Polen maakt zich op voor krachtmeting Solidariteit Laatste Syriërs weg uit Beiroet REINIGINGSPOLITIE NODIG DOOR SLECHT AANGEBODEN HUISVUIL AGENDA Tweede verjaardag vakbond Vijf CDA kamerleden tegei? kernwapens Ingrid Bergman overleden Zuidafrikaanse moeder doodde zes baby's Verzet tegen bevriezing ambtenarensalaris Twee miljoen schade bij brand op Texel (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vergadering Reinigingsdienst Proef van drie maanden blijkt te helpen WARSCHAU - De autoriteiten in Polen hebben maan dag op de belangrijkste punten in Warschau en in andere steden grote hoeveelheden oproerpolitie, eenheden van het leger en militair materieel gestationeerd ter voorko ming van de protestdemonstraties die het verboden vak verbond Solidariteit voor dinsdag (vandaag) op zijn tweede verjaardag, heeft aangekondigd. Tevens waar schuwden funktionarissen dat de politie geweld zou ge bruiken als ze dit nodig achtte. Solidariteit slaagde er maandag in op een van de drukste punten van Warschau, in de buurt van de grote warenhuizen, vlugschriften de lucht in te schieten waarin tot deelneming aan de demonstraties werd opgeroe pen. AMSTERDAM - Vijf kandidaten van het C.D.A. voo- de komende ka merverkiezingen heuben zich open lijk uitgesproken tegen het plaatsen van nieuwe kernwapens in ons land. Door een oproep van de initiatief groep „Drievoudig Appèl" te onder schrijven wijken ze daarmee af van het officiële partijstandpunt, dat plaatsing van de kernraketten afhan kelijk stelt van onderhandelingen in Genève. De vijf „dissidenten" zijn de huidi ge c.r.m.-minister H. de Boer (12e op de C.D.A.-lijst) en de zittende kamer leden S. Faber (22e), H. Couprie (55e), Jan Nico Scholten (58e) en mevrouw S. Laming-Boersema (68e). Van hen heeft alleen Couprie niet een zoge noemd gravamen, een voorbehoud dat bij stemming in de Tweede Ka mer wat betreft de kernwapens afge weken kan worden van het stand punt van de rest van de fraktie. Wel heet Couprie eerder in een brief aan het partijbestuur zijn standpunt over de kruisraketten bekend gemaakt. LONDEN - De Zweedse aktrice In grid Bergman is zondag op haar 65ste verjaardag in Londen overleden. Dit meldt het Engelse persbureau Press Association maandag. Ingrid Berg man leed al verscheidene jaren aan kanker. Door haar uitbeelding van nobele vrouwen is Ingrid Bergman een van de bekendste toneel- en filmaktrices ter wereld geworden. Zij werd we reldberoemd met haar spel in de films „Intermezzo" (1939), Casablan ca (1943), waarin zij naast Humphrey Bogart speelde en in de verfilming van Hemingways „For whom the bell tolls" (1943), waarvoor de auteur Ingrid Bergman zelf had gevraagd. Natuurlijke schoonheid en per soonlijke integriteit waren de be langrijkste kentekenen van haar per soonlijkheid. Deze trekken komen het duidelijkst naar voren in haar lievelingsrol, Jeanne d'Arc. SOWETO, ZUID-AFRIKA - Een 30- jarige moeder in Soweto in Zuid- Afrika heeft zondag in de kraamaf- dcling van het Baragwanath- ziekenhuis zes pasgeboren baby's, onder wie haar eigen tweeling, van het leven beroofd. Een zuster in het ziekenhuis over meesterde de vrouw toen zij een van de bay's aan het doden was. De zuster vond vervolgens vijf al gedode kinderen. De politie geeft de vrouw - die op 22 augustus het leven had geschonken aan een tweeling - voor observatie in een psychiatrisch ziekenhuis laten opnemen. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis doodde de moeder haar eigen kinderen - meisjes - eerst. Op dat ogenblik lagen er veertig ba by's op de afdeling. Kettingroker geveld BANGKOK-Terwijl de naar 1 eigen zeggen kampioen-ket- j i i tingroker van Thailand zondag 1 in een ziekenhuis in Bangkok vocht voor zijn leven, eiste een i i filmakteur met een verbruik 1 van 10 pakjes sigaretten per dag reeds het nieuwe rekord J i i op. i 1 De 53-jarige Chao Boonchu, 1 die vorig jaar in het nieuws J i i kwam met zijn mededeling dat i| 1 hij in de voorbije dertig jaar zonder nadelige gevolgen 120 i i sigaretten per dag had ge- i 1 rookt, lag zondag als gevolg i van ernstige ademha- j i lingsmoeilijkheden in kritieke toestand in een ziekenhuis. J WWWMWWWWWWWW Vandaag (dinsdag) is het twee jaar geleden dat de akkoorden van Gdansk, die het ontstaan van Solida riteit inhielden, werden onderte kend. Enkele radikalen in de onder grondse leiding verbonden de toe komst van het vakverbond, dat 10 miljoen leden telde voor het in de cember vorig jaar buiten de wet werd gesteld, aan het welslagen van de ak- ties. Machtsvertoon Het machtsvertoon van politie en leger was het indrukwekkendst op de plaatsen die Solidariteit had uit geroepen tot verzamelpunten voor het begin van de demonstraties. Op vier plaatsen stonden over de tien waterkanonnen, minstens vijf pant servoertuigen en talloze politiebus- jes. Overal in de stad kon men gewa pende patrouilles tegenkomen. Ook uit andere steden, in het bijzonder in Gdansk, Sczcecin, Krakow en Wro claw, werd hetzelfde machtsvertoon gemeld, hoewel incidenten maandag uitbleven. Alles wijst erop, zo zeiden waarne mers maandag, dat de autoriteiten kost wat kost de demonstraties wil len voorkomen en dat Solidariteit eventueel tegen hoge prijs wil laten zien dat het nog steeds op veel steun kan rekenen bij de Poolse bevolking. De situatie werd maandag treffend gekenschetst door het blad van de kommunistische jeugd, „Sztandar Mlodych": „Aan beide kanten ziet men een grote vastbeslotenheid, en vastbeslotenheid tot de tragedie, men kan slechts één kant op". Stoottroepen De autoriteiten verklaarden maan dagavond dat Solidariteit van plan is stoottroepen aan de kop van de de monstraties te laten lopen. Een politie-officier verklaarde óp de buis dat in Warschau, Krakow en Lublin voorwerpen waren gevonden die hiervoor konden worden gebruikt én de televisie liet wapenstokken, ket tingen, geweermunitie en. stalen ka bels zien. Het officiële persbureau PAP her haalde maandag de belangrijkste be palingen onder de noodtoestand waaraan bij overtreding streng de hand zou worden gehouden. Vergade ringen, protestakties, stakingen en oproepen hiertoe zijn streng verbo den. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND GRONINGEN - De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders RIJP ge bruikt in het Lauwersmeergebied sinds het begin augustus zes dwerg geiten voor de bestrijding van enkele struikensoorten en een plantensoort. Het is een proef, met het doel het ge bied beter toegankelijk te houden voor vogels. SURHUISTERVEEN - Dit kabinet drijft de tegenstellingen op de spits, zo reageerde PvdA-lijsttrekker Den Uyl maandagavond in een verkie zingsrede in het Friese Surhuister- veen op de bevriezingsplannen. AMSTERDAM - Het aantal juridi sche procedures rond het ter ziele ge- gane bouw- en aannemingsconcern OGEM uit Rotterdam stapelt zich op. Naast de „stromannen-affaire", de onderzoekskommissie Versus Ogem alsmede Soetekouw tegen Ogem Hol ding en oud-Ogem-bestuurder Ber- tels tegen Boersma heeft de stichting onderzoek bedrijfs informatie SOBI nu een nieuwe zaak op touw gezet. DEN HAAG - De plannen van het kabinet om een bezuiniging op de be groting 1983 voor een deel binnen te halen via bevriezing van ambtena rensalarissen kunnen op fors verzet uit kringen van ambtenaren en trendvolgers rekenen. Een woordvoerder, die sprak na mens alle CNV-bonden van ambtena ren en trendvolgers, sprak van een „onzalig beleid". Hij kondigde een resolutie aan. die deze week aan de leden zal worden voorgelegd op drie regionale protestbijeenkomsten, „waarvan de inhoud er niet om zal liegen". Forse aanslag De plannen betekenen een forse aanslag op de koopkracht, die onver mijdelijk met bedrijfsleven zal tref fen. zo zei de woordvoerder. Bij de ambtenaren zelf groeit inmiddels de onvrede. Er is sprake van een sterke demotivatie, zo konstateren de CNV- bonden uit reakties van de leden. Op overtredingen staat drie tot 15 jaar gevangenisstraf, zo bracht PAP in herinnering. „Het decreet over het krijgsrecht verplicht de funktiona rissen die recht en orde moeten hand haven ertoe maatregelen te nemen bij verstoringen van de openbare or de. In buitengewone situaties kan het leger te hulp worden geroepen", aldus PAP. HILVERSUM - De Centrumpartij krijgt op 1 september (Nederland I - 21.29 uur) toch nog 1 minuut televi siezendtijd, waarin de op 19 augustus niet uitgezonden informatie alsnog in beeld zal worden gebracht. ROTTERDAM - De nettowinst van het scheepvaartconcern PHS van Ommeren is in de eerste helft van dit jaar ten opzichte van dezelfde perio de van 1981 gedaald van 52,8 min tot 22,2 min. Het interimdividend zal worden gehalveerd tot 0,50 per aandeel van 10 nominaal. OLDEBERKOOP - Alleen door en kabinet van PvdA en CDA azal de middenschool, een noodzakelijke on derwijsvernieuwing, eindelijk ook in Nederland zijn beslag krijgen. Dit zei Jos van Kemenade (PvdA), oud minister van onderwijs, maandaga vond in het Friese Oldeberkoop. HOOGEVEEN - „Met de VVD gaan de uitkeringen en het gaspedaal om laag". Zo reageerde minister Zeeval- king (D'66, verkeer en waterstaat) maandagavond in Hoogeveen op uit spraken van VVD-zijde over het ver hogen van de maximumsnelheid en de verlaging van de uitkeringen. BEIROET - De laatste Syrische eenheden van de Arabische vre desmacht hebben dinsdagmorgen rond 07.00 uur West-Beiroet verlaten. Zij gingen op weg naar de Bekaa-val- lei in Oost-Libanon. Het konvooi van ongeveer 1000 man bestond voornamelijk uit mili tairen van de „Brigade 85" van het geregelde Syrische leger. Maandag vertrokken al 1500 Syri sche militairen vanuit Beiroet naai de Bekaa-vallei. daar bevindt zich het merendeel van de Syrische troe pen in Libanon. Overigens prees de voorzitter het personeel van de dienst voor het werk in het achterliggende drukke seizoen, met name voor het opvangen van de piek met de Pinksterdagen. Maar de medewerking van het pu bliek noemde hij teleurstellend. Nadat voorzitter Den Boer in zijn welkomstwoord de reinigingspolitie al ter sprake had gebracht, kwam dit onderwerp terug bij een ander punt van de agenda: begrotingswijziging voor het dienstjaar 1982. Een post van 10.000,'- geheel voor rekening van een proef met een dergelijke opsporingsambtenaar, voor drie maanden, juli tot en met september. De voorzitter merkte in een toelich ting op, dat „het werkt" (het idee dat er werkelijk politie is) en achtte het raadzaam ook in 1983 reinigingspoli tie aan het werk te hebben. De Zie- rikzeese afgevaardigde Jonker (voor J. Groen in de plaats) sprak zijn be vreemding uit over het feit, dat het Algemeen Bestuur niet op de hoogte gebracht was van de proef op de ver gadering van 28 mei, en de ambte naar al op 1 juli zijn werkzaamheden startte. De voorzitter legde uit, dat hoewel al lang met dit idee gespeeld werd, ook binnen het Algemeen Bestuur, dit een spontaan geboren idee was, ontsproten nó de bewuste vergadering. Overigens kon de vol tallige vergadering zich konforme- ren met de begrotingswijziging. Begroting 1983 Bij de algemene beschouwingen over de begroting 1983 sprak men zich bijna unaniem uit over de wen selijkheid van de reinigingspolitie. Alleen de vraag wie dit gaat betalen bleef overeind. Jonker: „Wél wense lijk, maar het mag geen tariefsverho ging met zich meebrengen". H. Schot merkte op dat zo'n politie eigenlijk overbodig moest zijn. ALMERE - Het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke or dening wil garant staan voor de kosten van de verwijdering van het spaanplaat uit 850 woningen in Almere-Haven. DEN HAAG - Met steun van de VVD gooit het CDA-D'66 kabinet niet alleen de oude schoenen maar ook de nieuwe schoenen weg. Deze reaktie heeft de oud-minister van binnelandse zaken Van Thijn (PvdA) maandag gegeven op het plan van de ambtenarensalarissen te bevriezen. „Wat rest is een politiek van ordinai re discriminatie". Drie weken Rekreade in Den Haag DEN HAAG - Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 21 september vindt op het Malieveld in Den Haag de Rekreade/18 Haagse pretdagen plaats. Tachtig verschillende kermis- attrakties zullen worden opgesteld. Er is ook een circus, een provinciale fietsdag en een rodeoshow uit de VS. Verder treden er verschillende mu ziekgroepen op. Zaterdag 4 september begint op het Lange Voorhout het nieuwe theater seizoen met het Voorhout Festival. Er is een theatermarkt, waar de meeste Nederlandse toneelgezel schappen een indruk zullen geven van hun programma in het komende seizoen. Verder zijn er sportde- monstraties en een informatiestand jes. De stichting BZZTOH zorgt voor acht beroemde" schrijvers op een schrijversmarkt. Zij signeren hun werk en zouden bereid zijn tot een gesprekje met hun fans. Verschillen de artiesten zorgen intussen voor op tredens op twee grote podia en in een theatertent. TEXEL - Bij de volgens de Texelse brandweerkommandant grootste brand uit de geschiedenis van het ei land is in de nacht van maandag op dinsdag voor bijna tweeëneenhalf miljoen gulden schade aangericht. Daarbij gingen een supermarkt en een fysiotherapeutisch instituut in de vlammen op. De eigenaar van de supermarkt in Den Burg schatte zijn schade op on geveer twee miljoen gulden. Die van het instituut op ongeveer 350.000 gul den. Rond half twee brak de brand uit in de supermarkt. Het naastgelegen instituut was door overslaande vlammen niet te redden. De brand weer kon pas rond vijf uur het sein brand meester geven. Een aantal afgevaardigden van de gemeenten zagen een oplossing voor de financiën, door gebruikers van de ongediertebestrijdingsdienst te laten betalen, al was het maar een voorrij- tarief. De Duivelander J. Meerman vond dit echter een slecht plan, om dat er dan wel minder verzoeken ko men bij deze tak van de dienst, maar niet minder ongedierte. Het aspekt volksgezondheid komt hier ook om de hoek kijken merkte sekretaris C. Slabbekoorn op. Schot zag ruimte in de begroting (voor de politie) door een langere ter mijn van afschrijven te gaan hante ren betreffende de voertuigen van de dienst. Een voorstel dat geen genade vond-bij de dagelijks bestuursleden, onder andere de heer J. van Bommel. Deze hield Schot voor zich op deze manier „fiktief rijk te rekenen". Zinvol? Vervolgens kwam voorzitter Den Boer met de vraag of voortzetten van de experimentele reinigingspolitie zinvol is. Een vraag die volmondig met ja beantwoord werd. Ter finan ciering zou echter boven de al aange kondigde tariefsverhoging van vier procent, nóg eens twee procent ko men. Direktcur van de dienst, de heer J. Landman dacht deze twee procent te kunnen oplossen omdat waarschijn lijk dc personeelslasten lager zullen uitvallen: vier inplaats van de ge raamde zes procent van het totale be drag van dc begroting. Met dit voorstel wél politie, maar geen tariefsverhoging; ten koste van het personeel. „Waagt u die gok", vroeg de voorzitter, omdat deze oplossing allerminst zeker is. Duive- lands burgemeester wilde het nog an ders en vertolkte de mening van het Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Oosterland „Oosterhof". Bejaardensoos. 14.00 tot 17.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Klaver jassen. 20.00 uur. Dinsdag 31 augustus Zierikzee Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „De Lofstem", dirigent Jaap Schouls. 20.00 uur. Stadhuis. Afscheid voorman plant soenendienst. 16.30 uur. Westerschouwen Gemeentehuis. Kommissie sport-, jeugd- en culturele zaken. 19.30 uur. dagelijks bestuur: één procent ta riefsverhoging, en één procent uit eventuele besparing op personeels kosten, door waarschijnlijk het niet uitkeren van de prijskompensatie. Maar de afgevaardigden Jonker, Schot, Meerman en Klaasse „trapten hier niet in" en hielden vast aan de maximale tariefsverhoging van vier procent. Waarmee dit onderwerp van de baan was: geen geld. Direkt ge volgd door een met algemene stem men goedkeuren van de begroting voor 1983. P.M. Pas hierna merkte de heer J. van Bommel op, dat op de nu goedge keurde begroting een post P.M. voor de reinigingspolitie was begroot, met andere woorden: nog door het bestuur in te vullen. En toen kon men niet anders meer dan het dagelijks bestuur fiat te geven voor het zoeken naar gelden ter invulling van deze post. Kort samengevat; Schouwen- Duiveland krijgt reinigingspolitie, maar wanneer is nog niet bekend evenmin hoe dat betaald moet wor den. Afscheid Van de heren L. C. Hoogerhuis en J. J. KLaasse werd formeel afscheid genomen, een officiëler gebeuren volgt nog. Hoogerhuis zei bij deze ge legenheid dat de dienst een goed ge organiseerd bedrijf is geworden, maar dat er nog wat aan de opvoe ding van de burger gedaan moet wor den, dus ook weer: politie. Woorden, die Klaasse van harte onderschreef. Het al vaker ter sprake gekomen hydro-gcologisch onderzoek, door dc Hcidemij ingesteld en nu op schrift verschenen, stelde niet alleen Meer man voor een aantal vragen, maar ook de voorzitter in zijn antwoord. „Is dit wel wat we bedoeld hebben", zei Den Boer en verder: „we zullen de verschillende adviezen uit dit rapport nader onderzoeken in een vervolg gesprek dat noodzake lijk is om onduidelijkheden op te hel deren. We kunnen nog geen konklu- sies trekken" aldus de voorzitter. Verder nam de vergadering met al gemene stemmen de volgende beslui ten: begrotingswijzigingen voor de aanschaf van een huisvuilauto, idem voor een tweede-hands vrachtwagen, idem voor een stoomcleaner, een besluit tot het aangaan van geldle ningen in 1983 en vasststellen van het maximum krediet in rekening-cou rant 1983. Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering gemeente Middenschouwen. 19.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. verkiezingsbijeen komst V.V.D., Tweede Kamer-lid Blauw. 20.00 uur. Woensdag 1 september Zierikzee Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „Sjaloom", dirigent Art de Jonge. 20.00 uur. „Gekroonde Suikerbiet". Koffie ochtend Vrouwencafé. 10.00 - 12.00 uur. Stadhuis. Vergadering advieskom missie sport. 16.30 uur. Dreischor Dorpshuis. Bejaardensoos. 14.30 uur. Sirjansland Weg door het Dijkwater. Verzamelen plantenwerkgroep. 19.00 uur. Bruinisse NH- verenigingsgebouwRuilavond „G. J. Peelen". 19.30 uur. Donderdag 2 september Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. C.D.A- verkiezingsbijeenkomst. 20.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Vrijdag 3 september Zierikzee „Huis van Nassau". Ledenvergade ring vogelvereniging „Zang en Kleur". 20.00 uur. Hervormd Verenigingsgebouw. Klubavond. 19.30 uur. Brouwershaven St. Nicolaaskerk, concert Brassband Apollo en Smalstad- en dameskoor, 20.00 uur. Bruinisse Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Af scheidsreceptie PTT-er J. M. de Bil, 19.00 - 21.00 uur. Zaterdag 4 september Dreischor Mobiele tent (Ring). Tentconcert „Veere's Genoegen". 16.00 uur; (rondgang door het dorp begint om 15.30 uur). Wilhelminadorp Wilhelminapolder. Zeeuws Ploeg- kampioenschap. 12.30 uur. Maandag 6 september Zierikzee Pannekoekenhuis, Appelmarkt 6. Open avond Schaakvereniging Zie rikzee. Aanvang junioren 19.00 uur, senioren 19.45 uur. Chr. Ger. Kerk. Verkiezingsbijeen komst R.P.F. met drs. A. Wagenaar, lid van de Tweede Kamer. 20.00 uur. Middelburg Provinciehuis. Vergadering Staten- kommissie Economische Zaken. 16.00 uur. Dinsdag 7 september Zierikzee Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „De Lofstem", dirigent Jaap Schouls. 20.00 uur. 's Landskamer. Algemene vergade ring Waterschap Schouwen-Duive land. 14.00 uur. Stadhuis. Gemeenteraadsvergade ring. 19.30 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Raadsvergadering. 20.00 uur. Woensdag 8 september Zierikzee Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „Sjaloom", dirigent Art de Jonge. 20.00 uur. Zaterdag 11 september Bruinisse Muziektent, sluitingsconcert „Nu met Hope" en „Oefening en Uitspan ning", 19.30 uur. Muziektent, lampionnenoptocht, 20.30 uur. Maandag 13 september Zierikzee Pannekoekhuis, Appelmarkt 6. Le denvergadering Schaakvereniging Zierikzee. Aanvang 19.30 uur. Dinsdag 14 september Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Donderdag 16 september Kerkwerve N.H. Kerk. Algemene ledenvergade ring t.t.v. Kerkwerve. 20.00 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties Bezorging (01119) 1660 SCHARENDIJKE - Slecht aangeboden huisvuil en daardoor het noodzakelijk worden van reinigingspolitie op Schouwen-Duiveland, stonden centraal op de in de „Putmeet" te Scharendijke gehouden vergadering van de Reinigingsdienst onder voorzitterschap van de heer W. den Boer. Als voorbeeld voor de noodzakelijkheid van een dergelijke politie-ambtenaar noemde Den Boer Zierikzee tijdens de toeristendagen. 4 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2