Israël wijst Amerikaanse voorstellen van de hand deurloo b.u. AGENDA Verbaasd en verbitterd: Mariniers volgende week uit Libanon Snelrecht in Polen Dreigende hongersnood in Indonesië Paus twee keer naar Amerika RPF is tegen dubbele inkomens Prins Claus in ziekenhuis Opbrengst kinderpostzegels vijftien miljoen Loyalist krijgt VN-onderscheiding PvdA steunt CNV-voorstel Vijf Poolse handbalsters blijven achter in het westen Voetbalvandalisme wordt aangepakt WEEKEINDE- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK installatiebedrijf Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 JERUZALEM - Israël heeft de Amerikaanse voorstel len om het vredesproces in het Midden-Oosten nieuw le ven in te blazen vierkant van de hand gewezen. Het ver klaarde dat zij in strijd zijn met letter en geest van de ak koorden van Camp David. Zij zouden een ernstig gevaar voor Israël kunnen scheppen en zouden geen enkele ba sis voor onderhandelingen kunnen vormen. TEL AVIV - De 800 Amerikaanse mariniers die deel uitmaken van de internationale legermacht in Liba non gaan de volgende week weer naar huis, zo heeft de Israëlische tele visie gemeld. Volgens de televisie kunnen de Amerikanen terug omdat de situatie in Libanon is gestabiliseerd. Het te levisiestation beriep zich op een woordvoerder van de Amerikaanse mariniers. Er werd niet precies gezegd wan neer de mariniers teruggaan. Ook over de Italiaanse en Franse kontin- genten werden geen mededelingen gedaan. De internationale legermacht, waaraan drie landen deelnemen, heeft toezicht gehouden op de terug trekking van de Palestijnse en Syri sche troepen uit het door de Israë liërs belegerde West-Beiroet, WARSCHAU - Twee dagen na de herdenking van de tweede verjaar dag van de akkoorden van Gdansk, die gepaard ging met grootscheepse ongeregeldheden, zijn in Polen al honderden mensen middels snel rechtprocedures veroordeeld. De meeste kregen hoge geldstraf fen van 5000 zloty (130 gulden) tot 30.000 zloty (780 gulden). Het gemid delde salaris ligt in Polen rond de 10.000 zloty. Donderdagavond werd bekend dat een aantal van de agressiefste" deelnemers aan de rellen veroor deeld zijn tot vrijheidsstraffen tot anderhalf jaar. Jongeren Radio en televisie brachten nog verscheidene details over het verloop van de gebeurtenissen op 31 septem ber en beklemtoonden steeds Weef dat er zeer veel jongeren aan de straatgevechten hadden deelgeno men. Een hoog percentage van de gearresteerden zou arbeidsschuw zijn en geen werkkring hebben, aldus de officiële media. JAKARTA - De uitbarsting van de vulkaan de Galunggung op West- Java hebben tot nog toe het leven ge kost aan 18 mensen. Zeker 150.000 mensen dreigen verder het slachtof fer te worden van hongersnood, zo stond donderdag in verschillende kranten in Jakarta te lezen. De slachtoffers zijn overleden aan door de vulkaanstof opgelopen kwa len. De hongersnood voor ca. 150.000 omwonenden dreigt doordat talloze rijstvelden in de buurt van de vul kaan met een aslaag zijn bedekt. De Galunggung heeft sinds de eerste in april van dit jaar 30 uitbastingen ge had. De omgeving had daardoor te lijden van stofwolken en neerdalen de as. CASTEL GANDOLFO - Paus Jo hannes Paulus II wil in de komende twee jaar twee keer naar Midden- Amerika. Dit zei de aartsbisschop van Guatemala, kardinaal Mario Ca- sariego, na een partikuliere audiën tie bij de paus in Castel Gandolfo. Volgens de kardinaal wil de paus in 1983 en 1984 in twee etappes de zes Midden-Amerikaanse republieken Costa Rlca, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama be zoeken. Voor volgend jaar is Johannes Pau lus ook uitgenodigd om naar Zim babwe te gaan, verklaarde woensdag de aartsbisschop van Durban in Zuid-Afrika, mgr. Denis Hurley. In een telefonisch Interview met Johannesburg zei de aartsbisschop dat de paus was uitgenodigd door de interterritoriaie konferentie van bis schoppen in Afrika (Imbesa). die bis schoppen uit acht landen in het zuid en van Afrika verenigt. Hurley zei dat de paus was uitgeno digd voor mei, wanneer in Zimbabwe een bijeenkomst van Imbesa wordt gehouden. Volgens de regeringswoordvoerder hadden de ministers op de spoedzit ting van het kabinet er hun verba zing en bitterheid over uitgesproken dat Israël niet voor de rede van presi dent Ronald Reagan was geraad pleegd. De Amerikaanse president had zich uitgesproken voor Palestijnse autonomie op de westelijke Jordaan- oever en in Gaza in verbinding met Jordanië. Er zou echter geen onaf hankelijke Palestijnse mogen ko men. Israël zou zich in ruil voor vre de uit de bezette gebieden moeten te rugtrekken. De eerste stap naar vre de zou onmiddellijke bevriezing van het vestigen van nieuwe Joodse ne derzettingen moeten zijn. Zelfmoord Israël Vice-premier David Levy zei dat het Amerikaanse plan werd verwor pen omdat het zeker zou leiden tot de vorming van een Palestijnse staat. Volgens de plv. minister van buiten landse zaken, Yehoeda Ben Meir, be tekende het plan zelfmoord voor Is raël. In kringen van de socialistische op positie, die zich steeds uitspraken voor een „Jordaanse oplossing" van het Palestijnse vraagstuk, werden de voorstellen echter met belangstelling ontvangen. De Israëlische pers voorspelde een ophanden zijnde storm in de betrek kingen met Israëls belangrijkste bondgenoot. Maar het Witte Huis zei noch ver rast noch teleurgesteld te zijn over de snelle Israëlische verwerping van het vredesinitiatief. Het uitte de hoop dat er een dialoog zal worden voort gezet op basis van het vredes voorstel. Spoedzitting Het uitvoerend komité van de Pa lestijnse bevrijdingsorganisatie PLO zal in spoedzitting bijeenkomen om de verklaring van president Reagan te bestuderen. Daartoe werd beslo ten op een bijeenkomst van dit komi té onder voorzitterschap van PLO- leider Yasser Arafat die i>n-Grieken land is. Toren van Pisa niet schever PISA - De befaamde toren van Pisa wordt niet schever. Het uit de twaalfde eeuw stammende bouwwerk, dat in de jaren zeventig nog jaarlijks één millimeter verzakte, is na 1980 niet verder gaan overhel len. Dit hebben funktionaris- sen van de Italiaanse stad mee gedeeld. De 55 meter hoge toren wijkt op het hoogste punt 5,25 meter van zijn loodlijn af. Deze over helling maakte het de geleerde Galileo Galilei, die eind 16e, begin 17e eeuw leefde, moge lijk vanaf de top zwarte- krachtexperimenten uit te voe ren. De toren begon reeds tij dens de bouw over te hellen door verzakking van de grond. BUNSCHOTEN - „Het verwerven van een dubbel inkomen zal via be lastingheffing moeten worden ont moedigd". Lijsttrekker Leerling van de Reformatorische Politieke Fede ratie RPF zei dit donderdagavond op een verkiezingsbijeenkomst in Bun schoten-Spakenburg. Om te komen tot een betere verde ling van het beschikbare werk over de verschillende huishoudens is het volgens Leerling nodig dat de in komsten van de man en de vrouw bij elkaar opgeteld worden zoals dat tot 1973 toe gebruikelijk was. Dat zal er mede toe leiden, aldus de RPF- lijsttrekker, dat mensen die niet aan de slag kunnen komen met name ook de vele schoolverlaters meer kans op werk krijgen. De RPF wijst het individualise ringsproces bij de inkomenspolitiek en het stelsel van sociale voorzienin gen af. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving, aldus Leerling. DEN HAAG - Prins Claus is don derdag voor een „algemeen onder zoek" enige dagen opgenomen in het Radboudziekenhuis in Nijmegen. De prins voelt zich al enige tijd niet goed, aldus een mededeling van de rijksvoorlichtingsdienst. De prins verwacht maandag zijn verjaardag weer in huiselijke kring te vieren. Het Sowjet-persbureau Tass ver klaarde dat het Amerikaanse plan in wezen niets nieuws bevatte. President Hosni Moebarak van Egypte zal zaterdag met zijn belang rijkste adviseurs de verklaring van Reagan bespreken. Politieke waar nemers zeiden echter dat Egypte's belangrijkste eis een Amerikaanse erkenning van het Palestijnse zelfbe schikkingsrecht in het plan ont breekt. Jordanië bestudeert de voor stellen nog. Londen begroette de voorstellen als een konstruktieve en tot de ver beelding sprekende stap. En de Fran se president, Frangois Mitterrand, zei dat Reagan zich schijnt te oriënte ren in de zin die Parijs eerder reeds definieerde. WASSENAAR - De Kinderpostze- gelaktie heeft vorig jaar ruim 15 mil joen gulden opgebracht. Dat geld is toegekend aan 412 Nederlandse en 112 buitenlandse kinderprojekten. Dat maakte dr. J. M. L. Phaff, vice- voorzitter van de Stichting Neder lands Comité voor Kinderpostzegels, in het dierenpark Wassenaar bekend, bij de presentatie van de nieuwe kin derzegels. Voor de nieuwe serie van vier ze gels, die het thema „Kind en dier" uitbereldt, gaan woensdag 6 oktober 400.000 leerlingen van zo'n 8000 scho len op pad om de bestellingen op te nemen. De aflevering is op 16 novem ber en vanaf die datum zijn de kin derzegels verkrijgbaar in de post kantoren. Daar kunnen bij ver koopstands van plaatselijke comitê's zowel zegels als wenskaarten worden 'gekocht. DEN HAAG - Het CDA-kamerlid Jan Nico Scholten, bekend als een der loyalisten uit de CDA-fraktie, is een VN-onderscheiding toegekend wegens zijn bijzondere bijdrage aan de internationale beweging voor sankties tegen Zuid-Afrika. De onderscheiding wordt hem*,uit gereikt op 5 november in een plenai re bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de V.N. Scholten, die zegt „zeer vereerd" te zijn met de onderscheiding, is mede-organisator van een konferentie van Europese parlementariërs over sankties tegen Zuid-Afrika, die op 26 en 27 novem ber in Den Haag wordt gehouden, de onderscheiding is verder posthuum toegekend aan president Boumediën- ne van Algerije en aan Martin Luther King. DEN HAAG - De Tweede-Kamer- fraktie van de PvdA vindt dat het CNV-voorstel over de prijskompen- satie steun verdient. Het voorstel, prijskompensatie omzetten in meer werk en lastenverlaging, spoort in veel opzichten met het PvdA- program Eerlijk Delen, zo heeft de fraktie donderdag gesteld in een eerste reaktie. Ondanks enige onduidelijkheden in de bedoelingen van het CNV zien de socialisten een solide basis in het voorstel om te komen tot een meerja rig sociaal akkoord, waarin de be heersing van arbeidskosten, opvoe ring van innvesteringen en herverde ling van werk hand -in hand gaan. „De CNV-voorstellen staan haaks op de bevriezingsbesluiten van het tussenkabinet Van Agt/Terlouw. Als CDA en D'66 instemming betuigen met de CNV-voorstellen is er een kar dinale vraag te beantwoorden: Is het tussenkabinet bereid zijn bevrie- zingsbesluit terug te nemen", aldus de PvdA-fraktie. Tietjerksteradeel tweetalig BERGUM - De gemeente Tiet jerksteradeel met als hoofdplaats Bergum zal de komende vijfjaar offi cieel de Friese taal naast het Neder lands gebruiken. De raad van deze grote Friese plattelandsgemeente heeft dit donderdag besloten. Uitgangspunt voor de gemeente is, dat de burger wordt gevolgd in de taal die hij gebruikt. Maar ook zal de gemeente zelf aktief het Fries gebrui ken in officiële stukken naar de bur gers toe. Is een burger persoonlijk be langhebbend, dan kan hij een verta ling krijgen. Veel hangt ook nog af van de ambtenaren uan Tietjerkste radeel. Zij achten de tweetaligheid een verzwaring van hun taak. De ambtenaren die echter het Fries niet aktief beheersen kunnen kursus- sen volgen. Ook zal een speciale Frie se ambtenaar worden benoemd voor de begeleiding. Provincie en rijk zullen voor dit Friese projekt gevraagd worden gel delijke steun te verlenen. „Het gaat om een nieuw beleid dat ook buiten de grenzen van Tietjerksteradeel zijn waarde heeft en andere overheden kunnen meeprofiteren van de resul tatenaldus het kollege van b. en w. PEKING - Twee Chinese vrouwen hebben zich onlangs in de Noordchi- nese stad Shenyang het leven beno men nadat zij door hun mannen wa ren mishandeld omdat zij meisjes ter wereld hadden gebracht. Dit heeft het Chinese blad „Jeugd Nieuws" ge meld. Volgens het blad stijgt het aan tal van dergelijke incidenten in She nyang. De plaatselijke vrouwenfede ratie maakte melding van 20 geval len dit jaar, tegen een of twee in de eerste helft van het vorig jaar. SITTARD - In verband met de situ atie in hun land zijn donderdagmor gen vijf handbalsters van de kampi- oensploeg van Polen, AKS Chorzow, niet met bun ploeggenoten terugge gaan naar hun vaderland. Zij ontbra ken bij het vertrek van de bus in Sit- tard, waar zij een week lang te gast waren bij de leden van de dames- handbalploeg Sittardia DVO. Volgens mevr. Dijkstra van het bestuur van Sittardia, zijn de achter gebleven speelsters, onder wie de beste handbalster van Polen Barbara Krefft, ondergedoken in West- Duitsland. Tijdens het voorbije weekeinde waren al twee speelsters van de zestien verdwenen en donderdag morgen ontbraken er opnieuw drie op het appel. In totaal dus vijf. Het hele gezelschap bestond uit 22 perso nen, zestien dames en zes heren. Sittardia onderhoudt al enkele ja ren vriendschappelijke relaties met AKS Chorzow. Sittardia was in juli van dit jaar in Polen bij de dames van AKS Chorzow en die waren thans op tegenbezoek. DEN HAAG - In kader van het werkgelegenheidsplan kwartaire sektor 1982 heeft minister Hans de Boer van c.r.m. de KNVB een be leidsmedewerker bureau veiligheid voetbalbezoek toegewezen. De mede werker krijgt tot taak op basis van verzamelde gegevens en ervaringen op het gebied van voetbalvandalisme beleidsaanbevelingen te doen. Voor ts dient hij overleg te voeren met de ministeries van binnenlandse zaken, justitie en c.r.m. en eisen te formale- ren waaraan alle akkomodaties in het betaalde voetbal precies moeten voldoen op het punt van orde en vei ligheid. .WASHINGTON - De Verenigde Staten hebben op het proefterrein in Nevada hun twaalfde ondergrondse kernproef van dit jaar genomen. Het ministerie van energie deelde mee dat de ontploffing een kracht had van 20 kiloton. MOSKOU - De Sowjet-Uniezal An gola helpen bij het bouwen van een reusachtige waterkrachtcentrale in de rivier De Cuanza, zo heeft het offi ciële Russische persbureau Tass mee gedeeld. Een desbetreffende overeen komst is in Moskou ondertekend. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Dorpshuis: kaartavond, 20.00 uur. Oosterland „Oosterhof". Bejaardensoos. 14,00 tot 17.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Klaverjas sen. 20.00 uur. Zaterdag 4 en zondag 5 september Dokter J. B. Visser, Poststraat 32, Zierikzee, tel. (01110) 3965 neemt waar voor dokter Bont- kes, dokter Van Geer en dok ter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Westhoek/Brouwershaven Dokter J. Ph. P. Stenger, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861. Burgh Dokter Van Beek-Verbeek, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861. Renesse Dokter J. L. Flach, Jan van Renesse- weg 6, Renesse. Tel. (01116) 1280. Brouwershaven Dokter L. A. M. Bruel, „De Waag", Markt Brouwershaven, tel. (01119) 1280. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter M. M. van den Berg, weth. v. Klinkenstraat 10, Nieuwer- kerk, tel. (01114) 1810, neemt waar voor dokter Buitendijk en dokter Speelman Tandarts A. Broere, Meekrapstraat 7, Brouwershaven,tel. 01119-1588 neemt waar voor geheel Schou wen-Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondagmid dag van 17.00-17.30 uur. Zuster Poley, tijd. adres Vloedstr. 1, Kerkwerve. Tel. (01110) 2309, neemt waar voor Zierikzee. Zuster L. Giljam, Stelbergstraat 15, Bruinisse. Tel. (01113) 1652, neemt waar voor Bruinisse en Duiveland. Zuster C. v. d. Haven, Haamstede, Bernardstraat 2, tel. (01115) 1423, neemt waar voor geheel Schouwen. Dierenarts S. Bergsma, Zierikzee tel. (01110) 2180 heeft dienst voor Schouwen-Duiveland. Apotheek C, C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100) 14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. Eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Wetswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Vrijdag 3 september Zierikzee „Huis van Nassau". Ledenvergade ring vogelvereniging „Zang en Kleur". 20.00 uur. Hervormd Verenigingsgebouw. Klubavond. 19.30 uur. Klubhuis „De Lichtboei", Post straat. Filmvertoning „De Mangel". 19.30 uur. Bioscoop de Concertzaal. Bobby Deerfield. 20.00 uur. Burghsluis Excursie Prov. Staten Neeltje Jans. 14.30 uur. Brouwershaven St. Nicolaaskerk, concert Brassband Apollo en Smalstad- en dameskoor, 20.00 uur. Bruinisse Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Af scheidsreceptie PTT-er J. M. de Bil, 19.00 - 21.00 uur. Zaterdag 4 september Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Caligula en Messalina. 20.00 uur. Noordgouwe Stern-kantine. Films en lezing over bijen. 20.00 uur. Drcischor Mobiele tent (Ring). Tentconcert „Veere's Genoegen". 16.00 uur; (rondgang door het dorp begint om 15.30 uur). Wilhelminadorp Wilhelminapolder. Zeeuws Ploeg- kampioenschap. 12.30 uur. Zondag 5 september Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Caligula en Messalina. 20.00 uur. Advertentie weekend servicedienst tel. (01110)6255 Maandag 6 september Zierikzee Pannekoekenhuis, Appelmarkt 6. Open avond Schaakvereniging Zie rikzee. Aanvang junioren 19.00 uur, senioren 19.45 uur. Chr. Ger. Kerk. Verkiezingsbijeen komst R.P.F. met drs. A. Wagenaar, lid van de Tweede Kamer. 20.00 uur. Middelburg Provinciehuis. Vergadering Staten- kommissie Economische Zaken. 16.00 uur. Dinsdag 7 september Zierikzee Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „De Lofstem", dirigent Jaap Schouls. 20.00 uur. 's Landskamer. Algemene vergade ring Waterschap Schouwen-Duive land. 14.00 uur. Stadhuis. Gemeenteraadsvergade ring. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Ger. Kerk. Vrouwenraad. 20.00 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raad Middenschou- wen. 19.30 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Raadsvergadering. 20.00 uur. Woensdag 8 september Zierikzee Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „Sjaloom", dirigent Art de Jonge. 20.00 uur. „Huis van Nassau". Lezing Platte landsvrouwen afdeling Schouwen. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Rusthuis Duinoord. Bejaardensoos. 14.30 uur. Vrijdag 10 september Zierikzee Mondragon. Jubileumviering A. Bo- gaert (Zeelandia). 19.30 uur. Zaterdag 11 september Bruinisse Muziektent, sluitingsconcert „Nu met Hope" en „Oefening en Uitspan ning", 19.30 uur. Muziektent, lampionnenoptocht, 20.30 uur. Maandag 13 september Zierikzee Pannekoekhuis, Appelmarkt 6. Le denvergadering Schaakvereniging Zierikzee. Aanvang 19.30 uur. Dinsdag 14 september Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Donderdag 16 september Kerkwerve N.H. Kerk. Algemene ledenvergade ring t.t.v. Kerkwerve. 20.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: zaterdag 4 septem ber weer geopend (20.00 - 01.00 uur). Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 uur. (01110)6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2