Jeugdsoos „Brogum" is volwassen geworden Tachtig vrijwilligers werken mee aan beleid en organisatie HyMgKi ft L_ i a m yriz' Een tienjarig- jubileum Wat zegt een naam "BROGUM" ZIERfKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 27 augustus 1982 Nr. 23172 5 ZIER1KZEE - Jeugdsoos Brogum is in tien jaar tijd volwassen gewor den. Wat op zaterdag 16 september 1972 begon als een gezellige soos in een oude ULO-school aan het Kerkhof is uitgegroeid tot een bedrijf, waar het allang niet alleen meer gaat om platen, afspeelapparatuur, een groep jongeren een beetje gezellig bezig houden, af en toe een live-optreden. Nee een bedrijf waar het ook gaat om een duidelijk uitgestippeld be leid, om een goed gedelegeerde organisatie, steunend op ruim tachtig vrijwilligers, om administratieve pienterheid en vooral ook om belas ting-technische deskundigheid. Volwassen worden gaat niet van de ene op de andere dag, dat duurt jaren en gaat met veel vallen en opstaan ge paard. Zo verging het ook de jeugdsoos, die over drie weken het tweede bestaanslustrum gaat vieren. Tien jaar jeugdsoos Brogum is groter gegroeid, te groot???? Een jubileum stimuleert meestal eens even terug te kijken naar het begin. Iemand, die daar precies van op de hoogte is Kees Verkerk, één der initiatief nemers van Brogum, zeven jaar achtereen sekretaris in het soosbestuur en nfr een onderbreking van anderhalf jaar nu weer terug in de soosgelederen als voorzitter. Kees herinnert zich, dat in begin 1972 onder een groepje jongeren de wens van een eigen sociëteit tot uiting kwam. In de Westhoek was men Zie- rikzee ten slotte al voorgegaan met de oprichting van „Big S". De jeugdsozen verkeerden in een grote bloeiperiode en de Zierikzeese jongeren wilden niet achterblijven. In C.J.V.-verband kende men al een soort mini-sociëteit op de zaterdagavond in het klubgebouw in de Visstraat. Ook uit deze groep kwa men enkele mensen, die steun verleenden aan de oprichting van Brogum. Kees noemt bijvoorbeeld de namen van Bart Schot en Kees Verwijs. Kees Verkerk als disc-jockey in de beginperiode van Brogum. „Moet dat nou, die foto", verzucht Kees tien jaar ouder en aanzienlijk gekortwiekt. Jeugdcafé „De Vlinder" had ook net zijn deuren geopend en het was op die plaats, dat de eerste plannen werden gesmeed. De initiatiefne mers klopten bij de gemeente aan om te vragen naar een geschikte huis vesting. Panden lagen (en liggen) in Zierikzee niet voor het opscheppen, maar de toenmalige wethouder van jeugd- en jongerenwerk de heer H. Asma deed de belofte zijn best voor de soos-initiatiefnemers te zullen doen. De toenmalige jeugdwerkleider van het C.J.V.-Zeeland, Engel Rein- hout gaf ook zijn steun aan de wen sen en plannen van de Zierikzeese jongeren. Schouwen-Duiveland had in die tijd immers nog geen eigen jeugdwerkleider. Gratis gebouw Na enige tijd ging de gemeentraad akkoord met het voorstel de oude ULO-school aan het Kerkhof gratis voor de soos beschikbaar te stellen. „Het was er een vieze bende", vertelt Kees Verkerk, „maar we zijn wel me teen doorgegaan met plannen ma ken; reeds de tweede avond werd er een bestuur gevormd". De gemeente schonk de soospioniers nog 500,— voor het opknappen en inrichten van het pand. Er moest hard gewerkt worden om de zaal voor het gewenste doel geschikt te maken. Het dou ceurtje van de gemeente was, hoewel welkom, niet toereikend en er wer den ook wel wat eigen centjes van de initiatiefnemers ingepompt, want geld had de Stichting Jongerensocië- teit Brogum natuurlijk nog niet. Enthousiasme was er wel, vrijwel altijd was een groep van ongeveer dertig mensen in touw om de boel in gereedheid te brengen. Op zaterdag 16 september was het zover. Wethouder Asma verrichtte de ope ning en verder was er geen officieel gedoe. Er werd begonnen met twee platenspelers en tweehonderd L.P.'s. ..Het was tjokvol op die openings dag", herinnert Kees Verkerk zich. Vrijwel direkt konden ruim twee honderd leden genoteerd worden. Het lidmaatschap bedroeg 10,— per jaar. Het belangrijkste was. vonden de initiatiefnemers, dat meteen was bewezen dat er echt behoefte was aan een jeugdsoos in Zierikzee. Cachet De vergaderingen van het bestuur hadden in die beginperiode een zeker cachet: er werd namelijk vergaderd in de raadszaal van het stadhuis en dat was dan weer te danken aan de bestuursdeelname van de heren Asma en M. A. Sweere. Voorzitter van Brogum dat eerste jaar was Hans Dalebout, Kees Verkerk was sekre taris en de centjes werden beheerd door penningmeester Kees Verwijs. Het voorzitterschap werd na dat eerste jaar overgenomen door de heer Asma, die deze funktie acht jaar lang heeft vervuld en er altijd blijk van heeft gegeven de soos een warm hart toe te dragen. Er waren wel wat problemen te overwinnen ook in die tijd: klachten van omwonenden over geluids overlast, vergunning voor bierver koop e.d. Maar er bleef wel tijd over om een beleid te voeren en dat resulteerde ondermeer in de opening van de leeszaal halverwege dat eerste seizoen. Zo werd de mogelijkheid gescha pen voor de mensen, die niet aan de disco wilden deelnemen, ook wat ontspanning binnen de Brogummu- ren te vinden. Ook werden toen reeds enkele - zeer druk bezochte - thema avonden gehouden. Goodwill Een ander punt, dat veel aandacht kreeg (en nog steeds krijgt) is de 2 vfi MM Julianastraat tot Brogumonderko- men te gaan ombouwen, waren uiter aard heel wat besprekingen met het gemeentebestuur vooraf gegaan. Toenmalig wethouder W. den Boer zette zich enthousiast in bij het opzet ten van de plannen. Rooskleurig De leden van Brogum zagen de toe komst op dat moment nog zeer (te?) werd benaderd. „Er werd gekeken naar het bedrag in de kas en op de bank en dan ging men er vanuit dat er wel wat te besteden viel, maar dan werd geen rekening gehouden met nakomende heffingen van de be lasting". Zo kon het ook gebeuren, dat hals- over-kop tot restauratie van de bij de boerderij horende wagenschuur werd overgegaan. Ogenschijnlijk was het kapitaal daarvoor best toe- geren bij het beleid en de organisatie van Brogum betrokken. Snel verloop Een probleem, dat overigens bij veel meer verenigingen op Schou wen-Duiveland speelt, is het snelle verloop van kaderleden. Studeren buiten de regio, militaire dienst plicht; werkkring elders het zijn bekende oorzaken. goodwill. In december van dat eerste jaar brak brand uit in de Huy- bertstraat: een groep van tien Bro- gumleden was paraat om assistentie en hulp te verlenen. Op dit gebied werd meer aan de weg getimmerd. Velen zullen zich bijvoorbeeld de op vang van Ierse kinderen herinneren en - een recenter voorbeeld - de hulp- aktie voor Polen, die met de mede werking van Brogum in één dag 25 ton hulpgoederen bijeen bracht. In de eerste jaren van hun bestaan namen de Brogumleden ook aktief deel aan de organisatie van de Toe- ristendagen, evenals aan de Oranje feesten op Koninginnedag en vijf mei. Het ging dus goed met de soos, dat eerste jaar. Ondanks dat het pro gramma vrijwel nooit iets anders bood dan disco konden per weekend ongeveer 500 bezoekers genoteerd worden. Toch was het verzorgen van een live-optreden één van de wensen van het bestuur. Een ambitieus plan bleek het voor nemen in Sporthal „Onderdak" een popconcert te organiseren. Er moest nogal wat werk voor verzet worden; podia bouwen en de vloéren afdek ken met dikke kleden. Het werd wel een groot sukses: op 5 januari 1973 kwamen 550 jongerep bijeen om te genieten van het optreden van de groep „Super Sister". In april van dat jaar vond ook het eerste live op treden („Free-House") in het Bro- gumgebouw zelf plaats. De soos voer de ook aktie voor het behoud van Ra dio Veronica. Op het Binnenhof werd gedemonstreerd tegen het gedwon gen verdwijnen van deze piratenzen der. Herhuisvesting- Het ging Brogum in die jaren ei genlijk best voor de wind, zeker fi nancieel gezien. Er behoefde, zoals gezegd geen huur aan de gemeente te worden betaald voor het onderko men; er kon gespaard worden. Dat was ook nodig, want het soosbestuur was vanaf het begin op de hoogte van het feit, dat hun gebouw binnen af zienbare tijd plaats zou moeten ma ken voor het nieuwe belastingkan toor. Kees Verkerk windt er geen doekjes om, dat het Brogumbestuur in die tijd best blij was, dat het niet zo vlot verliep met de goedkeuring van de bouwtekeningen voor het be lastingkantoor. „Dat betekende voor ons weer uitstel van exekutie". Het dagelijks bestuur van jeugdsoos Brogum v.l.n.r.: Erik Dalebout (penningmeester), Petry Besseling (sekretaris) en Kees Verker (voorzitter). (Foto; Zierikzeesche Nieuwsbode) rooskleurig. Het spaarvarken bevat te bijna 90.000,—; een leuk bedragje voor de inrichting van de nieuwe soos en er waren zoveel enthousiaste leden, die heel aktief wilden gaan deelnemen aan de ingrijpende ver bouw van de boerderij aan de Julia nastraat. De wat langdurige, ged wongen sluiting van Brogum, zou nauwelijks een probleem vormen. Dat laatste is achteraf inderdaad het geval, gebleken. De leden bleven de soos trouw. Ze werden ook steeds op de hoogte gehouden door middel van de eigen Brogumkrant, die ook tij dens de bouw van de boerderij werd uitgegeven. „Tijdens de verbouwing zijn de echte klappen gevallen", zegt Kees Verkerk, die er overigens niet al te gedetailleerd op ingaat, omdat hij er zelf niet bij betrokken is geweest. Wat betekent Brogum eigen lijk? Voorzitter Kees Verkerk had het antwoord direkt bij de hand: ,,Het woord brogum komt voor in de onderwereld taal en staat dan voor „sukses". Verder wordt het ook gebruikt in de taal van de Zuid-Europese zigeuners en dan betekent het vluchtha- ven". Maar op 25 maart 1979 was het dan toch echt de laatste dag. Met het in brand steken van lauwerkrans werd symbolisch afscheid genomen van ze ven vette soosjaren, vraag was of nu de zeven magere jaren zouden aan breken. Kees Verkerk wachtte het ant woord niet af, hij besloot op te stap pen. „Ik ben meteen met het sluiten van het gebouw weggegaan. Ik had er toen echt even genoeg van; ik was er zeven jaar achtereen zo intensief mee bezig geweest, ik kon het niet .meer opbrengen". Aan het besluit de boerderij aan de Voordat de jeugdsoos in september 1972 haar intrede kon doen in de oude school aan het Kerkhof moest er heel wat werk verzet worden. Op de foto: een enthousiaste schilder en een vermoeide werker, die even uitblaast achter de piano. Het zou niet gepast zijn in het ka der van een jubileum alle zure drui ven en al het oud zeer zowel bij ge meente als bij de soos weer de revue te laten passeren; het zou bovendien een veel te lange opsomming worden. Misschien kan worden volstaan met de samenvatting, dat de goede ver standhouding tussen het gemeente bestuur en de jeugdsoos gedurende de verbouwing flinke deuken heeft gehad en ook na de officiële opening nog weieens op de proef werd gesteld. Nog steeds worden over en weer tijdens officiële vergaderingen speldeprikken uitgedeeld. Wordt enerzijds een verwijt gemaakt voor in het verleden gemaakte fouten, dan zal de andere partij niet nalaten ook haar ongenoegen over diverse mis sers kenbaar te maken. Overigens moet wel gezegd, dat het huidige gemeentebestuur er nu reeds enige malen van blijk heeft gegeven veel te willen doen om jeugdsoos Brogum nog een lang leven te garan deren. De liefde kan echter niet van één kant komen, vinden de lokale bestuurders en derhalve wordt ver langd dat het bij Brogum administra tief allemaal prima in orde is. Een reële wens en het soosbestuur wil dat zelf ook graag, alleen het blijkt in praktijk niet mee te vallen recht fe trekken, wat in het verleden - doar gebrek aan deskundigheid is fout ge gaan. Een bedrijf als Brogum verflst de inbreng van iemand met S.P.D - opleiding en het ziet er naar uit dat dit in de nabije toekomst - wederom met hulp van de gemeente - geregeld kan worden. Te simpel Kees Verkerk legt uit, dat het lei den van de soos vooral financieel ge zien, na de heropening waf te simpel reikend, maar later kwam men er door in de problemen. Hoogtijdag Nog even terug naar de verbou wing van de boerderij! maanden ach tereen werd zaterdags en in de avonduren door een relatief 1 kleine groep mensen heel hard gewerkt. Z.a- terdag 23 fëbrp£rii 1980 werd een hoogtijdag: de officiële opening van de Brogumboerderij. „Er ontbreekt nog van alles," moest voorzitter Asma in zijn openingsspeech laten weten, maar de details zouden later wel afgewerkt worden. Brogum moest zijn deuren nu maar eens ope nen en zórgen dat er weer geld in fret laatje kwam. Tijdens die officiële opening ver scheen ook Kees Verkerk weer op het toneel: in een soort marathonloop droeg hij de sleutel door de stad en overhandigde die ten slotte aan „supermetselaar" Rien Jonker, die de eer had het nieuwe soosgebouw te openen. De kersverse bestuursleden Perry Besseling (sekretaris) en Èrik Dale bout (penningmeester) weten zich te herinneren, dat er „gigantisch veel" publiek kwam dat eerste seizoen. Vaak 400 a 500 mensen per avond. Het is volgens hen dan ook niet zo verwonderlijk dat dat inmiddels enigszins is teruggelopen. Toen de rust in de Brogumgelede- ren na de verbouwingsperikelen een beetje was teruggekeerd besloot de heer Asma na acht jaar de voorzit tershamer neer te leggen. De funktie werd tijdelijk waargenomen door vice-voorzitter Jaap van Dijke. Ver volgens keerde Kees Verkerk defini tief terug en zette vol goede moed zijn schouders onder het voorzitter schap. „Puinhoop" „Financieel gezien was het toen een enorme puinhoop en we konden niks anders doen dan bij de gemeente aan de bel trekken anders was het absoluut misgegaan", aldus Kees. Zoals reeds eerder opgemerkt bleek de gemeente bereid hulp te bieden. Hoewel er nu nog heel wat - admi nistratieve - obstakels weggeruimd moeien worden, ziet het er naar uit, dat Brogum nu toch op de goede weg kan komen. Maar het blijft zaak zeer alert te blijven. Maar dat zijn het bestuur en alle kommissies dan ook. Het dagelijks bestuur bespreekt voorafgaand aan de vergaderingen .•net de „hele klub" de plannen, moei lijkheden en financiële mogelijkhe den. Dit heeft tot gevolg, dat met het bestuur in groter verband slagvaar diger besluiten genomen kunnen worden en dat er dan ook tijd over blijft voor het formuleren van nieuw beleid en het uitwerken van sug gesties. Brogum kent talloze kommissies. Elke kommissie heeft twee kommis- sarissen, die elk zitting hebben in het bestuur. De barkommissie heeft er drie, gezien het omvangrijke werk. Elke kommissaris heeft om de zoveel tijd de plicht de soos te openen en te sluiten. „Dat moet inderdaad niet steeds op dezelfde mensen neerko men. Dan krijg je scheve gezichten, want het betekent wel dat je als je vrienden opstappen, nog heel wat werk moet doen", aldus Perry Besse ling. Al met al zijn ruim tachtig jon Kee& Verkerk laat nog weten, dat in elk geval van bestuursleden wordt verwacht, dat ze zich ten volle zullen inzetten. „Er wordt eigenlijk gewoon een soort sollicitatiegesprek gevoerd met adspirant-bestuursleden", aldus Kees. 'Spbrücf /j; y Vermei'dénswaar^ volgens hét d.b. is zeker oók dat'Ërogum op sportief gebied ook nog een woordje meespreekt met twee zaalvoetbal ploegen, een volleybalteam en deel name aan de Avondvierdaagse. „Ja en dan hebben we ook nog een adoptiekind", vertelt Erik Dalebout. „Ja, al zes jaar geleden besloten we dat kind in Columbia te adopteren. Van sommige kanten kregen we toen te horen, dat we dat alleen om de pu bliciteit deden en daarom hebben we er nooit eerder over gesprokenvult de voorzitter aan. Terugblikkend op tien jaar jeugd soos in Zierikzee worden van bestuurszijde dankwoorden geuit aan het adres van jeugdwerkleider Gabri de Groot en het Zeeuws Service- en informatiebureau voor de vele medewerking, en bereidwillige hulp die van deze kanten werd ont vangen. J OPENT ZATERON& I6 5PPT HAAR DEUREN VO DETEUGD VANAF Ib-^AAF HET CEBOliu/ &TAAT T.Q DEGR.KEfcK Met deze trucage-foto als poster maakte Brogum de allereerste bij eenkomst bekend. De tekst is gepro jecteerd op de deuren van d< oude ULO-school aan het Kerkhof. Ten slotte nog even iets over de v io- ring van het tweede lustrum op zater dag 18 september. Dat zal gebeuren met een wederom groots opgezet Any wave-festival. Kwamen in juni dit jaar de formaties uit Schouwen- Duiveland aan bod, nu zullen gr->< - pen uit de rest van Zeeland vooi bet voetlicht treden. Op het definitieve programma wordt nog nader terug gekomen. In elk geval zal d<. gr<ve tent weer tegen de Brogum-boerderij worden opgesteld en evenals in juni vindt op donderdagavond vooraf gaand aan het Anywave-festival een groot popconcert plaats. Dit keer z 1 de groep „Toontje Lager" tegen spe ciale lustrumprijzen te zien en (eb- luisteren zijn. „Verder houden we geen officiële receptie of iets dergelijks, maar wc hopen wel op een grote opkomst an zeer veel vroegere en huidige soosbe- zoekers", besluit Kees Verkerk.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5