(25 SS s; Hij All Ready goed voorbereid van start in eerste klasse Rekreatiekompetitie volleybal dit seizoen met liefst 61 teams Schouwen-Duivelandse Sportspiegel voortaan Nieuwsbode-Toto Korfbalkompetitie morgen van start ■11 II llll ■II 11 IIWIl llllll II llllll III III i x x X 2 x X x X X E x X X x E x E E x E 8 E 5? X X 2E x x E x X 1 E E X x X E E X X X 2 Vrijdag 3 september worden eerste ballen geslagen 1 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 3 september 1982 Nr. 23176 5 ZIERIKZEE - Nog een nachtje slapen en ook het korfbalseizoen gaat weer van start. Het eerste team van AU Ready moet in Middelburg meteen flink met de billen bloot, want in de eerste de beste ronde staat er gelijk een uit wedstrijd tegen de torenhoge favoriet uit de eerste klas van de afdeling Zuid- West van het KNKV. Swift 11 degradeerde het afgelopen seizoen uit het dis- triktskorfbal en zal ongetwijfeld in de kortste keren weer terug willen om de kloof met het eerste team niet te groot te laten worden. „Het is zeker niet de enige erge sterke ploeg in onze klas", vertelt trainer Rinus Bruël, die zijn der de seizoen als zodanig ingaat. „Ook Tjoba III lijkt enorm versterkt en verder schat ik persoonlijk Seolto, Luctor en Blauwwit erg hoog in". Aan de start van de kompetitie 1982-1983 is het leidende duo van All Ready op technisch vlak - Rinus Bruël als trainer en Rinus Kloet als coach - zeker niet zorgenvrij. „Rini Snijders zal hoogstwaarschijnlijk op korte termijn geopereerd moeten worden aan meniskus", vertelt Bruël. „Ik ben bang, dat dat er toch van zal komen, ondanks het feit, dat Snij der nu voorlopig alleen veertien da gen naar Van Goethem gestuurd is. Verder zit ook de knie van Hans van Gastel niet lekker. Ook dat wordt af wachten, maar ook hier zou wel eens hetzelfde aan de hand kunnen zijn". Herhaling Geblokkeerde meniskussen of zo maar meniskussen zijn vooral de SKNWK gaat weer een keer korfballen NIEUYVERKERK - Evenals vorig jaar wordt er ook nu weer gekorf bald in Nieuwerkerk. Op zaterdag 4 september om 19.00 uur is sportpark „Het Springer" het strijdtoneel voor deze happening, waarvan velen ho pen, dat ze een aanzet zou kunnen zijn voor de heropleving van het korfbalgebeuren in Nieuwerkerk en elders. Er komen drie ploegen aan het ver trek, die ieder twee keer gedurende twee keer een kwartier tegen elkaar gaan strijden. Om 19.00 uur speelt SKNWK tegen een eerste veteranen- ploeg. Om 19.35 uur fungeert een tweede vetranenselektie als tegen stander voor SKNWK en om 20.10 uur ontmoeten de twee veteranen- ploegen elkaar. De organisatie van deze korfbal avond hoopt dat de spelers, maar vooral ook het publiek een uiterst ge noeglijke avond zullen hebben en dat er iets van een vlam overspringt, waardoor deze volkssport bij uitstek nieuw leven wordt ingeblazen. Atletiek-uitslagen ZIERIKZEE - In Oud-Beijerland werd de jaarlijkse Boezemloop afge werkt over een afstand van tien En gelse mijlen. Winnaar werd René Kooman van AVR uit Rotterdam in 52.49 min. veteraan Krijn de Oude van Delta Sport werd 48e in 64.10 min., Jan Kloet 66e in 71.06 min. De Tweede Braderieloop in Hulst over 15 kilometer werd een zege voor de Engelsman Mike Hurd in 46.05 min. Kees Jonker van Delta Sport eindigde als 35e in 54.13 min. en Adrie Gerards kwam als 46e over de meet in 56.57 min. Vierde wedstrijd pupillenkompetitie zaterdag op Bannink ZIERIKZEE - Aanstaande zaterdag 4 september wordt op sportpark Ban nink in Zierikzee de vierde wedstrijd afgewerkt in de pupillenkompetitie die meetelt voor de Ir. Knaap-trofee. De organiserende vereniging Delta Sport verwacht hiervoor 200 pupil len, die zullen strijden in een drie kamp, die bestaat uit een sprintnum mer, een spring-onderdeel en een werp- of stootnummer. Op 11 septem ber wordt in Hulst de vijfde en laatste wedstrijd uit deze serie afge werkt. Naast de Ir. Knaap-trofee staat op de Zierikzee-trofee op het spel. Damklub Zierikzee start seizoen ZIERIKZEE - Nu het vakantiesei zoen weer voorbij is, gaat ook Dam klub Zierikzee weer volop draaien. De eerste klubavond is op vrijgdag 3 september in het Hervormd Vereni gingsgebouw in Zierikzee vanaf 19.30 uur. Vooraf zal een korte vergade ring gehouden worden, maar er zal ongetwijfeld nog voldoende tijd resteren om een eerste klubpartijtje te spelen. Damklub Zierikzee kan overigens terugzien op een goed vorig seizoen. Het eerste tiental handhaafde zich knap in de Zeeuwse hoofdklasse, maar ook individueel werden enkele fraaie suksessen geboekt. Sjaak Douw werd kampioen in de eerste klas en Chris'van de Wielen haalde de titel in de tweede klas van het Zeeuws kampioenschap binnen. In klubverband werd Anton Saman voor de vijfde keer in suksessie kam pioen. Reeds enkele jaren tobt de Zierik- zeese damklub met een klein aantal leden, hetgeen het wel eens proble matisch maakt met een representa tief team te verschijnen. Het is be kend, dat er onder de huisdammers goede potentiële klubleden zitten. Geïnteresseerden voor het in klub verband bedrijven van de damsport zijn van harte welkom op de klub avond van aanstaande vrijdag. Voor nadere inlichtingen kan men altijd terecht bij Cor Boot in Noordwelle telefoon 01116-1374. laatste jaren enorm toegenomen in aantal in het korfbalgebeuren. „Dat is voornamelijk gekomen, doordat we met doppen onder de schoenen zijn gaan spelen. Onder het spel wordt de voet daardoor geblok keerd, omdat hij niet draait, wan neer een speler met de benen een draaiende beweging maakt. De voet blijft staan en alles wat er boven zit draait, dat moet natuurlijk op de duur ergens kapot, als zulke bewe gingen bij herhaling erg fel worden gedaan. In de zaal is hetzelfde euvel. Zowel de schoenzolen als de vloeren in de zalen zijn stroef en daar heb je de kloe", legt Bruël uit. Door het voorlopige wegvallen van Rini Snijders krijgt René de Jager een kans in de hoofdmacht. Verdere heren die onder leiding van coach Kloet aan de slag gaan zijn Hans en Jaap van Gastel, Arjan Hage, Leo Fonteine, Jacco Stoutjesdijk en good-old Piet de Ronde. „De Ronde wil er ieder jaar weer een punt achter zetten, maar dat lukt hem gewoon niet, omdat we anders gewoon een te kort aan heren hebben", meent Bruël. „De Ronde zal de laatste zijn, die de ploeg in de steek zal laten". Dames Aan de dameskant liggen de zaken iets gemakkelijker, al moet gezegd, dat vier van de zeven dames nog aar dig wat routine missen. Korrie Stoutjesdijk, Corrie Kloet en Gerda Kloet zorgen voor de in breng waar het de ervaring betreft. Karin den Dekker, Vera Saarloos, Anita den Dekker en Monique Lin- ders kompleteren het dames zevental, „want", zo denkt Rinus Bruël, „er wordt over gedacht om mogelijk met zeven-zeven te gaan spelen en dan doorlopend te roule ren, maar dat moet nog even worden bezien". Een positief punt is zeker ook het heroptreden van Ada van Tiggelhoven, een dame met bijzonder veel routine, maar om weer in het rit me te komen gaat zij voorlopig in het tweede team akteren. In de oefenperiode speelde AU Rea dy goed tot: zeer. goed. Tegen het hooggeplaatste TOP werd met 5-4 ge wonnen, terwijl Keep Fit met een 9-8 winst een oefenduel afsloot, „veel meer dan een goede middenmootpo- sitie zit er mijns inziens niet in", ge looft Bruël. „De oppositie heeft kwa spelersmateriaal veel meer mogelijk heden dan wij. All Ready is zo onge veer de kleinste vereniging van Zee land. De minste of geringste blessure veroorzaakt direkt huizenhoge pro blemen. Met dit probleem hebben an dere verenigingen veel minder te kampen. Een bewijs van de geringe mogelijkheden is het zeer lage spelen in kompetitieverband van het twee de team. „We hebben een oefenduel gespeeld tussen het eerste en tweede team en dat leverde een 20-0 zege op voor de hoofdmacht. Dat zegt wel iets". Intensief „We hebben een behoorlijk inten sieve training achter de rug", legt Bruël nog uit, een trainer die kan bo gen op een zeer uitgebreide staat van dienst. In 1964 begon hij bij Togo, ge volgd door Blauwwit en Tjoba II. Met deze ploeg werd Bruël drie jaar op rij ongeslagen kampioen en stoomde hij in een ruk door naar het landelijk korfbal. Na deze suksessen ging hij naar Togo terug. Toen wilde Bruël er een jaartje mee kappen, maar Tjoba kende trainersproble men en dus kon de Goesenaar daar aan de slag. Opnieuw waren er plan nen om te pauzeren, maar omdat All Ready zonder trainer raakte haalde Piet de Ronde Bruël over om de Zie- rikzeese ploeg uit de problemen te helpen. „We hebben hard gewerkt om zo goed mogelijk aan de start te verschijnen. Nu is het alleen nog een kwestie van even waar maken", besluit hij lachend. KORFBAL AFDELING ZUID WEST Zaterdag 4 september le klasse: Swift II-A11 Ready; Tjo ba III-Seolto; Luctor-Olympia; Blauw Wit-Zuidwesters. 4e klasse B: Olympia III-TOP II; All Ready Il-Swift V 16.00. Adspiranten B2: Luctor BII-A11 Ready B; TOGO B-Volharding B; Swift BlI-Seolto B. Pupillen PI: Swift PI-A11 Ready PI; TOGO PI-Animo PI. PVI: Swift PlII-Olympia PI; All Ready PII-Tjoba PI 10.30. Indelingen kompetitie in veldkorfbal ZIERIKZEE - De indelingen van de klassen van de korfbalkompetitie van de afdeling Zuid-West voor het seizoen 1982-1983, waarin teams van All Ready uitkomen, zien er als volgt uit: SENIOREN le klasse A: Alle Ready; Blauw Wit; Luctor; Olympia; Seolto; Swift II; Tjoba III; Zuidwesters. 4e klasse B: AU Ready II; Blauw Wit II; Olympia III; Swift V; Storm vogels III; TOGO III; TOP II. ADSPIRANTEN B2: AU Ready B; Luctor B II; Seol to B; Swift B II; Tjoba B; TOGO B; Volharding B. E I: AU Ready E; Animo E; Blauw Wit E; KVK E; Luctor E. PUPILLEN P I: All Ready PI; Animo P i; Swift P I; TOGO P I. P 6: All Ready P II; Olympia P; Swift P III; Tjoba P. Programma HSD Zategdag 4 september Jongens A: Zwart Wit 2-HSD, 13.00 uur, vertrek 11.15 uur vanaf het klubgebouw. Jongens B: HSD- HCGO, 10.00 uur. Jóngens C: Hercules-HSD, 13.00 uur, vertrek 11.15 uur vanaf het klubgebouw. Jon gens D: HSD-Etten Leur 2, 11.30 uur. Meisjes A: Pelikaan 2-HSD, 11.30 uur, vertrek 10.00 uur vanaf het klubgebouw. Meisjes B: Tempo 2- HSD, 12.30 uur, vertrek 11.00 uur va naf het klubgebouw. Meisjes, B2: HSD-Hercules, 11.30 uur. Meisjes D; vrij. Zondag 5 september. Dames: Wa randa 4-HSD, 14.00 uur, vertrek 12.15 uur vanaf het klubgebouw. Heren 1: HSD-Zevenbergen, 14.45 uur. Heren 2: Push 11-HSD, 13.00 uur, vertrek 11.30' uur vanaf het ZWN-station. Heren 3 (veteranen): HSD-Vlissingen, 13.00 uur. DEN HAAG - De Contactcentra Onderwijs-Arbeid (C.O.A.) kunnen worden opgericht. Dit is mogelijk ge worden door het vaststellen van een subsidieregeling, aldus het ministe rie van sociale zaken. De C.O.A.'s moeten een platform gaan vormen voor samenwerking tussen de onderwijs- en arbeidswereld. In de centra zitten vertegenwoordigers van het onderwijs, van de regionale sociale partners en van in de provin cie aanwezige dienstverlenende in stanties. ZIERIKZEE - Diverse jaren was de rubriek Schouwen-Duiveland se Sportspiegel in de Zierikzeesche Nieuwsbode een graag gelezen rubriek. Omdat de sportredaktie toch graag eens iets nieuws wilde, is er een nieuwe opzet uitgedokterd. Hierbij wordt wekelijks een vijftiental wedstrijden geprognoti- seerd door een drietal „sportminnende" lezers van onze krant. Om ook hierin een soort wedstrijdelement te verwerken zal er geduren de het hele seizoen een ranglijst worden bijgehouden, waarin de beste voorspellers een ereplaatsje krijgen. Han 1 Kloet Bert de Vos Henk van 1 der Werf 1 Domburg-Bruse Boys SKNWK-ZIerikzee 3 Vlissingen-Mevo 4 SVD-Duiveland 5 WIK-Kruiningen 6 Apollo '69-DFS r-i 7 Renesse-Zeelandia Rillandia-Brouwershaven 9 ZSC-Wissenkerke 10 Dreischor-Heinkenszand 11 Zonnemaire-Volharding 12 Swift II-A11 Ready 13 Mountain Stars-Delta Sport 14 Ouwerkerk-Atlas 15 DFS AI-Zierikzee AI ZIERIKZEE - Deze week de eerste Schouwen-Duivelandse Sportspiegel in een nieuw jasje en met een nieuwe naam Nieuwsbode-Toto. Het ligt in de bedoeling wekelijks drie lezers vijftien wedstrijden te laten voorspellen en te laten toelichten met een korte motivering van deze keuzen. Het is natuurlijk zeer wel denkbaar, dat een korfballer weinig weet van voetbal en omgekeerd. Ook is het denkbaar, dat politiek vooraanstaande mensen niet bijzonder op de hoogte zijn van sportsituaties. Onze hoop is in zo'n geval hun interesse enigszins aan te wakkeren of in een breder verband te brengen. De sportre daktie van de Zierikzeesche Nieuwsbode denkt en verwacht de lezers meer nog dan voorheen te interesseren voor deze graag gelzen rubriek. In deze eerste Nieuwsbode-Toto fungeren Han Kloet, beheerder van de Zierikzeese sporthal Onderdak, Delta Sport-handballer Bert de Vos en SV Duiveland-voorzitter Henk van der Werf als gidsen door het rijt je van vijftien wedstrijden in het ko mende weekeinde. Aan de orde zijn twaalf voetbalwedstrijden, waarvan vijf uit de bekerkompetitie en zeven jrit Ket afdelings-kompetitievoetbal, het. korfbaldebuut van All Ready en handbalwedstrijden van Delta Sport Zierikzee en Ouwerkerk B ekerwedstrijden Eensluidend is het oordeel van de drie Totoïsten betreffende de beker wedstrijden tussen Domburg en Bru- se Boys, SKNWK en Zierikzee en tus sen Vlissingen en Mevo. Domburg-Bruse Boys wordt voor allen een zege voor de Duivelandse ploeg „want", zo denkt Henk van der Werf, „als Bru prestaties moet leve ren, dan doen ze dat ook. Dat is wat anders dan in oefenwedstrijden". Het eilandelijke treffen tussen vier de klasser SKNWK en derde klasser Zierikzee wordt voor allen een Zie rikzeese zege. „SKNWK heeft nog niet best gepresteerd, in tegenstel ling tot Zierikzee", argumenteert Han Kloet. „Mevo draait nog niet best," meent Han Kloet te weten, dus vindt hij een Vlissingse zege in Vlissingen nog wel logisch bij Vlissingen-Mevo. Van der. Werf en De Vos volgen deze me ning. Moeilijk wordt het voor Henk van der Werf als SVD-Duiveland moet worden ingevuld. „Het terrein voordeel zal SVD mogelijk in de kaart spelen, maar moreel ben ik verplicht om Duiveland toch in ieder geval een gelijkspel toe te denken". Dat doet ook Bert de Vos, maar Han Kloet is somberder in dat opzicht: een zege voor de thuisploeg. Degradant Bij WIK-Kruiningen zijn de menin gen helemaal verdeeld. Een punten verdeling voorspelt Bert de Vos, Henk van der Werf rekent op een ze- jj£ vp®r de ploeg van Adrie Noordij- .ke, maar Han Kloet, ziet de zaken een stuk somlf£r4$£llL „Ik hoop het niet, maar ik denk toch dat WIK het niet redt", zegt hij. Bij Apollo '69 hetzelfde beeld, maar nu in een andere volgorde van op komst. Bert de Vos geeft de zege aan de degradant uit 's-Gravenpolder, Henk van der Werf rekent op een ge lijkspel, terwijl Han Kloet een zege voor de DFS-ers inkalkuleert. Renesse-Zeelandia wordt voor Han Kloet en Bert de Vos een puntenver deling, terwijl in dit geval Henk van der Werf verlies voor de Westhoek- ploeg voorspelt. „Ik ben bang, dat Zeelandia aan het langste eind zal trekken", stelt hij. Bij Rillandia- Brouwershaven blijft voor Bert de Vos en Henk van der Werf de winst in Rilland, terwijl Han Kloet de punt jes in Brouwershaven terecht laat komen. Bij ZSC-Wissenkerke houden Van der Werf en De Vos het op een ze ge voor de thuisploeg. „Een leuke jonge ploeg, dat ZSC, geloof ik", zegt De Vos. Han Kloet houdt alles in het midden en gokt duidelijk op een ge lijkspel. Terreinvoordeel Drie verschillende meningen zijn er weer bij Dreischor-Heinkenszand. Kloet rekent op een gelijkspel en Bert de Vos denkt dat de punten bij de bezoekers terecht komen. ZIERIKZEE - Vrijdagavond 3 september om zeven uur barst in sporthal On derdak het jaarlijkse volleybalgeweld weer los. Dit seizoen vestigt het door Mevo'80 opgezette gebeuren een absoluut nieuw rekord, doordat er maar liefst 61 ploegen aan het toernooi gaan deelnemen, verdeeld over zes klassen. Nieuw is de J-poule, waarbij de J staat voor jeugd. Hierin treden negen ploe gen aan: Ciuzona, DFS, Mevo, twee teams van WIK en zelfs drie ploegen van Kwiek uit Bruinisse. Door de toename van het aantal ploegen was de organisatie van het rekreatieve Volleybalgebeuren ver plicht om een noodgreep toe te pas sen. Meer ploegen en toch slechts de zelfde tijd beschikbaar, je moet dan wat. Enige logische oplossing werd: meer wedstrijden op een avond en dat is dus gebeurd. In plaats van vier blokken van vier wedstrijden, zijn er in het komende seizoen vijf blokken. twintig wedstrijden op een avond. De enige konsessie die gedaan hoefde te worden was een kwartier eerder beginnen van de eerste wedstrijden. A-poulc Aan het eind van het vorige seizoen verdwenen de ploegen van PJZ en Kwiek uit de A-poule. De vakante plaatsen werden opge vuld door de nummers een en twee van de B-poule, Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis en Christelijke Scholen Gemeenschap. De A-poule wordt ver der gekompletecrd met de ploegen van WIK (kampioen 1982), Mevo I en II, Big S, De Putters, Van Oeveren Reizen, Havenpark, BB Wansink. In de B-poule komen als nieuwelin gen de gedegradeerde ploegen PJZ en Kwiek en de twee gepromoveerde ploegen uit de C-poule Renessc en Ciuzona. Verdere B-poulers zijn nog Zeelandia. Onderdak, WIK II. Opel Team en CPJ. In poule C ook een aantal nieuwe ploegen. Allereerst is er degradant Mevo IV en verder de gepromoveerde ploegen Fiscus I eh II en SAZ. Nieuw is eigenlijk ook een WIK-ploeg, want WIK IV mocht promoveren uit de E- poule, maar omdat WIK III moest worden teruggetrokken werd de pro movendus nu WIK III. De C-poule wordt verder gekom- pleteerd met de ploegen van ZWN. Willibrordus, Van Oeveren Reizen II en Brogum. Eigenlijk had ook Luctor in deze poule moeten zitten als degradant uit de B-poule, maar Luctor werd terug getrokken, hetgeen de extra promo tie van Fiscus II tot gevolg had. In de laagste poule - de E-pouIe - komen de twee gedegradeerde C-pouleploegen PJZ II en Rabobank uit en verder UTS, Renesse II, Zeelandia II, VCS, PTT, Schouwenoord en nieuwkomer Putters II. Spannend wordt het ongetwijfeld ook weer in de damespoule, die even als het vorige seizoen aanvankelijk in twee poules wordt begonnen, om dat veertien ploegen te veel zijn om een volledige kompetitie te spelen. In de Dl-poule gaan Mevo II en III, DFS I, Zweedse Rode Kruis Zieken huis III, Ciuzona II, Renesse III en Brouw spelen, terwijl in DII de for maties van DFS II, WIK I er; II, Mevo I, Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis IV, PJZ en Kwiek II uitkomen. Per poule wordt eerst een volledige kom petitie gespeeld, waarna een to taalstand wordt opgemaakt en er op nieuw wordt begonnen met een winnaars- en een verliezerspoule. De winnaar van de hoogste poule mag zich aan het eind van het seizoen kampioen noemen. Viermanschap Per wedstrijd worden, zoals ge bruikelijk was in de voorgaande sei zoenen drie sets gespeeld, waarbij ie dere gewonnen set een wedstrijdpunt oplevert. Ook in de promotie/degradatiere geling is niets veranderd, In iedere poule degraderen de twee laagste teams, terwijl de nummers een en twee per poule een stapje omhoog mogen doen. De kompetitie wordt in dit elfde seizoen geleid door een vier manschap: Jos Quaak, Isabella Schot, Jan Uil en last but not least de geestelijke vader van het rekreatieve volleybal gebeuren Jan Alofsen. Het eerste programma van vrijdag 3 september: 18.45 uur: Ciuzona 3-DFS 3 (J); Kwiek 3-WIK (J2); Mevo Dl-Kwiek 2 (D2); WIK Jl-Kwiek 5 (J). 19.35 uur: Mevo 2-V. Oeveren Rei zen 1 (A); Zeelandia I-Onderdak (B); WIK Dl-Zw.R.Kr.Z'huis 4 (D2); Willibrordus-WIK 3 (C). 20.25 uur: Big S-Havenpark (A); Zeelandia 2-PTT (E); DFS 2-W1K D2 (D2); Zw.R.Kr.Z'huis 2-V. Oeveren Reizen 2 (C). 21.15 uur: WIK 1-Zw.R.Kr.Z'huis 1 (A); WIK 2-CPJ (B); Mevo D3-Cluzona 2 (Dl); Mevo 4-ZWN (C). 22.05 uur: De Putters 1-CSG (A); Kwiek 1-Opel Team (B); DFS 1- Brouw (Dl); DTS-Schouwenoord (E). Henk van der Werf gelooft dat het terreinvoordeel de doorslag geeft ten gunste van Dreischor. Ook drie ver schillende voorspellingen voor de be kerwedstrijd tussen Zonnemaire en Volharding II, waarbij Han Kloet de beste afloop verwacht voor de Schou wen-Duivelandse voetbaldwerg, ter wijl Bert de Vos verlies voorspelt. Zaterdagmiddag gaat de korfbal kompetitie van start. Het Zierikzee se All Ready trekt naar favoriet Swift II. Voor Han Kloet is dit geen beletsel om een zege voor All Ready te voorspellen. „Voor mij een logi sche winst, alhoewel All Ready in de zaal beter is", meende hij. Bert de Vos en Henk van der Werf houden het op een Swift-zege. De Duiveland- voorzitter erkent overigens, dat het voor hem een pure gok betreft, want op korfbalgebied is hij niet bekend. De handbalwedstrijd tussen Moun tain Stars en Delta Sport is een wedstrijd uit het Delta Sporttoer nooi, dat zondag in sporthal Onder dak wordt afgewerkt. Kompetitie „Ik denk dat we er nog niet hele maal voor klaar zijn," zegt Delta Sporter Bert de Vos, terwijl hij een zege voor de Raamsdonksveerse ploeg aankruist, alhoewel deze prog nose met een vreemd lachje gepaard gaat. „Straks als we er in de kompetitie tegen moeten is het belangrijker", voegt hij er nog aan toe. Ook Han Kloet houdt op een Brabantse zegen, terwijl Henk van der Werf het op een Zierikzeese overwinning houdt. In Ouwerkerk wordt zondagmid dag een dames handbaltoernooi ver speeld. Hieruit komt wedstrijd num mer 14. „Ouwerkerk is pas bezig, dus een kleine nederlaag", zegt Han Kloet. Bert de Vos is het daar mee eens, maar Henk van der Werf houdt het op een puntendeling voor de Ou- werkerkse dames. De laatste wedstrijd van het eerste Toto-rijtje is die tussen de A-junio- renploegen van het Haamsteedse DFS en Zierikzee. „Dat wordt voor Zierikzee, want die hebben een ge weldige ploeg", vinden alle drie de voorspellers. Drie keer een kruisje in het middelste vakje dus. Zaterdag 4 september KNVB Beker le ronde Vlissingen-MEVO; SKNWK-Zie rikzee 16.30; Domburg-Bruse Boys. KNVB AFDELING ZEELAND ZATERDAGBEKER 2e ronde SKNWK IV-Brouwershaven II 16.15; ZSC III-Duiveland II 14.30; Bruse Boys V-SKNWK III 16.15; DFS III-Bruse Boys III 16.15; WIK IV- Colpl. Boys II 16.15; Bruse Boys IV- Colpl. Boys III 16.15. A-junioren 2e ronde: Duiveland AI- Robur AI 14.30; DFS AI-Zierikzee AI 14.30. B-junioren 2e ronde: MEVO BI-Zie- rikzee BI 12.45; Zierikzee BIII-Bruse Boys BI 12.45; Zierikzee BII-Robur BI 12.45; DFS BI-Heinkenszand BI 12.45. C-junioren 2e ronde: Kruiningen CI-Dreischor CI; Kapelle CI-DFS Cl; Goes CII-WIK Cl; Robur Cl-Zierikzee CXI; Zierikzee CI-Renesse Cl 11.00; Bruse Boys CI-SKNWK Cl 11.00. ZONDAGBEKER 2e ronde Dreischor II-Zierikzee III; Drei schor III-Ouwerkerk 12.30; Zierikzee IV-Renesse II 12.30; Zierikzee V-Goes III 12.30; Zonnemaire-Volharding II 12.30. ZATERDAGKOMPETITIE le klasse: SVD-Duiveland; WIK- Kruiningen 14.30; Apollo-DFS; Colpl. Boys-Middelburg; GPC-Hein- kenszand. Reserve le klasse: Nieuwland II- Tern. Boys III; Bruse Boys II- Meeuwen III; Yerseke III-Hoek II; Krabbendijke II-WIK II; Veere II- GPC II. 2e klasse: Bevelanders-Waarde; Dauwendaele-SSV; Rillandia-Brou- wershaven; ZSC-Wissenkerke 14.30; Borssele-Cadzand Reserve 2e klasse: Heinkenszand III-Serooskerke IV; Wissenkerke II- ZSC II; WIK III-SKNWK II 14.30; Meeuwen IV-Oostkapelle 11; MEVO II-Kloetinge III 14.30. PUPILLEN Groep Dl: Zierikzee DI-Dreischor Dl 9.00; WIK DI-SKNWK Dl 10.00; Brouwershaven DI-MEVO Dl 10.00; Bruse Boys DI-Duiveland Dl 10.00. Groep DII: MEVO Dll-Ouwerkerk Dl 10.00; Zonnemaire DIl-Dreischor DII 11.00; DFS DII-Renessc Dl 10.00; ZSC Dl-Zierikzee DII 10.00; Zonne maire DI-Bruse Boys DII 10.00. Groep EI: Zierikzee EII-SKNWK EI 9.00; Ouwerkerk EI-Zierikzee EI 11.00; Bruse Boys EI-MEVO EI 10.00. Groep EII: Duiveland El-Brou wershaven EI 10.00; Bruse Boys EI1- Zierikzee EIII 10.00; DFS EI-Renesse EI 10.00. ZONDAGKOMPETITIE le klasse: Oostburg-Sluis; Renesso- Zeelandia 14.30; Noormannen- Hulsterloo; SDO-Corn Boys; Volharding-Lewed. Boys. Reserve le klasse: Zeelandia II- Biervliet II; Patrijzen 11-Zierikzee II; Philippine II-CIinge II; Brcskens II- Hontenisse II; HVV'24 II-Middel- burgh IV. 2e klasse A: Lewed. Boys Il-Jong Ambond 111; Dreischor-Heinkens zand 14.30; Kwadendamme- Vlissingen IV: RCS 111-Noormannen II; Walcheren li-Zeel. Sport III. Ledenvergadering Paarden-en Ponyklub BRUINISSE - Paarden- en pony klub Schouwen-Duiveland houdt za terdagmorgen 4 september om 10.00 uur een ledenvergadering in een van de zalen van Aquadelta in Bruinisse.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5