ONZE PUZZELRUBRIEK ERIC DE NOORMAN KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG OVERDENKING Tandarts R. C. A. Backer SUCCESJES GROENLEER LOUWERSE B.V. H.H. ADVERTEERDERS De huid van de beer 6 Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 11.00 uur gez. Doopdienst o.l.v. ds. De Rooij; 19.00 uur ds. De Rooij. Kerkwerve: 11.00 uur ds. Duk, H.A. Serooskerke: 10.00 uur mevr. De Boon-Tol, Spijke- nisse. Burgh: 10.00 uur ds. Baas. Haamstede: 10.00 uur kand. J. de Goeij, Asperen; 19.00 uur ds. Duk. Renesse: 9.30 uur kand. J. Wegerif. Noordwelle: 11.00 uur kand. J. Wege rif. Scharendijke: 11.00 uur ds. M. G. Kampstra, Goes. Brouwershaven: 9.30 uur eerw. heer J. C. Mesu, We- meldinge. Zonnemaire: 11.00 uur eerw. heer J. C. Mesu, Wemeldinge; 9.45 uur zondagsschool. Noordgou- we: 11.00 uur ds. Geers. Dreischor: 9.30 uur ds. Geers; 11.00 uur zondags school kleinen; 19.00 uur groten. Ouwerkerk: 10.00 uur de heer Rouw. Nieuwerkerk: 9.30 uur ds. M. F. Mei jer, Scharendijke. Oosterland: 10.00 uur ds. Plante, 18.00 uur ds. Teekens. Sirjansland: 10.00 uur dr. Kunz, Dor drecht; 18.30 uur ds. Van Kosten, Hil- ligersberg. Bruinisse: 10.00 uur ds. Teekens; 17.00 uur ds. Plante. Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur de heer S. v. d. Meulen, Dordrecht. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur kand. J. Staat, Amsterdam; 18.30 uur ds. A. v. d. Waal, Middelharnis. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur ds. J. J. van Oord. Scharendijke: 10.00 uur ds. Blok land, H.A.; 19.00 uur kand. J. Staat, Amsterdam. Brouwershaven/Zonne- maire: 10.00 uur ds. E. J. Nijhuis, Ou werkerk; 18.30 uur ds. H. Hoekstra, Hoogerheide. Nieuwerkerk: 10.00 uur de heer Baas, Ooltgensplaat; 17.00 uur de heer A. G. Lergner, Rot terdam. Bruinisse: 10.00 uur de heer J. Verheul, Spijkenisse; 17.00 uur de heer K. Baas, Ooltgensplaat. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur ds. Meijer. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. De Graaf, H.A. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur Van derSluys, v.m. H.A. en nabetrachting. Haamstede: 10.00 uur Dienst des Woords; 16.00 uur ds. De Graaf. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur ds. A. Bregman. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur ds. Van Gelder. Oosterland: 10.00 en 14.30 uur leesdienst; 18.30 uur ds. Van Gelder. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur ds. J. de Groot, Rijssen. Bruinis se: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur ds. G. Duin- ker, Rotterdam. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 10.00 uur. Haamstede: za. 19.00 en zo. 10.00 uur. Renesse: za. 19.00 uur en zo. 10.00 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur Dienst. Gedenkt aan de vrouw van Lot! Lukas 17 32 Je moet je dat eens indenken: Je boeltje met alle spulletjes, waaraan je zo gehecht bent, staat achter je in brand. Maar gelukkig ben je zelf aan dat gevaar ontkomen. En nu zeggen je helpers: We hebben je gered, laat dat je genoeg zijn. Vlucht naar die veilige plaats daar voor je. Denk er om dat je niet achterom kijktWaar zullen je gedachten op zo'n moment vertoeven? Toch onwikkeleurig ook op de plaats, die je achter moest la ten. Nu is het gezin van Lot in een be paald opzicht beeld van de gemeente Gods in deze wereld. Beide, het gezin van Lot en de gemeente van Christus, wonen in een wereld, die in de zonde haar hoogste genot vindt. Eenmaal zal de maat vol zijn. Wie het Woord van God leest komt dat herhaalde lijk tegen. Als die maat vol is, komt het oor deel van God. We menen in onze dwaasheid soms dat dit onrechtvaar dig is. Maar wie bedenkt dat God bo ven ons staat, zal van de poging Hem ter verantwoording te roepen afzien. Hij geeft namelijk geen rekenschap van Zijn daden. Hij laat Zich door ons niet narekenen. Zijn normen zijn de hoogste. Hij is de volmaakt Recht vaardige. Hij zal Zijn gemeente uit- Ook deze week werden weer twee prijswinnaars uit de stapel met in zendingen geloot. De eerste prijs is voor: Mevr. E. Jonker-Vermaas Kloosterweg 67 4317 NG Noordgouwe en de tweede prijs gaat naar: Leon Simmers Werckendetstraat 2 4301 MP Zierikzee De oplossing van de vorige puzzel luidt als volgt: HORIZONTAAL: 1. knip; 4. palet; 8. haas; 12. rob; 13. vod; 14. dal; 15. apin; 17. mager; 19. peso; 20. sabel; 22. loper; 24. aar; 25. mud; 27. Assen; 29. kater; 32. eest; 34. leven; 36. lama; 38. net; 39. gek; 40. kas; 41. idee; 43. Buren; 45. Kent; 46. ribes; 48. rozet; 50. kor; 51. vol; 53. melis; 55. Tunis; 58. ever; 60. nozem; 62. mare; 64. een; 65. les; 66. gom; 67. sluw; 68. motto; 69. roes. VERTIKAAL: 1. krat; 2. nop; 3. ibis; 5. aval; 6. log; 7. edel; 9. ader; 10. aas; 11. slop; 16. naast; 17. merel; 18. roman; 19. pedel; 21. bas; 23. put; 26. genie; 27. aster; 28. negus; 29. keker; 30. raket; 31. kaste; 33. eed; 35. ver; 37. Man; 42. eiker; 43. berin; 44. no vum; 45. kelim; 47. bol; 49. zon; 52. mees; 53. menu; 54. solo; 55. test; 56. sago; 57. gems; 59. vel; 61. zet; 63. roe. DE NIEUWE PUZZEL HORIZONTAAL: 1. ridderlijk kampspel uit de middeleeuwen; 8. collectieve arbeidsovereenkomst (afk.); 9. oogholte; 10. Spaanse titel; 12. Amerikaanse sierheester; 13. vlaskam; 15. na verloop van zekere tijd; 16. etiket aan de hals van een medicijnflesje; 18. schrijfkosten (La tijn); 20. de gezamenlijk edelen; 21. verouderde taal; 23. pauze (muziek); 24. adellijke titel; 26. muzieknoot; 28. stad in Frankrijk; 29. bittere stof; 31. voegwoords; 32. republiek in de Py reneeën; 33. in jaren gevorderd; 34. chemisch symbool; 35. Roemeense munt; 37. deel van een auto; 38. mu zieknoot; 40. tropisch insekt; 44. on vergelijkelijk; 47. schatten, begro ten; 48. knevel; 50. opstandeling; 52. door, met (Latijn); 53. plaats op een tentoonstelling, jaarbeurs enz., waar de produkten vertoond worden; 54. geelachtig; 55. sleepnet om gevogelte te vangen; 56. erg los (b.v. van aarde); 57. uiting van aarzeling; 59. kle dingstuk; 60. knobbel- of wratme loen. VERTIKAAL: 1. zwaard met één snede; 2. omwenteling; 3. eerstko mende (afk.); 4. soort papegaai; 5. stoomschip (afk.); 6. wars van laag heid; 7. lang en smal gangtapijt; 8. muziekinstrument; 11. vreemde titel; 12. strafwerktuig uit vroegere jaren; 14. onderricht; 15. bewoner van het hoge noorden; 16. enigszins luxueus ingericht café; 17. niet grof; 19. vaan del der ruiterij; 21. in Zuid-Europa inheemse sierboom; 22. doen alsof ie mand of iets niet bestaat; 24. hoofd deksel; 25. stopgaren; 27. buurt onder Gramsbergen (Overijssel); 28. samen hangende klomp planten; 30. jong van een schaap; 31. bij een boerderij gelegen grond; 36. korte wandeling (gemeenzaam); 39. rivier in Italië; 41. snel, vlug; 42. Europeaan; 43. kluch tig persoon; 45. zelfkant van linnen; 46. gunstig toeval; 48. groot geldelijk nadeel; 49. hectogram; 51. kleur; 53. aanspreektitel; 57. bekend sporteve nement (afk.); 58. onbepaald hoofd telwoord. leiden uit deze wereld die aan de ver- nieting wordt prijsgegeven. Als je met je hart aan deze wereld hangt dan zullen je gedachten terug gaan naar die wereld, die op dat mo ment aan het vuur wordt prijsgege ven. Dan zul je omkijken naar wat achter je plaatsvindt. Dat was de fout die Lots vrouw maakte. Zij is de levende illustratie van het Woord dat Jezus eens sprak: Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Als we op de dag des Heren gered willen worden, dan moeten we van deze wereld los zijn. We moeten ont hecht worden. Dat is lang geen ge makkelijke opgave. We moeten het in Gods hand leren overgeven. Tot en met ons leven toe. Christus zegt immers; Wie zijn le ven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar ieder die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden. Wij zeggen wel eens: Als je leven je lief is, dan en dan wordt er een maatregel genoemd. Paulus heeft de juiste waardering van alles. Hij zegt het: Alles wat mij winst was, heb ik om Christus' wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade om de uitnemend heid der kennis van Christus. Het te kennen is het Leven. Naarmate u Hem beter leert kennen gaan die aardse dingen steeds minder voor u betekenen, tot ze uiteindelijk geheel afgeschreven kunnen worden. Zover is het bij u nog niet? Gedenkt aan de vrouw van Lot Bruinisse W. F. TEEKENS KERKNIEUWS Ned. Hervormde Kerk Beroepen te Schoonrewoerd: J. P. Nap, Nederlangbroek. Geref. Gemeenten Beroepen te Drachten en te Kalama- zoo(V.S.): L. Blok, Nunspeet; te Nor wich (Can.): J. C. Weststrate, 's Gra venpolder. SCHEEPVAART Acmaea, 1-9 van Guayaquil naar Bal- bao. Alnati, 2-9 te Santos verw. Macoma, 2-9 T.A. rede Minal al Fa- hal. Nedlloyd Amersfoort, 1-9 van Ant werpen naar Amsterdam. Ondina, 1-9 500 noord west Finisterre naar Rotterdam. MARKTBERICHTEN De Eierveilingen BARNEVELD, 2-9. Coöp. Veluwse Eierveiling: Aanvoer 4.937.220 stuks. Stemming: rustig. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 9,00; 55-56 gram 10,90 - 10,85; 60-61 gram 12,35 - 14,05; 65-66 gram 13,00 -ƒ 15,10. Eierveiling: Aanvoer 1.326.870 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 9,80 - 9,55; 56-57 gram 11,25 - 11,20; 61-62 gram 13,20 - 14,20; 66-67 gram 13,05 -ƒ 15,10. Eiermarkt: Aanvoer ca. 950.000 stuks. Handel: redelijk, Eieren van 48-54 gram 9,00 -ƒ 11,50 per 100 stuks, kg-prijs 1,88 - 2,13; 57-61 gram 12,50 - 15,25 per 100 stuks, kg-prijs 2,19 - 2,50; 64- 67 gram 15,80 - 16,00 per lOOstuks, kg-prijs 2,47 - 2,39. Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 2-9. Aanvoer: 293 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 2000 - 3500; voljarige 1800 - 2700; 2-jarige, luxe (merries) 1500 - 2400; 2-jarige luxe (hengsten) 1400 - 2100; 1-jarige, luxe (merries) 900 - 1800; 1-jarige, luxe (hengsten) 850- 1700; veulens, luxe merries 600 - 1000; veulens, luxe hengsten 600 - 1050; hitten 500 - 1450; Shetland- se pony's (ruins) 200 - 450; Shet- landse pony's (merries) 225 - 500. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den 6,60 - 7,40; oude slachtpaar- den 6,40 - 7,20. De handel was iets levendiger. DEN HAAG - Eindhoven heeft haar plannen voor een school voor journalistiek nog steeds niet opgege ven. Ondanks afwijzende beschik kingen van de staatssekretaris van onderwijs, die enkele jaren geleden de voorkeur gaf aan een katholieke opleiding in Tilburg, blijft de ge meente vechten voor een gemeente lijke en dus openbare school in het zuiden des lands. DEN HAAG - Nederland verwel komt de rede die president Reagan over het vredescongres van het Midden-Oosten heeft gehouden als ,,een belangrijke stap in de pogingen om dit proces nieuwe impulsen te ge ven", aldus een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse za ken in Den Haag. Poststraat 14 - Bruinisse Afwezig wegens vakantie van 6 t/m 19 september Hervatting van de praktijk maandag 20 september Te koop: Fraaie sortering heide-, rots en vaste planten. „Tuincen trum Zierikzee", Zevenge- tijstr. 14, tel. 01110-3897. Herfstchrysanten in vele kleuren uit eigen kwekerij. Voor een speciale prijs. Kwe kerij Marco de Rijke, Zand weg 22, Zierikzee, tel. 01110- 3365. Bloeiende heideplanten in di verse kleuren. Kwekerij Marco de Rijke, Zandweg 22, Zierikzee, tel. 01110-3365. Aardappelen; bietjes en ei genheimers in elke hoeveel heid. A. Neerhout, Oudeweg 9, Zierikzee. Snijmais, 2 hectare. Tel. 01115-1410. Fiat 128, b.j. 1976; 2CV4, b.j. 1976; Renault 4, b.j. 1974. J. Beuzenberg, tel. 01112-1548. Dru gashaard, tevens oliege- vulde radiator. Tel. 01112- 1784. Simca 1005 GLE, b.j. 1977 1500,-; Peugeot 304 GL, b.j. 1977 3500,-. Te bevragen: Tel. 01112-1361. Herfstchrysanten in vele kleuren uit eigen kwekerij. Voor een speciale prijs. Kwe kerij Marco de Rijke, Zand weg 22, Zierikzee, tel. 01110- 3365. Groenten uit eigen tuin: sla 0,40 per krop; andijvie 0,80 per kilo en nog veel meer. A. Neerhout, Oudeweg 9, Zierikzee. Etna gasfornuis oven, ther mostaat en grill 150,-. Tel. 01115-2383. Rode kalfsvaars rek. 12.9. J. Huigens, 01110-3514. Honda MT 5, i.p.st. Tel.: 01116-1435. Zündapp brommer, z.g.a.n. Lagendijk, Bogaardstraat 10, Zierikzee, vanavond van 18.00 tot 20.00 uur en zater dag van 11.00 tot 12.00 uur. Slkachtkuikens. Tel. 01113- 1303 (na 18.00 uur). Bloeiende heideplanten in di verse kleuren. Kwekerij Marco de Rijke, Zandweg 22, Zierikzee, tel. 01110-3365. 2-pers. slaapk. ameubl. met toebehoren; 1 eiken bergmeu bel. Tel. 01110-4706. Voortenten, onderhoud, re paratie, verhuur, enz. De Smokkelhoek. Sta-caravans, nieuw en ge bruikt, 25 stuks. De Smok kelhoek. Gebruikte tourcaravans, 30 stuks. De Smokkelhoek, Biezelinge, tel. 01102-1623. Hobby voor de verwende ca- ravanner tot 10% korting. De Smokkelhoek, Biezelinge, tel. 01102-1623. Chateaux, het kasteeltje op wielen. De Smokkelhoek. Adria de meest verkochte. Nu zolang voorradig 390 L, 390 Q, 390 T, 1982 van 10.195,- - 8995,-. „De Smokkelhoek". Uitlaten groot en klein moet je bij Albert's Autowasseret te zijn. Zelfmontage 15% kor ting. Tel. (01114) 2200, b.g.g. (01114)2775. Bürstner, de betaalbare licht gewicht. De Smokkelhoek. U blijft op de hoogte met de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Alle evenementen Sportpa leis Ahoy, tel. (01116) 1473 bellen. Scanners, alle kristallen 27- MC en video. I.B. Telecom, Markt 33, Brouwershaven, tel. 01119-1770. Chevron benzine 8 cent per li ter goedkoper (contant). Au tobanden gratis leggen en uitbalanceren korting. Maakt u even een afspraak 01114-1495 in Oosterland, St. Joostdijk 41 - Burg. v. d. ha- vestraat 48a. Autobedrijf Ista, uw dealer voor Leyland en Subaru. Video, het goedkoopste adres I. B. Telecom, Markt 33, Brouwershaven, tel. 01119- 1770. Te koop gevraagd: Gesloten aanhanger voor achter personenwagen. C. Le- gemaate, Melkmarkt 12, Zie rikzee, 01110-2884. Box kinderstoel. Tel. 01110-6376. Elek. typemachine (met bol kop). Tel. 01110-6129, na 18.00 uur. Loop- en sloopauto's. Te koop volop onderdelen van div. auto's. Auto-sloperij Ad Stouten, Ringweg la, Ooster land. Tel. (01113) 2130 b.g.g. (01114)1469. Oude metalen en 2e hands bouwmat. Tevens te koop: 2e hands bouwmat. en curiosa. H. W. de Vrieze, Caustraat 15, tel. 01110-4044 of 6032, Zierik zee. Te huur: Video-films (alle systemen). Uw videotheek Ochtman, Zierikzee. Tel. 01110-2336. Tijdschriften, kranten en wenskaarten haal je op de Balie in „De Palaverhut". STEUNZOLEN ELASTIEKEN KOUSEN STEUNKOUSEN STEUN PANTIES SMAL. LEGANGES VOETVERZORGING DAM 21 ZIERIKZEE Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Ud NBk4 voor zekerheid Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerende goederen Taxaties Hypotheken Verzekeringen Financieringen Schuithaven 9 - tel. (01110) 3913, b.g.g. 3946 Zierikzee: i voor MAANDAGCOURANT VRIJDAG voor DINSDAGCOURANT MAANDAG j voor DONDERDAGCOURANT— WOENSDAG i voor VRIJDAGCOURANT -DONDERDAG Bij plaatsing in de Zierikzeesche Nieuwsbode kunt u zich ook wenden tot één van onze agenten in uw woonplaats, die gaarne bereid is u advies te geven. OUWERKERK: Dhr. M. A. SWENNE, Ring 32, Ouwerkerk. Telefoon (01114) 1756. NIEUWERKERK: Mevr. STOUTJESDIJK, Brouwerstraat 33, Nieuwerkerk. Telefoon (01114) 2531. SCHARENDIJKE, DUIVENDIJKE, ELKERZEE: Mevr. DE GLOPPER, Kuyerdamseweg 68, Scharendijke. 12. Door een doolhof van nauwe gangen en trappen volgen Olaf en Thorfinn hun zwijgza me gids omhoog naar de zaal van de sombere burcht. Hier en daar zien ze krijgers uit het halfduister naar hen loeren en ondanks zijn vertoon van onverschilligheid voelt Olaf zich weinig op zijn gemak. Ze betreden de burchtzaal en hun ogen vesti gen zich op de roerloze gestalte, die als een dreigende schaduw met zijn rug naar het haardvuur gekeerd, hen staat op te wachten. „Een eigenaardige manier van ontvangst hebben ze hier", kan Olaf toch niet nalaten te zeggen. Een zwijgen is het antwoord. „Per slot ben ik ook iedereen niet", gromt de berenjager, zijn alleenspraak voltooiend. ;,En ik kom hier niet alleen voor mijn belang." Zonder een antwoord van de zwijgende Joms- hoofdman af te wachten, zet Olaf duidelijk de situatie in Noorwegen uiteen. „En wat ik nu te vertellen heb, is alleen voor uw oren bestemd", vervolgt hij. „Een gesprek onder vier ogen''" klinkt de stem van de aanvoerder nu voor het eerst. „Dat kan! Maar dan onder vier ogen!" Thor finn verstaat de wenk en verlaat gelijk met de Jomsviking de zaal. „Kom aan, berenjager", zegt de hoofdman met een korte grijns, „laat eens horen! Vergis ik mij, of heb ge ons, Joms, uitgezocht om die verwaande prins Erwin uit de weg te ruimen?"

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6