Afscheid van vertrouwde gezichten uit de raad Klubhuiswerk Leger des Heils" Puzzelen per fiets viel niet altijd mee yMY<£ 3i& Doeleman herkozen als voorzitter van de ZLM In Westerschouwen L. C. Hoogerhuis (na 16 jaar) en M. J. Krijnse Locker (10 jaar) STREEKNIEUWS Open dag: vrolijk buitengebeuren ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag: 31 augustus 1982 Nr. 23174 3 WESTERSCHOUWEN - In een speciaal hiervoor beleg de raadsvergadering werd maandag namiddag in de ge meenteraad afscheid genomen van vier raadsleden. Niet terugkeren in de nieuwe raad, welke op 7 september geïnstalleerd wordt, zullen L. C. Hoogerhuis (CDA), M. J. Krijnse Locker (VVD) en A. C. van der Klooster-van Sonsbeek en P. H. Canters (beiden PvdA). Bij deze gelegenheid kregen L. C. Hoogerhuis en IVI. J. Krijnse Locker, dit op voorstel van de fraktipvoorzitters vanwege het feit dat zij meer dan 10 jaar deel hebben uitgemaakt van de raad, de zilveren legpenning met oorkonde van de gemeente Westerschouwen uit handen van burgemeester J. L. Nie- mantsverdriet-Leenheer overhandigd. valt, iets wat het besturen wel boei ender maakt. Veel werk heeft het tot standko- men van een struktuurschets gekost, die als grondslag zal dienen voor het vastestellen van de bestem mingsplannen. De burgemeester noemde dit een geweldig stuk werk waarover veel is vergaderd. Een dorpshuis (Noord welle) kon worden gerealiseerd, ter wijl de overige drie (nieuwbouw en renovatie) bestedings gereed zijn. Markante figuur De heer Hoogerhuis noemde zij een markante figuur in de raad, die gedu rende een periode van 16 jaar deel heeft uitgemaakt van de raad waar van 8 jaar (1970-1978) als wethouder. In deze periode heeft hij een storm achtige ontwikkeling van de gemeen te meegemaakt waarin hij speciaal de belangen van Renesse heeft behar tigd. De burgemeester vond, dat Hoogerhuis wel eens moeite had met de voorwaarden welke van hoger hand werden gesteld waarbij hij niets onder stoelen of banken stak. De heer Krijnse Locker schetste zij als een aktief raadslid die zich met veel toewijding van zijn taak als raadslid in een periode van meer dan 10 jaar heeft gekweten. De heer P. H. Canters was geduren7 de een periode van 4 jaar'nadrukke-' lijk in de raad aanwezig. Vooral zaken welke betrekking hadden op het water trokken zijn speciale aandacht. Als plaatsvervanger van de heer J. Lustig heeft mevrouw A. C. van der Klooster-van Sonsbeek vanaf 1 fe bruari 1980 zitting gehad in de raad. De raadsvoorzitter noemde me vrouw Van der Klooster een raadslid die vooral opkwam voor de mensen die in de verdrukking zitten. Als aan denken kregen de scheidende raadsleden alle een wandbord aange boden. Goede verhouding Dr H. J. van Zuijlen (VVD) stelde vast, dat men het lang niet altijd eens is geweest in de raad, iets wat hij ze ker niet erg vond. Ondanks de tegen stellingen welke er soms waren, is de verhouding toch goed gebleven. Voorop stond hierbij, dat men de belangen van de gemeente Wester schouwen zo goed mogelijk wilde be hartigen. Hij had het beter gevonden als er meer vrouwen in de nieuwe raad waren terug gekomen. Dank bracht hij aan de scheidende raadsle den voor de prettige samenwerking. Wethouder P. M. van den Aarsen, sprekende namens de CDA-fraktie richtte een woord van dank tot de vertrekkende raadsleden waarbij hij L. C. Hoogerhuis (CDA). Voor de burgemeester hiertoe over ging, onderwierp zij de loopbaan van de scheidende leden in hun hoedanig heid als raadslid aan een nadere be schouwing. Allereerst stelde zij vast, dat er zich in de laatste raadsperiode zich veel heeft afgespeeld. Door het ver trek van burgemeester H. P. Ever wijn heeft de raad moeten wennen aan een ieuwe raadsvoorzitter. Vele grote en kleine zaken kwamen in de afgelopen periode aan de orde. ...Boeiend Zij stelde vast, dat Westerschou wen zo maar geen gewone gemeente is met 5000 inwoners, maar door zijn rekreatieve aard daar ver buiten A. C. van der Klooster-van Sons beek (PvdA). zich speciaal richtte tot zijn partijge noot L. C. Hoogerhuis. Voor mevrouw Van der Klooster had hij een bloemetje. Dankwoorden werden verder nog uitgesproken door wethouder J. C. de Feiter en S. Roos (PvdA). De heer P. H. Canters zei, dat hij, nu hij goed was ingewerkt, er nog graag een periode bij had willen zit ten. De heer Krijnse Locker stelde het stichtingsbestuur van het Dorps huis Noordwelle, waarin hij namens de gemeente zitting had, als voor beeld voor andere verenigingen. De heer L. C. Hoogerhuis had voor al goede herinneringen aan zijn wet houderschap waarin hij, naar hij zei, in de keuken heeft gekeken. Hij merkte hierbij op, dat de bur ger zich nog te weinig betrokken voelt bij de beslissingen welke door de raad worden genomen. Mevrouw Van der Klooster sprak woorden van dank voor de prettige samenwer king. P. H. Canters (PvdA). M. J. Krijnse-Locker (VVD). ZIERIKZEE Kontrole bij stoplichten De Rijkspolitie groep Schouwen - Duiveland heeft maandag bij de stoplichten aan de Nieuwe Kooiweg- Laan van St. Hilaire een kontrole ge houden. Er werden negen processen- verbaal opgemaakt. Vals briefje van f 100,— Bij de Amro-bank te Zierikzee is maandag een vals briefje van 100,— ontdekt. ZIERIKZEE - De open dag van het klubhuiswerk van het Leger des Heils trok zaterdagmiddag zeer veel belangstel ling. Deze open dag was bedoeld als exposities van de resultaten, die de kreatieve kursussen gedurende het wintersei zoen in „De Lichtboei"opleveren. Klubhuisleider Rudi Pragerliet weten, dat het aantal bezoekers in het begin van de middag maar zeer matig was. Het mooie nazomerweer droeg er blijkbaar toe bij, dat de mensen er weinig voor voelden de lange gang van „De Lichtboei" te betreden. Derhalve werd besloten de werkstukken op de stoep voor het klubhuis ten toon te stellen. Ook de draaitafels en weefgetouwen werden naar buiten gedragen. Toen de kursisten eenmaal be zig waren met het demonstreren van weven, boetseren en kantklossen, toonde het passerend publiek veel interesse. Voor de kursussen van het Leger des Heils blijkt voor het komend seizoen wederom veel belangstelling te bestaan. Er zijn nog enkele plaatsjes vrij bij de kursus kantklossen op de dinsdagmiddag en de volksdanskursus op donderdag avond. Ook de kursus modelbouw op maandagavond kan nog wat deelnemers gebruiken. Verder liet Rudi Prager we- tertj dat de kinderklubs ook nog wat plaats bieden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) NOORDWELLE Vandalisme in schooltuin De leerlingen en docenten van de openbare lagere school kregen vorige week een nare ervaring te verwer ken. De sierkalebessen in hun met veel liefde aangelegde schooltuin bleken totaal vernield. Van de da ders ontbreekt elk spoor. De gedu peerden vragen zich waarom hun met zoveel vreugde verrichtte arbeid op deze manier werd vernield. Reeds tij dens de zomervakantie verdwenen de eerste vruchten uit de schooltuin. Bij nader onderzoek ontdekten de kinderen toen nog meer losse vruch ten tussen de bosjes. De schooltuin biedt een gevarieerde teelt van toma ten, pompoenen, augurken, bloemen, courgettes en de reeds genoemde sier kalebessen. BROUWERSHAVEN Kerkconcert met kaarslicht in Brouwershaven Het concert van Apollo" en de Brouwse koren vindt plaats op vrij dag 3 september 's avonds acht uur in de, voor de gelegenheid met kaarsen verlichte, St. Nicolaaskerk. Bij dit concert zullen optreden de Brassband Apollo" uit Brouwers haven, onder leiding van de heer H. P. Everwijn; het Dameskoor, onder leiding van de heer P. Pannekoek en het Smalstads Gemengd Koor onder leiding van de heer B. Gebben. Entree-gelden worden niet geheven, de toegang is geheel vrij. KERKWERVE Tennisjeugd had fijne middag Zaterdag 28 autustus organiseerde de Jeugdkommissie van de Tennis vereniging WIK uit Kerkwerve een leuke middag voor de jeugd, 's Mid dags om twee uur kwamen 25 kinde ren naar het tennisveld. Vandaar ging men met auto's naar Renesse om te midgetgolven. Terug in Kerkwer ve konden de kinderen naar harte lust tennissen. Daarna kon er gesmuld worden bij de barbecue. De kinderen lieten zich het feestmaal goed smaken. Het was een zeer geslaagde mid dag, door het mooie weer. Kampioen der kampioenen Afgelopen zaterdag behaalde de Engelse cockerspaniel Questor of Qubo's Home een eerste plaats in de kampioensklas. Deze clubmatch werd gehouden te Axel en georgani seerd door de Zeeuwschvlaamse Ky- nologenclub. De zoon van Questor, Lloyd, net 6 maanden oud, kreeg een vierde plaats in de puppieklas. Het halfzusje van Questor, Olivia (10 maanden) kreeg in de eindkeu- ring van de jachthonden een vierde plaats. Deze Engelse cockerspaniels zijn gefokt door en eigendom van Ti neke en Detlef Bohg uit Kerkwerve. OOSTERLAND i Groene Kruis Oosterland Op woensdag 8 september start de bejaardengymnastiek onder het mot to „Meer Bewegen voor Ouderen", in het dorpshuis „Oosterhof". Aanvang dezelfde tijd als anders. Nieuwe le den zijn van harte welkom en kun nen zich opgeven bij de wijkver pleegkundige, telefoon 2050 of tele foon 1707). Bejaardensoos begint Donderdagmiddag 2 september be gint de bejaardensociëteit met haar wekelijkse bijeenkomsten in de zaal van het Dorpshuis „Oosterhof" aan de Sint Joostdijk, onder leiding van de presidente mevrouw E. J. Poelman-van Leeuwen. Het bestuur zou graag weer wat nieuwe gezichten willen zien met de intrede van het nieuw vergadersei zoen. En ze nodigt bij deze alle 60- jarigen of ouder uit om eens een ken nismakingsbezoek aan de sociëteit te brengen. Iedereen is vrij wat te doen wat hij of zij graag wil. Hetzij aan de sjoelbak, de tafelbiljart, het rin- genspel of het damspel, dan wel een kaartje leggen. Verder worden op de ze bijeenkomst uiteraard weer alle serveersters verwacht. De bijeen komsten beginnen om twee uur en ze duren tot vijf uur. BRUINISSE Vissen op mosselzaad De Mossel Advies Commissie heeft aan Directie Visserijen van het mi nisterie van landbouw en visserij en kele data geadviseerd, waarop de mosselkwekers nog mosselzaad kun nen vissen. Op maandag 13 en dinsdag 14 sep tember worden de mosselzaadban- ken in Zeeland opengesteld en op dinsdg 28 en woensdag 29 spetember komt daar de Waddenzee bij. De Waddenzee is ook dinsdag 12 en woensdag 13 oktober opengesteld. Van maandag 20 september tot vrij dag 29 oktober zijn de mosselkwe kers in de gelegenheid mosselen en mosselzaad van de percelen gelegen in de Waddenzee over te brengen naar de percelen in Zeeland. Suksesvolle Kabouterbraderie De braderie der Kabouters, zater dagochtend op het Kerkplein, is bij zonder druk bezocht. Was het niet in de laatste plaats het fraaie weer, ook het aparte sfeertje trekt ieder jaar groot en klein om te neuzen én te ko pen. De leidster, Neeltje Kok, toonde zich verrast en erg blij met een op brengst die alle verwachtingen te bo ven ging. Liefst 1015,20 (waarbij 25,— van een anonieme gever) bracht de braderie op. Hierbij waren ook de opbrengst van de verloting, het knikkers raden en de erg leuke „drankautomaat", een door de ka bouters zelf gemaakt apparaat. In BRUINISSE -Oefening en Uitspanning" voor de twaalfde keer present op Taptoe Bru. Hier in aktie tijdens het spelen van het volkslied (foto boven). „Juliana" uit Middelburg (foto onder) onder leiding van Jaap v. d. Paal speel de zich in de schijnwerpers. Overigens niet gepland: de stoppen waren gesprongen van de lichtmasten. Links één van de xylofonisten die een glans rol vertolkte. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) NIEUWERKERK - De heer A. J. G. Doeleman te Nieuwerkerk is maandag door het hoofdbestuur van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) met algemene stemmen herkozen tot algemeen voorzitter van de Z.L.M. De nieuwe zittingsperiode van de heer Doeleman gaat in op 1 januari 1983 en geldt voor een periode van 6 jaar. De heer Doeleman heeft echter van te voren aan het Z.L.M.-bestuur te kennen gegeven deze zittingsperiode niet te willen volmaken. 4 n <-> Schouweri-Düiveland van de Z.L.M. en uit hoofde van die funktie lid - te vens akkerbouwwoordvoerder - van het hoofdbestuur van de Z.L.M. Funkties De heer Doeleman vervult zowel op landelijk als provinciaal niveau funkties die nauw verbonden zijn - of voortvloeien uit - het voorzitterschap van de Z.L.M. Agrarische bedrijfs ontwikkeling heeft zijn bijzondere belangstelling: hij is voorzitter van de Commissie Bedrijfsontwikkeling en Agrarische Voorlichting (B.O.A.V.) van het Landbouwschap en voorzitter van de Provinciale Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in de provincie Zeeland. Hoewel hij aan zijn bestuurlijk werk in de land bouworganisatie veel tijd besteedt is de heer Doeleman via zijn akker- bouwbedrijf onmiskenbaar een man van de praktijk (gebleven), zodat de Z.L.M. met de heer Doeleman be schikt over een bedrijfsgenoot als voorzitter. De heer A. G'.'(Ad) Doeleman is 54 jaar en van beroep akkerbouwer. Zes jaar geleden werd hij voor de eerste maal gekozen tot algemeen voorzitter van de Z.L.M. als opvolger van ir. D. Luteijn. Daarvoor was Doeleman voorzitter van de Kring een gleuf onder de afgebeelde drank moest een geldstuk gegooid worden, waarna „automatisch" de bestelde drank uit een luikje kwam. J. v. d. Bos won de taart door het aantal knikkers te raden. De fam. Kesteloo won, na loting, de grote Western-trein. Folder op zondag Vele mensen konden afgelopen zondag hun ogen niet geloven toen een verkiezingsfolder van de S.P. bij hen in brievenbus zeilde. Dat ook de ze Socialistiese Partij best goede punten in haar programma heeft heb ben de mensen kunnen lezen, maar waarom deze folder in Bruinisse op zondag moest rondgaan heeft menig een geërgerd en zal deze partij zeker geen goede ontvangst geven op Brui nisse. Diefstal sieraden (f 10.000,-) Familie d. W. uit de Steinstraat te Bruinisse heeft maandag aangifte ge daan van een diefstal van sieraden ter waarde van 10.000,-. Ook wordt 500,- aan baar geld vermist. De diefstal heeft vermoedelijk plaatsge vonden toen de familie d. W. zonda gochtend de kerkdienst bezocht. MIDDELBURG Statenkommissie De Statenkommissie Ekonomische Zaken vergadert maandagmiddag 6 september in het Provinciehuis. De agenda vermeldt onder meer bespre kingen van het jaarverslag 1981 van de N.V. Haven van Vlissingen, bespreking ontwerp-begroting van de provincie en bespreking van de si tuatie van het Zeeuwse bedrijfsle ven. Jeugdwerk Noordwelle NOORDWELLE - Er werd wal af- gcpiekerd, gepuzzeld en gefietst af gelopen zaterdagavond in de West hoek. De fietspuzzcltocht, die was ge organiseerd voor en door het jeugd werk Noordwelle, voerde langs Haamstede, Burgh en via Burghsluis weer terug naar het punt van ver trek, het dorpshuis in Noordwelle. Toch slaagden sommigen equipes er in ook Scharendijke en Nieuw- Haamstede in het parkoers op te ne men. De meest kreatieve ploeg in dit opzicht, gevormd door de families Jonker en Hendrikse, kwam dan ook in het bezit van de felbegeerde poe delprijs: een heerlijke zak appels uit de plaatselijke „boogerd" van Lee- we. Ook andere teams waren niet ge heel suksesvol in hun pogingen de routebeschrijving foutloos te volgen, bovendien viel lezen bij een half maantje niet mee Nochtans wa ren alle „renners" rond een uur of ze ven gestart en de bemanning van de kontroleposten wachtte dan ook vol verwachting en spanning op de eerste coureurs. Vaak vergeefs Overigens kregen na afloop van het festijn alle dappere deelnemers een gratis konsumptie aangeboden na mens de soos, en rond half elf stond de grote prijsuitreiking op het pro-N gramma. Prijzen De vierde plaats werd in beslag ge nomen door de ploeg De Jonge, Van Burg, Van Weele en Beije, die een heerlijke fles sherry met elkaar kon den delen. Deze ploeg had een achter stand van bijna een half uur op de nummers twee en drie: Jean-Philippe Paap en Michael Berrevoets, die resp. een pechkoffer en een set glazen (beschikbaar gesteld door Van de Hulle) in ontvangst mochten nemen. Dikke winnaars werden de heren Kosten en Dooge, die het weekeinde konden doorbrengen in het gezel schap van een romige ijstaart.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3