BOUW NIEUWE WONINGEN IN NOORDGOUWE GESTART RAAD BROUWERSHAVEN NAM AFSCHEID VAN VIER LEDEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT Na meer dan twintig jaar weer sociale woningbouw JliotnisM J. J. Klaasse (na ruim 31 jaar raadslid en wethouder) en J. J. Kommer na 12 jaar Kabinetsplannen kosten gezin 425 gulden per jaar WA> lEGh P£ BiJ-r IKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierlkzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 1 34,90, per jaar i 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 31 augustus 1982 139ste jaargang Nr. 23174 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Afscheid in raad Westerschouwen NOORDGOUWE - Over ongeveer negen maanden is Noordgouwe vijftien nieuwe eensgezinswoningen rijker. Sinds 1961 zijn er in dit dorp geen woningen in de sociale sektor meer gebouwd en de heer F. K. Vos, voorzitter van de woningbouwvereniging Beter Wonen deelde maandagmiddag mee dat naar de realisatie van de vijf tien woningen reikhalzend is uitgekeken. Vandaag wordt de eerste paal geslagen, hetgeen overigens zonder een officieel tintje zal plaatsvinden. In 1978 al werden de eerste onder handelingen van het kollege van b en w van de gemeente Brouwershaven en Beter Wonen aangeknoopt. Toen- terdtijd bestond nog het plan om in het jaar daarop met de bouw van de woningen te starten. Door verschillende oorzaken, on der meer door het niet tijdig verwer ven van de benodigde grond, heeft dat plan geen doorgang gevonden. Ook in 1978 is het schetsontwerp naar de gemeente gegaan en in okto ber van 1980 werd het projekt ver eenvoudigd. Onder andere werden er aderlatingen gedaan in het versprin gen van de gevels. ,,Het betreft een zaak, die de hele dorpsgemeenschap van Noordgouwe aangaat. De leefbaarheid van de kern zal toenemen", aldus de heer Vos. De wethouder van onderwijs, mevrouw S. C. J. B. Loschacoff-de Kanter zei dat de komst van enkele kinderen al een aanwinst zou zijn voor de kleuter- en lagere school. Modeldorp De burgemeester van Brouwersha ven, de heer C. Slabbekoorn vertelde dat er in Noordgouwe een jarenlange stop is geweest in de sociale woning bouw en dat het nu de beurt was aan deze kleine kern. Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten „We proberen de jonge mensen door de bouw van de woningen in Noordgouwe te handhaven en we proberen ook mensen uit andere plaatsen naar Noordgouwe te laten terugkeren. De huur van de woning bedraagt 434,- per maand en dat is ongeveer honderd gulden minder dan de huur voor woningen in Dreischor. De huizen passen in het beeld van Noordgouwe", aldus de burge meester. In anderhalf jaar tijd werd in het dorp een nieuw dorpshuis annex gymzaal gerealiseerd en werd de la gere school gerenoveerd. De huizen staan vlakbij de school en ook be vindt het sportveld zich in de buurt. Kortom: er zijn veel voorzieningen direkt bij huis aanwezig. „Noordgou we is na de realisering van de vijftien woningen een soort modeldorp ge worden", voorspelde de burge meester. Renovatie De direkteur van Beter Wonen, de heer ing. Ph. H. van Doorne vertelde dat de nieuwbouw wordt gekoppeld aan de ingrijpende renovatie van de woningen aan de Pauwstraat, 1 t/m 17. Daar zijn diverse redenen voor. De bewoners van de Pauwstraat moeten voor drie vier maanden elders ver blijven en daar zijn wisselwoningen voor nodig. Een aantal nieuwbouw woningen komt daarvoor beschik baar. Dus de renovatie sluit aan op de nieuwbouw. Een tweede voordeel is dat niet alle woningen in één keer worden ver huurd. De autochtone bevolking kan dan geleidelijker met de groei van het dorp worden gekonfron- teerd. De woningen beschikken over drie slaapkamers en een voor- en een ach tertuin. Naast uiteraard de begane grond bevat het huis ook een vliering en een schuur. Door het huis vrij so ber te bouwen konden de bouw kosten lager worden gehouden en dus ook de huur. Bij het plan is reke ning gehouden met het beschermd dorpsgezicht. Binnen ongeveer twee jaar zal het hele projekt, dus inklu- sief renovatie, klaar zijn. BROUWERSHAVEN - De rommelmarkt, die de chr. lagere school „De Schouw" zaterdagochtend heeft georganiseerd, is een groot sukses geworden. De opbrengst, ruim f 4500,—, wordt voor drie doeleinden gebruikt. Ten eerste gaat de school een kind adopteren van de Stichting Redt een Kind, ten tweede wil De Schouw het niveaulezen reorganiseren en ten derde wordt de schooltuin opgeknapt. Dit jaar had de rommelmarkt voor het eerst een rad van avontuur (zie fo to), in handen van de heer J. Scharff, een van de ouders. Ook de verkoop van oliebollen was een nieuwe aktiviteit. De middenstand van Brouwershaven heeft verschillende artikelen beschikbaar gesteld en een ondernemer in elektrische artikelen uit Nieuwerkerk bood de school een kleurentelevisie aan. De oude t.v. werd zaterdagochtend geveild. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Konsumentenkontakt: DEN HAAG - De plannen van de regering zullen de lasten van een ge middeld gezin met minstens 425 gul den per jaar verzwaren. Dit heeft de organisatie Konsumenten Kontakt maandag geschreven in een open brief aan regering en Tweede Kamer. De b.t.w.-verhoging met één pro cent zal een gezin per jaar ruim 325 gulden kosten. Een gasprijsverho- ging van 3,54 cent, inklusief b.t.w., zal een dikke honderd gulden kosten Voor consumenten met een laag inko- mert zijn de gevolgen ronduit ramp zalig, aldus Konsumenten Kontakt. Er moet volgens de konsumenten- organisatie een beleid komen dat een einde maakt aan koopkrachtdaling. Gezinnen kunnen per jaar zo'n 230 gulden op voeding besparen door kooptips uit de voedingsonder zoeken op te volgen. Het opvolgen van tips voor huishoudelijke appara ten kan ook besparingen opleveren. Internationaal achterblijven Internationaal gezien blijft de Ne derlandse overheid volgens Konsu menten Kontakt ver achter met haar konsumentenbeleid, waarvoor 7,5 miljoen gulden wordt uitgegeven. De organisatie wil voor een goed beleid een staatssekretaris voor konsumen- tenzaken in het volgend kabinet. De ze zou moeten waken over het prijs beleid, beheersing van de woon lasten, isolatieplannen en de rechtspositie van de langkampeer- der. BROUWERSHAVEN - De voltallige raad van Brou wershaven vergaderde maandagavond voor het laatst in de oude samenstelling, hetgeen het afscheid inhield van vier raadsleden. Voor de heer J. J. Klaasse van het C.D.A. betekende dat een afscheid na zich 31Vz jaar als raadslid en als wet houder ten dienst van de gemeenschap te hebben gesteld, eerst in Dreischor, na de samenvoeging in 1961 in Brou wershaven. Ook de heer H. J. Kommer van de P.v.d.A. draaide heel wat jaartjes mee, twaalf om precies te zijn. De heer C. L. Soeters van de C.D.A. zette zich als raadslid gedurende een vierjarige periode in. De heer C. van Sluis kwam negen maanden geleden voor het C.D.A. als plaatsvervanger in de raad en keert niet meer terug in de nieuwe samenstelling. Als herinnering ontvingen zij allen een passend geschenk: een tegel met het wapen van Brouwershaven. CD A-er J. J. Klaasse uit Dreischor: na 3lV* jaar uit de gemeentepolitiek. In zijn afscheidswoord aan het eind van deze zittingsperiode memoreer de burgemeester C. Slabbekoorn de afgelopen vier jaar, waarin vooral op het gebied van onderwijs veel tot stand is gekomen. De woningbouw stagneerde wat, maar juist op de val reep van deze raadssamenstelling werd maandag de woningbouw in Noordgouwe gestart. Voor de „Dreistenaren" Klaasse en Kommer was het vooral een prettige zaak dat in hun dorp de perikelen met betrek king tot de kroonuitspraak werden opgelost. De gronden "aan de Zuid wal met bestemming woningbouw kwa men weer in gemeentehanden. Gezonde gemeente „Ondanks de moeilijkheden be treffende werkgelegenheid waar ons land en ook onze gemeente onder ge bukt gaan, kunnen we stellen dat we in een gezonde gemeente wonen", al dus de heer Slabbekoorn, „en voor zichtig manoeuvrerende zullen we trachten het zo te houden zonder al te zware lasten voor de burger." De burgemeester sprak zijn erken telijkheid uit tot allen die in de afge lopen vier jaren hebben meegewerkt aan het besturen van de gemeente Brouwershaven. Er werd veel van hen gevraagd en hoewel men het niet altijd eens was werd er met respekt voor elkaar en op basis van vriendschap gewerkt. En daarvan plukt de gehele gemeen schap de vruchten, oordeelde de raadsvoorzitter. De gemeente gaat nog moeilijke ja ren tegemoet: bezuinigingen, positie kleine kernen, kleine scholen. Hoe wel de vier afscheidnemende heren deze periode niet meer als raadslid zullen meemaken, sprak de burge meester de hoop uit, dat ze het werk in de gemeentepolitiek met veel ani mo en hopelijk met genoegen als bur ger zullen volgen. Voor de heer Klaasse zal dat rustig waarnemen van buitenaf wel even wennen zijn na die lange politiek ak- tieve periode in zijn leven. Van 1949 af was hij daar konstant mee bezig, op een onderbreking na van september '74 tot februari '76. Hij begon in een tijd, dat de raadstukken nog werden voorgele zen door de burgemeester, tegen woordig niet meer voor te stellen met de gecompliceerde papierwinkel die er thans bij komt kijken. Hij was destijds raadslid wethouder van Dreischor, maakte de ramp mee met alle moeilijkheden op bestuurlijk ge bied en de gewenningsmoeilijkheden die zich voordeden bij de gemeente lijke herindeling in 1961. „Ik kan begrijpen dat u daar als bestuurder niet om zat te springen", zei burgemeester Slabbekoorn tot hem. „Procedures vielen niet altijd goed bij de burger en als raadslid kreeg men dan allerlei zaken te ver duidelijken en uit te leggen naar zijn kiezers." Niettemin bent u in totaal 17 jaar raadslid van Brouwershaven gweest; met inzet en sterk in uw principe heeft u de gemeente gediend". Spre ker had er begrip voor, dat de heer Klaasse na zo'n lange staat van dienst het werk aan jongeren wil overlaten. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. Niemand kan iets goed doen, die zijn werk niet voor belang rijk houdt. Emerson H. J. Kommer (P.v.d.A.) Met P.v.d.A.-er de heer Kommer verdwijnen er twee „Dreistenaren" uit het college en er komt geen C.D.A.-er of P.v.d.A.-er uit die kern terug. Maar de burgemeester liet er geen twijfel over bestaan, dat alle frakties aan dat deel van de gemeen te hun aandacht zullen blijven beste den. Kommer Ook de beweegreden van de heer Kommer (ruimschoots de 65 gepas seerd en zijn plaats aan een jongere gevend) kon de burgemeester zich goed voorstellen. Spreker vond het te begrijpen, dat Dreischor bij de heer Kommer de meeste aandacht kreeg, van de andere kernen waren ook fraktiegenoten aanwezig. Soeters Eveneens met spijt nam de burge meester afscheid van de heer Soeters, die zich in zijn vierjarige periode goed had ingewerkt en van wie de ge meenschap mocht verwachten dat hij met veel interesse en elan het werk had kunnen voortzetten. Begrip was er echter voor zijn motieven, omdat zijn werk als schoolhoofd al zoveel tijd vergt. Van Sluis Van de heer Van Sluis kon de bur gemeester zich voorstellen dat hij graag in de raad was teruggekomen na deze korte invalsperiode. De heer Van Sluis was in het verleden al veel bij het gebeuren betrokken geweest via het fraktieberaad, en toonde veel interesse en inzet in het werk als raadslid. Echter: „Raadslid zijn is Vervolg pag. 5 Verwachting tot woensdagavond: Overdag iets warmer Eerst perioden met zon, later toene mende bewolking mogelijk gevolgd door regen; minimumtemperatuur ongeveer 10 graden, middagtempera- tuur rond 19 graden; matige, naar zuidwest draaiende wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 3 sept.: Donderdag: Af en toe zon Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 19 gr. Windkracht: west 4 Vrijdag: Af en toe zon Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: west 4 Zaterdag: Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 13 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: zuidwest 5 ZON- EN MAANSTANDEN 1 sept. Zon op 6.50, onder 20.28 Maan op 20.06, onder 4.03 2 sept. Zon op 6.52, onder 20.26 Maan op 20.32, onder 5.11 Volle Maan: 3 sept. (14.28) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 1 sept. 2.59 14.51 8.40 21.07^ 2 sept. 3.45 15.18 9.13 21.39 Springtij: 5 september HET WEERO VERZICHT DE BILT, 31-8. Het K.N.M.I. deelt mede: Een depressie bij noord-Noor- wegen voerde dinsdag koele lucht van de Noordzee naar ons land. Dit lagedrukgebied trekt nu weg naar Rusland, en wordt gevolgd door een uitloper van een hogedrukgebied ten zuidwesten van Ierland. Daardoor wordt woensdag overdag de kans op neerslag maar klein. Er komen perio den met zon, en de temperatuur wordt rond de 19 graden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1