Lachertjes" en legaten hielden Bruse raad bezig Regionale instellingen krijgen te maken met doorberekening van kortingen op de Rijksbijdragen Fijne vakantieweek voor Schouwen-Duivelandse bejaarden Veel bezoek op open fruitteeltdag Vergadering I.C.R.P. Het kan verkeren 4 SCHARENDIJKE - De regionale instellingen: Leger des Heils, Stichting Jeugd, Stichting Samenlevingsop bouw, Stichting Welzijn Ouderen en de Federatie Maat schappelijke Dienstverlening zullen in de nabije toe komst te maken krijgen met de mogelijke doorbereke ning van de aanzienlijke kortingen op de Rijksbijdra gen. Dat bleek maandagavond uit de mededeling van burgemeester W. den Boer, voorzitter van de regionale welzijnsadvieskommissie (I.C.R.P.) tijdens een openba re vergadering in „De Putmeet" te Scharendijke. De voorzitter liet weten, dat over deze materie nog nader overleg zal plaatsvinden tussen de ambtelijke werkgroep welzijn en de portefeuil lehouders welzijn van de zeven regio gemeenten. Op de vraag van jeugd werkleider G. de Groot vanaf de pu blieke tribune of ook de betrokken instellingen bij het overleg betrok ken zullen worden, kon de voorzitter nog geen konkreet antwoord geven. Sekretaris van de I.C.R.P. de heer P. A. Zoon gaf een opsomming van de kortingspercentages, die door het Rijk zullen worden doorgevoerd: voor sociaal-kulturele aktiviteiten in 1982: 6,6% en in 1983: 7%; voor het ge coördineerd bejaardenwerk in 1982: 3,23%, voor 1983 wordt voor deze werksoort nog geen kortingspercen tage genoemd; voor de Maatschappe lijke dienstverlening in 1982: 7,55% en in 1983: 10%. Keerzijde De voorzitter sprak in dit verband over ,,de keerzijde van de welzijns- wereld" en prees zich in elk geval ge lukkig, dat in deze regio de instellin gen nooit koeien met gouden hoorns zijn beloofd. Tijdens deze I.C.R.P.- vergadering kwam ook aan de orde het onderzoek naar mogelijke over lapping van het werk van de Federa tie Maatschappelijke Dienstverle ning en de zogenaamde vijf Maat schappelijke Instellingen (FIOM, Te lefonische Hulpdienst, Pleeggezin nencentrale, Stichting Jeugd en Ge zin, Gehandikapte Adviesburo). Adviserend lid de heer J. A. M. Schouten van de Stichting Zeeland liet vooruitlopend op de definitieve uitslag van dit onderzoek weten, dat inmiddels is gebleken, dat geen der algemene Maatschappelijke Instel lingen van plan is zich in de toekomst te richten op de doelgroepen van genoemde gespecialiseerde in stellingen. Zou dat echter toch gebeu ren, dan zou in elk geval extra perso neel daar aangetrokken voor dienen te worden. Overigens heeft dit onder zoek volgens de heer Schouten in middels aangetoond dat thans geen overlapping van het werk plaatsvin den. De heer Den Boer liet daarop we ten het belangrijk te vinden, dat de gemeenten op korte termijn de be schikking krijgen over het officiële resultaat van dit onderzoek om tijdig verantwoorde beslissingen te kun nen nemen over de subsidiëring aan de vijf Maatschappelijke Instellin gen. De vergadering besloot tot vaststelling van het tweede gedeelte van het evaluatierapport wel zijnsplanning. Hier wordt onder meer in gesteld dat het gemeentelijk welzijnsbeleid vaak een ad hoc- beleid is. Drs. J. C. Erbrink on derstreepte deze zinsnede en achtte het een taak van de I.C.R.P. dit toch enigszins te veranderen. De voorzit ter was van mening dat dit gemeente lijk ad hoc-beleid toch ook toege schreven moet worden aan de snel wijzigende houding van het Rijk. „Strukturele toezeggingen worden van de een op de andere dag teniet ge daan", aldus de heer Den Boer. „Ach was het maar zo" De heer Th. P. de Waal had de in druk, dat sommige opmerkingen in het evaluatierapport de teneur had den van ,,ach was het maar zo". Hij vroeg zich af wat nu in de praktijk met die opmerkingen wordt gedaan. Een afgerond antwoord kwam er tij dens deze vergadering niet uit. Naar aanleiding van een passage over de betrokkenheid van de bevol king bij de welzijnsplanning merkte de heer T. A. Vogel op dat afgezien dient te worden van de verwachting, dat je bij inspraakbijeenkomsten massa's mensen binnenkrijgt. Uit ei gen ervai'irig wist hij, dat nooit meer dan 5 a 10 mensen bijeen te krijgen zijn. Hij achtte dat ook een teken van vertrouwen, dat de welzijnsplanning in goede handen is. Enkele verzuchtingen werden geuit naar aanleiding van de werk zaamheden inzake de planning van de maatschappelijke dienstverle ning. De heer Schouten liet weten, dat door het Rijk een aanzienlijke ver eenvoudiging van de procedure wordt voorgesteld. Een duidelijk plan ligt hier echter nog niet voor op tafel en dat maakt het volgens de heer Zoon voor de gemeenten haast ondoenlijk nu reeds een ambtelijke voorzet te geven. Anderzijds moet ook de datum van 1 januari 1984 in het oog worden gehouden. De datum waarop, naar verwacht wordt, plan en programma ten behoeve van de Rijksbijdrage maatschappelijke dienstverlening gereed moeten zijn. EMST - Alleen een krachtig CDA vormt de garantie voor een onbe dreigd onderwijs. Zo reageerde mi nister Deetman (CDA, onderwijs en wetenschappen) maandagavond tij dens een spreekbeurt in Ernst op het verwijt van de WD dat hij met het middenschoolplan de vrijheid van onderwijs aantast. DREISCHOR - In het Dorpshuis in Dreischor werd zaterdagmiddag een bijzonder gezellige kinderkermis gehouden, waarbij de baten waren bestemd voor de plaatselijke knutselklub. Jeugdwerkleider Gabri de Groot opende de kermis officieel met het omver gooien van een aantal bussen. Hierna werd het dorpshuis in ..bezit" genomen door de jeugd van Dreischor, die zich een paar uur kostelijk vermaakte. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) SCHOUWEN-DUIVELAND - Vorige week werd onder leiding van de dames L. v. d. Houten-Fonteine en M. v. d. Have-Mathijsse uit Renesse weer een vakantieweek ge houden voor bejaarden uit heel Schouwen-Duiveland. Zaterdag 21 augustus vertrok het gezelschap nagewuifd door familie en bekenden, om half één per bus van het Trefpunt te Renesse. Bejaarden uit andere dorpen wer den in hun eigen dorp opgehaald. ZIERIKZEE - De open fruitteeltdag op Schouwen-Duivelandheeft veel K bezoekers getrokken. Het bedrijf van de heer M. J. v. d. Maas uit. Burgh-Haamstede noteerde 500 be langstellenden en het bedrijf van de heer C. M. v. d. Velde uit Zierikzee kon driehonderd mensen verwelko men. ,,Een absoluut topjaar", zei de heer P. Flikweert, voorzitter van de afdeling Noord-Zeeland van de Ne derlandse Fruittelersorganisatie. Het bezoekersaantal was het dubbele van het vorige jaar. Volgens de heer Flikweert heeft het goede weer daar een belangrijke bijdrage aan gele verd. De heer v. d. Velde moest al zijn personeel en enkele kollega's in schakelen om de stroom van mensen te kunnen opvangen en rond te leiden over het bedrijf. Naast een bezoek aan de boomgaarden (appels, peren, pruimen en bramen) konden de men sen ook het machinepark bekijken. Voor alle duidelijkheid had de eige naar van het fruitteeltbedrijf ook nog een informatiefolder gemaakt, die de bezoekers mee naar huis kon den nemen. De meeste belangstelling ging uit naar de boomgaard, de bra men en de nieuwe rassen. Een veel gestelde vraag was waarom er zo weinig goed fruit in de winkels ligt. We hebben de mensen verteld dat ze op de kistkaart van het krat moeten letten. Die kaart staat voor kwali teit", vertelt de heer Flikweert. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) Via Alblasserdam en Gorinchem reed men naar Meerkerk, waar de thee werd gebruikt. Deels via de snelweg en deels langs landelijke weggetjes werd de tocht voortgezet naar het hotel, midden in Arnhem. Na de drukke reisdag konden de ruim 45 bejaarden het zondag rustig aandoen. De ochtend kon naar eigen inzicht worden doorgebracht en 's middags'werd een ritje geimaakt naar de Holterberg-. Flitsen uit het buitenland TOKIO - Het grootste en oudste warenhuis van Japan, Mitsukoshi in Tokio is wellicht in een pijnlijk kunstschandaal gewikkeld. De Per zische kunstschatten die het in een expositie toont zijn volgens Japanse deskundigen vervalsingen. LONDEN - Twee Britse ontdek kingsreizigers zijn zondag in de Lon- dense haven Greenwich terugge keerd van een reis om de wereld via beide polen die een kleine drie jaar heeft geduurd. HAMBURG JERUZALEM - De vooraanstaande Zionistische leider Nahum Goldmann is zondagavond in een herstellingsoord in de Westduitse deelstaat Beieren overleden. Dit heeft Radio-Jeruzalem maandag ge meld. Goldmann is 87 jaar geworden. Maandag werd een dagtocht ge maakt door de Achterhoek. De lunch werd gebruikt in Diepenheim en 's middags werd een bezoek gebracht aan de fraaie tuinen van huize ,,War- melo". Zuiderzeetocht Dinsdag werd alleen 's middags een tochtje gemaakt door het Mont- ferland. Woensdag werd weer een dagtocht gemaakt. En wel een Zuid erzeetocht rond het IJsselmeer via Harderwijk, Flevopolder, Lelystad en de nieuwe dijk naar Enkhuizen naar achtereenvolgens Monniken dam, Amsterdam en Hilversum. Donderdag werd een bezoek ge bracht aan de Peel. Het geplande be zoek aan het oorlogsmuseum in Overloon werd, in verband met het regenachtig karater van het weer, vervangen door een bezoek aan het overbekende Evoluon in Eindhoven. Een bezoek dat bij de bejaarde reizi gers uitstekend inde smaak viel. Vrijdag werd het programma weer beperkt tot een middagtocht die het gezelschap via mooie landelijke weg getjes over de Veluwe voerde. MANAMA - De Iraakse luchtmacht heeft maandagochtend opnieuw het eiland Kharg gebombardeerd, waar zich de belangrijkste olie-terminal van Iran bevindt. Dit heeft het Iraak se persbureau gemeld, dat een Iraak se militaire woordvoerder citeerde. Een daarmee was al weer een eind gekomen aan de heerlijke vakantie week, want zaterdag 28 augustus werd de thuisreis weer aanvaard. Na een afscheidsdiner in Zuilichem was men in de loop van de middag weer terug op Schouwen-Duiveland. Na tuurlijk wel wat vermoeid, maar in elk geval zeer voldaan en tevreden. Voor de beide leidsters kreeg de tocht maandagavond nog een aardig staartje. Beiden werden namelijk thuis verrast met een mooi bloemstukje en een lekkere doos bonbons. KORTRIJK - België eist sinds za terdag een wereldrekord op. In de Kortrijkse deelgemeente Rollegem is naar verluidt het grootste wand kleed ter wereld vervaardigd. Het meet 21,24 bij 30,35 meter en het heeft een totale oppervlakte van 644,63 vierkante meter. Gebeds kompas LONDEN - De direkteur van de Britse kompasfabriek Sil- va, Tony Wale, heeft bekend gemaakt dat de firma een kom pas heeft gebouwd dat overal ter wereld de juiste Mekka richting aangeeft. ,,Het gebedskompas heeft enorm sukses en wij zijn met bestellingen overstroomd", verklaarde Wale zondag. Voor de 800 miljoen moslems in de wereld die een paar keer per dag met het gezicht naar Mekka gekeerd moeten bid den, is het vinden van de juiste richting altijd weer een pro bleem. BRUINISSE - „Een buitenissig voorstel", zo betitelde H. Schot (C.D. A.) het kollege voorstel om aan de heer C. Knüttel medewerking te verlenen voor de bouw van een dakkapel aan de achterzijde van zijn woning, die valt in het bestemmingsplan Beurstraat Bergstraat Kerkstraat. Ook kollega C.D.A.-er M. Meeuw- sen voelde niets voor het voorstel, dat naar zijn smaak voorrang inhield boven andere bouw-aanvragen. „An deren wachten al jaren en waarom moet deze man vóór de eigen inwo ners gaan?" was zijn vraag. S.G.P.-er L. v. d. Bos: „Laat hem wachten op zijn tijd". Wethouder W. F. M. Vonk legde de heren uit, dat het hier alleen maar een rechttrekken van het verle den betrof en vroeg vervolgens wat er vóór is om de man tegen te wer ken. Schot vond dat de man eerst had kunnen informeren hoe het eigenlijk had gemoeten. „Hem hierop pakken is irreëel", vond Schot echter toch. Eigen bevolking óók P.v.d.A.-er Bal wilde wel kwijt, dat voortaan de eigen bevolking óók voorrang moet krijgen bij bouw- aanvragen, een uitspraak die de raadsvoorzitter te ver ging. „Er zijn ons geen gevallen bekend dat de ge meente in het verleden ooit bouw- aanvragen heeft tegengehouden. Dat het soms lang duurt ligt aan de hoge re overheden!", klonk het zeer ont stemd. Toen het op stemmen aan kwam waren plots alle zeven raadsleden vóór het verlenen van de gevraagde vergunning. Het kan ver keren Wilsbeschikking „Wat gaat er nu gebeuren met de laatste wilsbeschikking van iemand, na anderhalf jaar. Gaan we die nu uitwissen?" Een vraag van Schot over de aankoop door de gemeente van vier bejaarden woningen van de Stichting „J. C. Bal Fonds". Schot moest overigens erkennen dat de zaak formeel juist is, maar zag moei lijkheden met eventuele legaten in de toekomst. Raadslid Bal had vragen over het huurbedrag mede in verband met aangenzende soortgelijke woningen. Gcmcentesekretaris B. de Groot leg de dit punt uit: de huur voor de wo ningen gaat 175,— per maand be dragen en zal met de huurharmonisa- tie worden opgetrokken tot gelijke hoogte van de andere huizen, per 1986. Dit betekent voor de gemeente dat er het eerste jaar 7.000,- bij moet, aflopend tot het laatste jaar 3200,—. Van de Bos: „Is het geld er eigenlijk wel voor de aankoop, an ders halen we het wel uit het sporthal-potje S.V. „Kwiek" De ingekomen stukken leverden weinig woorden op van de raadsle den. Alleen: dat S.V. „Kwiek" het had bestaan de gemeente een bijdra ge te vragen ter bestrijding van de kosten in verband met uitwijkea naar Middelharnis, noemde raadslid Bal een „lachertje" en „goedzo", dat de raad geen medewerking gaf. Een erg lage huur betalen voor de akkommodatie en dan nog eens 330,— durven vragen, nee, dat vond Bal wat al te mal. In verband met het afscheid van Maarten Verspoor aan het eind van de vergadering, diende aan het begin eerst de geloofsbrieven van zijn op volger te worden onderzocht: de heer C. J. Liere neemt zijn plaats in. Alle overige agendapunten werden vervolgens in rekordtempo onder de hamer weggetikt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4