HET GELUK KOMT MET DE JAREN Viermaal afscheid in Brouwershaven s* ZEEUWSE EXPOSANTEN IN GALERIE BORSBOOM Drs. A. Wagenaar luistert naar problemen van Zevibel en CBTB Protest tegen heffingen invoer Tapioca Investeringspremie voor veeboeren Instituut voor ondersteuning koorzang Wat biedt de BEELDBUIS? Verkiezingsbijeenkomst R.P.F. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 31 augustus 1982 Nr. 23174 5 (Vervolg van pagina 1) een politieke funktie", aldus de bur gemeester, ,,en zoals dat vaak gaat in de politiek kent men vreugde en te leurstelling, hetgeen meestal in houdt dat men wel of niet gekozen wordt." Niettemin bracht hij ook veel dank over aan de heer Van Sluis voor zijn verrichte werk. Dubbele ervaring De heer C. J. de Munnik, fraktie- voorzitter van de P.v.d.A., om schreef de omvangrijke hoeveelheid werk en tijd die een raadslid aan zijn vaak moeilijke taak moet besteden en de inzet die daarbij noodzakelijk is. Voor de heer Klaasse, die ook nog elf jaar wethouder is geweest, bete kende dat een dubbele ervaring, om dat hij daardoor zowel in het voorbe reidende en (als raadslid) in het uit voerende werk betrokken was. Rode rozen Spreker vertelde, dat de heer Kom mer op eigen verzoek op een onver kiesbare plaats op de verkie zingslijst was gezet. Hij had niet zo dikwijls het woord gevoerd omdat passend in het systeem de fraktievoorzitter dat meestal doet. De heer De Munnik vond het tijd dat dit wordt veran derd. Er is reeds een taakverdeling binnen de fraktie en dit zou naar de raadsvergaderingen dienen te wor den uitgebreid. Namens de fraktie en de afdeling Brouwershaven bedankte hij de heer Kommer, die namens de afdeling tij dens de raadsvergadering toepasse lijk twaalf rode rozen kreeg overhan digd. De heer Soeters kreeg komplimen- ten voor zijn degelijke werkwijze in de raad en de heer Van Sluis toonde in zijn korte periode aan eveneens se rieus met de zaken bezig te zijn, al dus de heer De Munnik. Informeel afscheid De heer J. K. Goemans van de V.V.D. hield zijn speechje kort, om dat hij van plan was uitgebreider het woord te voeren tijdens een infor meel afscheid op zaterdag 4 septem ber. Hij zei tot de heren Klaasse en Kommer dat het niet altijd een ver betering behoeft te zijn als de ,,oude generatie, die het land na de oorlog heeft helpen grootmaken" weggaat; men zal hun ervaring missen. Spreker vond, dat de heer Soeters zijn zaken kundig had verdedigd en wenste de heer Van Sluis, voor wie hij het jammer vond dat hij zo'n kor te periode meemaakte, evenals de an deren, alle goeds. Kommissievergaderingen Een beetje weemoed was er - lo gisch - toch te bemerken in het af scheidswoord van de heer Klaasse, die zijn kiezers betrok in zijn dank woord. Heel dankbaar toonde hij zich voor de instelling van de kom missievergaderingen, vooral omdat zijn fraktie niet in het college van b. en w. is vertegenwoordigd. ,,In die advieskommissies werden zeer dui delijk uiteenzettingen gedaan over de eventuele werken en voorstellen", zei hij waarderend. „Het zijn tamme vergaderingen, zonder veel vuurwerk", was hem weieens gezegd over de raadsverga deringen in Brouwershaven. „In de beginjaren van de samenvoeging was dat wel anders", aldus de heer Klaas se, „maar gelukkig zijn deze tegen stellingen voorbij". „Jammer", zei hij tot de heer Soe ters, „dat je er maar voor één periode was: Je was er zo goed in". Prettige herinneringen Prettige herinneringen, ondanks verschil in opvatting op het princi piële vlak, nam hij ook mee; de vriendschap bleef goed. Dat laatste illustreerde hij met een voorbeeld, tevens een woord van dank aan de heer Kommer, met wie hij altijd in de auto meereed naar de raadsvergaderingen. „Onderweg in de auto waren we het altijd eens, maar in de raad was het wel eens an ders Met de wens voor de voortzetting van een konstruktief beleid en een bestendiging van de goede onderlin ge verstandhouding wenste de heer Klaasse de nieuwe raad Gods zegen toe. Zware beslissing Omdat hij wist dat hij de continue rende factor van de C.D.A-fraktie had moeten zijn, was de heer Soeters zijn beslissing om te stoppen zeer zwaar gevallen. Maar omdat het raadslidmaatschap geen sinecure is en een serieuze bezigheid, was het hem te veel geworden om dat met zijn onderwijzersschap te combine ren. Zijn nauwe betrokkenheid bij de vernieuwing en democratisering van het onderwijs laten hem geen „bij baan" toe, zoals hij het omschreef, wil hij zijn schaarse vrije tijd bij zijn gezin kunnen doorbrengen. C. L. Soeters (CDA). Het Tweede Kamer-lid wordt bij het ZWN-station te Zierikzee ontvan gen door vertegenwoordigers van de kiesvereniging, gevolgd door een bespreking met de heer R. J. van der Wekken (voorzitter van de afdeling CBTB) in restaurant „Graaf Floris" in Brouwershaven. Hier zal drs. Wa genaar de wensen van de landbou wers ten aanzien van het Grevelin- genmeer (zout/zoet) te horen krijgen. Na afloop van dit gesprek wordt een bezoek gebracht aan een landbouw bedrijf. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND SPIJKENISSE - Bewoners van de nieuwbouwwijk De Akkers II in Spijkenisse willen, via een kort ge ding tegen de gemeente, bereiken dat het spaanplaat, dat in hun woning is aangebracht, daaruit wordt verwij derd. UTRECHT - Prinses Margriet heeft maandagochtend de vernieuwede Margriethal van de Jaarbeurs in Utrecht geopend. De hal bied 13.000 vierkante meter tentoonstellings ruimte. Met de bouw was een bedrag van 23 miljoen gulden gemoeid. mk 'v' C. van Sluis (CDA). Hoewel er niemand van het C.D.A. in het college was vertegenwoordigd, had de heer Soeters zich nooit „in de oppositie" gevoeld. Respect en demo cratie binnen de raad waren daar de bet aan. De heer Klaasse, die zich („als boertje of vlassertje", zoals hij het zelf uitdrukte) vaak te bescheiden opstelde, werd door de heer Soeters gecomplimenteerd met zijn grote kwaliteiten, scherp inzicht en groot rechtvaardigheidsgevoel. „Wijsheid is geen zaak van studie wijsheid krijgt men bij het klimmen der jaren", ging spreker verder. „Fouten zijn er best ge maakt, kritiek is er ook geweest, maar de heer Klaasse stond altijd op de bres voor alle mensen die een be roep op hem deden. „Ik en velen met mij hebben een diep respect voor u als mens. Uw hu mor heeft velen doen lachen en uw principes hebben velen respect af gedwongen", betoogde de heer Soe ters. Met alle andere sprekers wenste hij de heer Klaasse met zijn vrouw nog veel gezegende jaren toe, terugkij kend op een welbesteed leven. Ook de heer Kommer en de heer Van Sluis bedankten voor de gespro ken woorden aan hun adres, evenals de andere sprekers daarin het vele werk van de ambtenaren en de ge meentebode betrekkend. Het Grevelingenmeer zal ook ter sprake komen in „Mondragon", nu in een ander verband: de visserij. De heer A. P. R. Rammeloo, vertegen woordiger van „Zevibel" zal met Wa genaar de visserij-problematiek bespreken. Om 20.20 uur begint de bijeenkomst in de Chr. Gerefkerk te Zierikzee, waar een en ander met be langstellenden nog eens „dunnetjes" zal worden overgedaan. APELDOORN - De 70-jarige H. van Hunen uit Apeldoorn is door verdrin king om het leven gekomen. De man fietste langs het Apeldoornskanaal in zijn woonplaats en reed door onbe kende oorzaak het kanaal in. Dat heeft de politie maandag meege deeld. ROTTERDAM - Bewoners van het Rijnmondgebeid kunnen vanaf woensdag bij de Dienst Centraal Mi lieubeheer Rijnmond (D.C.M.R.) ook klagen als ze last hebben van het la waai van het vliegverkeer rond de luchthaven Zestienhoven. De meld kamer van de milieudienst staat al sinds 1967 open voor klachten over stank, veroorzaakt door industriële aktiviteiten in de Rijnmond. UTRECHT - De voedingsbond F.N.V. heeft besloten geen procedure te beginnen tegen de Heidemaat schappij. De bond was dat van plan omdat Heidemij Beheer, de houdstermaatschappij van de werk maatschappijen in de Heidemij- groep, twee weken geleden uitstel van betaling heeft aangevraagd. Hiermee zijn 1.200 van de 3.600 ar beidsplaatsen gemoeid. ROTTERDAM - Het comité van graanhandelaren in Rotterdam heeft scherp geprotesteerd bij de Europese landbouwkommissaris Dalslager te gen diens plotselinge besluit de in voer van tapioca per 28 augustsu aan banden te leggen door middel van de instelling van forse heffingen. De Nederlandse handel en in dustrie (Tapioca is de belangrijkste grondstof voor veevoeder) zal door deze maatregel de resterende maan den van dit jaar naar schatting 200 miljoen gulden schade lijden, aldus sekretaris Waanders van het comité. Stagnatie Er zal daarnaast een ernstige stag natie in de toelevering voor de vee voederindustrie ontstaan. Op langere termijn zullen andere en duurdere veevoedergrondstoffen gebruikt gaan worden. Dit zal vol gens Waanders dan leiden tot scherpe verhogingen van de kostprijzen van vlees en eieren. DEN HAAG - Het bestuur van het Landbouwschap lijkt een kompro- mis gevonden te hebben over de ver deling van een extraatje van 222 mil joen gulden aan EG-gelden, bestemd voor de kleine melkveehouders in ons land. In de vorige vergadering kon het schap het hierover niet eens worden. Het bestuur stelt de verga dering woensdag voor ongeveer 18.000 bedrijven een premie van ge middeld 1600 gulden tegeven op be drijf suitgaven in verband met ach terstallig onderhoud, verbetering van werkomstandigheden, verbete ring van veiligheid of verbetering van bedrijfsvoering. DEN HAAG - De koorzang in Ne derland kent sinds kort de Stichting Samenwerkende Nederlandse Ko renorganisaties (SNK). De stichting heeft een bureau dat de zogenoemde landelijke steunfunkties en aktivi teiten kan uitoefenen. De stichting is opgericht door de Vereniging van Nederlandse Koren organisaties, die ruim 5.000 koren met meer dan een kwart miljoen zan gers en zangeressen omvat. Deze ver eniging ontstond door een fusie van de Federatie van Nederlandse Zan gersbonden (FNZ) met zijn negen participerende organisaties, de Koorsectie van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst en de Ne derlandse Sint Gregoriusvereniging. 21 De beide mannen keken elkaar aan enAris, die het glas juist voor hem neer wilde zetten, deed van schrik een paar passen achteruit en liet het glas vallen. „Neem me niet kwalijk" zei hij, zich terstond herstellende, ik zal even een ander gals intappen. Maar u deed me denken aan een heel oude kennis, die ik in jaren niet heb gezien en die ik dood waande." Uhad het overeen oude kennis. Mag ik misschien ook weten wie dat is? vroeg hy, terwyl hij van het bier dronk. Aris lachte wat zenuwachtigen veeg de de scherven bij elkaar. „Och", antwoordde hij ontwijkend, dat is al zo lang geleden." „Bent u de eigenaar van de zaak?" vroeg de vreemdeling. „Jawel, mijnheer," antwoordde Aris, het blad met scherven op een stoel zettende. „Als ik niet te onbeleefd ben, zou ik graag nog willen vragen: hoe lang?" Aris aarzelde en zag de vreemdeling1 opnieuw aan. Het duurde maar enige sekonden, maar op dit ogenblik ver bleekte h(j. „Je hoeft niet van me te schrikken", zei de vreemdeling met rustige stem, hoewel de emotie er in doorklonk. „Ik ben geen geest, maar een mens van vlees en bloed en de oude kennis die je in me meende te zien, Aris. Ja, ik ben Jan van Aagten." Aris staarde de man met wijdopen ogen aan. „Aagten," fluisterde hij. „Maar dat kan toch niet Je bent immers ver... Het woord wilde er niet uit en de bezoeker viel hem in de rede: „verdronken wilde je zeggen. Nee, ik ben die zomeravond niet verdronken, hoewel het bitter wei nig heeft gescheeld". Aris viel op een stoel neer en keek maar naar het gezicht van de man voor hem. Er was geen twijfel mogelijk. Daar zat Jan van Aagten, waarvan ie dereen aangenomen had dat hij was verdronken, in levende lijve voor hem. WOENSDAG 1 SEPTEMBER NED. I: Vara's filmklubheeft o.a. de volgende onderdelen te bie den Captain Cavemann", „Het Spookschip", Jester", De film van ome Willem". In „Van gewest tot ge west" wordt informatie verstrekt over .Vijftig jaar Ouwehands die renpark", restauratie van een oude mijnwerkersbuurt in Kerkrade. ,,De gevaarlijkste man van de wereld is de titel van een Engels/Amerikaanse dokumentaire over Frank Terpil. Terpil is een voormalig agent van de CIA die vorig jaar werd veroordeeld tot 53 jaar gevangenisstraf. ..Quadro Hotteterre speelt" is een muziekspe- cial rond dit gelijknamige ensemble. NEDS. II: De VOO begint het pro gramma met Countdown". Deze editie staat geheel in het teken van een muziekspecial rond de hard rock groep Status Quo". Remmers ont moet in zijn programma dit keer VVD lijsttrekker Ed Nijpels. Star maker" is de titel van een vierdelige Amerikaanse serie waarin Rock Hudson de hoofdrol vertolkt. In deze aflevering is hij gehuwd met een da me die beschouwd wordt als hèt sex- symbool. Ondertussen amuseert hij zich kostelijk met een 17-jarig meis je, die hij ook vormt tot een grote ve dette. Dan een filmpje dat gewijd is aan de restauratie van de St. Jan in Den Bosch onder de titel, Gisteren, Vandaag, Morgen". WOENSDAG 1 SEPTEMBER NED. I: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 15.30 Vara's filmklub; 18.43 Planten verzorgen18.58 Nieuws; 19.00 Van gewest tot gewest; 19.40 Oogst in beeld; 20.00 De gevaar lijkste man van de wereld; 21.20 Qua- dro Hotteterre speelt; 21.37 Journaal; 21.55 Politieke Partijen; 22.05 Den Haag vandaag; 22.20 Studio Sport; 22.50 Journaal22.55 Nieuws voor do ven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.44 Bereboot; 18.49 Kouwe kunst jes; 19.15 Kenmerk; 19.41 Politieke Partijen; 20.00 Journaal; 20.27 Socu- tera; 20.32 Countdown; 21.20 Rem mers ontmoet Ed Nijpels; 21.50 Verenigingsnieuws; 21.55 The Star maker; 22.45 Gisteren, vandaag, mor- „Maar..." hervatte Aris het gesprek, „waarom ben je niet eerder terugge komen?" „Dat is een hele geschiedenis, maar ik zal het je in 't kort vertellen Aris, want jij weet zo'n beetje van ons af. Maar wat anders, je bent toch niet getrouwd met Nel?" Aris schudde ontkennend het hoofd. „Dat niet, maar De man weerde af. „Straks, laat ik eerst vertellen. Je weet dat ik was gaan vissen met de kinderen, ik was er zo in verdiept, dat ik de plotselinge bui niet zag aankomen. Ik besloot zo mogelijk naar het Huisduinse strand te roeien, maar de bui was er al voor ik er erg in had. We zaten vlak bij de Razende Bol en op een gegeven moment kwam er zo'n rukwind, dat we omsloegen. M'n beide kinderen verdwenen meteen in de diepte en God weet dat ik ze nog heb nagedoken, maar ik kon ze niet meer bereiken. Dichtby was een boei, waar ik heenzwom en waarop ik geheel uit geput ben gekropen. Ik moet half be wusteloos geweest zijn, want toen ik weer bij mijn positieven kwam, was het al donker geworden. Ik was toen vrij dicht bij de wal, hoewel altijd nog zo'n vierhonderd meter, maar het weer was inmiddels weer opgeklaard en ik ben naar de wal gezwommen. Onge merkt kroop ik aan de kant en liep naar een café, waar ik m'n kleren heb ge droogd. Ik vertelde daar dat ik door onbekendheid ter plaatse in het water was gevallen en dat nam men aan. Zoiets komt in Den Helder wel meer voor. Ik ben die nacht naar Huisduinen gelopen, waar ik de gehele nacht op het strand heb gezeten." „Aris, ik durfde niet naar huis, mijn beide kinderen waren verdronken. Het was immers mijn schuld, want Nel was er altijd tegen dat de kinderen met me meegingen als ik ging vissen. Ik dorst haar niet meer onder ogen ko men. Daarbij kwam nog dat ons huwe lijk niet gelukkig was. We pasten niet gen; 22.55 Veronica's agenda; 23.02 Teleac: ruimtevaart en kantoorinno vatie; 23.37 Journaal; 23.42 Nieuws voor doven. DONDERDAG 2 SEPTEMBER NED. I: ..Hier en nu: New York" is de titel van een informatief drieluik over deze metropool. ,,Mijn vader en Ik" heet de Amerikaanse film. Deze rolprent handelt over een vader die niets vooreen bejaardenhuis voelt en diens kinderen, die niet veel voelen om hem in hun huis op te nemen. De slotaflevering van ..Verre volken" is getiteld Toeareg-overleven in de droogte van de Sahel". NED. II: Studio Sport Extra brengt de voetbalwedstrijd IJsland- Nederland. Na de vaste KRO onder delen volgt een aflevering van ..Brandpunt-Verkiezingen". Dit maal wordt premier Dries van Agt geïnterviewt. Dan de dokumentaire met de titel ,,Twee geloven op een kussen. Daar ligt een voetbal tus sen". Het handelt over de verhou ding tussen voetbalverenigingen, supporters in het Schotse Glasgow. Dan wordt overgeschakeld naar de Amsterdamse Firato voor de uitrei king van de Nipkov schijf die dit maal naar de makers van de KRO do kumentaire over de gijzelingsakties bij de Punt en in Bovensmilde. DONDERDAG 2 SEPTEMBER NED. I: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Rollebol; 19.05 Hier en nu: New York; 19.35 Mijn vader en ik; 21.05 Kerkepad; 21.37 Journaal; 21.55 Politieke Parti jen; 22.05 Den Haag vandaag; 22.20 Verre volken; 23.10 Journaal; 23.15 Nieuws voor doven: NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.10 Studio Sport; 18.44 Bereboot; 18.49 Cijfers en Letters; 19.15 De Sul- livans; 19.41 Politieke Partijen; 20.00 Journaal; 20.27 Centennial; 21.15 Brandpunt-Verkiezingen; 21.55 Twee geloven-op een kussen; 22.25 KRO-tv bekroond met Nipkov-schijf; 22.40 Journaal; 22.45 Nieuws voor doven. DEN HAAG - Minister Terlouw van ekonomische zaken heeft maan dag 4,3 miljoen gulden toegezegd aan het Hengelose bedrijf Hemaf, onder deel van het Holec-concern. Door ARIS SMIT bij elkaar, ons huwelijk was een ver gissing. En toen ik de volgende dag in de krant las dat ik met de twee kin deren was verdronken, wist ik meteen wat ik doen moest Ik moest voorgoed verdwijnen. Dan was ze vrij en kon verder onbezorgd leven, want ik had geld en huizen. Ik ging naar Rotterdam, wist daar aan scheepspapieren te ko men en monsterde onder een andere naam aan. Vier jaar heb ik gevaren. Eergisteren ben ik weer in Rotterdam teruggekomen, maar het verlangen naar Texel werd met te machtig. Ik wilde weten wat er van mijn vrouw geworden was." „Ik heb mijn baard laten groeien, omdat ik niet wil dat ze me herkent maar ik vrees dat het een slechte ver momming is, want jij herkende me toch. Zo, nu weetje zo ongeveer alles. Maar vertel jij nu eens, Aris, waar is mijn vrouw. Is ze hier?" Langzaam Schudde Aris het hoofd. „Nee, ruim een jaar geleden heb ik deze zaak gekocht Maar Nel, tja, hoe zal ik je dat zeggen „Is natuurlijk hertrouwd?" Aris knikte. „Zijn ze gelukkig, Aris?" „Zoals weinig mensen ooit in hun leven kunnen zijn. Haar man heeft een smederij aan 't andere eind van Oude- schild. Ze hebben een zoontje van en kele maanden. Het zou verschrikkelijk zjjn om dit geluk te breken", zei Aris zacht „Dat zou het zeker", antwoordde Aagten en drukte de hand van Aris, die hem had weggebracht „Op mij kun je rekenen," zei de laatste zacht toen de trossen werden losgemaakt Van mij zullen ze nooit wat te weten komen." „En ik ga weer varen," antwoordde de man op de vertrekkende boot „Mis schien komt voor mij ook nog eens het grote geluk, wie weet1" EINDE ZIERIKZEE - Zaterdag 4 september opent kunstschilder en vormgever Sjoerd Bylsma een expositie in galerie Bors- boom. van twee Zeeuwse kunstenaarsMies Callenfels-Carsten en de heer L. P. Boone. Boone (Zeeuw van geboorte) be gon in de tweede helft van de zestiger jaren met keramische werkzaamheden. Later legde hij zich steeds meer toe op schilderen. De kunstenaar woont en werkt op Zuid-Beveland. ..Woorden worden aan het werk niet toegevoegd. Alleen de eigen interpretatie en de emotie die het werk bij de beschouwer oproept, is van belang", luidt de verklaring bij de aankondiging van deze expositie. Van Mies Callenfeld-Carsten worden schilderijen en aquarellen geëxposeerd: landschap, zeegezicht en portret zijn de onderwerpen. Mies Callenfeld woont in Veere en ontving haar opleiding bij de Koninklijke A kademie in Den Haag. De expositie in Galerie Borsboom is te zien op dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en 's zondags uan 14.00 tot 17.00 uur. t ZIERIKZEE - Maandag 6 september komt nummer twee van de RPF-lijst, drs. A. Wagenaar naar Zierikzee en Brouwershaven. In een bijeenkomst geor ganiseerd door de plaatselijke kiesvereniging van de RPF in de Chr. Gerefor meerde kerk zal de heer VVagenaar het woord voeren. Om zich een beeld te vormen van de problemen hier ter plaatse, gaan diverse oriënterende gesprekken aan de verkiezingsbijeenkomst vooraf. 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5