Concierge J. v. d. Hoek van de Technische school met VUT Dit jaar overvloedige aardappelen-oogst Raad Middenschouwen FINANCIËLE LASTEN LOPEN FIKS OP VOOR GEMEENTE ZIERIKZEE Na 23 jaar geweldige inzet STREEKNIEUWS Welzijnskommissie tevreden over evaluatierapport 4 ZIERIKZEE - In een bijeenkomst van bestuur, direktie en personeel in de kantine van de Technische School te Zierikzee, is afscheid genomen van de heer J. v. d. Hoek, die 23 jaar als conciërge werkzaam was aan de L.T.S. Hij maakt gebruik van de V.U.T-regeling. Als eerste sprak de heer W. den Boer, als voorzitter, namens het bestuur, die memoreerde dat de heer V. d. Hoek per 1 november 1959 een aanstelling in tijdelijk dienst kreeg als hulp- conciëre/stoker. Hij had een 48-urige weektaak, die als volgt was verdeeld: stoker 16 uur, toezicht 12 uur en schoonmaken 20 uur. Een foto uit de ,,oude doos": concierge J. v. d. Hoek van de LTS schept cokes in de verwarmingsketel, dat werk deed hij achttien jaar lang. Sinds een jaar of zeven werkt de cv-installatie op gas. Landbouw Voorzitter Den Boer bedankte de heer V. d. Hoek voor zijn geweldige inzet tijdens zijn lange dienstver band. Ook ging er een dankwoord uit naar mevrouw V. d. Hoek, waarna namens het bestuur een enveloppe met inhoud werd overhandigd. 1 RENESSE ,,'t Stapel'of werkte voor dorpshuis De stand op de markt te Renesse om gelden bijeen te brengen voor het interieur van het dorpshuis werd woensdag gerund door de o.l.s. ,,'t Staepel'of". Er werd 385,65 bijeen gebracht. Volgende week, wanneer het voor de laatste keer markt is, is het Stichtingsbestuur zelf weer in aktie. NIEUWERKERK/OUWERKERK Benzinediefstal Uit een viertal auto's, waarvan een in Nieuwerkerk een drie in Ouwer- kerk, werd donderdag de aanwezige bezine gestolen. In de meeste geval len betrof het om en nabij 25 liter. OOSTERLAND P.I.T.-kollekte In de week van 6 t/m 11 september zal ook in Oosterland een jaarlijkse kollekte worden gehouden ten bate van het Prot. Interkerkelijk Thuis front (P.I.T.). Deze beweging voor on- In Bruinisse De zittingsperiode van de welzijns- kommissie loopt gelijk af met die van de gemeenteraad. Na de installa tie van de elfkoppige raad worden er dus ook nieuwe kommissieleden be noemd. De voorzitter behoort altijd tot het kollege van b. en w. Bij de ingekomen stukken was een definitieve versie van de wijziging op het welzijnsj/Ian en programma. Mevrouw H. M. Verton benadrukte in de vergadering nogmaals dat ze de afschaffing van de presentiegelden betreurde. Inspraakregels Via voorzitter Vonk kwam aan de orde het verzoek van het kollege van b. en w. van Bruinisse om advies in zake de nieuwe procedure en inspraakregels van de welzijnsplan ning. De belangrijkste wijziging die hieruit voortvloeit is dat het initia tief tot opstellen van welzijnsstuk- ken wordt gelegd bij het kollege van b. en w. Op een vraag van Wim van Kooten of deze nieuwe regels een gevolg wa- Direkteur F. G. Scherjon, haalde de bijna halsbrekende toeren van de heer V. d. Hoek aan, dit om een dak pan goed te leggen of een lekkage te verhelpen op het dak. Dit werk heeft ongetwijfeld veel kosten bespaard. Door een simpel rekensommetje vertelde de heer Scherjon, dat de heer V. d. -Hoek in het 23-jarige dienstverband, ongeveér 200.000 koppen koffie heeft rondgebracht. De heer Scherjon bedankte de heer V. d. Hoek voor de prettige samen werking, en zal nog dikwijls terug denken aan de fijne humor van de flegmatische heer V. d. Hoek. Namens de personeelsvereniging, bedankte de heer J. N. Oudensluijs hem voor de prettige samenwerking en noemde hem een kei van een vent. De heer Oudesluijs vertelde dat de heer V. d. Hoek hoogstens enkele ke ren wegens ziekte niet op school kon verschijnen. Hierna droeg de heer Oudesluijs een gedicht voor, waarin het lange dienstverband werd sa mengevat. Namens de personeelsver eniging werd een work-mate aange boden. Mevrouw V. d. Hoek had voor de bijeenkomst een boeket bloemen ontvangen van het bestuur. ze militairen bestaat nu 35 jaar en ze heeft bewezen veel voor onze militai ren te betekenen. Het PIT beslaat een breed terrein, n.l. 120 predikanten, 36 militaire tehuizen in ons land, 5 militaire centra in Duitsland en nog enige overzee, zomede vormings- en bezinningstrum Beekbergen. Opbrengst kollekte Onder leiding van de heer Joh. van ren van de evaluatie, antwoordde Vonk bevestigend. De kommissie had overigens geen moeite met de nieuwe regels. Goed rapport Het evaluatierapport wel zijnsplanning, voornamelijk op gesteld door de regionaal wel- zijnsmedewerker G. Groenleer, werd door de kommissieleden erg begrij pelijk en goed leesbaar gevonden. N.a.v. vragen van kommissielid Henk Schot deed de voorzitter ver slag over de stand van zaken betref fende de sporthal en de ijsbaan; de beslissing over de sporthal is aange houden tot in de nieuwe raad en de ijsbaanplannen staan of vallen met de financiën, aldus Vonk. ,,M'n opvolger, die hier ook aan ta fel zit. wens ik alle sukses toe" aldus de scheidende voorzitter. De enige kandidaat aan de tafel die voor op volging in aanmerking kwam was Henk Schot. Het oud-bestuurslid de heer J. L. v. Sloten, was op speciaal verzoek van de heer V. d. Hoek, aanwezig. Deze vertelde een aanbeveling te hebben gegeven bij de sollicitatie, maar weet niet meer precies hoe alles is gegaan. De komplimenten die zijn gegeven zijn zeer zeker op de plaats, aldus de heer Van Sloten. Hij overhandigde een kado. Wel en wee De heer V. d. Hoek nam op zeer ei gen wijze het woord. Als eerste dank te hij de heer Van Sloten voor zijn in zet bij de aanstelling. Daarna somde hij zijn werkzaamheden op die hij in al die jaren heeft verricht, het plezie rigst was het stoken van de kachels, het onplezierigste was de bloemen tuin en vuilste werk was het schoon maken van de kachel, maar nadien was er toch veel voldoening. Per soonlijke dank ging uit naar de bestuursleden J. J. v. d. Sande en J. C. Steutel. Veiligheid Het jaarlijks schoonmaken van de t.l.-buizen in de hal en kantine be hoorde tot de gevaarlijkste werk zaamheden, toen echter de heer L. S. P. v. Velthoven tot veiligheidspro motor werd benoemd was dit verle den tijd. Voor de plezierige samenwerking en kollegialiteit, bedankt de heer V. d. Hoek het bestuur, de direktie en het personeel, ook tijdens de ziekte periode van zijn vrouw, een bewijs van menselijkheid dat zeer heeft aan gesproken. der Have Jacz. werd in de maand juli weer gekollekteerd ten bate van het Zendingswerk der Ger. Gemeenten door Bart en Gerda van der Hulle, Fieke van 't Hoff, Kobie Olree, Anne-Marie de Visser en Marian de Waal. De opbrengst bedroeg over de genoemde maand de som van 224,65. Bovendien werd voor het zelfde doel nog ontvangen; door het ophalen van oud papier en vodden, de som van 185,60. In totaal dus de mooie som van 410,25 worden over gemaakt. YERSEKE Minister De Koning bezoekt Yerseke Minister J. de Koning van Land bouw en Visserij brengt donderdag 16 september een bezoek aan Yerse ke, op uitnodiging van de gemeente Reimerswaal. Bij dit bezoek staan de schelpdiercultures centraal. De Koning brengt onder andere een bezoek aan de mosselveiling, hij gaat met een mosselkotter naar de verwa- terpercelen en hij wordt ontvangen op het mosselverwerkend bedrijf „Bolton". Hij zal overleg voeren met bestuur ders en organisaties van de mossel sector, o.a. met het bestuur van Ver- voex, de Vereniging van oesterhan delaren en exporteurs. Minister De Koning wordt verge zeld door direkteur direktie visserij en Th. J. Tienstra, hoofd afdeling kustvisserij J. D. Holstein en direk teur direktie voorlichting W. R. J. van den Hende. Bij het overleg met het college van b. en w. is gedepu teerde R. C. E. Barbé, o.a. belast met visserijzaken, aanwezig. VEERE Koncert Hollands Vocaalkwartet Het Hollands Vocaalkwartet geeft zaterdag 11 september in de Grote Kerk te Veere een koncert. Het bestaat uit Mies Huffener (sopraan), Leida Joosse (alt), Kees de Boer (te nor), Ab Aartsen (bas-bariton) en Jaap Egmond (piano). Tanny Wegerif-v. d. Garde heeft de algehele leiding. Het koncert begint met een groep oude a capella-muziek, ge volgd door kwartetten van onder an dere Hay dn, Mozart .Schubert en Bartok. Het koncert begint om 20.00 uur. Flitsen uit het buitenland TAIPEH - Taiwan is bezig een tweede handelsmissie voor te berei den die naar Nederland komt voor de aankoop van goederen ter waarde van ongeveer 100 miljoen Ameri kaanse dollar, circa 270 miljoen gul den. PEKING - De voorzitter van de Chinese kommunistische partij, Hu Yaobang, heeft opgeroepen te stre ven naar drastische uitbreiding van de export. Hij zei dat China meer ge bruik moet maken van buitenlandse leningen. LONDEN - De Zuidafrikaanse on derneming De Beers Consolidated Mines, die via haar verkooporganisa tie Central Selling Organisation (C.S.O.) ongeveer tachtig procent van de werelddiamanthandel beheerst, zal haar diamantprijzen met ingang van 27 september met gemiddeld 2,5 procent verhogen. Dit heeft de onder neming bekendgemaakt. MANILLA - De Filippijnse politie heeft zes vermeende kommunisten gearresteerd. Daardoor is het aantal arrestaties in de afgelopen twee we ken gestegen tot 50. Oppositieleiders spraken in dit verband van een op Poolse leest geschoeide afrekening met de vakbonden. GENÈVE - De Sowjet-Unie blok keert onderhandelingen over een beëindiging van de wapenwedloop in de ruimte. Dit doet zij door een systeem van anti-satellietwapens te ontwikkelen. Dat zei de leider van de Amerikaanse delegatie in de Geneef- se ontwapeningskommissie. NAHARYA - Premier Menachem Begin heeft enkele uren na de spoed zitting van het kabinet waarop de Amerikaanse voorstellen van presi dent Ronald Reagan voor het Midden-Oosten verworpen werden, een onderhoud van ruim twee uur ge had met de Amerikaanse minister van defensie, Caspar Weinberger. WARSCHAU - Twee Franse jour nalisten, Martine Bros van Foto van het het agentschap Moba Press en Alain Keramoal van het Parijse dag blad France Soir, zijn op 31 augustus door de politie in Warschau gear resteerd, vernam het Franse persbu reau AFP van Martine Bros, die in middels in vrijheid was gesteld. SCHOUWEN-DUIVELAND - In het zuid-westelijk kleigebied is het rooien van de aardappelen begonnen Na de rekord-oogst van de granen, blijken ook de aardappelen een zeer overvloedige oogst te geven. Reeds eerder werd gemeld dat voor de sui kerbieten een resultaat wordt ver wacht, welke die van het vorige jaar zal overtreffen. Het jaar 1982 zal in diverse opzich ten de geschiedenis ingaan als een jaar van meer dan normale op brengsten. Zelfs de uiten, waarvan men enkele weken geleden nog meen de dat de teelt grotendeels was mislukt, blijken toch nog redelijk uit de bus te komen. Het is jammer dat de overvloedige oogstresultaten van de aardappels direkt een nadelige invloed uitoefe nen op de prijsvorming. De land bouw kan van de groothandel nog ca. 14 cent per kilo krijgen, een prijs die beneden de kostprijs ligt. In de konsumentenprijzen voor de aardappelen werkt deze lage prijs blijkbaar nog niet door. Zomertrio met 9 Schouwen-Duivelandse deelnemers ZIERIKZEE - Door de sportverni- ging Zeeland Sport zal in samenwer king met de toerklub Vlissingen en de zwemvereniging de Stormvogel dit weekend het „Zometrio" worden georganiseerd. Het Zometrio is sa mengesteld uit drie onderdelen n.l. 50 km fietsen over de binnenwegen van Walcheren met een limiet van 2lh uur, ll/t km zwemmen in het sport- fondsenbad te Vlissingen met een li miet van 1 uur en 12 Vi km lopen met een limiet van 2 uur. Het maximale aantal deelnemers is vastgesteld op 144, komende uit de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Nord-Brabant en Limburg. Door de atletiekvereniging Delta Sport zal hieraan worden deelgenomen door: Wim Schot, Gerard van de Wiel, Wil lem Welmer, Jos Geluk, Johan van den Hoek, Kees Reynhoud, Martien Moermond, Hans van Elzelingen en Cor de Jonge. Voor junioren tot 18 jaar zijn er drie onderdelen 25 km fietsen, 1 km zwemmen en 7 km lopen in de aange geven limieten voor de senioren. Da mes en dames/heren veteranen, kun nen kiezen uit senioren of junioren afstanden. Tenniskampioenen TC Brouwershaven BROUWERSHAVEN - Begunstigd door uitstekende weersomstandighe den heeft de tennisvereniging Brou wershaven haar klubkampioen- schappen georganiseerd. Mede door de sportieve inzet van de spelers(sters) werd het toernooi, dat voor de eerste keer op deze wijze werd georganiseerd, een sukses. aan het slot werd de prijsuitreiking in het klubhuis verricht door de voor zitter van de vereniging, Rob van Heijst. Bij het heren enkel wist Jan van der Weele beslag te leggen op de klub titel; dames enkel: Neileke Drijgers; gemend dubbel: Neileke en Rien Drijgers; dames dubbel: Neileke Drijgers en Leny Zuidweg en heren dubbel: Meivin Antoon en Jan van der Weijde. Uit de finalisten zal het team wor den samengesteld dat gaat deelne men aan de wedstrijden om de Zierikzee-25-Bokaal, waarvan dit jaar de organisatie in handen is van de tennisvereniging Brouwershaven. (Vervolg van pagina 1) lingen die brieven schrijven aan de raad zich vaak ook rechtstreeks wen den tot raadsleden. Bezien zal wor den hoe afschrift van tot de raad ge richte brieven de raadsleden kunnen bereiken. Straatnaam Aan de straat in het plan Ellemeet- Zuid werd door de raad de naam ge geven van „Heerenissestraat". De raad besloot over te gaan tot aankoop van een perceel tuingrond van de heer J. Bezuijen te Scharen- dijke, groot 0.16.20 ha voor een be drag van 8.910,—. De heer Den Boer vond het jam mer, dat grond moet worden aange kocht nu de gemeente zelf over eigen grond beschikt. De voorzitter antwoordde, dat een gedeelte van de grond nodig is voor uitvoering van een bestem mingsplan. De eigenaar wil alleen het gehele perceel verkopen. De niet benodigde grond kan als tuingrond worden uitgegeven. R.P.C.Z. Op voorstel van burgemeester en wethouders besloot de raad tot wijzi ging van de gemeenschappelijke re geling inzake subsidiëring van de Stichting Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland, zodat voortaan ge subsidieerd zal worden op basis van het aantal leerlingen van de scholen, die ingevolge een met de stichting gesloten schoolbegelei d ingso vereen - komst door de stichting worden be geleid. De raad besloot uit bezuinigings oogpunt het lidmaatschap van de Raad der Europese Gemeenten met ingang van 1983 te beëindigen. Kloosterweg verzakt Tijdens de rondvraag stelde de heer Renden de vraag wat er de laatste tijd gebeurd is met de Kloosterweg te Scharendijke. Vol gens hem is deze weg door verzakkin gen bijna niet meer te berijden. De voorzitter zei, dat ook bij ande re wegen door inklinkingen ten ge volge van droogte verzakkingen op getreden zijn. De heer Renden opperde het idee Bijdrage sporthal Onderdak ZIERIKZEE - De lasten voor sporthal Onderdak gaan de gemeente Zierikzee steeds zwaarder op de schouders drukken. In 1982 betaalde Zierikzee ruim 18,50 per in woner, dat neerkomt op 178.000,Het totale tekort bedroeg 257.000,met andere woorden de vijf overige gemeenten op Schouwen-Duiveland betaalden 79.000,— mee. Voor 1983 wordt echter een groter tekort verwacht: 321.000,Zierikzee betaalt daar 222.000,van. Eigenlijk is dat tekort voor 1983 374.000,—, maar de LTS heeft voor dat jaar nog een re kening lopen van 50.000,—. Volgens de voorzitter van Stich ting Sportcentrum Onderdak is het tekort ten opzichte van 1982 met 25 gestegen. Daarom heeft hij de omlig gende gemeenten op Schouwen-Dui veland verzocht de jaarlijkse vrijwil lige bijdrage met 25 te verhogen. De gemeente Middenschouwen, die maandagavond vergaderde, keurde het voorstel van b. en w. de bijdrage slechts met 6 te verhogen, goed. „Dat is een ontwikkeling, die ik zeer betreur", zegt Van Gastel. In het be drag van 222.000,— dat de gemeente Zierikzee voor 1983 moet betalen, zit namelijk de 25 verhoging van de overige gemeenten ingekalkuleerd. Blijft elke gemeente onder de ver zochte verhoging van 25 dan bete kent dat voor Zierikzee, dat haar bij drage nog meer omhoog gaat. Wat de overige gemeenten te weinig betalen, moet Zierikzee toeleggen. Streekfunktie En toch vervult sporthal Onder dak. na tien jaar. nog steeds een streekfunktie. Van Gastel. „Zesen vijftig procent van alle uitgereikte diploma's bij het zwemmen, waren voor mensen van buiten Zierikzee. Daar komt bij dat de LTS en RSG streekscholen zijn, die dus ook veel leerlingen van buiten Zierikzee heb ben. Ook het bedrijfsvolleybal op de vrijdagavonden trekt veel Schou wen-Duivelandse bezoekers", voert de voorzitter aan. Een afname van het aantal bezoe kers, voornamelijk zwembad, de hoog oplopende kosten van gas, elek tra en water en de teruggang in ge bruikers (RSG heeft eigen gymzalen gekregen en de LTS vertrekt per 1 augustus 1983 uit de sporthal) vor men de oorzaken voor het steeds gro ter wordende tekort. „We hebben met z'n allen erkend dat de sporthal Onderdak er twaalf jaar geleden moest komen, maar nu blijkt dat de burgers Onderdak nog meer een warm hart toedragen dan de gemeenten. De toentertijd in gestelde Burgerzinlening heeft 70.000,— opgebracht, geld dat par- tikulieren hebben geschonken. We moeten allemaal de sporthal in stand houden en de omliggen de gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid erkennen", pleit Van Gastel. De ver houdingen tussen de gemeenten wor den op deze manier volgens hem steeds schever getrokken. „Dat is een ontwikkeling, die mij zorgen baart." zegt hij. borden „uitholling overdwars" te plaatsen. Wethouder I. C. Padmos zei dat de opmerking van de heer Renden te recht was. De kuilen kunnen met koud asfalt worden opgevuld. Dit heeft meer effekt dan het plaatsen van borden. De heer Koster informeerde, of de beslissing van het Rijk om geen gel den beschikbaar te stellen voor een politiepost te Scharendijke, voor on bepaalde tijd geldt. De voorzitter antwoordde, dat voor de uitgavenstop geen termijn is aangegeven. Er zal bij de Rijksge bouwendienst weer geïnformeerd worden naar de mogelijkheden. De heer Koster vroeg nog of niet beter een portocabin kon worden ge plaatst. De voorzitter was bang. dat de portocabin niet meer vervangen zou worden. Bovendien was in het plan voor de politiepost een uitbrei ding van De Putmeet opgenomen. JERUZALEM - Het Israëlische op perste gerechtshof heeft bepaald dat de nationale luchtvaartmaatschappij „El Al" haar vluchten op zaterdag mag voortzetten. Dit vonnis is in te genspraak met het besluit van de regering-Begin alle vliegverkeer op de Sabbath en Joodse feestdagen te verbieden. Het vliegverbod moet aanstaande zaterdag voor het eerst ingaan. DFS en Robur delen punten (1-1) BURGH - Op het sportpark Van Zuijen sloot DFS donderdagavond haar oefenkampagne af met de ont moeting tegen de zondag Ie klasser Robur welke in een 1-1 puntenverde ling eindigde. Als oefenwedstrijd is het treffen tussen de twee teams wel ke beide in het vorige seizoen naar de le klas zijn gepromoveerd nu niet be paald een sukses geworden. Het treffen had dan ook meer weg van een prestige duel dan van een ge moedelijk oefenpartijtje. Over het geheel genomen werd er veel te hard gespeeld waardoor de scheidsrechter handen vol werk had om het spel bin nen de perken te houden. De eerste helft gaf een gelijk opgaande strijd te zien waarin Robur na een kwartier spelen met een doelpunt van uitste kende kwaliteit de leiding wist te ne men. Na de rust had DFS veelal het initiatief in handen en wist het de be zoekers op hun eigen speelhelft terug te dringen. Halverwege de 2e helft gelukt het Jacob den Engelsman de dik verdiende gelijkmaker te scoren (1-1). De reserves van DFS namen het donderdagavond in eigen omgeving op tegen het reserveteam van Noor mannen uit Westkapelle. Na een aan trekkelijke strijd slaagden de oranje hemden erin met 3-1 aan het langste eind te trekken. Voor de rust wist Toon Rijnberg de thuisklub voorsprong te geven (1-0), waarna de bezoekers weer evenwicht in de score wisten te brengen (1-1). Na de rust slaagde de thuisklub er in meer druk op de verdediging van Noormannen uit te oefenen wat zij tot uitdrukking wisten te brengen door treffers van Jan van der Klooster (2-1) en Peter van der Linde (3-1). Cor Smalheer leidt de dans in achtkamp ZIERIKZEE - Na vier van de zeven ronden in de Top 8-kamp van de Zie- rikzeese tafeltennisvereniging Scal- dina gaat Cor Smalheer ongeslagen aan de leiding. Smalheer klopte ach tereenvolgens André Romijn (21-5, 21-17), Rob van Pinxtercn (21-2, 21-13), Cor van der Wekken (21-11, 21- 7) en na een spannend duel good-old Jaap Huigens met 21-16, 19-21, 21-18. nadat Huigens in de beslissende set geruime tijd had geleid. Achter Smalheer staan drie spelers met drie winstpartijen en een ver- liespartij. Jaap Huigens, Michel Holm (verlies tegen Huigens), en Martijn Bruel (eveneens nederlaag tegen Huigens) kunnen Smalheer nog van de eindzege afhouden, te meer daar zowel Holm als Bruel nog tegen de koploper moeten aantreden. Ad de Graaf won twee partijen op de eerste speelavond, Rob van Pinx- teren kwam een keer winnend uit de strijd en de rij wordt gesloten door André Romijn en Cor van der Wek ken, die beiden nog niet tot winst kwamen. Zaterdag (morgen) wordt de Top 8- kamp afgewerkt met de drie laatste ronden. Vanaf 9.15 uur wordt er in de gymnastiekzaal aan de Raamstraat gespeeld Omstreeks elf uur is de winnaar bekend. BRUINISSE - De welzijnskommissie van Bruinisse vergaderde woensdag avond onder voorzitterschap van Willem Vonk in het gemeentehuis. De voor zitter memoreerde in z'n openingswoord, dat hij in deze funktie voor het laatst optrad omdat hij na de installatie van de raad wethouder af is.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4