Stemmen op VVD brengt samenwerking in gevaar Kleuterschool Piggelmee viert 25-jarig bestaan PLANNEN VAN VOGEL WERKGROEP VOOR HET KOMEND SEIZOEN RENOVATIE TWAALF WONINGEN AAN DR. DE KOCKSTRAAT Zeeuwse CDA-kamerleden: Pijlerdam rekreatief objekt van onschatbare waarde STREEKNIEUWS ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 3 september 1982 Nr. 23176 ZIERIKZEE - De tafel met C.D.A.-bestuurders, donderdagavond in het Hervormd verenigingsgebouw. V.l.n.r.: drs. M. Beinema, voorzitter G. M. Kerkhof, P. Wilderom en J. A. Schiettekatte. ZIERIKZEE - „Hoewel we sociaal-ekonomisch gezien het beste met de V.V.D. kunnen boeren op dit moment, mogen we vooral niet vergeten dat op talrijke (voor het C.D.A. uiterst belangrijke, niet-materiële) zaken, P.v.d.A. en V.V.D. onder één deken slapen". Eén van de uitspraken van drs. H. Eversdijk, sekretaris van de C.D.A. Tweede Kamer-fraktie, op de verkiezingsbijeen komst donderdagavond in het Hervormd verenigingsge bouw in Zierikzee. Feest in Kerkwerve KERKWERVE - Vrijdag 17 september gaat de kleuterschool Piggelmee te Kerkwerve het 25-jarig bestaan vieren. Er is voor die dag een aantrekkelijk programma opgesteld, terwijl bovendien alle oud-leidsters 's ochtends op de koffie worden genood. Als ideaal van Den Üyl en Nijpels schilderde Eversdijk: hoe raken we van het C.D.A. af. ,,De nieuwe V.V.D.-leider Ed Nijpels doet nu net of z'n neus bloedt, hoewel hij al jaren lang ijverde voor een samenwerking P.v.d.A. en V.V.D.," aldus drs. Eversdijk. ,,Het C.D.A. is en blijft een Christelijke partij. Dat betekent niet, dat in andere partijen geen christenen zouden zitten. Voor de christenen in de P.v.d.A. is niet het christendom het uitgangspunt, maar het socialisme. Voor de V.V.D.-chris tenen is dit het liberalisme. Socia lisme en liberalisme zijn op deze wij ze onze politieke tegenstanders", al dus Eversdijk, die deze partijen met opzet geen vijanden wilde noemen: ,,want zo dienen we niet met elkaar om te gaan." Minderheden Eversdijk noemde het C.D.A. niet alleen een christelijke partij, maar ook een democratische. Dat betekent onder meer naar zijn mening, dat in een land, waar politiek gesprokenj alleen maar minderheden zijn, het C.D.A. niet de wil aan allen kan opleggen. ,,We moeten dus kompromissen sluiten, en dat onderscheidt ons dui delijk van R.P.F., G.P.V. en S.G.P., die gekozen hebben voor het isole- Ook de Vogelwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen- Duiveland heeft na haar beperkte zomeraktiviteiten aan de Costa Bra- va en del Sol, in de Alpenweiden en het Zwarte Woud, de smaak weer te pakken. In een vlaag van ongelofelij ke inspiratie werd door een tiental leden van dit gezelschap een omvang rijke. bont geschakeerd programma voor de komende maanden samen gesteld. Dit menu, waaraan alle vo gelliefhebbers hun vingers af zullen likken., bestaat uit vijf exkursies, een gezellige, informatieve bijeen- ment". ,,Ik beweer niet", vervolgde Eversdijk, ,,dat wij met deze partijen niet regelmatig overeenstemming hebben op talrijke zaken, maar zij zullen door hun straffe opstelling niet kunnen regeren en daardoor is hun invloed beperkt. Soms is hun in vloed groter dan hun getal als er bij zondere deskundigheid in het spel is". Een goed voorbeeld hiervan noem de het tweede kamerlid, zijn vriend Henk van Rossum, naar wie ge luisterd wordt in zaken van natte waterstaat en visserij, ,,'t Is jammer dat hij niet in het C.D.A. zit. Hij zou een waardig opvolger van Maarten Schakel zijn!", vond Eversdijk. Onzin Onzin werd uitgesproken over het feit dat sommigen beweren dat de C.D.A.-minister De Graaf de A.O.W. gaat verlagen. ,,De Graaf deed niets anders, dan waarschuwen voor het jaar 2000, dat we de financiering van A.O.W. veilig moeten stellen omdat het anders niet meer te betalen zou zijn". De A.O.W. is naar de mening van het C.D.A. van de sociale verzekerin gen de meest fundamentele, en Eversdijk beloofde niet aan aan tasting van de A.O.W. te zullen mee werken. komst en een dag, waarop de handen flink uit de mouwen gestoken zullen worden. Aanstaande zaterdag De exkursies, welke zich zullen koncentreren op de zeevogels, vinden plaats op 4 september (14.00 uur). 12 september (08.00 uur), 18 september (14.00 uur) en 26 september (08.00 uur); alle geïnteresseerden (zowel be ginnelingen, als mensen, die denken er verstand van te hebben) zijn van (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Gevaarlijk is de stelling in de ogen van het C.D.A., dat de V.V.D. de kop peling wil handhaven van A.O.W. aan het minimumloon. Want als die laatste omlaag gaat, gaan ook de A.O.W.-uitkeringen omlaag. „En dat voor een partij die ooit riep: Blijf van de A.O.W. af". Rentestand omlaag Naast het snoeien van het „vergun ningenwoud" en de beperking van kosten, moet de overheid er alles aan doen om de rentestand te verlagen. Internationaal en nationaal is een op een zo laag mogelijke rente gericht disconto- en monetair beleid, één van de belangrijkste instrumenten voor het ekonomisch herstel. Hierop voor uitlopend en als tegenwicht voor de kunstmatige hoge rente, dient naar het oordeel van het C.D.A. een inven tarisatie te worden gemaakt van alle grote werken die een rente geven van bijvoorbeeld 8 „Zodra via een sociaal kontrakt dit najaar een redelijke zekerheid wordt verkregen over verdere terugdringen van de inflatie, worden deze werken voor uitvoering vrijgegeven. De „Jan Salie-geest" moet en kan door broken worden. Nieuwe ekonomi- sche aktiviteit, werk voor jongeren en inkomensmatiging kunnen zo hand in hand gaan". Uitbuiten „De pijlerdam wordt een rekrea tief objekt van onschatbare waarde, en dat moeten we uitbuiten", aldus Eversdijk over de pijlerdam. Dat er een eenvoudige weg komt over de pijlerdam noemde "het tweede kamer lid niet zo erg, maar hij achtte het wel noodzakelijk dat bepaald ver keer er in ieder geval gebruik van mag maken, bijvoorbeeld politie, ambulance, openbaar vervoer en re kreatief verkeer met name van en naar Neeltje Jans. Niet op V.V.D. stemmen Drs. M. Beinema, ook Zeeuws C.D.A.-kamerlid, stelde in zijn toespraak, dat C.D.A.-kiezers niet op de V.V.D. moeten gaan stemmen om harte welkom op de genoemde data. Er wordt verzameld op de hoek Laone-Rampweg in Renesse. De 16e oktober vindt het uftstapje plaats in het Dijkwater, rond een uur of twee 's middags. Terreinonderhoud Acht dagen later, de 24ste, zal er zelfs in het vrije weekend flink ge zwoegd en gezweet worden in het ka der van het terreinonderhoud. Welk terrein onder handen genomen gaat worden is nu nog niet bekend, maar lieslaarzen en spierballen zullen on ontbeerlijk zijn. In de Heerekeet zal op de 29ste ok tober van een uur of acht af menig „sjokomelletje" en bakje koffie weg gewerkt worden ter gelegenheid van de gezellige bijeenkomst, die overi gens ook een informatief karakter zal hebben. Zo zullen onder andere het broed- seizoen 1982, de afgelopen exkursies en een gloednieuw programma win ter 82/83 aan de orde komen. Ook tij dens deze avond zijn alle leden van de Vogelwerkgroep, belangstellen den en originele ideeën van harte welkom. Voor verdere informatie betreffen de de aktiviteiten van de werkgroep kan kontakt worden opgenomen met Ted Slijter (01115-3014) en Karei Leeftink (01116-2129). een C.D.A.-V.V.D. coalitie mogelijk te maken. Hij was met name bang, dat de invloed van de V.V.D. te groot zou gaan worden, maar ook dat juist die samenwerking hierdoor in ge vaar kan worden gebracht, als ge volg van het recht van de sterkste. De vakbonden kregen van Beine ma een pluim op de hoed gestoken voor hun meedenken (vooral het C.N.V.) in de hedendaagse problema tiek. „Dat er aan de verzorgingsstaat gesnoeid moet worden, daar wil het C.D.A. wel aan. Maar dan moeten geen beschavingsvormen verdwij nen: ik denk hier aan de musea, de orkesten, de zorg voor de natuur. Dat moet en kan in stand worden gehou den". Kernwapens ja of nee Uiteraard kwamen op deze avond de kernwapens op tafel. Beinema hierover: „Op dit moment ja of nee zeggen is niet verstandig. We moeten de tijd hebben om de juiste beslissin gen tegen elkaar af te wegen om de invloed zo groot mogelijk te houden. Binnen het C.D.A. is er absolute een heid: de kernwapen-spiraal moet worden teruggedrongen". Als per soonlijke mening voegde drs. Beine ma hieraan toe, dat deze wapens naar zijn smaak overbodig en gevaarlijk zijn. Overigens moesten beide kamerle den opboksen tegen hun lijsttrekker Van Agt, die juist deze avond op de televisie was waar dezelfde proble matiek aan de orde kwam. Misschien daarom (ook de koopavond deed er geen goed aan) werd de bijeenkomst matig bezocht. ZIERIKZEE Lekke waterleiding Bij kilometerpaal 3,2 langs de pro vinciale weg Zierikzee-Haamstede, op ongeveer twee kilometer van Zie rikzee, ontstond vrijdagochtend om streeks 06.15 uur een breuk in de hoofdwaterleiding. Een waterzuil van vier meter bezorgde de passeren de automobilisten aardig wat last, temeer daar de wind het water over de provinciale weg blies. Het euvel werd inmiddels verholpen. Yoga-lessen Op maandag 6 en woensdag 8 sep tember wordt er weer begonnen met de yoga-lessen. Plaats van handeling is de Crepelstraat 24 in Zierikzee. Voor verdere informatie kan men bellen 01114-2901. Bezoek M.s. Prins Willem Alexander 'Op woensdag 8 september komt het hospitaalschip m.s. Prins Willem De kosten voor deze dag worden gedekt uit de opbrengst van een zo- mermarkt, die vorige week zaterdag werd gehouden. Er konden spelletjes worden gedaan en van allerlei wor den gekocht. De enveloppentent was na een uur al leeg en de verkoop van eigengemaakte cake, jam, kaas, ad- T Alexander naar Zierikzee. Aan boord zijn bewoners van het Verpleegte huis „De Molenhorn" uit Winscho ten. Aan het Rode Kruis avondpro gramma wordt medewerking ver leend door het koor van de Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Noordwelle en omstreken onder lei ding van mevr. C. Kort-van Meurs uit Renesse, het Rode Kruis van Zie rikzee (aanbieding presentje) en de Muziekvereniging „Con Amore" uit Noordgouwe onder leiding van de di rigent de heer A. Stoutjesdijk. NOORDGOUWE Voorlichting over bijen in Stern-kantine Zaterdagavond 4 september zal de imker john Matthews een avondvul lend programma verzorgen ih de Sternkantine te Noordgouwe. Op het programma staan twee films. De eerste geeft een indruk van welk groot belang de bijenvolken zijn in de fruitteelt alswel bij de teelt van de tuinbouwzaden en b.v. augur ken. De tweede film geeft een uitvoerig overzicht van het leven der bijen. Het verzamelen van nectar en stuif meel, het bouwen van raten enz. De belangstelling op het caravan- park voor het wel en wee van de ho ningbij is ontstaan toen er dit voor jaar spontaan een bijenvolk in een van de houtsingels neerstreek. Paniek De plotselinge aanwezigheid van zo'n 80.000 diertjes veroorzaakte toen een lichte paniek onder de cam- pinggasten. De te hulp geroepen im ker John Matthews heeft dit bijen volk opgehaald. Zijn werkwijze hier bij was zo verrassend, dat bij velen' belangstelling is gewekt voor deze diertjes, hun gedrag en hoe men zich tegenover hen gedragen moet. Gezien het karakter van deze., avond zal deze gratis toegankelijke zijn voor een ieder die interesse heeft in het wel en'Weë van de bijenvolken. vokaat, appelmoes, koekjes en sap pen liep uitstekend. Aan andere kraampjes werden bloemen, zaadjes, stekjes, allerlei rommeltjes en kle ding verkocht. Ponyrijden Een erg leuke attraktie was het po nyrijden, verzorgd door de familie Boot. Deze hadden de handen vol aan al die kleuters, die best een ritje wil den maken. Tot besluit van de zomer- markt werd een film vertoond over aktiviteiten in de school van 1980 af. Het was, vanwege het weer, met recht een zomermarkt, die daardoor extra veel bezoek trok. Prima opbrengst Dat was ook te merken aan de op brengst. Er werd 1.075,- bijeenge zameld, een fors bedrag. Dat gaat dus besteed worden aan de viering van het zilveren jubileum van „Piggel mee". Blijft er geld over, dan wordt daarvan nieuw schoolmateriaal aan geschaft. Het jubileumprogramma begint 's ochtends om half 10, waarbij de oud- leidsters dan een uurtje aanwezig zullen zijn. Voor de kleuters is er dan een bezoek aan het poppentheater Al te Klein in Zierikzee. Na afloop is er een pannekoekenmaaltijd met alle kleuters. BRUINISSE Oudheidskamer langer open De oudheidskamer aan de Ou destraat, zeker een bezoek waard met z'n originele woninginrichting, klederdrachten en voorwerpen uit bv. de meerkrapperiode, is, in tegen stelling tot voorgaande jaren, ook ge durende de maand september geo pend op woensdag- en zaterdagmid dag van 3 tot 5 uur. BRUINISSE Opbrengst kollekte Ten behoeve van de Mbuma- zending werd in de maanden juli en augustus in Bruinisse weer gekollek- teerd door: Margreet Schot, 95,85; Jos de Jonge 61,65; Martin van Dommele (JPzn) 72,40; Martin van Dommele^XJzn) .118,05; Rozie de Jonge 4,9,73. Alle gevers/geefsters en kollektanten worden, hartelijk dankgezegd. De werkzaamheden worden uitge voerd door de fa. Radewalt uit Nieu- werkerk (timmerwerk) en de fa. Van Brussel uit Nieuwe Tonge (glas- en schilderwerk). Opzicht wordt uitge oefend door het Centrum voor Socia le Woningbouw uit De Bilt. Deze woningen, die in 1975 door Thermecon uit Zierikzee werden voorzien van spouwmuurvulling, worden door het isolatiepakket in huur verhoogd van ca. 335,— tot 370,— per maand inkl. glasverzeke ring. De nieuwe kozijnen kosten de bewoners niets, want deze worden uit het onderhoudsfonds en Algeme ne Bedrijfsreserve bekostigd. De fi nanciering (ca. 2 ton) gebeurt met ei gen middelen. Meerjarenplan Het projekt vormt een onderdeel van een meerjarenplan om het gehele woningbezit op een gedegen isolatie niveau te brengen. Begonnen werd in 1980 in de Margrietstraat en in 1981 in de Weststraat, Acacialaan en van Hertsbekestraat. Bij voorbereidende werkzaamheden werd gekonstateerd dat het kozijnhout geen restant- levensduur meer zou hebben van ca. 20 jaar. Aangezien het bestuur van de woningbouwvereniging het niet zin vol achtte in dergelijke kozijnen dub bel glas te plaatsen, werd toen beslo ten om tegelijk de kozijnen in hard hout (merbau) te vervangen. Een duurzame, doch ook kostbare in greep, waarvoor de financiële dek king tot dusverre geen problemen opleverde. Inklusief dit komplex is 58 van het totale woningbestand (exkl. de zorgwoningen) onderhanden geno men. Het is de bedoeling dat in 1983 en 1984 het restant gaat gebeuren, na melijk in beide jaren 18 woningen. Hoewel de aanbreng van isolatie- voorzieningen door een woning bouwvereniging niet verplicht kan worden gesteld, hebben tot nu toe al le bewoners hun volledige medewer king gegeven, waarvoor het bestuur de huurders bijzonder erkentelijk is. GRONINGEN - Alle politieke par tijen vertegenwoordigd in de Gronin ger gemeenteraad, met uitzondering van het G.P.V.hebben een adverten tie geplaatst waarin zij de lezers ont raden om op de Centrumpartij te stemmen. De advertentie verschijnt vandaag (vrijdag) op de voorpagine van „De Groninger Gezinsbode", een in de stad Groningen verschijnend huis-aan-huis blad. Excursies concentreren zich op zeevogels (Ingezonden) SCHOUWEN-DUIVELAND - Nu luidruchtige klubjes zwaluwen op schommelende telegraaf- en elektriciteits draden hun reisafspraakjes maken, nachtegalen en fitis- sen stiekem en stilletjes het land uitvluchten en enkele enthousiaste wulpen gisteren fluitend „nachtbraakten", begint het hart van menig vogelaar te kriebelen. Gewa pend met kijker en regenkleding, elseviers en petersons, liggend achter dijkjes, kruipend door het slik of gewoon op het gemakje peddelend langs 's Heren wegen, zwer ven deze voyeurs rusteloos door het najaar op zoek naar wild en gevogelte. In Bruinisse BRUINISSE - Deze week is begonnen aan de uitvoe ring van groot onderhoud aan 12 woningen in de Dr. de Kockstraat te Bruinisse, eigendom van de Christelijke Woningbouwvereniging „Schouwen en Duiveland", eveneens in Bruinisse. Nagenoeg alle kozijnen en buiten deuren worden in hardhout vervangen. Tevens wordt (zowel aan de boven- als onderzijde) dubbel glas ge plaatst. De deuren krijgen dit ook, met als bijzonderheid in de voordeur gekleurd en bewerkt dubbel glas. Woningen aan de Dr. de Kockstraat te Bruinisse krijgen kozijnen en buiten deuren van hardhout. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3