ty RPF SCHOUW ty „IRENE antiek deurloo M. K. Buth WONING makelaarskantoor J. BIJ DE VAATE Elegance NOTENSHOP- CHOCOLATERIE Vliespinda's f 2,25 SUCCESJES Mededeling Gemeente Zierikzee HINDERWET Wij zijn vanaf 6 september 's maandags weer gesloten Drs. A. H. D. WAGENAAR bij de vaate Karpetten: ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 3 september 1982 Nr. 23176 7 Met vreugde en dankbaar heid geven wij kennis van de geboorte van onze dochter JOZINA PETRONELLA MARIA Wij noemen haar Jolanda P. B. VAN VELTHOVEN O. VAN VELTHOVEN- BERREVOETS 2 september 1982 Volkerakstraat 13 4301 XV Zierikzee Stille bewondering voor dit nieuwe leven. Dankbaarheid aan Hem die ons dit heeft gegeven. Geboren op 2 september 1982 DENNIS Zoon en broertje van BEN LIPLIJN GRETA LIPLIJN-JANSE MARCEL en TAMARA J. W. Frisoweg 19 4325 AC Renesse Tijdelijk: Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis. De Heere, Die leven gaf en le ven spaarde, verblijdde ons met de geboorte van een dochter TEUNTJE WILHELMINA Wij noemen haar Willemien JAN en LIA DE WAAL VAN BEVEREN 3 september 1982 Industrieweg 1 4311 RM Bruinisse Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele kaar ten, bloemen, fruit en kado's die wij kregen na de geboorte van ons dochtertje MANON. JAAP en SAAR TORENSMA Zierikzee, september 1982 Kreeftstraat 50 Bij mijn vertrek naar Goes zegt ondergetekende hierbij alle lidmaatschappen op J. ROMEIJN Zierikzee, september 1982 Touwbaan 10a DIERENARTS Afwezig van 6 t/m 11 september Waarneming: Dierenarts Sj. BERGSMA Zierikzee Te koop gevraagd een vrijstaande met tuin en garage tot een maximum prijs van f 180.000,- Brieven met vraagprijs en omschrijving onder nr. 4698 aan buro van dit blad. Makelaar in onroerende goederen en assurantieën Nieuwe Haven 147 Zierikzee Telefoon (01110) 2577 59 SERVICE CENTER uw uitlatenspecialist Pr. Irenestr. 1 Bruinisse Telef. (01113) 1292 -2409 U blijft op de hoogte met de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Wij. RINI DE LOOZE en COBY DE BRU1JN geven elkaar het ja-woord op 10 september 1982 om 14.45 uur in 't stadhuis van Zierikzee. Daarna zitten wij klaar in 't Verenigingsgebouw, 't Vrije 2, Zierikzee, om daar tussen 19.00 uur en 20.30 uur ook uw ge lukwensen in ontvangst te nemen. Ons adres blijft: Breedstraat 30, 4301 AX Zierikzee. SJAAK VAN DUKE JANNY KOSTER geven namens wederzijdse ouders kennis van hun voorgeno men huwelijk op D. V. 10 september 1982 om 14.30 uur in het gemeentehuis te Nieuwerkerk. Kerkelijke bevestiging vindt plaats in de Ger. Kerk te Nieu werkerk om 15.15 uur. Gelegenheid tot feliciteren van 20.00 tot 22.30 uur in „Ons Dorpshuis" te Nieuwerkerk. Nieuwerkerk, Esdoornstraat 23 Oosterland, Sandströmstraat 12B Ons toekomstig adres is: Dotterlei 571, 2906 BM Capelle a/d IJssel. WIM BOLLE MATTY VROEGOP hebben het genoegen u, mede namens wederzijdse familie, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, dat vol trokken zal worden op D.V. 10 september 1982, om 14.00 uur in het stadhuis te Klundert. De kerkelijke inzegening zal 14.30 uur in de Ned. Herv. kerk te Klundert plaatsvinden. In deze dienst zal de weleerwaar de heer ds, S. van de Oever voorgaan. Gelegenheid tot feliciteren van 17.00 uur tot 19.00 uur in ho tel Brabant" te Zevenbergschen Hoek. Regenboogstraat 47, 3328 HS Dordrecht Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en bloemen die ik bij mijn 97ste verjaardag mocht ontvangen. *-- - Oosterland, september 1982 JOHN. GOUDZWAARD ifi Heden overleed onze geliefde schoonzuster, tante en oud tante HELENA JACOMINA VAN KLINKEN echtgenote van K. KIK in de ouderdom van 85 jaar. Bruinisse: H. KIK Goes: J. VAN POPERING-KIK Nieuwerkerk: J. J. KIK Ouwerkerk: T. v. d. VATE-HENDRIKSE 1 september 1982 Geheel onverwachts is uit ons midden weggenomen, onze geliefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader en broer JAN VAN DEN BOS weduwnaar van PAULINA VAN STRIEN op de leeftijd van 90 jaar. Amersfoort: Hardenberg: Noordgouwe: Nieuwegein: K. B. VAN DEN BOS Y VAN DEN BOS-PEREIRA W. MEIJAARD-VAN DEN BOS J. W. VAN PUTTEN-VAN DEN BOS M. VAN DEN BOS H. VAN DEN BOS-KRIJGER Klein- en achterkleinkinderen 4317 AG Noordgouwe, 2 september 1982 Pauwstraat 12 De begrafenis zal plaatshebben maandag 6 september a.s. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Noordgou- Voor de vele blijken van medeleven, die wij mochten ont vangen na het overlijden van onze lieve moeder en oma MAATJE KRISTELIJN-VAN IJSSELDIJK betuigen wij onze welgemeende dank. In het bijzonder danken wij de directrice en het personeel van het rusthuis .Irene" voor de liefdevolle verzorging. W. PH. KRISTELIJN J. A. PIT-KRISTELIJN R. PIT Zierikzee, september 1982 Door het overstelpend aantal kaarten en brieven van mede leven, ons betoond na het zo plotseling overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader en opa FRANS JOB OP DEN BROUW is het ons onmogelijk allen afzonderlijk te schrijven. Dat wij op 17 juli afscheid van hem namen temidden van fa milie en vrienden heeft ons diep getroffen. Mede namens mijn kinderen onze oprechte dank. H OP DEN BROUW-LEENDERTSE Ellemeet, september 1982 Voor de vele blijken van belangstelling en betoond medele ven na het overlijden van man, vader en grootvader PAULUS JOHANNES WIJNEN zeggen wij u hartelijk dank. Ouwerkerk, september 1982 Familie WIJNEN po/tunette^ Pantyiet van Lycra weft- lock met naadloze kanten cups f89,95. In skin, cups B-C-D. Art.nr. 882-10. Het domein voor de vrouw t* CORSETTERIE LINGERIE .EGANGE DAM 21 ZIERIKZEE s&apeUza. WEEKEND-REKLAME: 250 gram Te huur gevraagd: Arts-assistent zoekt woon ruimte m.i.v. 1 oktober. Tel. 01106-3306, bellen tussen 13.00 uur en 13.30 uur, 's avonds na 20.00 uur. Personeel gevraagd: Plukkers. Gaarne tel. 3820, na 6 uur. G. M. de Jonge. Telers gevraagd voor kervel, zaaitijd sept. en spinazie- zaad. J. L. Bodbijl, tel. 01112- 1593, Dreischor. Huisdieren: Trimhuis ,,De Vospit" te Kerkwerve, mw. Meiners- Kagie. Trimmen/plukken v. alle honden. Tel.: 01110-4816. Opgevangen Nieuwerkerk: jong lapjespoesje. Sophia- Dierenbescherming, Es doornstraat 33, tel. 1583, Nieuwerkerk. Gratis af te halen: jonge hondjes, zwart, teefjes. Tel. 01116-1817, tussen 12.00 en 16.00 uur. Mooie kollektie kasten, dekenkisten, eethoeken, bureau's en salontafels. Koperen, tinnen en ijzeren gebruiksvoorwerpen. Olielampen. Hel Niewe Moollenhuys te Dreischor t/o de molen Telefoon (01112) 1252 OPENBARE BEKENDMAKING Op taaandag 13 september a.s. om 19.30 uur zal in de Trouwzaal van het stadhuis voor de bewoners van de wijlf MALTA een informatie-avond worden gehouden, waarbij ons college het ontwerp-be- steihmingsplan „Malta" (gelegen binnen de driehoek stadsgracht, Rijksweg 18 en de Scheepstimmerdijk/ Zillè/Stapelshofweg) zal toelichten en op eventuele reaqties uit het publiek zal ingaan. Dit lontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf maandag 6 septjember a.s. op werkdagen van 09.00 uur-12.00 uur voo| de wijkbewoners op de afdeling algemene zaken en Ijet bureau voorlichting van de gemeentesecretarie ter inzage. Afhankelijk van de resultaten van deze informatie avond zal worden bezien of het ontwerp aanpassing be hoeft, waarna de officiële ter-visie-legging ingevolge de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het ontwerp-be- stemmingsplan zal plaatsvinden. Burgemeester en wethouders van Zierikzee, De burgemeester, TH. H. DE MEESTER De secretaris, A. G. IZEBOUD Zierikzee, 1 september 1982 Gemeente Westerschouwen openbare kennisgeving Burgemeester en wethouders van Westerschouwen; A. Gelet op artikel 24, tweede lid, onder c van de Wet al gemene bepalingen milieuhygiëne; rraken bekend, dat zij voornemens zijn om op de aanvraag voor een vergunning ingevolge de Hinder wet van de heer N. J. Beije te Renesse, voor het qprichten en in werking hebben van een camping, ge lagen aan Hogezoom 107 te Renesse; positief te beschikken onder de ter inzage gelegde Voorschriften om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen. IÖe ontwerp-beschikking, alsmede andere terzake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis ter inzage qn wel tot 17 september 1982, elke werkdag van 09.00 dur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op 6 en 13 september 1982 van 18.00 tot 21.00 uur. De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren heb ben ingebracht naar aanleiding van de aanvrage en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs r iet in staat is geweest, kunnen tot 17 september 1982 schriftelijk bezwaren inbrengen naar aanlei ding van het ontwerp van de beschikking. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoe ken zijn persoonlijke gegeven niet bekend te maken. Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons College. B. Gelet op artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat door hen, onder de ter inzage ge legde voorschriften, om gevaar, schade of hinder vioor de omgeving te ondervangen, op 31 augustus lp82 vergunning is verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvrage van de heer W. P. de frieze te Burgh-Haamstede, voor het oprichten en in werking hebben van landbouwbedrijf met opslag- vari'bestrijdingsmiddelen, gelegen aan de Luchten- b|urghseweg 1 te Burgh-Haamstede; De beschikking en alle ter zaken zijnde stukken lig gen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 3 okto- bjer 1982, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en vlan 13.30 uur tot 16.30 uur en op maandag 6, 13, 20 en 2j7 september 1982 van 18.00 uur tot 21.00 uur. Beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld dloor: aj. de aanvrager; L de betrokken adviseurs; degenen die tegen de aanvraag om vergunning tij dig bezwaren hebben ingediend; enige andere belanghebbende die aantoont dat hij - redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder be zwaren in te brengen, tjtet beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de oningin en worden ingediend binnen een maand na die dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad yan State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig arti- kjel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit ver zoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de ge schillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Qe beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders van Westerschouwen De burgemeester, meyr. J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER De Secretaris, J. W. DE JONGE Haaimstede, 3 september 1982 Openbare bijeenkomst met: (Lid 2e Kamer) D.V. maandag 6 september, 20.00 uur in een deij zalen van de Chr. Geref. Kerk te Zierikzee. Belangstellenden van harte welkom. Het dagelijks bestuur van het Waterschap Schouwen-Duiveland maakt nogmaals bekend dat ingevolge de bepalingen van het wegenregle ment Zeeland onder meer niet geoorloofd is land- en tuinbouwprodukten, meststoffen en dergelijke op wegbermen en overboeken te deponeren. Op naleving van deze bepaling zal nauwlettend wor den toegezien. Degenen, die in voorkomende gevallen wegbermen en overboeken als opslagplaats gebruikten, worden aangeraden tijdig op eigen terrein de nodige voorzie ningen te treffen. Het dagelijks bestuur voornoemd, M. J. STEUR, dijkgraaf J. A. ROTTE, griffier Zierikzee, 3 september 1982 Het dagelijks bestuur van het waterschap Schouwen-Duiveland Gelet op de betreffende bepaling van het reg lement van politie op de waterkering en de waterbeheersing in Zeeland; MAAKT NOGMAALS BEKEND dat op 15 september 1982 schouw gedreven zal worden op alle sloten - ook kavelsloten - in het gehele waterschap. Het onderhoud der bedoelde sloten omvat het zuiver en in goede staat houden door de onderhoudsplichtigen van de sloot en van de duikers in de dammen, alsmede het afvoeren van het opgebrachte vuil van de wegbermen. Zierikzee, 3 september 1982. Het dagelijks bestuur voornoemd, M. J. STEUR, dijkgraaf J. A. ROTTE, griffier. ZIERIKZEE, JULIANSTRAAT 54 Koopsom f 199.000,— k.k. Mooi gelegen vrijstaande villa met aparte garage c.q. berging, gelegen op ca. 730 mJ eigen grond. Ind.: entree, (in stijl), mooie woonkamer (33 m!), stu deerkamer, woonkeuken (12 m!), bijkeuken en bad kamer met ligbad. Aparte garage (in spouw) met bergzolder en ber ging. 1e verd.: 4 slaapkamers en grote overloop alsmede veel kastruimte. Het geheel is voorzien van een (olie) c.v. makelaar in onroerende goederen en assurantiën nieuwe haven 147 - zierikzee - 01110-2577 uit voorraad leverbaar Modem Klassiek Berbers Handweef Neo-pers Tot 15 jaar garantie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7