Middenschouwen verhoogt bijdrage aan Onderdak met 6 inplaats van 25 procent Kermis in Zierikzee RSG ,,Music-Inn": een avond informeel met muziek bezig zijn DE ZIERIKZEESCHE COURANT Raadsvergadering Vrijdag 17 septeinber Jtlatniss* VA> PÊ Bitr ZIERI ESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 3 september 1982 139ste jaargang Nr. 23176 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Voorzitter Van Gastel over Onderdak MIDDENSCHOUWEN - De Stichting Sportcentrum Schouwen-Duiveland (sporthal en zwembad Onderdak) vraagt de gemeenten voor 1983 een subsidiebijdrage van 5,96 per inwoner. B. en w. van Middenschouwen had den berekend dat dit voor de gemeente neerkomt op een verhoging van 25 procent. Het college is echter van me ning dat een verhoging van 6 procent 4,77 6 procent 5,06 per inwoner) het maximaal toelaatbare is. Dat standpunt werd dinsdagavond tijdens de raadsvergade ring door de raad onderschreven. De voorzitter lichtte toe, dat het hier gaat om een vrijwillige bijdrage door de gemeenten. De heer L. C. Hart (V.V.D.) vond het een bijzonder trieste zaak, dat een verhoging van 25 gevraagd wordt. De gemeenten hebben 10 jaar lang bijgedragen aan de stichting. Spreker vroeg zich af wat er zal gaan gebeuren wanneer de gemeenten niet in voldoende mate bijdragen. Alle gemeenten zijn volgens hem gebaat met het sportcentrum. Hij vond het jammer, dat er al gemeenten waren, die het min of meer lieten afweten. Een verhoging van de kosten met 25 is volgens spreker te wijten aan de sterk gestegen energiekosten. Niet juist De heer W. G. Renden (P.v.d.A.) verklaarde zich wel gedeeltelijk te kannen aansluiten bij het betoog van de heer Hart. De gemeenten Bruinis- se en Duiveland (met een eigen zwembad) dragen minder bij. De ge meente Westerschouwen zal zich mis schien ook wel gaan bezinnen. Het is volgens hem niet juist, dat de ge meenten. die geen eigen voorzienin gen hebben hogere kosten moeten bijdragen. Een verhoging van de bij drage met 25 vond hij te veel. De voorzitter zei, dat de gemeente inderdaad jaarlijks in de pas gelopen heeft. De verhoging van de bijdrage is nog nooit zo groot geweest als nu. Een aantal gemeenten draagt al min der bij. De gemeenten in de regio zullen zich verder over de zaak moeten gaan bezinnen. De kosten van het school zwemmen bedragen al een fors be drag per leerling. Door het ministe rie van onderwijs en wetenschappen wordt hiervoor geen vergoeding meer verleend. Naast de kosten van het schoolzwemmen drukken de ver voerskosten naar het zwembad zwaar op de buitengemeenten. De heer Hart konstateerde, dat in het begin alle gemeenten enthousiast waren over de totstandkoming van het sportcentrum. Het is nodig over leg te plegen hoe het verder moet, an ders kan de zaak moeilijk overeind gehouden worden. De voorzitter on derschreef het voeren van overleg. De raad besloot ten slotte conform het voorstel van burgemeester en wethouders tot verhoging van de bij drage voor 1983 met 6 B. en w. hadden een voorstel ge daan tot herziening van de vergoe dingen voor het gebruik van gym nastieklokalen en verenigingsge bouwen in de gemeente. Huur verenigingsgebouw De heer A. B. Koster (C.D.A.) wees er op, dat een tarief van 55,— per middag of avond voor familiebijeen komsten en klubfeesten voor alle verenigingsgebouwen geldt. Het ene verenigingsgebouw is echter geriefe lijker dan het andere. Hij vroeg zich af of hiermee rekening gehouden kon worden bij de tarieven. De heer Renden wenste schrapping van het tarief van 25,— voor ge bruik van het toneel. Hij vond, dat het gebruik hiervan in het tarief voor de zaalhuur inbegrepen moest zijn. De voorzitter gaf toe, dat alle ver enigingsgebouwen in de gemeente niet gelijkwaardig zijn. De kosten van verlichting en verwarming zijn voor een groot deel bepalend. Daar om willen burgemeester en wethou ders aan hun voorstel vasthouden, ook aan een afzonderlijk tarief voor gebruik van het toneel. De raad besloot tot vaststelling van de tarieven conform het voorstel van b. en w. De heer Renden ver kreeg aantekening, dat hij tegen een afzonderlijk tarief van 25,— voor het gebruik van het toneel was. Vent verordening; De raad besloot in verband met het totstandkomen van de Vent- en Standplaatsenverordening aan iede re standplaatshouder die gemeente grond gebruik (aan zijn openbare bestemming onttrekt) een vergoe ding van 10,— per week of 500,— per jaar in rekening te brengen. Het voorstel van burgemeester en wethouders tot het verstrekken van een renteloze lening van 18.500,— aan de VVV Scharendijke en omstre ken voor verbouw van het kantoor aan de Elkerzeeseweg ontmoette veel waardering in de raad. De heer Hart vond het een „heel goede zaak". Zonder hoofdelijke stemming werd dan ook besloten tot het verstrekken van de renteloze le ning. Hinderwetvergunningen In verband met de diskussie in de vorige raadsvergadering en de reak- ties van landbouwers hadden burge meester en wethouders toegezegd het berekenen van de verhoogde leges voor Hinderwetvergunningen nader te bezien. De voorzitter zei, dat b. en w. in middels ingezien hebben, dat een af wijking m.b.t. de legesheffing in Middenschouwen niet te verkopen is. Een en ander betekent wel een ver mindering van inkomsten van 21.000,—. Dit is geen prettige zaak. Niettemin meent het kollege, dat de afwijking moet worden recht getrokken. Voorgesteld werd daar om aan het besluit tot verhoging van' de leges alsnog een overgangsbepa ling toe te voegen, dat voor aanvra gen van Hinderwetvergunningen, in gediend voor het inwerkingtreden van de wijzigingsverordening, de ou de bedragen blijven gelden. Hiervoor is eveneens koninklijke goedkeuring nodig, aldus een toevoeging van de voorzitter. De heer Koster zei verheugd te zijn over indiening van dit voorstel. De ZIERIKZEE - 't Is traditie, na de eerste donderdag in september is het ker mis in Zierikzee. Het havenpark tot voor kort nog overspoeld door toeristen, wordt dan weer van de eigen inwoners, voornamelijk de jongelui, die van za terdagochtend 11 uur af de attrakties kunnen bezoeken. Zoals gebruikelijk is de kermis zondag gesloten, maar dan gaat het vermaak nog door tot en met volgen de week donderdag. Traditioneel zijn er botsauto's, golfbaan, rupsbaan, een schiettent en behendigheidsspe len. Voor de kleintjes is gezorgd met een draaimolen, mini-cars, bussen- gooien en touwtrekken. De poffertjestent staat er ook weer, evenals oliebollen, suikerspin nen, suikerwerk en nougat over de toonbank gaan. Donderdagavond reeds werd er druk gewerkt aan de opbouw van de kermis. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) overige raadsleden betuigden even eens hun instemming. Te laat De heer Renden merkte nog op, dat de raadsleden volgens hem te laat in kennis gesteld waren over een brief van het Landbouwschap. Hij had al eerder verzocht brieven die voor de raad van belang waren te vermenig vuldigen en deze ter besparing van portokosten ter sekretarie in afzon derlijke postbakjes voor de raadsle- Vervolg pag. 4 ZIERIKZEE - De leerlingen van de R.S.G. „Prof Zee man" en ander bij de school betrokkenen, die een muziekinstrument bespelen, gaan - als op de opzet lukt -vrijdag 17 september een fijne muzikale workshop avond beleven. ZIERIKZEE - Stemming maken voor de verkiezingen in de aula van de R.S.G. Prof. Zeeman, waar zoals overal vervolgscholen in den lande een voorproefje werd gehou den op de officiële verkiezingen van volgende week woensdag. Als het aan de leerlingen van de RSG ligt ziet het er voor de V.V.D meer dan uitstekend uit, want die partij ver gaarde maar liefst 73 kamerzetels De P.v.d.A. volgde met 27. D'66 kreeg er 18, C.D.A. en P.S.P. heide 11. P P R- 6, C.P.N. en DS'70 ieder 2 zetels De verkiezing werd gehouden onder auspiciën van Kee- sing, uitgeverij van schoolbladen, waarvan Blikopener en Reflector op de RSG worden gelezen. Er werd gestemd in drie groepen: 15-jarigen 16- en 17-jarigen en leerlingen van 18 jaar, van wie 75 procent meedeed (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het is de bedoeling, dat op die avond in de aula van de school op in formele wijze wordt gemusiceerd. ,,Het gaat dan in de eerste plaats om de lol van het muziekmaken zelf", zegt muziekdocente Riet van den Dungen. Geen schoolconcert Er is dus geen sprake van een schoolconcert met afgepaste optre dens ten behoeve van een dankbaar luisterend publiek. Met muziek bezig zijn is het motto van de avond. De kerngroep van de Koninklijke Har monie „Kunst en Eer" zal het geheel die avond ondersteunen en zal verder in twee aparte optredens te beluiste ren zijn. Bedoeld als rustpauze voor de tal rijke musici, die men bijeen hoopt tc krijgen is verder een kort optreden van het gitaarduo Dik de Koning en Leon Leijdekkers. Verder een optreden van ongeveer tien minuten van het Zeeuws Accor deon Sextet van de Muziekschool on der leiding van Ger Blom. Het programma biedt stukken voor alle muziekinstrumenten teza men, maar ook voor de partijen apart. Ook zal er met alle aanwezi gen worden gezongen. Op het pro gramma staat onder meer de Fire work suite van Handel. Herhalen Deze „Music-Inn" begint 's avonds, om half acht. Als het een sukses wordt, is Riet van den Dungen vast van plan dit evenement dit school jaar nog enkele keren te herhalen. De avond zal worden besloten met een optreden van een Dixieland- groep, bestaande uit oud-leerlingen en scholieren, die thans voor hun mu- ziekexamen staan. De leden van de groep zijn af komstig uit Duiveland en Bruinisse. De leiding is in handen van Kees van der Maas, thans eerste jaars Conser vatorium te Rotterdam voor school muziek. De Dixielandgroep is inmiddels stevig aan het repeteren voor dit op treden. Voor de andere executanten komt het, zoals gezegd, niet zo nauw, het informeel bezig zijn met muziek staat voorop. Hoewel Riet van den Dungen met de muziekleerlingen van HAVO 4 en 5 voorafgaand wel de ver schillende partijen zal doornemen. Advertentie »-] Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten Dit nummer bestaat uit 14 pagina's. den te deponeren. Wanneer geen stukken meer per post verzonden worden, zijn de raadsleden wel ge dwongen regelmatig naar het ge meentehuis te komen. Bezwaarlijk De heer Van den Bosse vond deze manier van informatieverstrekking aan de raadsleden wel bezwaarlijk. De voorzitter wees erop, dat instel- TUNIS - Libanon heeft erin toe gestemd de Arabische topkonferen- tie die volgende week in de Marok kaanse stad Fez wordt gehouden bij te wonen, zo heeft het Tunische pers bureau uit Beiroet gemeld onder aan haling van een Libanees regerings- kommunique. SYDNEY - Australië, een van de grootste voedselproducenten van de wereld, wordt getroffen door uitzon derlijke droogte, die rampzalige ge volgen dreigt te krijgen voor de land bouw van het kleinste werelddeel. Boeren zeggen dat alleen zware, aan houdende regenbuien gedurende de komende twee tot vier weken de op het veld staande gewassen nog kun nen redden. Goede manieren bestaan uit kleine opofferingen. Emerson Verwachting tot zaterdagavond: Iets warmer Perioden met zon, vooral in de zuide lijke provincies en vrijwel overal droog. Minimumtemperatuur van 14 graden aan zee tot 8 graden plaatse lijk in het binnenland. Middagtem- peratuur van 18 graden aan zee tot 23 graden in Noord-Brabant en Lim burg. Zuidwestelijke wind, in het binnenland matig, aan de kust krach tig, maar in de namiddag of avond mogelijk toenemend tot hard. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 7 sept.: Zondag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 14 gr. Middagtemp.: 19 gr. Windkracht: zuidwest 4 Maandag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkr.: n. 5 Dinsdag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 10 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkracht: n.west 5 ZON- EN MAANSTANDEN 4 sept. Zon op 6.55, onder 20.21 Maan op 21.13, onder 7.34 5 sept. Zon op 6.57, onder 20.19 Maan op 21.32, onder 8.47 6 sept. Zon op 6.59, onder 20.17 Maan op 21.51, onder 10.02 Laatste kwartier: 10 sept. (19.19) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 4 sept. 5.10 16.26 10.25 22.50 5 sept. 5.50 17.05 10.59 23.28 6 sept. 6.23 17.45 11.30 00.06 Springtij: 13 september HET WEEROVERZICHT DE BILT, 3-9. Het K.N.M.I. deelt mede: Zaterdag wordt met een zuid westelijke stroming lucht aange voerd waarin de temperatuur in de middag kan oplopen tot ongeveer 19 graden aan zee en tot iets boven de 20 graden in het binnenland. De zuid westelijke wind neemt aan de kust toe tot krachtig of hard, maar zal landinwaarts wat minder sterk zijn. In de hogere luchtlagen staat een krachtige westelijke stroming. Daar in trekken frontsystemen mee van een depressie dia via Schotland en de Noordzee naar Zuid-Scandinavië koerst. Wolkenschermen van deze frontsystemen zullen zaterdag ook tot over ons land doordringen, maar nog geen regen brengen. Het weer zal daardoor wel een iets minder zonnig karakter hebben dan de afgelopen dagen het geval was

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1