Neem Hollandse winters niet langer voor lief CDA EN D'66 AFHANKELIJK VAN TWIJFELAARS AGENDA Nieuwe Israëlische nederzettingen in bezet gebied Devaluatie Noorse kroon Italiaanse generaal vermoord Schipbreuk in India Datum pausbezoek aan Spanje IkMDJJJTbW I ïjajj College: te veel ziekenhuisbedden ABVAKABO wil af van hoogleraarschap Weinberger zeer tevreden over Egyptische opstelling Weinberger naar Engeland Spekulaties over aftreden Brezjnjev Britse bonden voor solidariteits- staking Huwelijk op bergtop mag niet van kerk Verkeersdode in Reimerswaal Massale opsporing steunfrauders in Zuid-Limburg Zeven Marokkanen omgekomen bij verkeersongeluk HUURDERS VAN NEDERLAND 2 HILVERSUM - De uitslag van de kamerverkiezingen op 8 september zal vooral voor het C.D.A. en D'66 sterk bepaald worden door wat hij twijfelende kiezers zullen doen. C.D.A. en V.V.D. samen halen vrijwel zeker een absolute meerderheid, maar als de opkomst van de tradi tionele C.D.A.-stemmers in het zuiden van het land dui delijk achterblijft bij het gemiddelde zou die meerder heid minimaal kunnen worden. Deze prognose heeft Rooie Haan-inter/view zaterdag gemaakt op basis van haar onderzoeksgegevens van deze zomer. D'66 (nu 17 zetels) verliest fors en zou in het ergste geval vier zetels overhouden, in het gunstigste tien. Bij klein links verwacht De Hond nog enkele zetels winst, met de beste kansen voor de P.S.P. De lijstverbin- ding van klein rechts (S.G.P., R.P.F. en G.P.V.) zou één of twee zetels winst op kunnen leveren. Van de par tijen die nu niet in de Kamer zitten maakt DS'70 de beste kansen op een zetel, gevolgd door respektievelijk E.V.P., Centrumpartij en S.P. QUITO - Alle 41 inzittenden van een Ecuadoriaans verkeersvliegtuig dat sinds woensdagavond werd ver mist zijn om het leven gekomen. Een helikopter van het leger ontdekte het wrak zaterdag in de bergen in de Ecu- adoriaanse provincie Loja. Het vlieg tuig was eigendom van de nationale luchtvaartmaatschappij Condor. OSLO - De Noorse kroon wordt maandag met drie procent gedevalu eerd ten opzichte van het pakket van twaalf valuta's waarin de waarde van het Noorse geld tegenwoordig wordt uitgedrukt. Dit is zaterdag of ficieel bekendgemaakt in Oslo. Vrij dag bedroeg de middenkoers van de kroon op de Amsterdamse wissel markt 40,52 gulden per honderd. PALERMO - De Italiaanse gene raal Carlo Alberto Dalla Chiesa, voormalig chef van de terrorisme-be- strijding, is vrijdagavond met zijn vrouw in het centrum van Palermo vermoord. Dit heeft het Italiaanse persbureau Ansa bekend gemaakt. Dalla Chiesa werd onlangs be noemd tot prefekt van deze Siciliaan- se stad, om de strijd tegen de Mafia aan te binden. Dalla Chiesa en zijn vrouw vonden de dood toen verscheidene personen op hun auto schoten. Enkele leden van hun eskorte werden ook geraakt. Dalla Chiesa was de voornaamste Italiaanse politie-officier in de strijd tegen het terrorisme en de Maffia. Een krant in Messina kreeg vrij dagavond een anoniem telefoontje, waarin de „Partij van de guerrilla" de verantwoordelijkheid voor de aanslag opeiste. Een beweging met deze naam was tot dusver niet be kend. NEW DELHI - Zeker 35 mensen zijn in Orissa, in Oost-India verdronken toen hun boot op de river de Vansad- hara schipbreuk leed. In genoemde deelstaat worden ca. tien miljoen inwoners getroffen door overstromingen als gevolg van moes sonregens zonder weerga die ook het noorden van India teisteren en die al tientallen mensenlevens hebben geëist. MADRID - Het Spaanse episcopaat heeft zaterdag besloten dat ze de da tum voor het bezoek van paus Johan nes Paulus II aan Spanje aan het Va- ticaan wil overlaten. Het bezoek stond op het programma voor 14 tot 22 oktober en zou samenvallen met de eindfase van de Spaanse verkie zingsstrijd. De Spaanse bisschoppen hebben nu besloten dat ze het Vaticaan zullen aanbevelen de duur van het bezoek niet in te korten, maar dat het Vati caan maar moet beslissen of het na of voor de verkiezingen van 28 oktober zal plaatsvinden. Maurice de Hond, die de cijfers heeft geanalyseerd, signaleerde dat de twijfel bij C.D.A-kiezers ruim twintig procent is en bij de aanhang van D'66 zelfs veertig vijftig pro cent. De algemene opkomst schat De Hond op 79 tot 85 procent. De op komst zal volgens De Hond wel hoog zijn, maar lager dan bij de kamerver kiezingen van 1977 en 1981. Van een lage opkomst zou de P.v.d.A. voor de eerste maal misschien kunnen profi teren, omdat de twijfel daar maar 10 a 15 procent is. Bij de V.V.D. is de twijfel het kleinst met ongeveer 5 procent, aldus De Hond. De kansen voor het C.D.A. (nu 48 zetels) liggen volgens De Hond tus sen 40 en 48 zetels in de Tweede Ka mer, vooral afhankelijk van de op komst. Vooral aan de V.V.D. en min der aan P.v.d.A. en klein rechts dreigt het C.D.A. zetels te verliezen. De P.v.d.A. (nu 44 zetels) komt er gens tussen 42 en 48 zetels uit, met de kans de grootste partij te worden. Vooral bij D'66 haalt de P.v.d.A. zijn winst weg. De V.V.D. (nu 26 zetels) boekt rui me winst, tussen 31 en 39 zetels, ten koste van D'66 en C.D.A. DEN HAAG - Er moet een nieuwe opzet van de Nederlandse VN- vredesmacht komen. In een rapport dat aan de Tweede Kamer werd aan geboden, stelt minister Van Mierlo van defensie, dat het aanbod aan de Verenigde Naties dient te worden aangepast en verruimd, waardoor de mogelijkheden tot deelneming aan vredesoperaties kunnen worden uit gebreid. UTRECHT - De daling van het aan tal ziekenhuisbedden is zo gering en verloopt tot nu toe zo langzaam, dat de al bijna tien jaar bestaande be- leidsnorm van 3,7 bedden per dui zend inwoners pas vele jaren later dan 1990 - zoals de bedoeling is - zou worden bereikt als er niets gebeurt. Het kollege voor ziekenhuisvoor zieningen, een onafhankelijk advies kollege van de minister van volksge zondheid dat bestaat uit vertegen woordigers van de ziekenhuisen, zie kenfondsen en verzekeraars, artsen, gemeenten, provincies en landelijke overheid, konstateert dit in zijn jaar verslag over 1981. Eind vorig jaar waren er nog bijna 4,7 bedden per duizend inwoners. Over de manier waarop minister Gardeniers nu het aantal ziekenhuis bedden op vrij korte termijn met achtduizend wil terugbrengen laat het kollege zich in zijn jaarverslag niet uit. DEN HAAG - Het inidividuele hoogleraarschap moet plaats maken voor een gezamenlijke verantwoor delijkheid van de vakgroep, waarin- nen twee soorten personeel: tweeder de gewone wetenschappers voor on derwijs en onderzoek en de overigen personen die specifieke onderdelen van een vakgebied leiden. Deze mensen moeten redelijke maximum-salarissen verdienen, maximaal zeventig- en tachtigdui zend gulden per jaar. Zo kunnen in het wetenschappelijk onderwijs bin nen de huidige begroting drie- to vierduizend arbeidsplaatsen worden geschapen. Dit heeft Louis Verrier, voorzitter van de ledengroep wetenschappelijk onderwijs en academische ziekenhui zen en dagelijks bestuurder van de ambtenarenbond ABVA-KABO maandag gezegd op een kaderbijeen komst in Den Haag voor kaderleden, ambtenaren van het ministerie van onderwijs en wetenschappen en afge vaardigden van personeel en van de kolleges van bestuur van alle univer siteiten en hogescholen. JERUZALEM - Een komité uit de Israëlische ministerraad is zondag akkoord gegaan met de vestiging van vier nieuwe Joodse nederzettingen in bezet gebied. CAIRO/JERUZALEM/DAMAS- CUS - De Amerikaanse minister van defensie Caspar Weinberger heeft zich zondag „zeer ingenomenge toond met de Egyptischge reaktie op de nieuwe Amerikaanse voorstellen voor het Midden-Oosten. Na een kabinetszitting verklaarde de Egyptische regering zaterdag avond dat de voorstellen „positieve aspekten" hebben, al heeft Cairo op bepaalde punten ook bedenkingen. In de scherp afwijzende reaktie van Israël zijn de betrekkingen tus sen Washington en Jeruzalem op nieuw in een krisissfeer beland. Pre mier Menachem Begin heeft zondag in een brief aan president Ronald Reagan uiteengezet dat de Ameri kaanse „ideeen" geen basis kunnen zijn voor een hervatting van de vast gelopen onderhandelingen over zelf bestuur voor de Palestijnen op de westelijke Jordaanoever en in de Ga za. LONDEN - De Amerikaanse mi nister van defensie Caspar Weinber ger zal onverwacht een bezoek van vier dagen aan Groot-Brittannië brengen. Na de afronding van zijn reis door het Midden-Oosten reist hij maandag naar Londen. Weinberger zal besprekingen voe ren met zijn Britse kollega John Nott en met minister van buitrenlandse zaken Francis Pym. Een belangrijk agendapunt is vermoedelijk het kon- flikt tussen West-Europa en de Vere nigde Staten over het Amerikaanse embargo tegen de Russische aard gasleiding. Premier Thatcher heeft de afgelopen week nog eens duidelijk gemaakt dat de Britse firma's de kontrakten met Moskou zullen uit voeren, ongeacht de aAmerikaanse dreiging met sankties. BONN - In diplomatieke kringen in Bonn ging zondag het gerucht dat de Russische partijleider en president, Leonid Brezjnjev, van plan is dit na jaar af te treden. Hij zou de macht overdragen aan de Troika" Andropov-Tchonov-Tsjernenko. De 75-jarige Brezjnjev is erg ziek en kan hooguit een uur per dag wer ken, zo verluidde het verder. Volgens Westduitse „Kremlinologen" komt het meest aanmerking als zijn opvol ger het drietal Jouri Andropov (68), oud-chef van de geheime dienst K.G.B., premier Nicolai Tichonov (77) en Constantin Tsjerenko (70), lid van het Politburo. In veel Westduitse kranten werd op de voorpagina melding gemaakt van een mogelijk aftreden van Brezjnjev waaruit de konklusie werd getrok ken dat een eventuele ontmoeting tussen Brezjnjev en de Amerikaanse president niet zal doorgaan. BUENOS AIRES - Groot-Brittan nië zou bereid zijn de ekonomische sankties, die ht tegen Argentinië heeft genomen in verband met de oorlog om de Falklandeilanden, als de regering in Buenos Aries eenzelf de besluit neemt. DACCA - Twee voormalige mi nisters uit Bangladesh en twee on dernemers uit dat land werden zater dag veoordeeld tot vrijheidsstraffen en geldboetes vanwege het aanne men van steekpenningen van een Ne derlandse onderneming bij de aan koop van twee Fokker F-28 vliegtui gen in 1980. Volgens minister van landbouw Simcha Ehrlich heeft dit besluit niets te maken met het Pan-Reagan, waarin van Israël wordt gevraagd de kolonisatie van bezet gebied te be vriezen. De voorbereidingen voor de ze nieuwe nederzettingen zouden al maanden in de pen zijn. Er komen drie nieuwe nederzettin gen op de westelijke Jordaanoever en één in de strook van Gaza. De Joodse nederzetting in Gaza, „Alei Sinaï" is bestemd voor Israëlische kolonisten die eerder dit jaar uit Ya- mit in de Sinaï moesten vertrekken, toen het laatste stuk Sinaï aan Egyp te werd overgedragen. De Amerikaanse regering betreurt „ten zeerste" Israëls besluit nieuwe nederzettingen te vestigen in bezet gebied hetgeen als „bijzonder inop portuun" wordt gezien. We kunnen niet begrijpen waarom op een moment dat een grotere deel neming aan het vredesproces tegelijk onontbeerlijk en mogelijk is, Israël gekozen heeft voor een aktiviteit die het vertrouwen bij iedereen onder graaft, aldus een eerste officiële Amerikaanse reaktie op de desbe treffende berichten uit Israël. LONDEN - Drie grote Britse vak bonden, met een gezamenlijk leden tal van 1,5 miljoen arbeider, hebben zich zondag uitgesproken voor een al gemene staking op 22 september ter ondersteuning van de staking in de gezondheidszorg. Dergelijke solida- riteitsstakingen zijn krachtens een wet uit 1980 illegaal. Volgens Arthur Scargill van de mijnwerkersbond wordt het de eerste algemene staking 'tegen'een regering sinds 1926. Deze zomer hebben verscheidene bonden individuele stakingsakties gevoerd, die merendeels door de regering-Thatcher zijn gebroken. PARIJS - President Frangois Mit terrand heeft dezer dagen het „hoge gezagsorgaan voor de audiovisuele communicatie" geïnstalleerd, het nieuwe orgaan dat de onafhankelijk heid van de staatsomroep moet waar borgen. BOLZANO, Italië - Het huwelijk dat twee Tirolers wilden laten inze genen op de hoogste berg van Alto Adige in Italië - het vroegere Oosten rijkse Zuid-Tirol - de 3.899 meter ho ge Ortler, is op die plaats niet kun nen doorgaan. In Bolzano werd ver nomen dat de kerk er een stokje voor heeft gestoken. De 30-jarige spoorwegbeambte Gebhard Hoelier uit Bressanone (het vroegere Brixen) en zijn 26-jarige bruid Maria-Therasia Herzog uit Salzburg, beklommen de berg in ge zelschap van een priester om elkaar op de top het ja-woord te geven. Over de radio deelde de bisschoppelijke curie hen echter mee dat die trouwe rij daar op die plaats niet volgens de katholieke ritus voltrokken mocht worden. De curie van Bolzano voerde als grond aan dat zich in het geval van latere echtelijke processen juridische komplikaties zouden kunnen voor doen. Daarnaast wil men het steeds meer voorkomen van de keuze van vreemde plaatsen voor een huwe lijksvoltrekking niet aanmoedigen. Het bruidspaar is tenslotte door de priester getrouwd in een hut op 3.020 meter hoogte, die een kapel heeft. Advertentie CURSUS BLOEMENSCHIKKEN in uw omgeving te: ZIERIKZEE in de Technische School „Schouwen- Duiveland", Vrije 31. Aanvang: ma. 4 okt. 1982 en di. 5 okt. 1982. De wekelijkse cursus bloemenschlkken staat onder leiding van een ervaren en bevoegde leerkracht. De cursus bestaat uit 8 lesavonden. Na iedere les van 19.30- 21.30 uur nemen de deelnemers een haai bloemstuk mee naar huls. Het cursusgeld bedraagt 156,-, In clusief bloemen en het materiaal, als mede een overzicht van de lesstof, de cursus is dus volledig verzorgd. In september start ook nog de vesti- gingsoplelding bloemenschlkken en binden (bloemist-winkelier). Opgave binnen 10 dagen door een (brlef)kaart te zenden aan Stichting Bevordering Onderwijs aan Volwas senen (SBOV). Sir Winston Churchill- weg 2. 2251 CX VOORSCHOTEN. Gaarne duidelijk uw naam, adres en cursusplaats vermelden. Na opgave ont vangt u een bevestiging. Voor informatie en/of opgave: Bel 01717 - 2010' LUBIN/WARSCHAU - Onderge doken leiders van Solidariteit heb ben zondag de Polen opgeroepen zich gereed te houden voor een eventuele algemene staking. In een in en om Lubin verspreid klandistien bulletin noemen ze de demonstraties van af gelopen dinsdag een grote morele overwinning voor de vakbond en prezen de deelnemers aan de betogin gen. In deze in het zuidwestelijk ko perbekken gelegen stad werd zondag ook een rouwdienst gehouden voor de twee werknemers die bij de beto gingen van dinsdag werden doodge schoten. DEN HAAG - In de Zeeuwse ge meente Reimerswaal is in de nacht van zaterdag op zondag de 18-jarige motorrijder Matthieu van Steen ver ongelukt, aldus heeft de verkeerscen- trale van de rijkspolitie in Drieber gen meegedeeld. Hij reed op de weg van Yerseke naar Kapelle toen hij vermoedelijk als gevolg van een te hoge snelheid de macht over het stuur verloor, van de weg raakte en tegen een boom reed. MAASTRICHT - De justitie in het arrondissewmërif Maastricht maakt jacht op zwart werkers. In samenwerking met Westduitse instanties is zij er de laatste drie maanden in geslaagd om 150 Zuid limburgers op te sporen die even over de grens werkten of daar als koppelbaas opereerden. Van zes kop pelbazen is de boekhouding in beslag genomen. Het aantal steunfraudeurs bedraagt zeker 109. Dit is slechts een tussenbalans van een gerichte aktie. Want de leider van het onderzoek, officier van justi tie in Maastricht mr. J. van Opstal, verklaarde er zeker van te zijn dat de komende weken nog tientallen steunfraudeurs tegen de lamp zullen lopen. Het bedrag aan sociale uitkeringen dat met deze omvangrijke zaak ge moeid is, kon nog niet exakt worden vastgesteld. Volgens mr. Van Opstal moet het evenwel in de miljoenen guldens lopen, omdat de meeste frau deurs die in Nederland een uitkering genoten al meerdere weken en zelfs maanden op Duitse bouwprojekten werkzaam waren. DOORNIK - Een verkeersongeval op de A-16 autoweg bij het Belgische Doornik heeft zaterdag aan een Ma rokkaans gezin van zeven personen uit Amsterdam het leven gekost. De slachtoffers zijn de 39-jarige Man- sour El-Drissi, zijn 33-jarige vrouw Fatma El Morabit en hun vijf kinde ren van 2, 5, 7, 9 en 10 jaar oud. Vermoedelijk heeft de bestuurder bij een splitsing geaarzeld bij het kie zen van de juiste rijstrook. Nadat hij eerst de afslagstrook was opgereden keerde hij terug op de hoofdrijbaan en kwam in botsing met een zware vrachtwagen. Alle zeven inzittenden waren op slag dood. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Ren esse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Dorpshuis: kaartavond, 20.00 uur. Oosterland „Oosterhof". Bejaardensoos. 14.00 tot 17.00 uur. Iedere vrijdag Sehouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Sehouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Klaverjas sen. 20.00 uur. Maandag 6 september Zierikzee Pannekoekenhuis, Appelmarkt 6. Open avond Schaakvereniging Zie rikzee. Aanvang junioren 19.00 uur, senioren 19.45 uur. Chr. Ger. Kerk. Verkiezingsbijeen komst R.P.F. met drs. A. Wagenaar, lid van de Tweede Kamer. 20.00 uur. Middelburg Provinciehuis. Vergadering Staten- kommissie Economische Zaken. 16.00 uur. Dinsdag 7 september Zierikzee Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „De Lofstem", dirigent Jaap Schouls. 20.00 uur. 's Landskamer. Algemene vergade ring Waterschap Sehouwen-Duive land. 14.00 uur. Stadhuis. Gemeenteraadsvergade ring. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Ger. Kerk. Vrouwenraad. 20.00 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raad Middenschou- wen. 19.30 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Raadsvergadering. 20.00 uur. Woensdag 8 september Zierikzee Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „Sjaloom", dirigent Art de Jonge. 20.00 uur. „Huis van Nassau". Lezing Platte landsvrouwen afdeling Schouwen. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Rusthuis Duinoord. Bejaardensoos. 14.30 uur. Vrijdag 10 september Zierikzee Mondragon. Jubileumviering A. Bo- gaert (Zeelandia). 19.30 uur. Zaterdag 11 september Bruinisse Muziektent, sluitingsconcert „Nu met Hope" en „Oefening en Uitspan ning", 19.30 uur. Muziektent, lampionnenoptocht, 20.30 uur. Maandag 13 september Zierikzee Pannekoekhuis, Appelmarkt 6. Le denvergadering Schaakvereniging Zierikzee. Aanhang 19.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Kerngroep Teke nen van Hoop. 20.00 uur. Dinsdag 14 september Zierikzee Wijkgebouw, Jannewekken. Meer bewegen voorouderen. 15.15 en 16.15 uur. Kerkwcrve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Woensdag 15 september Noordgouwe Gemeenschapsruimte. Vergadering advieskommissie welzijnsbeleid. 20.00 uur. Donderdag 16 september Kerkwcrve N.H. Kerk. Algemene ledenvergade ring t.t.v. Kerkwerve. 20.00 uur. (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774, (01110) 6564 Advertentie De overheid geeft subsidie op de isolatie van huurwoningen. Haai deze brochure op postkantoor of gemeentehuis. En bekijk wat isolatie u aan stookkosten kan besparen en hoe u dat aan moet kaarten! t 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2