlands Fanfare". 19.30 uur. Bruinisse Muziektent, sluitingsconcert „Nu met Hope" en „Oefening en Uitspan ning", 19.30 uur. Muziektent. lampionnenoptocht, 20.30 uur. Kapelle-Biezelinge „De Vroone". Zeeuwse kontaktdag Ned. Genealogische Vereniging 9 30 - 17.00 uur. Maandag 13 september Zierikzee Pannekoekhuis, Appelmarkt 6. Le denvergadering Schaakvereniging Zierikzee. Aanvang 19.30 uur. „Huis van Nassau". Bestuurs- fraktievergadering V.V.D., afdeling Zierikzee. 17.00 uur. Poststraat 25. Lezing natuurgenees kunde. 20.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Bijeenkomst Kern groep Tekenen van Hoop. 20.00 uur. Nieuwerkerk Ger. Kerk. Stichting Wereld kinderen. 20.00 uur. Dinsdag 14 september Zierikzee Wijkgebouw, Jannewekken. Meer bewegen voor ouderen. 15.15 en 16.15 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Woensdag 15 september Noordgouwe Gemeenschapsruimte. Vergadering advieskommissie welzijnsbeleid. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Ons Dorpshuis". Voorlichtingsbij eenkomst volksdansen. 10.00 - 11.00 uur. „Ons Dorpshuis". Bejaardensoos. 14.30 uur. Donderdag 16 september Kerkwerve N.H. Kerk. Algemene ledenvergade ring t.t.v. Kerkwerve. 20.00 uur. Vrijdag 17 september Zonnemaire Café Bommenede. Dans- en bingo avond Bond van Opzichzelfstaanden. 20.00 uur. Zondag 19 september Brouwershaven St. Nicolaaskerk. Liedboekmiddag. 14.00 uur. Woensdag 22 september Nieuwerkerk „Ons Dorpshuis". Volksdansen. 10.00 - 11.00 uur. Vrijdag 24 september Zierikzee Chr. Scholengemeenschap. Jaarver gadering Vereniging tot bevordering van het Christelijk Schoolonderwijs. 19.30 uur. Maandag 27 september Zierikzee Poststraat 25. Lezing homeopathie. 20.00 uur. Zaterdag 2 oktober Zierikzee Poststraat 25. Introduktie metamor fose. 14.00 uur. Maandag 4 oktober Zierikzee Poststraat 25. Introduktie metamor fose. 20.00 uur. Donderdag 7 oktober Zierikzee Poststraat 25. Lezing metamorfose. 19.30 uur. Maandag 11 oktober Zierikzee Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Maandag 18 oktober Zierikzee Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Maandag 25 oktober Zierikzee Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Maandag 1 november Zierikzee Poststraat 25. Lezing kruiden. 20.00 uur. Maandag 8 november Zierikzee Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. Maandag 15 november Zierikzee Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. Maandag 22 november Zierikzee Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 SCHOUWEN-DUIVELAND - Het wordt al wat minder, maar ze taan er nog wel. de zogenoemde ..ruitertjes", voor het drogen van erwten, honen en schokkers. (Foto: Zierikzeesehe Nieuwsbode» At 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2