Iepziekte slaat harder toe door mooie droge zomer "H Noordelijke Brouwerssluis is toe aan inspektiebeurt DE ZIERIKZEESCHE COURANT In Westerschouwen Goed in konditie houden beschermt bomen het best Zware kraan aan het werk: Jti«tnisi« Enorme stijging aantal uitkeringen WA> 1K1- PÊ Bitr KZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierlkzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling I 34,90, per jaar t 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 7 september 1982 139ste jaargang Nr. 23178 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer Monumentenwachl in aktie WESTERSCHOUWEN - Ondanks de konstante zorg van de plantsoenendienst van de gemeente Westerschou wen heeft de gevreesde iepziekte ook deze zomer weer vele slachtoffers gemaakt onder het iepenbestand in de ze gemeente. In het voorjaar leek het nog dat men er in geslaagd was de toestand te consolideren. Het zag er toen ook nog naar uit dat het aantal bomen dat gerooid zou moeten worden geringer zou zijn dan de voorgaande jaren. De mooie dro ge zomer heeft echter aan deze illusies een einde ge maakt. Door de gehele gemeente, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, maar vooral op de vele uitgestrekte wallen kregen veel iepen het moei lijk. Er wordt momenteel dan ook weer druk gewerkt om de zieke bo men te merken en om te halen. Wer den in 1980 1803 bomen het slacht offer en in 1981 1760. Vorige week vrijdag waren er al 1823 bomen ge kapt en er staan er nog 140 op het pro gramma, wat de stand voor dit jaar op 1963 brengt. En er komen er nog bijna dagelijks nieuwe gevallen bij. Veel moeite Een trieste zaak, temeer daar er zo veel moeite wordt gedaan de ziekte onder kontrole te krijgen. De heer S. L. de Feiter, hoofd van de plantsoe nendienst van Westerschouwen, is van mening dat het van enorm be lang is de bomen in een goede staat van onderhoud te houden. Het is ech ter in deze tijd van bezuinigingen erg moelijk om de benodigde financiën te krijgen. Met zijn mensen is hij bezig het ie penbestand binnen de gemeente te inventariseren en in kaart te bren gen. ANKARA - Bij het bombardement door de Iraakse luchtmacht van de Iraanse haven Bandar Khomeini, af gelopen zaterdag, is een Turks schip tot zinken gebracht. Dit blijk uit een verklaring van het Turkse ministerie van buitenlandse zaken in Ankara die maandag werd gepubliceerd. FEZ - De gematigde Arabische lan den hebben maandag op het laatste moment voor de topkonferentie van de Arabische Liga in Fez een vre desplan voor het Midden-Oosten op gesteld. dat erop is gericht de steun te verkrijgen van de radikale Arabi sche staten. Dit hebben hoge Arabi sche funktionarissen bekendge maakt. Hij hoopt er toch in te slagen vol doende financiële middelen bijeen te brengen om de bomen en de wallen in de gemeente in een perfekte staat te brengen, om op deze manier toch de iep voor het landschap te behouden. „Met goede verzorging, juiste snoei en goed in de gaten houden kan veel gered worden en veel van dat werk kan met eigen mensen worden ver zorgd", aldus de heer De Feiter. Dorpsplein Een bewijs voor de stelling dat het in goed conditie houden van de iepen ze tegen de gevreesde ziekte be schermt ziet hij in de grote iepen op het dorpsplein te Renesse, die het dorp haar eigen karakteristieke aan zicht geven. Ondanks het feit dat in een straal van 100 meter rond het kerkplein ve le bomen ziek zijn, staan de bomen op het plein in blakende welstand. De heer De Feiter was zeer ver heugd over de goede samenwerking en medewerking van Staatsbosbe heer. De gemeente heeft van deze in stantie de toestemming gekregen de controle en de opruiming van ziek- hout, binnen de bebouwde kom van de gemeente, voor haar rekening te nemen. Partikuliere hulp Ook over de medewerking van par tikuliere zijde was de heer De Feiter niet ontevreden. Niettemin blijft de stapel openhaardhout nog steeds een belangrijke infektiebron. De heer De Feiter vindt het dan ook een noodzakelijkheid het pu bliek van dit gevaar te doordringen en hij verklaarde dat de gemeente te allen tijde bereid is in geval van twij fel even een kijkje te komen nemen. Even een telefoontje is genoeg om de gemeente te aktiveren. Perevuur Zeer tevreden was hij over de me dewerking ten aanzien van het veel in de publiciteit staande perevuur. Hij legde uit dat de gemeente er de laatste jaren al voor had gezorgd geen.bomen aan te planten die gevoe lig zijn voor pere- oftewel bacterie -\Éf"Rti*vil-- -v. -3 w-v **v ■>- -j if Ook op deze wal bij de kleuterschool te moesten worden verwijderd. Renesse was 't weer mis. Veel van de bebossing, waaronder enkele oude iepen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) vuur en in de plantsoenen heeft men van deze ziekte dan ook geen last. En ook in de partikuliere sektor valt het in Westerschouwen nogal mee. Krijgt men een melding gaat en er onmid dellijk op af en wordt zonodig de zie ke boom vernietigd. Naar vuilnisbelt De grote strijd in Westerschouwen blijft dus gericht op de iepziekte. De omgehaalde bomen worden nog de zelfde dag afgevoerd naar de vuilnis belt in Serooskerke, waar ze dage lijks met grond worden afgedekt. Men is met het wegvoeren van de ge kapte bomen nog sneller dan vorige jaren. Vooral omdat het in het verle den toch nog wel voorkwam dat 's nachts wat van het besmette hout werd meegenomen, vermoedelijk als openhaard hout. Ondanks de tegenvaller ten gevol ge van de mooie droge zomer blijft, men in Westerschouwen doorgaan met de strijd. Weghalen van infectie- bronnen en het in goede konditie houden van de overgebleven bomen moeten er voor zorgen dat de iep in het landschap van Westerschouwen zijn plaats behoudt. BROUWERSDAM/ZIERIKZEE - Met behulp van een 75 tons-kraan is Rijkswaterstaat direktie Zeeland dis- trikt Zierikzee maandagochtend begonnen aan een grote inspektie-beurt van de schuiven van de Brouwerssluis. Eerst wordt de noordelijke doorlaatsluis onder handen genomen. Aan de hand van de resultaten hiervan zal be slist worden of ook de zuidelijke sluis een inspektie beurt zal ondergaan. Plaatsvervangend hoofd van het distrikt Zierikzee, de heer J. J. Geleijnse, belast met de algehele leiding van dit projekt vertelt over het hoe en waarom. ,,De schuiven funktioneren al sinds 1975, en het wordt hoog tijd om eens te kijken hoe de ze er voor staan. Om dat te bereiken moeten de twee hoofdschui- ven naar boven worden gehaald en de twee bedieningsschuiven worden neer gelaten". BRUUWERSÜAM - Ue grote kraan aan hel werk op een mistige Brouwersdam Vlak voor de kraan (voor het hek) de bedieningsschuif. die eerst moest worden neergelaten Direkt daar achter de hoofdschuiven (onder de roosters) die voor een inspektiebeurt naar hoven worden gehaald. (Foto. Zicrikzeescho Nieuwsbode) Makkelijk gezegd voor een vak man maar voor een leek moeilijk te begrijpen. Daarom verduidelijkt Ge leijnse graag wat er deze dagen pre cies gebeurt. ,,De sluis heeft vier schuiven, achter elkaar. Alleen de twee middelste gaan omhoog en naar beneden, afhankelijk of er water in- of uit moet worden gelaten. De twee anderen zijn bedieningsschuiven, no dig voor werk als dit: ter kontrole of reparatie van de hoofschuiven. De twee hoofdschuiven komen nooit helemaal boven water, je kunt dus niet zien hoe die er na jaren gebruik uitzien. Wat we nu doen is: de twee bedieningsschuiven neerlaten, die het werk van de hoofdschuiven tijde lijk overnemen. Deze twee sluiten de sluis af. pompen staan gereed om de sluis leeg te pompen en de twee hoofdschuiven kunnen naar boven gehaald worden voor dc inspektie beurt". Slijtage mogelijk Overigens waren er nog geen klachten over de werking van de sluis. Daarom wordt het werk niet uitgevoerd. Zuiver alleen ter voorko ming van moeilijkheden. De heer Ge leijnse verwacht niets ernstigs. Wel is het mogelijk, dat de geleiders (uit slagen noemt de vakman dat) zover versleten zijn, dat die bijvoorbeeld vervangen dienen te worden. Mis schien moeten dc schuiven grondig worden gereinigd, gezandstraald. Al lemaal zaken die de eerst komende dagen aan het licht kunnen komen. Naar verwachting is dc Brou werssluis woensdag weer operatio neel. Dc grote mobiele kraan van Peinc- mann uit Rotterdam laat eerst de be dieningsschuiven (elk 15 (on)zakkcn. Een uitgekiende hydrolisch systeem, onder verantwoording van de Werktuigkundige- en eleklro techni sche dienst van Rijkswaterstaat (Hansweert) aangebracht, mort voor een waterdichte afsluiting zorgen. Twee pompen met elk een kapaei- teit van vier kubieke meter per mi nuut pompen vervolgens het kom- partiment leeg. Duiker Kan óén van de bedieningsschui ven niet helemaal naar beneden, dan moet er een duiker naar toe voor on derzoek. Maar dat alleen als iets zwaan, een stuk ijzer of zo, de afslui ting zou verhinderen. Als dat alle- Restaurant Renesse voor reservering tel 01116-1215 maandag gesloten Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. Een trots geleden nederlaag is t ook een overwinning. Ebner-Eschenbach maal voorspoedig verloopt, kan het inspektiewerk beginnen, uiteraard met grote belangstelling gadegesla gen door sluismeester H. Bouman, die de scepter zwaait op de Brou werssluis. De schuiven meten zes bij vier-en-een-halve meter en helemaal neergelaten liggen ze op zes meter on der N.A.P. De hoofdschuiven wegen 15 ton per stuk, de bedieningsschui ven elk 16 ton. JERUZALEM - De jongste vredes voorstellen van president Reagan van de Verenigde Staten hebben een spoedige hervatting van de autono- miebesprekingen onmogelijk ge maakt. Dit standpunt werd verkon digd door Israëlische regeringsfun- krionarissen. SANTIAGO DE COMPOSTELLA - Ongeveer 25.000 mensen hebben in Galacië (Noordwest-Spanje) gepro testeerd tegen het storten van radio- aktief afval (onder andere voor Ne derland) in een slenk in de Atlanti sche Oceaan op ongeveer 700 km uit de Spaanse kust. GAK: UTRECHT - Het totaal aantal werkloosheidsmeldingen bij het Ge meenschappelijk Administratiekan toor (GAK) bedroeg vorig jaar 367.000 tegen 241.000 in 1980. De stij ging van het aantal aanvragen om een uitkering wegens volledige werkloosheid steeg sterker dan in welk jaar ook: met 17 procent van 195.000 tot 228.000. Het aantal mel dingen wegens verkort werken groei de met 431 procent van 17.100 tot 90.800 en het aantal meldingen we gens vorstwcrkloosheid met 68 pro cent van 28.800 tot 48.400 In totaal keerden dc bij het GAK aangesloten bedrijfsverenigingen (toen nog 16 met ruim 60 procent van alle werknemers, inmiddels 18) aan geheel of' gedeeltelijk werklozen ruim 1,2 miljard gulden uit, 74 pro cent moer dan in 1980. Verwachting tot woensdagavond: Opklaringen Geleidelijk meer opklaringen maar ook een enkele bui; minimumtempe ratuur rond 12 graden, middagtem- peratuur ongeveer 18 graden; matige westelijke wind, kracht 4. aan de kust en op het IJsselmeer af en toe krachtig, windkracht 6. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 10 sept.: Donderdag: Opklaringen Kans op neerslag: 407 Min.temp.: 12 gr Middagtemp.. 19 gr. Windkracht, zuidwest 4 Vrijdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 40% Min.temp.: 12 gr Middagtemp.: 19 gr. Windkracht: zuidwest 3 Zaterdag: Kans op neerslag: 60% Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.. 19 gr. Windkracht variabel 3 ZON- EN MAANSTANDEN 8 sept. Zon op 7.02. onder 20.12 Maan op 22.35, onder 12.36 9 sept. Zon op 7.04. onder 20 10 Maan op 23.04. onder 13.55 Laatste Kwartier: 10 sept. (19.19) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 8 sept. 7.24 19.08 0.41 12.53 9 sept. 7.50 19.51 1.17 13.34 Doodtij: 13 september HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 7-9 Het K.N M l deelt mede: Een depressie bij IJsland heeft op het noordelijk deel van de Atlan tische Oceaan een brede westelijke stroming tot stand gebracht Zoals het er nu naar uitziet, zal de ze stroming, die via dc Britse eilan den oceaanlucht naar het Noordree- gebied brengt, deze weck stand hou den. De komende dagen staat ons dan ook een wisselvallig weertype te wachten. De regenkansen zullen van tijd tot tijd toenemen, afhankelijk van storingen die in de stroming meetrekken Dc storingen worden afgewisseld door kortdurende perioden met wat beter weer Zo zal het morgen zonni ger zijn dan vandaag, al blijft de kans op een lokale bui bestaan

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1