Dankbaar publiek genoot van Twaalfde Taptoe Bru Verschillende meningen over totale afsluiting binnenstad PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Op zomerse avond: Zeemanshow was hoogtepunt STAAT DER NEDERLANDEN 10% LENING 1982 PER 1988/1992 Terugblik op Toeristendagen WA> Wh pe Bitr L ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar t 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 30 augustus 1982 139ste jaargang Nr. 23173 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Bru's kollege boos BRUINISSE - Als vanouds viel er zaterdagavond op het sportterrein in Bruinisse weer veel te genieten voor de liefhebbers (1100 in getal) van show en muziek tijdens de traditionele Taptoe-Bru. Muziek in allerlei toonaar den, kleurrijk getooide meisjes ter ondersteuning van de korpsen, licht-effekten op de grasmat, zeemans-liedjes om mee te zingen, kortom: Bru op z'n best. „Daar iuas laatst een meisje loos", Zorg dat je er bij komt". „Wie gaat mee", met de „ferme jongens stoere knapen" „in een blauw geruite kiel", de Zilvervlootbinnenhalen? Dui delijk dat dit repertoir in Bru niet kapot kon! Vaak uit volle borst mee gezongen en prima vertolkt door „Excelsior" uit Delft in de „herha ling". „Excelsior" was trouwens het eerste korps dat een staaltje van zijn kunnen gaf. Onder leiding van tambour-maitre Henk Bakker voer de dit show-korps een prima stuk muziek uit, beginnend met een selek- tie uit „Oklahoma". Dan weer slow- on, dan weer hink-stap of gewoon lo pend werd het bekende „happy days are here again" uitgevoerd, gevolgd door een echte mambo, inklusief een luid „Oech". Netjes rytmisch was ook het „Brasil". Puur Hollands Onder de tonen van de aloude „Eurovisie-song" deed „Fourty Four Degrees" zijn intrede in Bruinisse. Aangekondigd door de speaker als zeer gedisciplineerd, Amerikaans, bleken de meisjes vooral „Leids" te zijn: pure Hollandse deernen in fleu rige pakjes en allemaal dezelfde pruik op. Plezierig om naar te kij ken, in meer dan in één opzicht! De 25 meisjes (en één jongen) voer den hun show uit 1981 op, en lieten een prima indruk achter. Dansend en twirlend op uiteenlopende muziek (die wel een beetje èrg hard de spea kers uit kwam) bewezen zij terecht als „smaakmakers" te zijn aange kondigd. Héél wat anders dan „gewone" ma- jorettenpelotons, die daarom uite raard niet minder zijn dan hun Leid- se kollega's. Vertederd Bru ging chauvinistisch rechtzitten voor „Nu met Hope" en „Oefening en Uitspanning" die hierna het veld betraden. Een goede gedachte van di rigent Radewald om de één turf hoge achtjarige Erik den Hartog „vast vooruit te sturen", want het publiek werd meteen vertederd. Erik liep nog niet zo heel erg in de maat (moest ook véél meer passen nemen dan zijn grotere broers) maar dat hinderde niet. Op z'n mini-trommel deed hij in ie der geval lekker mee, soms in ver wondering omziend of iedereen er nog wel was. Leuk dat dat óók kan tussen het „professionele" geweld. Verder niets dan lof voor de beide regionale korpsen met de majo- en miniretten. De korpsen boden elkaar voortreffelijk tegenspel of vulden el kaar prima aan. Kris-kras door elkar lopend, zodat het een prestatie was om met zo'n vol veld muzikanten toch weer netjes uit te komen. Voor de meisjes kennelijk een zeer ernsti ge zaak: er kon geek lachje af! Vlissingen is de thuishaven van de „Deltaband", die met zijn trombone- groep veel indruk maakte. Jack de Boo van Ui jen tekende voor de ar rangementen en had tevens de lei ding. Swingend en in afwisselend tempo ^.chalde de „Midnightsong" over net sportterrein, gevolgd door een schitterende solo van de druk- sektie. Trouwens: heel de show werd stijlvol in een rustig tempo uitge voerd. Hollen hoeft kennelijk niet van de „Deltaband", waardoormeer „lucht" (embouchure) overblijft voor de muziek. Henk Bakker dirigeerde „Excelsi or" naar een suksesvolle zeemanss how, met de al genoemde liedjes. Eén van de hoogtepunteft van-Taptoe- Bru. Niet stokvast In een tweede optreden van de „Leidse 44 graden" onderscheidden Izaak Lefèbre en Lian van Gameren zich als twirling-longleurs. De overi ge meisjes waren in deze nieuwste show (1982) niet stokvast: er moest nogal eens gebukt worden om de ge vallen batons op te rapen. Mis- majoret, Anne van Egmond presteer de het een heuse spagaat te maken en kreeg een extra applaus. Te kort Laatste item was „Juliana" uit Middelburg, net terug van Taptoe Breda, waar het zich met de militaire korpsen kon meten. Er kleefde slechts één nadeel aan het optreden: het was té kort! Slechts een klein (geen Bru's!) kwartiertje toonden de stuk voor stuk klasse-muzikanten waartoe zij in staat zijn, en dat is èrg veel. Grandioos uitgevoerd werd „Don't cry for me Argentina" uit de rock opera Evita. „Juliana" speelde zich letterlijk in de schijnwerpers, toen de grote lichten uitgingen. Onder lei ding van drum-master Jaap v. d. Paal reikten diverse solisten tot een zame hoogte, onder wie de twee xylo- fonisten en de solo-cornetist. Voor men het echter goed en wel besefte was de show voorbij en mar cheerde „Juliana" af. Na opstellen van alle deelnemers voor het slot, sloot „Excelsior" waardig af met „De dag door Uwe gunst Vervolg pag. 3 BRUINISSE - Leiden was niet in last: hier de Leidse „Fourty four degrees" op he dens de Taptoe. sportveld van Bruinisse in aktie tij- (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie inschrijving volgens het tendersysteem op 31 augustus a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs ZIERIKZEE - Vindt de middenstand de totale afslui ting- van de binnenstad tijdens de toeristendagen nou wel gunstig? Deze vraag kwam vrijdagavond aan de or de tijdens een bijeenkomst van de V.V.V.-Zierikzee en de Ondernemerscentrale in de foyer van Mondragon. Deze bijeenkomst was bedoeld om met alle medewerkers en betrokkenen bij de Zierikzeese toeristendagen op infor mele wijze van gedachten te wisselen over het zojuist af gesloten seizoen. ZIERIKZEE - Zaterdagmiddag namen dertig jongeren uit de Hoofdpoortstraat deel aan een groot kinderfeest op het Bolwerk. Deze aktiviteit werd op touw gezet door de buurtvereniging „De Hoofdpoortstraat". Het feest was bedoeld voor kinderen van 0 tot 16 jaar. Op de foto: de kleinsten in aktie bij het ringsteken op driewielers. Het feest werd besloten met een gezellige barbecue. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Tijdens deze bijeenkomst was ook een ruime plaats toebedeeld aan het uiten van waardering en dank woorden tot al die mensen, die zich voor de Zierikzeese toeristendagen hebben ingezet. Meeste lof werd uiteraard toegezwaaid naar de Eve nementenkommissie onder voorzit terschap van de heer H. Lindhout. Hij had een duidelijke mening over de vraag betreffende de afsluiting van de binnenstad op de toeristenda gen. „Ik zou deze situatie het liefst zes weken zo zien". De heer Lindhout verwees naar andere plaatsen in de provincie waar prima loopstratenge- bieden werden gekreëerd. Naar zijn persoonlijke mening moet dat in Zie rikzee ook mogelijk zijn. Hij ging er van uit dat de mensen best bereid zijn vijf of tien minuten te lopen om hun artikelen in de binnenstad te ko pen. „Koopcentrum" „Ook in die zes weken hoofdsei zoen is Zierikzee koopcentrum voor de hele regio", bracht burgemeester Th. H. de Meester daarop naar voren. Hij verwees naar een recente brief die alle gemeenten in Nederland deze week ontvingen van de Raad voor het Filiaal- en Groothandelbedrijf en van het Bureau Levensmiddelenhan del. In deze brief wordt een oproep gedaan de mogelijkheden om win kels in binnensteden te bevoorraden in de toekomst te verbeteren. Beper kende maatregelen geven volgens ge noemde instellingen aanleiding tot hogere kosten van het goederenver voer. De burgemeester was van mening, dat het zeker voor een stad als Zie rikzee moeilijk is om afspraken over bevoorrading te maken, omdat Zee land vaak aan het einde van een rou te ligt. Een tweede moeilijkheid vormt volgens de heer De Meester de vraag hoe de stad afgesloten moet worden. „Borden helpen niet; je zou een slag boom moeten plaatsen met een man ernaast". Verder vond hij, dat ook de funktie van Zierikzee als koopcen trum voor de regio niet uit het oog verloren mag worden. „Men moet ook denken aan de huisvrouw buiten de gemeente, die in Zierikzee haar Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijbll|vend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huls. Zuidweg 20a Zonnemalre Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. De muziek is de melodie, waar bij de wereld de tekst is. Schopenhauer boodschappen wil komen doen, ook in die zes toeristenweken". Enquête Z.O.C.-voorzitter de heer P. Verha- ge vulde aan, dat een enquête van de Kamer van Koophandel acht jaar ge leden had uitgewezen dat het afslui ten van de binnenstad van Zierikzee in hoofdzaak stuitte op het probleem van de bevoorrading. Hij was van mening, dat de huidige regeling - af sluiting van de binnenstad tijdens de zes toeristendagen - goed funktio- neert. Wel drong hij er nog op aan bij de politie wat meer te letten op het brommer- en fietsverkeer op kriti sche punten in de binnenstad. Plannen Hoewel het overgrote deel van de avond werd gewijd aan terugblikken op het afgelopen seizoen, lanceerde Evenementenkommissie voorzitter Lindhout al in grove lijnen zijn plan voor de toeristendagen van volgend jaar. Zijn gedachten gaan uit naar een verschuiving in het programma. „Een toeristendag eindigt niet al 's middags om vier uur", vond de voor zitter. Hij pleitte voor een program ma van 's middags één uur tot 's avonds ongeveer negen uur. Van belang zou volgens de heer Lindhout dan zijn dat de koopavond in die weken van de donderdag naar de toeristen-dinsdag wordt verscho ven. Het sukses van de slotavond dit jaar gaf hem aanleiding te denken aan een verdere uitbouw van dit ini- Vervolg pag. 3 Verwachting tot dinsdagavond: Noordwesten wind In de nacht en ochtend nog enkele buien; in de loop van de dag meer zon; minimumtemperatuur om streeks 12, middagtemperatuur onge veer 18 graden; matige, aan de kust nu en dan krachtige noordwesten wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 3 septem ber Woensdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 20%. Minimumtemp.: 10 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: zuidwest 3 Donderdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 20%. Minimumtemp.: 12 gr. Middagtemp.: 22 gr. Windkracht: zuidwest 3 Vrijdag: Kans op neerslag: 30%. Minimumtemp.: 12 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: noord 3 ZON- EN MAANSTANDEN 31 aug. Zon op 6.48, onder 20.30 Maan op 19.34, onder 3.00 Volle Maan: 3 sept. (14.28) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 31 aug. 1.59 14.15 7.54 20.27 Springtij: 5 september HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 30-8. Het K.N.M.I. deelt mede: Een depressie ten noorden van Schotland verplaatst zich al opvul lend naar midden-Scandinavië. Aan de achterzijde ervan draait de wind op de Noordzee en onze omgeving naar het noordwesten en stroomt koele lucht van de Noordzee binnen. In hoofdzaak in de avond en nacht valt er nog een bui, maar morgen in de loop van de dag begint zich een ho- gedrukgebied naar onze omgeving uit te breiden, waardoor er meer op klaringen komen de kans op buien klein wordt. De temperatuur loopt in de middag op tot ongeveer 18 graden. In de landen rondom de Middelland se Zee is het nog altijd droog, zonnig en warm.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1