Weg over Oosterscheldedam krijgt zelfde breedte als die over Zeelandbrug Honderden gasten op reünie bij kleuteronderwijzeres B. Quant PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Excursie Statenleden ux\ C ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% 'BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 6 september 1982 139ste jaargang Nr. 23177 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Kaars-concert in St. Nicolaaskerh BURGHSLUIS - „Wat kan je verwachten van de Oosterscheldedam na 1986?", vroeg ir. Tj. Visser, pro- jektleider stormvloedkering Oosterschelde vrijdagmid dag op het werkeiland Neeltje Jans in bijzijn van de le den van de Provinciale Staten. Het gezelschap maakte een exkursie naar de aanleg van het spuikanaal en de bouw van de Oosterscheldedam. „Het wordt niet zo rustig als vanouds. Heel Zeeland raakt beïnvloed door de aanwezigheid van de kering," dacht de heer Visser. Door de bouw van de kering is 200 ha land ontstaan, af gezien van de oppervlakte (100 ha), die de bouwputten beslaan. werken werd gestart bedroegen de geraamde kosten 5.2 miljard gul den, waarvan de dam 2.8 miljard voor zijn rekeningnam. Nu in 1982, is dat bedrag 7.2 miljard geworden voor de totale werken. Door de her waardering van de gulden (in 1975 was de gulden goedkoper dan in 1982) is die 5.2 miljard gestegen tot 7.2 mil jard. De stormvloedkering is in al die jaren vijftien procent duurder uitge vallen dan geraamd. Uitstel van de bouw van de kering kost 150 mil joen gulden per jaar. De heer Visser vertelde dat de Ne derlandse bedrijven jaarlijks in het buitenland voor zes miljard aan op drachten omzetten. ,,En dat bedrag besteedt Nederland in tien jaar aan de hel": Ce ierschei de werken". Kort geleden werden de werkgroe pen milieu- en visserijzaken en be heerszaken ingesteld, om te onder zoeken wat de gevolgen zijn voor het milieu en de visserij als de Ooster schelde bij zware stormen wordt af gesloten. Na gereedkomen van de dam bedragen de jaarlijkse kosten één a anderhalf miljoen gulden per jaar. Breedte weg- De projektleider maakte bekend dat de breedte van de verkeersweg over de dam gelijk zal zijn aan die van de Zeelandbrug. Ook zal de weg beschikbaar worden voor de onder- houdsmachines voor de schuiven. Het is nog niet bekend of de machi nes dusdanig smal worden gemaakt dat het verkeer makkelijk kan passe ren of dat de machines zo hoog wor den dat het verkeer er onderdoor kan rijden. Wel is het technisch mogelijk de weg in een later stadium te ver breden. De raad van Rijkswaterstaat en Waterstaat heeft een onderzoek in gesteld naar de gevolgen van het uit stellen van de aanleg van de Oester- en/of de Philipsdam. Ir. Visser zei dat de uitkomst van het onderzoek zeer binnenkort zal worden bekend gemaakt. De bouwput van de Philipsdam wordt in april van het volgende jaar onder water gezet, vertelde ir. O. H. Boom, hoofdingenieur-direkteur di- rektie Zeeland op de Molenplaat, naast, de toekomstige Oesterdam. Op 1 oktober 1986 zal de sluis operatio neel zijn en in het voorjaar van 1987 moet de dam er liggen. De Oesterdam Vanaf de Molenplaat maakte het gezelschap een vaartocht met de Stad Zierikzee. Na aankomst in haven de Val te Zie rikzee stapten de exkursiegangers over in de bussen, waarmee ze naar Neeltje Jans werden gereden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) komt volgens ir. Boom in de loop van de zomer van 1986 gereed. Ontzilting Nadat beide dammen zijn gebouwd kan worden gestart met de ontzil ting. Momenteel wordt nog onder zocht welke mogelijkheid het meest gunstig is: een langzame of een snelle ontzilting. Aangezien de liftsluis in de Oesterdam door de regering werd geschrapt in het kader van de bezui nigingen, wordt er nu een kleine sluis- gebouwd. Ir. C. Kooman, hoofd waterbouw kundige werken oost Deltadienst vertelde aan de statenleden dat er bij de zandsluiting van de Philipsdam (de laatste fase) gedurende drie we ken een zogenaamd „gerekt getij" zal plaatsvinden. Dat wil zeggen dat tussen tweemaal eb en vloed in het waterpeil erg stabiel blijft. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de stormvloedkering Jubileumfeest in Brouwershaven De kommissaris van de Koningin, dr. C. Boertien (m.) stelde zich ook op de hoogte van de nieuwste ontwikkelin gen bij de Oosterscheldewerken. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Volgens ir. Visser staat die 200 ha voor vijf miljoen gulden investering. „Halen we dat land weg na het ge reedkomen van de dam of benutten we het. Tussen deze extremen zitten natuurlijk nog tal van mogelijkhe den," aldus Visser. Samen met de statenleden filosofeerde hij over en kele suggesties/ „We moeten over de bouw heenkij ken, in de toekomst." Op de vraag uit het gezelschap wat te doen als de bouw mislukt antwoordde hij: „We denken de bouw in onze vingers te hebben, we geloven erin. Het geloof is tenslotte de zekerheid van de din gen, die men hoopt," zei de projekt leider. Toen in 1975 met de Oosterschelde- BROUWERSHAVEN - Werkelijk honderden gasten hebben zaterdag het jubileum meegevierd van mevrouw Bep Quant, hoofdleidster van de openbare kleuterschool 't Schuitje. En dat was precies wat de jubilaresse graag wilde: een reünie, 's Ochtends zat de zaal in het Tonnen- magazijn tjok vol met oud-leerlingen, 's middags ging het er een half uurtje wat meer officieel toe, maar verte genwoordigers uit het onderwijs, collega's, oud-collega's, familie en vrienden maakten samen de even drukbezochte receptie eveneens tot een gezellige happening. --mm/ BROUWERSHAVEN - Een opgewekte kleuterjuf Bep Quant wordt in een feestelijke optocht langs de haven in Brou wershaven naar het Tonnenmagazijn begeleid. Haar huidige kleuters droegen erebogen. De school vierde overigens het feest al eerder met spelletjes, een dinertje en een fantastisch poppenspel in het Tonnenmagazijn. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het zilveren jubileum van „juf" Quant begon 's ochtends om tien uur. Door een ereboog verliet zij de kleu terschool aan het Kerkepad, om zich te voet naar het Tonnenmagazijn te begeven, voorafgegaan door de drumband Apollo met het majoret- tenkorps (waarin uiteraard ook oud leerlingen) en gevolgd door een grote stoet van belangstellenden. Hartewens De heer A. P. Drijgers, de coördina tor van het comité, dat zich een jaar met de voorbereidingen bezighield, wist dat met deze wijze van jubi leum-viering een hartewens van me vrouw Quant in vervulling ging. „Het is niet tastbaar, maar wel een gezamenlijk kado dat onuitwisbaar in de herinnering blijft", zei hij in zijn welkomstwoord. Een tastbaar aandenken zal in ie der geval wel het zeer brede wan dkleed, het eerste van de vele ge schenken dat de jubilaresse werd aangeboden. Het was door de handen van meer dan 150 mensen gebor duurd naar tekeningen van de han den van 160 kinderen, een teken - al dus coördinattrice mevrouw Coks Boom - dat juffrouw Quant op han den wordt gedragen. Reünisten uit verschillende leeftijdsgroepen on derschreven die konklusie nog eens in dichtvorm, waarbij ze alle 25 een roos tot een fraaie boeket bijeen voegden. Receptie Wandkleed en gedichtjes wezen al enigszins op de loopbaan van de jubi laresse, die op de receptie 's middags nog eens uit de doeken werd gedaan door zowel burgemeester C. Slabbe- koorn van Brouwershaven, als wet houder van onderwijs mevrouw S. C. J. C. Loschacoff-de Kanter en de onderwijs-inspectrice mevrouw C. Maan. Allen schetsten zonder uitzon dering de verdiensten van mevrouw Quant voor het kleuteronderwijs. Zij is zeer nauw betrokken bij het experiment basisscholen, maar vecht daarin steeds voor het behoud van de eigen identiteit van de kleuter wan neer straks kleuters en lagere school- leerlingen in één onderwijssysteem worden samengevoegd. Zijzelf speel de hierop reeds in door het volgen van de applicatiecursus. Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. Dat het belang van de kleuters al tijd voorop blijft staan bij deze on derwijzeres, schetste ook collega C. L. Soeters, hoofd van de Christelijke lagere school, die de coupletten in zijn voorgedragen gedicht steeds ein digde met de zinsnede „Is dit spelen of is dit leren?", hetgeen mevrouw Quant zich blijkbaar op vergaderin gen nogal eens^af vraagt. Gerustgesteld Ook mevrouw B. de Koeyer, spre kend namens alle vijftig oud-ouder- kommissieleden, haakte daarop in. Zij gaf toe zich eigenlijk wel eens zor gen te maken over de plaats van de kleuter, wanneer de integratie er eenmaal zal zijn, maar volede zich door de instelling en de inzet van de jubilaresse toch weer gerustgesteld. Deze spreekster beschreef treffend de sfeer, waarin juf Quant „haar" - want zo beschouwt ze hen - jonge kin- ders begeleidt. Niets dan respect en bewondering had zij vernomen over haar werkwijze. Mevrouw De Koei- jer beschreef hoe psychologisch goed het was dat de juf haar moeder mee bracht bij hoogtepunten op school en vermeldde de kontakten die zij tot stand bracht tussen kleuters en be- jaardensoos. Hoezeer de jubilaresse ook wordt gewaardeerd door haar collega's op Schouwen-Duiveland, bewezen deze dames met een uitstekend gezonden levensbeschrijving, waarin ook de kring Schouwen-Duiveland, die zij oprichtte en 15 jaar voorzat, uiter aard ter sprake kwam. Nevenfunkties Mevrouw Quant kijkt echter ook Vervolg pag. 3 Advertentie Vffit ffih P£ 611*7* Verwachting tot dinsdagavond: Weinig verandering Half tot zwaar bewolkt, later op de dag mogelijk regen; minimumtempe ratuur rond 12 graden; middagtem- peratuur ongeveer 19 graden; matige, naar zuidwest draaiende wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 10 septem ber Woensdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 50%. Minimumtemp.: 12 gr. Middagtemp.: 19 gr. Windkracht: zuidwest 4 Donderdag: Perioden met zon Kans op neerslag: 10%. Minimumtemp.: 12 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: zuidwest 3 Vrijdag: Kans op neerslag: 10%. Minimumtemp.: 12 gr. Middagtemp.: 22 gr. Windkracht: zuid 3 ZON- EN MAANSTANDEN 7 sept. Zon op 7.01, onder 20.15 Maan op 22.11, onder 11.18 Laatse Kwartier: 10 sept. (19.19) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwatcr 7 sept. 6.57 18.28 0.06 12.11 Doodtij: 12 september HET WEEROVERZICHT DE BILT, 6-9. Het K.N.M.I. deelt mede: Een depressie, waarvan het centrum maandagochtend boven het Waddengebied lag, trekt naar het oosten weg. Maandagochtend vielen er regen- en onweersbuien in zuid- Engeland, oost-Frankrijk. Neder land en noord-Duitsland. Langzaam trekt een rug van hoge luchtdruk over de Noordzee naar ons land en brengt dinsdag zonnige perioden met middagtemperaturen rond de 19 gra den. Het blijft morgen vrijwel overal droog. Vannacht daalt de tempera tuur tot omstreeks 10 graden. De wind is morgen matig en waait uit uiteenlopende richtingen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1