Nieuw postkantoor in Nieuwerkerk Nieuwe tentoonstelling in Galerie Borsboom Koos de Bil na kwart eeuw PTT in de VUT Demonstratie „Kies tegen kernwapens" Evangelist De Kloe terug uit Marokko STREEKNIEUWS Kaars-koncert St. Nicolaaskerk Anderhalf miljoen konsumptieoesters uit Grevelingen Jubileum mevrouw B. Quant ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 6 september 1982 Nr. 23177 3 dert de advieskommissie voor het welzijnsbeleid in de gemeenschaps ruimte. Op de3 agenda staat^ onder meer de herziene procedure- en in- spraakregels voor de totstandko ming van een welzijnsplan en een welzijnsprogramma en de vaststel ling van het concept-welzijnspro- gramma voor 1983. Voor tijd: zie agenda. Bejaardensoos Noordgouwe/Schuddebeurs Woensdag 8 september om 14.00 uur start de bejaardensoos weer in het Verenigingsgebouw. Nieuwe le den zijn van harte welkom. BRU1NISSE Inbraak De schuur van v. d. V. aan de Oude Dijke te Bruinisse is in het weekend opengebroken. Vermist worden mo torkettingzagen, heggescharen tollen enz. Totale waarde 4000,—. Betrapt bij zagers spitten Vrijdagochtend zijn op de slikken in de Mosselkreek, tussen Tholen en St. Philipsland, drie mannen betrapt bij het illegaal zagers spitten. De mannen, één uit Bergen op Zoom, één uit Woensdrecht en één uit Nieuw- Vossemeer, waren zeer professioneel aan het spitten in een mosselperceel van de fa. Padmos van de Bru 8. Er waren al 25 gaten in het perceel geslagen toen de drie door de eige naar en de Rijkspolitie werden be trapt. Na een achtervolging van en kele uren over de schorren werden de drie aangehouden en verbaliseerd. ROTTERDAM - In Rotterdam is za terdagmiddag een demonstratieve optocht gehouden onder het motto „Stem voor je medemens, kies tegen kernwapens". De betoging werd ge organiseerd door de Rotterdamse af delingen van het IKV, Vrouwen voor vrede, Vrouwen tegen kernwapens, het Humanistisch Vredesberaad en andere organisaties. De bedoeling van de demonstratie is kiezers te mo tiveren woensdag op partijen te stemmen die tegen kernwapens zijn. De organisatie schatte het aantal deelnemers op totaal 25.000. Tijdens de manifestatie in het Kra- lingse Bos spraken onder meer verte genwoordigers van de F.N.V., het studiecentrum voor vredes vraagstukken van de universiteit van Nijmegen, de Eurepean Nucleair Disarmement Momevement, het Auschwitz comté en de V.V.D.M. In de demonstratieve stpet liepen ook 30 dienstplichtige militairen in uni form. SCHIPHOL - „In Marokko is het verzet tegen inmenging van welke kerkelijke of politieke organisatie dan ook dermate groot, dat ik maar verzwegen heb in kontakt te staan met de interkerkelijke organisatie „Youth with a Mission", anders had ik geen twee jaar meer zeker vijf jaar cel gekregen". Dit zei de 23-jarige Paul de Kloe uit Capelle aan den IJssel zondagavond bij zijn terugkeer uit Marokko, waar hij een maand lang gevangen zat we gens het uitdelen van bijbelteksten. Nadat hij hiervoor begin augustus tot twee jaar gevangenisstraf veroor deeld was, werd Paul de Kloe vorige week in hoger beroep door het hof op vrije voeten gesteld. Zondag kwam hij met zijn vader, die tijdens de ge vangenschap van zijn zoon naar Ma rokko reisde, terug in ons land. Het proces tegen Paul de Kloe wordt be gin volgend jaar voortgezet. Paul de Kloe vertrok half juli met twee meisjes en drie jongens naar Marokko om daar een kampeerva- kantie te houden en tegelijkertijd het christelijke geloof uit te dragen. ZIERIKZEE Meer bewegen voor ouderen Dinsdagmiddag 14 september star ten de lessen Meer bewegen voor ou deren weer, in het Wijkgebouw, Jan- newekken. Iedere dinsdagmiddag worden de lessen gegeven van 15.15 uur tot 16.00 uur en 16.15 uur tot 17.00 uur. Belangstellenden vanaf 60 jaar zijn altijd welkom om eens een les bij te wonen. Auto gestolen Ten nadele van H. wonende aan de Callandweg, werd zijn auto uit een garage aan de Laan van St. Hilaire gestolen. Auto en garage waren af gesloten. De diefstal is in de nacht van 3 op 4 september gebeurd. De au to is inmiddels als een wrak terugge vonden op een vuilisbelt in Essen (Prov. Antwerpen) in België. Brandje in kontainer In een kontainer aan de Hoge Mo lenstraat te Zierikzee heeft zondag middag rond twee uur 's middags een brandje gewoed. Het afval in de'kon- tainer was aangestoken door twee jongens (veertien en zestien jaar) uit Zierikzee. De Rijkspolitie heeft het brandje geblust. SEROOSKERKE Diefstal uit boot Een zekere P. E., woonplaats onbe kend, deed nu pas aangifte bij de po litie van een in maart gepleegde siefstal in zijn boot. Er wordt voor 5000,- aan goederen vermist. NOORDGOUWE Advieskommissie welzijnsbeleid Op woensdag 15 september verga- NIEUWERKERK - In de Bad huisstraat is met de voorbereidende graaf- en heiwerkzaamheden begon nen voor de bouw van een nieuw postkantoor. Sinds enkelejaren doet de Poststraat zijn naam geen eer meer aan. Het kantoor in deze straat werd niet meer als postkantoor gebruikt, nadat een nieuwe kantoor-houder werd benoemd. Op het dorpshuisplein werd tijde lijke een caravan als postkantoor in gericht en daarna werd een noodge bouw achter zwembad Dolfijn ge plaatst dat voor dit doel werd inge richt. Het bleef echter bij noodoplos singen en daar zal binnenkort veran dering in komen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BROUWERSHAVEN - Het slotkoncert van het seizoen vond in de St. Nicolaaskerk te Brouwershaven plaats. Hier een opname van het prachtig interieur van de kerk, sfeervol verlicht met kaarsen. Jammer dat niet méér mensen het kon- eert bezochten; er was nog plaats genoeg Voor verslag: zie elders in dit nummer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Brouwershaven Een groot aantal regionale ama teur muzikanten, zowel koor als or kestleden, zorgden vrijdagavond voor een waardig slotkoncert van het seizoen: het kaars-koncert in de St. Nicolaaskerk te Brouwershaven. Een prima koncert, dat al een heen- wijzen in zich had naar de donkere dagen die ons te wachten staan rond de jaarwisseling. Ronduit jammer was het, dat zo weinigen het koncert bijwoonden, hoewel de organisato ren geen intree-geld vroegen. Het he le middenschip bleef leeg. Het herboren, vroegere fanfareor kest „Apollo" onder straffe leiding van oud-burgemeester H. P. Ever- wijn, begon dit koncert, met de pre lude ,,Thy Word Abideth", gevolgd door vier Engelse hymnes. Passende muziek in de kerk, uitgevoerd in een stemmig, rustig tempo. Een kompli- ment verdient het orkest zeker voor de mooie-, volle ronde toon, in' korte tijd bereikt. Verder bracht „Apollo" koraalmuziek, onder meer „O God die droeg ons voorgeslacht" en „Blijf bij mij Heer", maar ook het koraal „Wohl mir das ich Jesu haben" uit de cantate nr. 147 van J. S. Bach. Tot slot drie werken van Henk van Lijn schoten. Het dameskoor met dirigent P. Pannekoek had een iets luchtiger re- pertoir, in de sfeer van „Kun je nog zingen, zing dan mee". Met liederen als: Naar het bos, De Rozentuin, Kent gij het land en Engelenwacht, deed het koor vooral de ouderen on der de koncertbezoekers een plezier. Het is echter een klein koor, dat (nog) weinig volume kan maken. Iets geschoolder stemmen heeft het Smalstadskoor, dat hierna het pro gramma voortzette. Heel erg goed was het „Sanctus" van Schubert, met een geweldige piano-begeleiding van dirigent L. Gebben, ras muzikant bij uitstek. Deze man weet het plezier in samen muziek maken op een overweldigende manier op de koorleden over te brengen. Dat komt onder meer tot uitdrukking in de klankkleur van het Smalstadskoor, in de perfekte uitspraak van de taal en in het vooral beheerst zingen. Men mag blij zijn met zo'n dirigent. „Apollo" (na eerst nog vier marsen gespeeld te hebben) besloot samen met het Smalstadskoor het koncert met de paraphrase over „Nader mijn God bij U" in een bewerking van E. Ruh. Het koncert eindigde in mineur stemming: na dankwoorden van de organisatoren, moest men een beroep doen op de aanwezigen om de antieke kaarsen-standaards te laten staan Telkenmale blijkt weer, dat deze waardevolle standaards een geliefd objekt zijn voor „verzame laars". H. d. W. BRUINISSE ZIERIKZEE - Er mogen dit jaar door de leden van de Ver. van Oester exporteurs in Zee land (Vervoex) P/2 miljoen Zeeuwse platte konsumptieoesters uit het Grevelingen meer worden opgevist en in de handel worden gebracht. Zes schepen van de leden van Vervoex en één van de palingvissers zullen wor den ingezet, om dit kwantum oesters op te vissen, dat overigens een mil joen minder groot is, dan vorig jaar. Aan de palingvissers zal geen schade vergoeding worden toegekend, daar het ministerie van landbouw en vis serij van mening is, dat niet is aange toond dat door het opvissen van de oesters vorig jaar, door middel van de oesterkor geen schade aan de aalstand is toegebracht. De palingvissers zeggen te kunnen aantonen dat bijna de helft van hen in de rode cijfers is gebleven en niets heeft verdiend. ZIERIKZEE - „Het misverstand dat kunstenaars gelukkiger zijn dan andere mensen wil ik in eerste in stantie uit de wereld ruimen", zei Sjoerd Bylsma, zelf vormgever en kunstschilder, tijdens de opening van (weer) een expositie in galerie Borsboom te Zierikzee. Zaterdag middag opende hij de exposities van de heer L. P. Boone en mevrouw Mies Callenfels-Carsten. „Ze zouden hun emoties door middel van hun werk kunnen uiten. Dat is een sprookje. Misschien zijn kunstenaars juist wel ongelukkiger", zei de heer Bylsma. Landschappen en verrassend debuut „Ze mogen niet, maar ze moeten". Hij typeerde kunstenaars als voor tdurend zwanger zijnde, maar slechts af en toe barend. „Voordat u een oor deel velt over het werk moet u eerst goed kijken. Een kunstenaar gooit zijn „kinderen" voor de leeuwen. Ei genlijk moeten we alleen maar respekt voor ze hebben", vond Sjoerd Bylsma. Minder konstrastrijk Het werk van Mies Callenfels ken merkte hij als grote, sterke en deko- ratieve vlakken, waarin vroeger fel licht en sterke schaduwen een hoofd rol speelden. Tegenwoordig zijn die kontrasten minder scherp, sinds ze in Veere (bij het water) woont. Haar werken betreffen landschappen, ste den, havens, een enkel stilleven en een enkel portret. Verrassend debuut De expositie van de heer Boone noemde de spreker een „verrassend debuut van een man met een onuit puttelijke kreativiteit", die een gro te verscheidenheid en kwaliteit in zijn werken tot uitdrukking brengt. De heer Boone had gezegd: „Vraag me niet wat het betekent, want dat weet ik niet". De heer Bylsma was van mening dat in het werk van de exposant een afgewogen harmonie het einddoel vormt, ondanks het wrikken in reliëfs. Na de ope ningstoespraak waren de genodigden in de gelegenheid de expositie te be kijken. Sjoerd Bylsma (l.) opende zaterdagmiddag de expositie bij galerie Borsboom. De exposanten, de heer Boone en Mies Callenfels (links van hem) woonden de opening zittend bij. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) (Vervolg van pagina 1) over de eiland-grenzen heen door veel werk te verzetten voor de Pro vinciale Onderwijsraad en mee te werken aan de relatie Nederlands- Belgisch onderwijs in het kader van het cultureel verdrag. De heer J. v. d. Weele van het schoolbestuur van de Christelijke school vond het een dag van blijd schap voor het schoolleven in Brou wershaven en wenste mevrouw Quant Gods zegen voor haar verdere leven. „Naar mijn gevoel is Bep een „echt Quant", verklaarde J. Quant in een humoristisch toespraakje. „We zijn trouw aan Zierikzee, trouw aan de kerk, en als een Quant eenmaal iets begint houdt hij dat ook vol." Trouw aan Brouwershaven werd er dan voor zijn zuster aap toegevoegd. Hij was op zijn beurt weer dank baar voor al het goede dat de gemeen schap van Brouwershaven voor de kleut'eronderwijzeres had gedaan. Hij ging, evenals anderen tevoren hadden gedaan, 25 jaar terug in de tijd, toen juf Quant als achttienjarige begon en meteen - plaatsvervangend - hoofdleidster werd op het inmiddels afgebroken eenmansschooltje aan de Nieuwstad. Toendertijd moest ze de kolenkit eerst half leegmaken eer ze dat ding kon optillen. Bloemen Mevrouw Quant moest op een dag als deze uiteraard ook aan die eerste tijd en aan de geliefde Blokkendoos, haar tweede onderkomen, terugden ken. Hoe moeilijk had ze het gehad na die allereerste ochtend van lesge ven, twijfelend aan haar kunnen. Maar wat een kleinigheid kan tot een groots gebaar worden: een van de moeders kwam op dat moment name lijk met een bos gladiolen aandragen en dat veranderde de situatie op slag. Sindsdien, vertelde de jubilaresse, is een gladiool voor haar het symbool van moed. Zij had daarna, ging zij verder, veel „bloemen" op haar pad. gevonden, die iets voor haar beteke nen. En in een bloemrijke toespraak liet zij haar blijdschap daarover blij ken, waarbij ze bijvoorbeeld de ere prijs aan het feestcomité liet lieëren. Het kaartje bij dat totale „levens bloemstuk" liet zij - diep dankbaar - voorzien van de tekst „Een geschenk van God". Bruinisse BRUINISSE - „Bedankt voor de vele brieven die je ge bracht hebt", was één van de spontane reakties die Koos de Bil mocht aanhoren op z'n afscheidsreceptie vrijdaga vond in het verenigingsgebouw. Hij maakt, na meer dan 25 jaar als postbesteller de PTT gediend en de inwoners van Bru bediend te hebben, gebruik van de VUT- regeling. Het was een gezellige drukte voor Koos, z'n vrouw en twee kinderen, tijdens de recepetie. Deze werd be zocht door kollega's, vakbonds bestuurders, het gemeentebestuur en „klanten" van de Bil, de brief- en pakketontvangende Bruënaars. Burgemeester T. C. Hekman bena drukte in zijn speech dat de recipist juist dat beroep had in het dagelijks pakket van voorzieningen dat bijna niet gemist kan worden. De burger vader: „Hoewel minder dan vroeger, vormt de brief nog altijd een belang rijk kommunikatiemiddel waarnaar menig burger verlangend uitziet. Zonder dat een brievenbesteller de inhoud kent, is hij de brenger van ve lerlei tijding en als zodanig is hij in het dagelijkse leven een belangrijke boodschapper waarnaar met vreug de, maar ook soms met minder goede verwachtingen wordt uitgekeken". Namens het gemeentebestuur kreeg hij het wapen van Bruinisse in glas in lood, waar De Bil bijzonder blij mee was. Visitekaartje De heer F. Eekman, wnd. direkteur der PTT distrikt Schouwen- Duiveland, kenschetste een besteller als het visitekaartje van de PTT; „De Bil heeft dit op een voortreffelijke en voor hem karakteristieke manier ge daan". Een prachtige set tuingereed schap was het zeer welkome kado van de PTT aan Koos. Joh. Padmos sprak namens het at tentiefonds en gaf als geschenk het boek „Zeeland in Vogelvlucht". Vakbond Omdat De Bil al vanaf 1 mei 1948 lid van de vakbond is, sinds 1968 se- kretaris van de plaatselijke afdeling, sprak de oud-wethouder van Bruinis se W. van Gilst namens de C.N.V. waarderende woorden. Uiteraard kennen ze elkaar van vroeger, aldus Van Gilst. Beiden opgegroeid in de crisistijd, als jongens van de vlakte waren ze beide bij het ambtenaren korps terechtgekomen. Hij haalde enkele kostelijke humoristische anekdotes aan over ambtenaren. Koos z'n eerste karwei in de VUT wordt het opknappen van de ccnde- vijver aan de Wilhelminalaan, een vrijwilligerswcrkje geroemd door de burgemeester als een stukje gemeen schapszin dat er zijn mocht. Een zuchtende mevrouw De Bil: „Alweer die eendeput Koos zijn bedank-woorden tot de vele gasten op de recpetie waren har telijk en recht voor z'n raap.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3