PROJECT BASISONDERWIJS KAN WORDEN VOORTG/ËZET L, (*\ü- AFSCHEID CDA-ER L. DEN BOER UIT RAAD MIDDENSCHOUWEN PAAUWE PAAUWE B.V. Jliotnisst C. Bom: Geruchten over stilleggen bouw sporthal berusten op fantasieën" 4 DE ZIERIKZEESCHE COURANT Raadsvergadering Brouwershaven Na 10 jaar ZIERIKZE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar i 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) t 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 2 september 1982 139ste jaargang Nr. 23175 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Afscheid bij Plantsoenendienst Er wordt thans driftig geheid in Noordgouwe, een lawaaierige aangelegen heid, maar geen probleem voor de Noordgouwenaars voor wie de woning bouw eindelijk op gang is gekomen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BONN - Het Westduitse kabinet heeft woensdag besloten het in sur seance van betaling verkerende con cern AEG-Telefunken kredietgaran ties te geven tot een bedrag van 1,1 miljard mark. Daarmee is de finan ciële basis voor de sanering van AEG rond. DUBLIN - Drie gevangenen, leden van het Ierse Republikeinse leger, zijn in Limerick in hongerstaking'ge gaan uit protest tegen de omstandig heden in hun gevangenis. Volgens re publikeinse bronnen zullen er elke week drie hongerstakers bijkomen zolang niet is voldaan aan de eisen vande IRA-gevangenen, die de duur dat zij bij elkaar mogen zijn verlengd willen zien. Ook de rekreatievoorzie- ningen moeten beter worden. Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Een wijziging in de gemeenschap pelijke regeling inzake subsidiëring van de Stichting Regionaal Pedago gisch Centrum Zeeland, waardoor het RPCZ geen alleenrecht meer heeft betreffende de schoolbegelei ding, ontlokte P.v.d.A.-er C. J. de Munnik de vraag, of het Centrum nu was uitgerangeerd. Mevrouw Lo- schacoff sprak dit met klem tegen. Zij prees de buitengewoon goede sa menwerking met het Centrum. Alle scholen in de gemeente blijven ervan gebruik maken, door de veranderde regeling zelfs iets goedkoper (van 22.356,—naar 21.830,—). In de hui dige regeling werd namelijk de bij drage per inwoner berekend, voor taan gebeurt dat per leerling. Benoemingen Tot vakleerkracht aan de openbare lagere school te Brouwershaven en die te Zonnemaire werd benoemd mej. M. van Vossen te Zonnemaire en voor dezelfde funktie aan de openba re lagere scholen in Dreischor en Noordgouwe werd benoemd mej. D. J. Geluk te Noordgouwe. Beide funk- ties werden tevoren vervuld door mevrouw T. Meijer, die per 1 au gustus eervol ontslag werd verleend. De splitsing is aangebracht om bei de nieuwe leerkrachten de gelegen heid te geven ervaring op te doen, zo deelde mevrouw Loschacoff mee, hetgeen bij latere sollicitaties voor deel kan brengen. Beide onderwijze ressen werken al op de scholen in het kader van projckten. „Onze bijdrage aan deeltijdarbeid", voegde de wet houder er nog aan toe. De benoemingen zijn reeds in tijde lijke dienst geschied, omdat door de korte voorbereidingstijd en vakan tieperiode de kommissie van onder wijs niet kon worden gehoord. Daar had V.V.D.-er J. K. Goemans toch be- Woningbouw Noordgouwe Als toegevoegd agendapunt kwam de verkoop van percelen grond te Noordgouwe aan de woningbouw vereniging „Beter Wonen" aan de or de. Alle raadsleden toonden zich-ver heugd over het feit, dat de bouw van vijftien huurwoningen nu definitief is begonnen. De grond werd verkocht voor 23.124,20 (een perceel van 309 m2) en voor 150.195,04 voor 2007 m2 63,42 per m2). Deze beslis sing kon worden genomen, omdat het Rijk recent liet weten geldelijke steun te verstrekken. Vooralsnog voor 5 van de 15 woningen, een jaar later het overige deel. Omdat deze bijdrage synchroon loopt met de bouw zijn er geen problemen met de realisatie. De huurwoningen worden gebouwd door aannemingsbedrijf Prince te Haamstede. Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten BURGH-HAAMSTEDE - Tijdens de rondvraag van de Kommissie-vergade ring voor Sport-, Jeugd- en Kulturele Zaken kwam de heer D. E. Mooy met de konstatering, dat er momenteel bijzonder veel verwarrende verhalen de ron de doen aangaande de bouw van de nieuwe sporthal Krayestein in Burgh- Haamstede. „Het is aardig, dat u het konstateert", antwoordde kommissie voorzitter wethouder J. C. de Feiter, „maar dat is geen zaak voor de gemeen te. Dit betreft uitsluitend de firma Bom en aannemer Pellikaan uit Tilburg. Wij hebben alleen gezorgd voor de vergunning, maar dan houdt het ook wel op". „Afgaand op de geruchten ben ik vanmiddag mijn licht op gaan steken op de bouwplaats", vertelde Mooy, „en inderdaad was de aktiviteit mi nimaal. Er liepen een paar mensen met een schop en een kruiwagen, maar dan hield het ook wel op. Op mijn vraag, wanneer ze verwachtten, dat ik hier kon komen tennissen, moesten ze enkel eens lekker lachen". „Ik snap niet waar de geruchten vandaan komen en waar ze op geba seerd worden", liet de heer C. Bom, een van de drie initiatiefnemers we ten. We zijn kontinu volop bezig ge weest, maar er zijn nu wat strubbe lingen in het afleveren van de mate rialen. Er is wat vertraging in ont staan, maar voor de rest gaat het uit stekend. Omdat ook de uitvoerder met vakantie is geweest, oogde het opvallend rustig op de bouwplaats en gaan mensen direkt konklusies trekken, maar er is echt niets aan de hand". In soortgelijke bewoordingen liet ook de heer J. Gijselhart van de firina Pellikaan zich uit. „Pure on zin", stelde hij, ,,ln principe gaat alles volgens plan". DEN HAAG - Er komt snel finan cieringshulp voor glastuinders die gaan investeren in energiebesparing. BROUWERSHAVEN - De scholen in Brouwershaven en Zonnemaire, die alle deelnemen aan het Ontwikke lingsproject Basisonderwijs voor kleine scholen, kunnen daarmee doorgaan. Met onverwachte voortvarendheid antwoordde de minister van onderwijs op de aanvraag, hetgeen betekent dat dit schooljaar een nieuw projekt in dit kader kan worden opgezet. Op 1 oktober, zo beloofde de minister, zal de definitieve toestemming officieel worden ontvangen. Deze mededelingen deed wethouder van onderwijs mevrouw S. C. J. B. Loschacoff-de Kanter maandagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering Brouwershaven. Zij had bij de inspectrice nog geïnformeerd in hoeverre dit konsekwenties heeft voor de formatieplaatsen, maar daarover kon deze nog geen mededelingen doen. hoorlijk moeite mee, hoewel hij zijn tevredenheid uitte over de juist ge volgde procedure bij de benoeming van mej. E. A. van Dienst uit Brou wershaven tot kleuterleidster (voor een jaar in tijdelijke dienst) aan de openbare kleuterschool te Dreischor. Zij was daar al enige tijd werkzaam als vervangster van mevrouw J. W. van der Linde-van Nieuwenhuijzen, die eervol ontslag werd verleend. V entverordening Ook in Brouwershaven is voortaan een vent- en standplaatsenverorde ning van kracht, nu de raad daaraan fiat gaf. Aanvragen konden tot op he den slechts afgewezen worden op grond van de Algemene Politieveror dening, maar nu kan de gemeente er over oordelen en zodoende het win kelbestand in Brouwershaven be scherming bieden. De IJsvereniging Schuddebeurs kreeg een subsidie van 1400,— voor het plaatsen van een hieterkast voor de verlichting van de ijsbaan aan de Donkereweg. Aan mevrouw J. E. van der Cingel- Harmsen werden twee perceeltjes grond verkocht, liggend aan haar wo ning in de Pauwstraat te Noordgou we. Samen meten zij 96 m2, de ver koopprijs was 2400,— in totaal. NOORDGOUWE - Op een maquette van Noordgouwe, die in de lagere school staat opgesteld, staan de vijftien wonin gen die thans worden gebouwd, reeds aangegeven. Het is duidelijk te zien, hoe de huizen een speels accent is toebe deeld door de voorgevels te laten verspringen. Tijdens de radsvergadering vroeg de heer C. J. de Munnik of er aan Dokter Van Eldikstraat" kon worden gedacht, wanneer er een nieuwe straatnaam nodig is, om zo de vroegere ge waardeerde overledenarts te eren. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Verwachting tot vrijdagavond: Droog Zonnige perioden, maar ook wolken velden, en droog; minimumtempera tuur omstreeks 10 graden; middag- temperatuur ongeveer 19 graden; ma tige, naar zuidwest draaiende wind, windkracht 3. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 6 sept. Zaterdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 21 gr. Windkracht: zuid 3 Zondag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 407c. Min.temp.: 14 gr. Middagtemp.: 21 gr. Windkracht: zuidwest 4 Maandag: Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 14 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: west 5 ZON- EN MAANSTANDEN 3 sept. Zon op 6.54, onder 20.24 Maan op 20.54, onder 6.21 Volle Maan: 3 september (14.28) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laafewater 3 sept. 4.24 15.49 9.47 22.12 Springtij: 5 september HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 2-9. Het K.N.M.I. deelt mede: De komende dagen zal het weer een aanmerkelijke verbetering ondergaan. Tot en met zondag moet gerekend worden op droog weer met zonnige perioden. De temperatuur loopt hierbij op tot waarden rond de 21 graden. Wij hebben deze weersverbetering te danken aan een hoged ruk gebied ten zuidwesten van Ierland dat zijn invloed naar Europa uitbreidt. Ook Frankrijk, Duitsland en de Alpen landen profiteren van deze weersver betering, terwijl de regen beperkt zal blijven tot Schotland en Scandina vië. In het Middellandsezeegebied zorgt een depressie boven Corsica voor re gen aan de Italiaanse Rivièra. MIDDENSCHOUWEN - Aan het slot van de raadsver gadering Middenschouwen zegde burgemeester W. den Boer de raadsleden dank voor de wijze, waarop zij in de ze periode hun werkzaamheden hebben vervuld. Het was dinsdagavond de laatste raadsvergadering in de hui dige samenstelling. De heer L. den Boer van het C.D.A., die tien jaar raadslid is geweest, keert niet meer terug. Tot hem richtte de burgemeester enkele woorden ten af scheid. De heer Den Boer was van 2 sep tember 1958 tot 1 januari 1962 raadslid van de voormalige gemeen te Kerkwerve en van 3 september 1974 tot nu toe van de gemeente Mid denschouwen. Kerkwerve De voorzitter kon zich niet aan de indruk onttrekken, dat betrokkene in feite altijd een beetje raadslid van Kerkwerve gebleven was. Toch heeft hij zich steeds opengesteld voor de belangen van de gehele gemeente Middenschouwen. De voorzitter wenste de heer Den Boer samen met zijn echtgenote een goede gezondheid toe en sprak de hoop uit, dat hij de verdere gang van zaken in de ge meente met belangstelling zal blij ven volgen. Als waardering voor het feit, dat mevrouw Den Boer haar echtgenoot nog al eens heeft moeten missen door het vervullen van het raadslidmaatschap, overhandigde hij haar (op de publieke tribune) een bloemenattentie. Aan de heer Den Boer werd het boekwerk „Gekwelde Grond" overhandigd. Eigen mening De heer W. G. Renden richtte zich eveneens met een korte toespraak tot de heer Den Boer. De periode van sa menwerking met hem wat betrekke lijk kort. Hij had de heer Den Boer leren kennen als iemand met een ei gen mening, soms tegen de opvatting van de eigen fraktie in. Spreker hoopte, dat zij elkaar niet uit het oog zouden verliezen en dat hij de heer Den Boer nog vaak van de publieke tribune de gemeentezaken zou zien volgen. De heer Den Boer zegde de voorzit ter en de leden van de raad hartelijk dank voor de samenwerking. Ook werd dank gebracht aan de gemeen- tesekretaris en de overige medewer kers, Hij wenste allen het allerbeste en Gods zegen toe. CDA-raadslid L. den Boer.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1