HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN PROGRAMMA 'S AFDELINGEN NCVB OP SCHOUWEN-DUIVELAND Geen inkomensverdeling via landbouwprij zenbeleid Wie melk heeft heeft ook zorgen ELEKTR0 LIEVENSE Loodsen Wester schelde naar rechter FNV positief over nota CNV Wat biedt de BEELDBUIS? Hoechst stopt elf miljoen in energiebesparend projekt ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 3 september 1982 Nr. 23176 SCHOUWEN-DUIVELAND - De vier afdelingen op Schouwen-Duiveland van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond, hebben hun programma voor het seizoen 1982-1983 bekend gemaakt. Onder leiding van rayonkon- takvrouwe, M. J. C. Hack-Engel werd deze week een ver gadering belegd tussen de bestuursvertegenwoordigers van de afdelingen Bruinisse, Zierikzee, Kerkwerve en Burgh-Haamstede om de laatste voorkomende zaken te bespreken. De afdelingen presenteren allen een verschillend programma en wer ken ook afzonderlijk van elkaar. Eén uitzondering wordt gemaakt voor de streekvergadering, die woensdag 13 oktober in het Herv. Verenigingsge bouw te Zierikzee wordt gehouden. Alle afdelingen zijn daarbij aanwe zig. Behalve de vergadering staat ook een optreden van harpiste zangeres Leo de Boer uit 's-Grave- land op het programma. Het doel van de jaarprogramma's is volgens mevrouw Hack de aan gesloten vrouwen bewust te maken met de huidige problematiek en on derwerpen, die in het dagelijks leven aan de orde van de dag zijn. De NCVB bestaat vanaf het jaar 1919 en kende altijd al als doel de vrouwen voorlichting te geven op allerlei ter reinen. De doelstelling is twee jaar geleden in taalkundig opzicht gemo derniseerd en luidt: „De NCVB zoekt vanuit het Evangelie wegen van be wustwording en bevrijding naar to lerantie en hervorming en naar zusterschap en solidariteit". Afdeling Zierikzee Zierikzee begint het jaarprogram ma met een reisje naar Brugge op dinsdag 7 september. Mevrouw L. C. Bot-Don uit Schiedam geeft dinsdag 21 september een lezing over: Vrouw zijn in deze tijd. Het 35-jarig bestaan van de Zierikzeese afdeling wordt woensdag 17 november gevierd. De festiviteiten vinden in eigen kring plaats. Woensdag 15 december staat de Kerstviering op het programma en op woensdag 19 januari brengt me vrouw Hack uit Burgh-Haamstede een bezoek aan Zierikzee. Zij spreekt dan over het onderwerp: Vrouw en vrijwilligerswerk. Zestien februari houdt de afdeling de jaarvergade ring, waarbij onder meer de bestuursverkiezing aan de orde komt. Zestien maart spreekt ds. Baks uit Burgh-Haamstede. Liefhebbers van de film kunnen 20 april terecht. De heer L. Slagboom uit Vlissingen draait: Wij herders, een film die han delt over het leven van herders hoog in de bergen van Zwitserland. De heer Joppe geeft 18 mei een voorlich tingsavond over reformvoeding en 16 juni wordt het seizoen afgesloten met een buitengêbeuren. Burgh-Haamstede Op dinsdag 21 september verzorgt ds. Eikelboom uit Burgh-Haamstede een lezing over Bijbel en bijbelge bruik. De volgende spreker is burge meester W. den Boer van Midden- schouwen, die op dinsdag 16 novem ber spreekt over Christenvrouw en politiek. De Kerstavond, dinsdag 21 decem ber, wordt gevoerd samen de Ger. Vrouwenvereniging uit Burgh- Haamstede. In het nieuwe jaar houdt de heer Bouterse uit Haamstede een lezing over de bergrede (dinsdag 18 januari). De afdeling Burgh-Haamstede heeft de jaarvergadering gepland voor dinsdag 15 februari. Precies een maand later, 15 maart, houdt de heer Van Bloois een inleiding over de Ned. vereniging van Diabetici. Ook wordt een film gedraaid. Woensdag 20 april brengt Burgh-Haamstede" een bezoek aan de afdeling Kerkwer ve. Samen kijken ze naar de film over de inhuldiging van koningin Beatrix. Op dinsdag 17 mei wordt het seizoen besloten met een quiz over huishouden, verzorgd door mevrouw L. Straayer-Slager. Kerkwerve Drukkerij Lakenman en Ochtman te Zierikzee krijgt dinsdag 14 sep tember bezoek van de afdeling Kerk werve. De eerste bijeenkomst in het nieu we jaar, 20 januari, staat in het teken van gehandikapten. Een vertegen woordiger van dagverblijf Brugzicht uit Zierikzee houdt een lezing. Op 17 februari wordt een voorlichtings avond gehouden over de kunst van het wandbekleden, verzorgd door Rath en Doodeheefver. Op 17 maart krijgt de afdeling Kerkwerve bezoek van een afgevaar digde van de Diakonessenzending. Mevrouw Sandéé toont 21 april voor de leden een diaserie over het leven in Afrika. In mei, de negentiende, wordt er iets verteld over droogbloe men en op 9 juni, afsluiting seizoen, worden dia's getoond over een sla- gersbedrijf. KAMPEN - Een jacht met een leng te van zeventien meter is in de nacht van woensdag op donderdag aan de lJsselkade te Kampen uitgebrand. De oorzaak van de brand, die rond een uur ontstond in de kajuit, is niet bekend. Ook is nog niet bekend hoe veel de schade bedraagt. Persoonlij ke ongelukken deden zich niet voor. DELDEN - De rijkspolitie heeft twee 23-jarige inwoners van hengelo aangehouden, omdat ze op een 120 vierkante meter groot terrein in de buurgemeente Delden hennepplan ten hebben geteeld, het betrof hier volgens de politie de zogeheten ne- derweed van een zeer goede kwali teit. HILVERSUM - Naast de vijf gega digden, waaronder de PTT zelf, die al belangstelling hebben getoond voor het huren van een televisiekanaal op de ECS-satelliet, die in het najaar van 1983 operationeel moet zijn, heeft nu ook de TROS zich aange meld. CBTB-voorzitter: ALKMAAR - Het landbouwprijsbeleid moet niet worden gebruikt als mid del om te komen tot een herverdeling van boereninkomens: hoge prijzen voor kleine bedrijven. Er is nogal wat aandrang om dit wel te doen, maar het prijs beleid is voor dit doel een ongeschikt instrument. Voorzitter Jaap van der Veen van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond NCBTB stelde dit vandaag (donderdag) op de bondsdag van zijn organisatie in Alkmaar. Minister De Koning: ALKMAAR In de eerste zeven maanden van dit jaar was de melk- produktie in de hele EG 2,7 procent, die in ons land alleen 4,5 procent ho ger dan in de eerste zeven maanden van 1981. Minister De Koning van landbouw en visserij liet donderdag op de bondsdag van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuinders- bond CBTB in Alkmaar weten dat hij zich daar zorgen over maakt. Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. 01114-1368 01119-1634 BRUGGE - De Belgische politie heeft woensdagavond zes Nederlan ders gearresteerd die in de haven van Zeebrugge probeerden bij de dum pingschepen .Marijke Smits" en „Rijnborg" te komen. VLISSINGEN - De loodsen van het distrikt Scheldemond (Westerschel- de) hebben dinsdagmiddag tijdens een demonstratieve protestvergade ring in Vlissingen besloten aan de rechter te vragen de op 1 augustus in gevoerde dienstmaatregel door het Directorsat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken (Loodswezen) ongedaan te maken. Op die datum voerde het DGSM een nieuw radiobloksysteem in op de Westerschelde, ondanks tegenadvie- zen van een Belgisch-Nederlandse technische kommissie, om daarmee te wachten totdat de loods over de in strumenten kon beschikken, in dit geval portofoons, waardoor het voor hem mogelijk wordt in te spelen op situaties in verschillende radioblok- ken op de Westerschelde. Die portofoons zijn er niet en de loodsen vinden dat door de eenzijdi ge invoering van het nieuwe mari- foonbloksysteem de situatie voor het scheepvaartverkeer met name bij Terneuzen ernstig verslechterd is. Volgens de voorzitter van de Vereni ging de Nederlandse Loods afdeling Scheldemond, de heer H. Claysen, hebben zich de afgelopen weken ten gevolge van de verwarring met het nieuwe radiosysteem herhaaldelijk gevaarlijke situaties voor het scheep vaartverkeer voorgedaan op de Westerschelde. Dierenarts Sj. Bergsma geeft woensdag .22 september een lezing over Dieren en diergeneeskunde. Me vrouw Hack brengt ook een bezoek aan de afdeling Kerkwerve en wel op woensdag 17 november. Zij spreekt over het bondsonderwerp Vrouw en vrijwilligerswerk. De Kerstavond, woensdag 15 de cember, wordt verzorgd door eigen leden. Ds. C. L. de Rooij uit Zierikzee behandelt woensdag 19 januari 1983: Wat wel en wat niet mag. De jaarver gadering wordt woensdag 16 februa ri gehouden en 16 maart vertelt Mar v. d. Veer over zangers en voorzan gers. Woensdag 20 april komt de af deling Burgh-Haamstede op bezoek. Dan wordt de film over de inhuldi ging van koningin Beatrix bekeken. In de maand mei staat een vaartocht op het programma en begin juni wordt een demonstratie over het ma ken van borrelhapjes en snacks gege ven. Bruinisse ,,Geef ons heden ons dagelijks brood" is het onderwerp, waarover mevrouw Teekens uit Bruinisse don derdag 16 september zal spreken in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw te Bruinisse. Op donderdag 18 no vember houdt de afdeling in Bruinis se haar jaarvergadering, verzorgd door eigen leden. De Kerstvergade- ring vindt plaats op donderdag 16 de cember. De liturgie wordt verzorgd door eigen leden. BEIROET - Libanese politie en spe ciale veiligheidstroepen zijn donder dagochtend begonnen zich te statio neren in West-Beiroet, waar Pale stijnse gerrillastrijders tot voor en kele weken de dienst uitmaakten. Het is voor het eerst sinds de burge roorlog van 1975-1976 dat het Libane se leger en de politie pogingen doen orde en rust in de Libanese hoofdstad te gaan handhaven. Binnen de EG, vertelde hij, zijn er voor die extra melk maar beperkte afzetmogelijkheden, zodat het over grote deel in een of andere vorm bui ten de Gemeenschap zal moeten wor den afgezet. Het ziet er echter naar uit dat zich ook daar een - betrekke lijke - aanwijzing daarvoor vormt het feit, dat de EG- interventievoorraden boter en mage re melkpoeder in de loop van de zo mer zijn opgelopen. Exportrestitutie Nu al, bij de nog vrij gunstige we reldmarktprijzen, moet op iedere ki lo melk die in een of andere vorm naar buiten de Gemeenschap gaat dertig cent aan exportrestitutie wor den toegelegd. In de toekomst blijft het op z'n allerbest bij die dertig cent, maar waarschijnlijker is dat het meer wordt, doordat ook de zui- velafzet in de derde landen" de ge volgen van de ekonomische terug gang gaat ondervinden. UTRECHT - „We herkennen er dui delijk een zelfde lijn in als in de nota van de FNV". Aldus een woordvoer der van het CNV inzake het arbeids voorwaardenbeleid voor 1983 en vol gende jaren. Het CNV stelt zijn leden voor, de komende vier jaar jaarlijks 2,5 pro cent van de prijskompensatie te ge bruiken voor werkgelegenheidsaf- spraken met de werkgevers en van nog eens 2,5 procent af te zien als er met de overheid afspraken te maken vallen over zaken als handhaving van de koppeling tussen lonen, uitke ringen en ambtenarensalarissen. Zeker wat het inzetten van een deel van de prijskompensatie voor werk verdeling van de arbeid betreft zit ten FNV en CNV op een gemeen schappelijke lijn, zo konstateerde de FNV-woordvoerder. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG - De oproep om op 21 november van het vorig jaar in uni form te gaan demonstreren heeft zes dienstplichtige militairen uiteinde lijk een week celstraf opgeleverd. DEN HAAG - Het ministerie van binnenlandse zaken heeft op aan drang van het Nationaal Orgaan Ge handicaptenbeleid (NOG) alle ge meenten gevraagd, aandacht te schenken aan de bereikbaarheid, toe- gangkelijkheid en bruikbaarheid van stemlokalen voor mensen met een handicap. AMSTERDAM - De Vereniging Mi lieudefensie in Amsterdam heeft in haar maandblad van september felle kritiek geuit op de resultaten van een onderzoek door het bedrijf RSV naar de aanleg van een opslagplaats van kernafval in zoutkoepels in de noordzee. Dit onderzoek werd ver richt in opdracht van het Energie On derzoekscentrum Nederland (ECN). SCHIPHOL - De Boeing 747, waar voor de KLM in december vorig jaar een order heeft geplaatst en die eind 1983 aan de vloot zal worden toege voegd. wordt er een met een verlengd bovendek. In een globaal markt- en prijsbe leid, dat bovendien per produkt nog al verschilt, is zo'n onderscheid tus sen bedrijven volgens Van der Veen nauwelijks uitvoerbaar. Bovendien is deze lijn principieel onjuist, omdat de produktie-omvang, Europees ge zien, maar weinig zegt over het inko men. Men denke maar eens aan aller lei vormen van deeltijdboeren en ge mengde bedrijven. Voor de Nederlandse melkveehou derij zou zo'n beleid met naar be- drijfsgrootte verschillende prijzen al heel slecht uitpakken. Evenredig deel Minister van landbouw De Koning, in de vergadering aanwezig, kreeg van Van der Veen een „beroep op het kabinet" mee om te zorgen dat de land- en tuinbouw een evenredig deel krijgt van de nieuwe lastenverlich ting van 500 miljoen gulden, waartoe het „oude" kabinet heeft besloten. Het beeld van de laatste tijd is dat deze bedrijfstak bij bezuinigingen op z'n minst een evenredig deel moet in leveren, maar onvoldoende kan pro fiteren van lastenverlichting. Advertentie CURSUS BLOEMENSCHIKKEN in uw omgeving te: ZIERIKZEE in de Technische School „Schouwen- Duiveland", Vrije 31. Aanvang: ma. 4 okt. 1982 en di. 5 okt. 1982. De wekelijkse cursus bloemenschikken staat onder leiding van een ervaren en bevoegde leerkracht. De cursus bestaat uit 8 lesavonden. Na iedere les van 19.30- 21.30 uur nemen de deelnemers een fraai bloemstuk mee naar huis. Het cursusgeld bedraagt 156, in clusief bloemen en het materiaal, als mede een overzicht van de lesstof, de cursus is dus volledig verzorgd. In september start ook nog de vesti gingsopleiding bloemenschikken en binden (bloemist-winkelier). Opgave binnen 10 dagen door een (brief)kaart te zenden aan Stichting Bevordering Onderwijs aan Volwas senen (SBOV). Sir Winston Churchill- weg 2, 2251 CX VOORSCHOTEN. Gaarne duidelijk uw naam, adres en cursusplaats vermelden. Na opgave ont vangt u een bevestiging. Voor informatie en/of opgave: Bel 01717 - 2010' 2 Heel voorzichtig formuleerde de an der zijn antwoord. „Met jullie als voor beeld kan ik vaststellen: er bestaan goede huwelijken, waarbij de man een stuk ouder is dan de vrouw. Ina en ik schelen maar twee jaar, dus ik ben feitelijk niet deskundig om een oordeel te geven. Misschien moet je in jouw geval wat meer beschikken over diplo matieke gaven. Ik bedoel: je moet wat meer geven en wat minder nemen. En proberen je te verplaatsen in de ge- dachtengang van de partner. Zie je daar kans toe en de andere partij denkt er net zo over, dan zie ik geen reden om te zeggen: vroeg of laat loopt het uit op een fiasco. Als jullie het acht jaar met elkaar hebben uitgehouden, dan maak ik me geen zorgen over jullie toekomst". Ina kwam binnen met een schaal dampende worstjes „Zo, dat smaakt wel bij een borrel, dacht ik. Er is mos terd bij: Ga je gang Bert". Terwjjl hjj een worstje pakte, kwam Jannie weer in de kamer. „Jongens, ik wip even in huis aan. Helemaal gerust ben ik eigenlijk nooit". Bert wees naar de babyfoon, die geen enkel geluid produceerde. „On zin, Jannie, dan hadden we het immers gehoord?" „Toch ga ik even, Bert "Willen jullie me een paar minuten excuseren?" „Tuurbjk, maar maak het niette lang. anders worden de worstjes koud!" riep Ina haar na. Bert keek nog even naar de deur- opening, waardoor zijn vrouw was ver- ROTTERDAM - Een na een aanrij ding achtérgelaten personenauto is op de Capelseweg in Rotterdam het doelwit van plunderaars geworden. De auto was volgens de politie zo be schadigd dat de eigenaar hem af gesloten moest laten staan. De poli tie zegt dat de dieven na het wegs laan van het slot waarschijnlijk alles hebben gestolen wat ze konden ge bruiken. ZATERDAG 4 SEPTEMBER NED. I: ,,Drie marmotten" opent het middagprogramma gevolgd door een poppenfilm met als titel ,,Doe het zelf es". Dan een bewerking van de NCRV van Jules Vernes verhaal ,,De reis om de wereld in 80 dagen". Van Tjechische makelij is de televi siefilm ,,Een vampier in de familie", waarin het lezen over de vampiers voor twee jongens aanleiding is om hun fantasie in daadkracht om te zet ten. Het avondprogramma, dat wordt verzorgd door de Tros, opent met een aflevering van „De Hulk". Adembenemend stuntwerk komt aan bod in „De eerste de beste internatio naal". Dan de slotaflevering van de Engelse serie „Het eiland der ver schrikking". Hierin is nog steeds geen spoor van de zus van Barbara en zij besluit daarom zelf pogingen in het werk te stellen haar zuster op te sporen. De film wordt onderbroken door het journaal en een aflevering van „Politieke Partijen". NED. II: „Studio Sportbrengt beelden van het WK wielrennen voor amateurs voor dames en heren. „De familie Mayer" is de titel van een Duitse serie over een doorsnee Duits gezin. In „Pips grote verwachtingen gaat de titelheld onvermoeid verder met het verspillen van geld. Hij wint daarmee nu niet bepaald de achting van Estalla en dat steekt hem be hoorlijk. In „De verliezersstaat de Oosters Orthodoxe kerk centraal. ZATERDAG 4 SEPTEMBER NED. I: 15.30 Nieuws; 15.32 Drie marmotten; 15.35 Doe het zelf es; 15.45 De reis om de wereld in 80 da gen; 16.35 Een vampier in de familie; 18.20 Nieuws voor doven; 18.43 Te- leac; 18.58 Nieuws; 19.00 De Hulk; 19.47 De eerste de beste internatio naal; 20.15 Het eiland der verschrik king; 21.37 Journaal; 21.55 Politieke Partijen; 22.05 Het eiland der ver schrikking; 23.25 Journaal. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 16.15 Studio Sport extra; 18.35 Toe ristische tips; 18.44 Bereboot; 18.49 Rollebol; 18.55 De familie Mayer 19.41 Politieke Partijen20.00 Jour naal; 20.27 Pip's grote verwachtin gen; 21.25 Hier en nu; 22.20 Studio Sport; 22.45 De verliezers; 23.15 Jour naal; 23.20 Nieuws voor doven. ZONDAG 5 SEPTEMBER NED. I: De eucharistieviering wordt verzorgd in de St. Aegtenkapel te Amersfoort. Na een reportage van het WK wielrennen voor professio nals in Goodwood verzorgt ds. Veldstra vanuit de Ned. Geref. kerk te Schiedam een dienst. De VARA be gint het avondprogramma met een herhaling van een aflevering uit de McCloud serie. Frits Bom heeft een ontmoeting met PvdA-lijsttrekker Joop den Uyl. „Wacht u voor moeder" is de titel van de laatste af levering uit de serie „Sorry". Timo thy vindt hierin onverwachte steun van zijn zus Muriel om het ouderlijk huis de rug toe te keren. In de doku- mentaire „Honger naar macht" uit de serie „De onderste steen" staat dit keer in de belangstelling de Ameri kaanse groepering die aangeduid wordt met „Nieuw Rechts NED. II: De TROS verzorgt het middagprogramma en begint met de Engelse dokumentaire „De stadsvos" en de laatste aflevering uit de Amerikaanse detective serie „Ha- wai five-O". Na de uaste programma onderdelen van de NOS neemt de VPRO de uitzending over, beginnen de met de rubriek Bé-gé-té-vé. Grou- cho Marx is te aanschouwen in de dwenen. „We hadden 't net over het huwelijk van mij en Jannie in het bij zonder en dat van een oudere man en een jonge vrouw in het algemeen, Ina Hoe denk jij er over? Neem alsjeblieft geen blad voor je mond Frans heeft zijn mening al te kennen gegeven". De vrouw des huizes ging zitten en begon aan een worstje te knabbelen. „Tja geef daar nou eens a bout portant antwoord op. Ik voor mij - begrijp me niet verkeerd, want ik hoop dat Frans tachtig wordt en altijd gezond blijft, daar niet van - als ik weduwe werd, dacht ik niet een veel oudere man te zullen kiezen. Afgezien nog van het feit, of ik ooit zou hertrouwen". „Waarom niet, Ina?" vroeg Bert te leurgesteld. „O, nergens om eigenlijk. Waar schijnlijk voel ik me niet aangetrokken tot oudere mannen". Ze liefkoosde hem over de tafel heen even over zijn wang. „Dat is vanzelfsprekend niet persoonlijk bedoeld Ik bedoel feitelijk dit er is een kategorie vrouwen, dat een zogenaamde vaderbinding heeft Neem nu mjjn zusje Eef, he? Had een poosje omgang met Piet Baan, een van de oudere schauffeurs: ze scheelden ruim tien jaar. Vader heeft er een stok je voor gestoken en Piet ging naar een andere baas. Eef had altijd al belang stelling voor oudere mannen. Daarom trouwde ze een paar jaar geleden toch met een twaalf jaar oudere man, on danks vaders heftige bezwaren. Enfin, ze zijn nog altijd dol op elkaar. Evert is quiz „You bet your life". In Jack Flea's birthday celebration", viert Jack, die bij zijn onderwijzeres woont, zijn verjaardag. Helaas be schouwt ze hem als een onmondig kind dat in de watten gelegd dient te worden. „Going back" is de titel van een Amerikaanse dokumentaire over oorlogsveteranen. ZONDAG 5 SEPTEMBER NED. I: 11.00 Eucharistieviering; 15.00 Studio Sport extra; 17.00 Kerk dienst; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 19.00 Nieuws; 19.05 McCloud; 20.35 Frits Bom spreekt met Jóop den Uyl; 21.05 Sorry; 21.35 De onderste steen; 22.36 Journaal; 22.40 Nieuws voor doven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 15.15 Medelanders Nederlanders; 15.30 Nieuws; 15.35 De stadvos; 16.15 Hawai five-O; 18.15 Medelanders Ne derlanders; 18.45 Sesamstraat; 19.00 Studio Sport; 19.55 Lotto; 20.00 Nieuws; 20.10 Panoramiek; 20.40 H.V.; 20.45 Bé-Gé-Té-Vé21.15 Grou- cho Markx in You bet your life"; 21.40 Fack Flea's birthday celebrati on; 22.10 Going back; 23.05 Journaal; 23.10 Nieuws voor doven. MAANDAG 6 SEPTEMBER NED. I: De energieke haas „Bugs Bunny" en de Flinstonesopenen het programma. Dan beelden van het Internationaal volksdans festival Leiden". Een sportleiderskursus voor werkloze jongeren in Zuid- Limburg werd afgesloten met een zo genoemde overlevingstochtin de Ardennen. In de dokumentaire „Een kwestie van overleven" worden de jongeren die dagen lang gevolgd door een cameraploeg. In de Engelse serie „Alle zegen komt van boven" moet priester Neil Boyd van pastoor Duddleswell eerst een proef van be kwaamheid afleggen alvorens hij op de parochinanen wordt losgelaten. Tips over nieuwe films worden gege ven in „Wordt verwacht". NED. II: In de natuurserie „Leven en overleven" staat het edelhert cen traal. Als „Shelly" in zijn nieuw aan gekochte huis bezig is stuit hij op vermolmd hout en hij vraagt zich wanhopig af of dit huis toch wellicht een miskoop is. Politieke kopstuk ken uit de politieke partijen komen op bezoekin de rubriek Achter het nieuws". Ross deelt Demelza in de laatste aflevering van Poldark mee dat hij zijn verhouding met Eli sabeth heeft verbroken. „Studio Sport extra" brengt een verslag van de atletiekwedstrijden in Athene. MAANDAG 6 SEPTEMBER NED. II: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.43 Teleac18.58 Nieuws; 19.00 Bugs Bunny; 19.07 De Flinsto nes; 19.32 Het internationaal volks dans festival Leiden; 20.25 Een kwestie van overleven; 21.05 Alle ze gen komt van boven; 21.37 Journaal; 21.55 Wordt verwacht; 22.25 Jour naal; 22.30 Nieuws voor doven. NED. II: 13.00 nieuws voor doven; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjour naal; 18.59 Leven en overleven; 19.25 Shelley; 20.00 Journaal; 20.27 Achter het nieuws; 22.00 Poldark; 22.55 Journaal; 23.00 Nieuws voor doven; 23.05 Studio Sport extra. Door GRÉ DE BOER een leuke vent ik mag hem, want hij is een fijne zwager, maar dat neemt niet weg, dat hij mijn keuze nooit geweest zou zijn, snapje? Maar dat wil niet zeggen, dat zulke huwelijken te zijner tijd mis moeten gaan? Onzin". Ze be gon te lachen. „Jullie schelen toch ook een jaar of twintig, niet? En hoe lang zijn jullie al getrouwd?" „Acht jaar". Ina spreidde haar handen uit „Nou, je levert zelf het beste bewijs. Wil je een nog beter antwoord hebben op jouw vraag?" Hij knikte. „Jannie is een schat dat is zo. MPn jongens hebben me indertijd gewaarschuwd: doe het niet het leef tijdsverschil is te groot Nu gaat het nog, maar over een jaar of tien is Jannie bijna veertig en ik over de zestig. Zal ik dan de energie nog op kunnen brengen om Jannie te geven, wat een gezonde vrouw nodig heeft? Kijk, buurvrouw, hierover maak ik me wel eens zorgen. Toen we trouwden, was ik dol op haar en zij op mij. Zij was twee en twintig, ik bijna drie en veertig. Nu zijn we ruim acht jaar getrouwd en kunnen nog immer uitstekend met elkaar overweg Maar bij mij begint het te lu wea Ik ben van nature altijd erg huiselijk geweest ondanks m'n vroegere werk. Jannie wil nog wel eens een avondje uit en dan ga ik mee om haar dat pleziertje le doen, maar liever bleef ik thuis, snap je? Al laat ik dit nooit merken. Zou dat niet ei^ger worden op de duur?" (wordt vervolgd) VLISSINGEN - De Vlissingsc vestiging van Hoechst Holland NV gaat elf miljoen gulden investeren in een nieuw energiebesparend projekt. Dit omvat een omhouw van de DMT-fabriek (DMT is de grondstof voor polyester), waar door deze fabriek niet alleen veel minder stoom nodig heeft, maar stoom aan het bedrijfsnet zal gaan leveren. De te treffen voorzieningen zullen een jaarlijkse besparing geven van ongeveer tien miljoen kubieke meter aardgas, in geld uitgedrukt ongeveer vier miljoen gulden. Hoechst denkt het projekt eind 1983 te hebben gerealiseerd. Na uit- voering van de nieuwe plannen zal alleen al in de DMT-fabriek ten op zichte van de situatie in 1979 een to tale besparing van 20 tot 22 miljoen kubieke meter aardgas worden ver kregen. Hoechst heeft, zo blijkt uit medede lingen van de direktie, de afgelopen jaren door diverse kleine besparings maatregelen al enorm op energie bespaard. Zodra de nieuwe plannen in 1983 gerealiseerd zijn, dan is het totale aardgasgebruik van Hoechst in tien jaar tijd teruggebracht met 40 procent. Fors bespaard Het waterverbruik is "via recy- clingsmaatregelen in zes jaar tijd met de helft teruggebracht. Ook kon op het elektriciteitsverbruik fors worden bespaard. Omgerekend naar de huidige prijzen hebben de geza menlijke besparingen op aardgas, elektriciteit en water ten opzichte van 1976 alleen al in 1981 een bespa ring van 40 miljoen gulden opgele verd. Al deze besparingen zijn echter volgens de direktie van Hoechst bij lange na niet voldoende om de zeer sterk gestegen kosten van energie en grondstoffen te kunnen opvangen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9