Italianen en Fransen gaan de Palestijnen begeleiden deunloo b.u. IKV en Pax Christi maken godsdienstoorlog Zeeuwse CDA-kamerleden spreken in Zierikzee AGENDA Evakuatie in Libanon Glemp eist vrijlating Walesa Aanslagen in Noord-Ierland Nkomo: ontvoerde toeristen nog in leven Spoorwegongeluk in Bondsrepubliek OVERHEID, WEES ZUINIG OP GEZONDE BEDRIJVEN WEEKEINDE- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK Goudprijs omhoog dollar vast installatiebedrijf Jeugrdsozen in het weekeinde (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE BEIROET - Een Italiaans troepencontingent van onge veer 250 man is donderdag in Beiroet aan land gegaan en heeft direkt een strategisch belangrijke doorlaatpost bij de Galerie Semaan, tussen het oostelijk en westelijk stadsdeel van de Libanese hoofdstad, overgenomen. De Italianen zullen vandaag (vrijdag) het vertrek van 1.500 guerillastrijders naar de Syrische grens begeleiden. CZESTOCHOWA - Aartsbisschop Jozef Glemp, de primaat van Polen, heeft donderdag de vrijlating geëist van Lech Walesa, de geïnterneerde leider van het verboden vakverbond SuPdariteit. In zijn preek in het klooster Jasna Gora, ter gelegenheid van de zesde eeuwviering van de Zwarte Madonna van Czestochowa, eiste hij bovendien dat alle geïnterneerden die sinds het uitroepen van de noodtoestand vast zitten worden vrijgelaten en dat vak- bondaktiviteit in Pelen weer wordt toegelaten. BELFAST - In en bij Belfast zijn donderdag aanslagen gepleegd waar bij een dode en twee gewonden zijn gevallen. Het gedode slachtoffer, de 45-jarige Francis McCloskey die vader van acht kinderen was, werd op straat vlakbij zijn huis in een noordelijke katholieke wijk neergeschoten va nuit een rijdende auto, aldus de poli tie. Zijn metgezel bleef ongedeerd. Volgens omwonenden is de aanslag het werk van protestantse loya listen, wellicht leden van de Ulster Defence Assocation. Een agent van de Noordierse vei ligheidstroepen raakte gewond toen bij het verlaten van zijn huis in Whi- teabbey, noordoostelijk van Belfast gelegen, een bom ontplofte, aldus een politiewoordvoerder. Het .derde slachtoffer van een aanslag.was een inwoner van de hoofdstad, dié in zijn benen werd geschoten. Vermoedt wordt dat dit een „afstraffing" is die binnen allerlei gewapende groepen in Noord-Ierland gemeengoed is. HARARE - De zes buitenlandse toeristen die ruim een maand gele den werden ontvoerd in het zuid westen van Zimbabwe zijn nog in le ven, zo heeft de Zanu-leider Joshua Nkomo verklaard. Hij had dat vernomen van mensen die in kontakt stonden met de „dissi denten" die de toeristen hebben ont voerd. Wel zouden de toeristen zwak en vermagerd zijn omdat ze weigeren het plaatselijke voedsel, een maisge- recht, te eten. Nkomo riep de bevol king van de streek op leger en politie medewerking te geven bij de zoekak- ties. Opnieuw indringer in paleis BRUSSEL Een in België wonende werkloze Egyptenaar is de afgelopen maanden vier maal binnengedrongen in de koninklijke paleizen in Laken. De 33-jarige akademicus had echter minder sukses dan zijn Britse insluiper, want hij heeft niemand van de koninklijke familie ontmoet. Woensdag is hij veroordeeld tot een behan deling in een psychiatrische in stelling. De Egyptenaar is tot zijn in- sluippraktijken gekomen, om dat hij ondanks zijn doctorsbul al twee jaar lang geen werk kon vinden. Radeloos gewor den probeerde hij in kontakt te komen met de Belgische ko ninklijke familie in de hoop daar zijn probleem te kunnen voorleggen. Op 8 augustus werd hij voor het eerst in het paleis staande gehouden en overgedragen aan de politie. Hij kreeg bij die gelegenheid' vijf dagen voorlopige hechte nis. Enkele dagen na zijn vrij lating, op 19 augustus, nam hij de deelname aan een rondlei ding in het paleis te baat om op bezoek te gaan naar koning Boudewijn. Opnieuw was zijn poging tevergeefs en werd hij opgebracht. De Franse ambassadeur in Liba non, Paul Marc Henry, verklaarde dat het uitgestelde transport van 1.500 Palestijnen van het Palestijnse bevrijdingsleger over de weg naar Syrië voor de tweede dag is uit gesteld en dat ze vandaag zullen ver trekken. De aftocht over de weg naar Syrië was woensdag uitgesteld om dat de Palestijnen vreesden op de weg Beiroet-Damascus beschoten te worden door rechtse christelijke mi lities. Vijfhonderd van hen zijn woensdagavond per schip naar de Syrische havenstad Tartus gebracht. Uit Franse bron werd vernomen dat een konvooi voertuigen uit Syrië op weg is naar de Libanese hoofdstad om de Palestijnen op te halen. Rode Kruis Een groep van 683 Palestijnse gue rillastrijders is donderdag aanboord van het Griekse schip „Santorini" uit de haven van Beiroet vertrokken. Ze worden vervoerd naar Hodeida in Noord-Jemen. Het Westduitse schip „Flora" van het Rode Kruis bracht donderdagmiddag 185 gewonde Pa lestijnen naar Cyprus. De gewonden zullen in Cyprus en Griekenland worden verzorgd. Terwijl eenheden van de internati onale troepenmacht uitwaaierden over het door moslims bewoonde westelijke stadsdeel, bemanden Is raëlische troepen en milities van de nog niet beëdigde president, Bechir Gemayel, kontroleposten in het oostelijk deel van Beiroet. Zeker één Israëlische tank en een tiental soldaten begeleidden het ver keer naar het westelijke stadsdeel en Gemayels milities .kontroleerden de identiteitsbewijzen van de duizen den die van oost- naar west-Beiroet reisden. Posities versterkt Gedurende de afgelopen dagen hebben Israëlische troepen hun posi: ties langs de gehele bestandslijn tus sen Israëlische en Syrische troepen in de Bekaa-vallei versterkt. Dit heeft het Palestijnse persbureau Wafa don derdag gemeld in een uitzending die in Nicosia werd opgevangen. Volgens Wafa zijn veertig Israëlische „Centu- rion"-tanks naar het zuidoostelijk deel van de Bekaa-vallei getrokken. Bovendien zouden Israëlische troe pen in het gebied in staat van paraat heid zijn gebracht. Ten zuidwesten van Quaroun hebben de Israëliërs een militair vliegveld ingericht en bij het dorp Marj Alszouhour is een ander vliegveld gebouwd, aldus Wa fa. WIEBADEN - Bij een ongeluk op het station van het Westduitse Lorch (Hessen) zijn donderdag 24 mensen gewond toen een rangeer-lokomotief op een sneltrein botste. Het ongeluk is te wijten aan een menselijke fout, aldus een woord voerder van de Duitse spoorwegen, de bestuurder van de rangeer-loko motief had een stopteken over het hoofd gezien, zo werd gezegd. Vier zwaargewonden zijn per heli kopter naar een ziekenhuis overge bracht. Schaper (D'66): DEN HAAG - Het IKV en Pax Christi willen dè diskussie over. de - kernwapens schijnbaar terugbr'en- gen tot het niveau yan ,de gods- dienstoorlogenterwijf 9cre1 "kerken echter de waarde van de eucumene en de tolerantie zijn gaan inzien. Dit kommentaar heeft het D'66-Tweede- Kamerlid 'Herman Schaper geschre ven op het stemadvies van deze orga nisaties. IKV, pax Christi en een aantal an dere vredesbewegingen hebben de kiezers geadviseerd op partijen te stemmen die tegen de plaatsing van nieuwe kernwapens zijn. Schaper vindt dat met dat advies zijn partij onrecht is aangedaan. „D'66 wordt op een hoop gegooid met alle andere partijen die niet zeggen wat het IKV wil horen". Hij is verbaasd dat de PvdA in gratie is aangenomen. ,,Wat is er plotseling met Joop Atoom van vorig jaar gebeurd?" Onduidelijk Het heeft er volgens de democraat veel van weg dat het Haagse hoofd kwartier van het IKV een politieke manoeuvre heeft willen uithalen, het voorkomen van een CDA-WD kabi net. Onduidelijk is in hoeverre de kerkelijke vertegenwoordigers ach ter het advies staaii, de mensen in de kernen van het IKV zijn het niet om dat die organisatie nog geen demo cratische ^truktuur kent, aldus Scha per. ZIERIKZEE - Onder auspiciën van het C.D.A.-Zeeland en de C.D.A.-af- deling Zierikzee spreken de Zeeuwse C.D.A.-kamërleden drs. M. Beinema en drs. H. Eversdijk op donderdag 2 september in Zierikzee. Deze regionale verkiezingsbijeen komst wordt gehouden in het Her vormd Verenigingsgebouw aan het Vrije, in het kader van de aanstaande Kamerverkiezingen De twee woordvoerders zullen spreken over „Het C.D.A.-beleid in de iandspolitiek en de Zeeuwse be langen daarbij". De C.D.A.- campagne heeft als richtlijn „Samen .verantwoordelijk", „Om een zinvol bestaan". De bijeenkomst begint om 20.00 uur. ATHENE - Volgens de Griekse mi nister van ekonomische zaken, Gera- simos Arsenis, is de ekonomische achteruitgang van zijn land dit jaar tot staan gekomen. Hij verklaarde in Athene voor dit jaar een veel gerin gere inflatie te verwachten dan ver leden jaar (24,5 procent) en een klei ner tekort op de betalingsbalans. J. J. Prinsel (RPF): BONN - Lech Walesa, de geïnter neerde leider van het verboden Pool se vakverbond Solidariteit, kan na zijn vrijlating een rol spelen in de Poolse vakbeweging. Dit heeft de Poolse vice-premier Mieczyslaw Ra- kowski verklaard in een vraag gesprek met het Westduitse blad Konkret. MIDDELBURG - De heer J. J. Frinsel, kamerkandidaat voor de R.P.F., heeft woensdagavond gesproken in Middelburg. Naar aanleiding van een werkbezoek aan „De Schelde" in Vlissingen, eerder op de dag, trok de heer Frinsel enige konklusics. Allereerst moet de overheid, volgens de kamerkan didaat, zuinig wezen op gezonde bedrijven. Een ekonomisch gezond bedrijf is in Nederland namelijk geen regel meer. Het mag volgens hem niet voorko men dat zo'n bedrijf in moeilijkhe den komt door bemoeienis van de overheid. Die bemoeienis bestaat soms uit het stellen van voorwaar den aan bestellingen of het bieden van de helpende hand aan een nood lijdend bedrijf ten koste van een ge zond bedrijf. Rampzalig Dit kan, naar de mening van Frin sel, het rampzalige gevolg hebben, dat het gezonde bedrijf moet gaan werken onder het niveau van haar „know -how". Uiteindelijk kan dit een verlies van „know-how" beteke nen, volgens de kamerkandidaat. „Bovendien houdt", zei Frinsel, „deze overheidsbemoeienis vaak in dat het sociale aspekt het ekonomi sche aspekt gaat overheersen ten na dele van het bedrijfsleven." Frinsel meent dat de overheid met haar bemoeienis in het bedrijfsleven op een stoel plaats neemt waar zij niet hoort te zitten. De heer Frinsel vond ook „dat de bemoeienis van de overheid in het bedrijfsleven soms aan een planekonomie doet denken en dat is toch het laatste wat de R.P.F. zou willen". Zaterdag 28 en zondag 29 augustus Dokter W. Bontkes, Zierikzee, tel. (01110) 2280, neemt waar voor doter Van Geer, dokter Visser en dokter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Westhoek/Brouwershaven Haamstede Dokter J. Ph. P. Stenger, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861. Burgh Dokter Van Beek-Verbeek, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861. Renesse Dokter J. L. Flach, Jan van Renesse- weg 6, Renesse. Tel. (01116) 1280. Brouwershaven Dokter L. A. M. Bruel, „De Waag", Markt Brouwershaven, tel. (01119) 1280. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter F. J. J. Buytendijk, Dorps weg 5, Bruinisse tel. (01113) 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Speel man. Tandarts mevr. H. A. Boom-Keizer, Westerbanweg 14 Burgh- Haamstede, tel. (01115) 3103, neemt waar voor geheel Schou- wen-Dui veland De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondagmid dag van 17.00-17.30 uur. Zuster T. de Ronde,Schoolstraat 20, Bruinisse. Tel. (01113) 1729, neemt waar voor Zierikzee. Zuster A. C. M. Padmos, Molenweg 18, Bruinisse, tel. (01113) 1203, heeft dienst voor Duiveland en Bruinisse. Zuster A. v. d. Schelde,Spuislop 14, Brouwershaven. Tel. (01119) 1682 heeft dienst voor geheel Schouwen. Dierenarts M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede (tel, 01115-2254) heeft dienst voor Schouwen-, Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. AMSTERDAM - De Londense goudprijs is donderdag meer dan twintig dollar gestegen terwijl de dollar op de wisselmarkten in West- Europa vast gestemd was. De handel in goud en valuta's ver liep nogal chaotisch, wat niet alleen te maken had met drie discontoverla gingen maar ook met geruchten over financiële problemen bij de Neder landse Credietbank en haar groot aandeelhouder in de VS, Chase Man hattan Bank. Onzekerheid De Londense goudprijs bereikte te gen het slot van de handel een peil van 418 a 419 dollar per ounce (31,1 gram) nadat bij de fixing tijdens de middaghandel een prijs van 417 dol lar uit de bus was gekomen. De slot- prijs lag ongeveer 21 dollar hoger dan woensdag. De vraagprijs naar goud werd volgens handelskringen in Londen gestimuleerd doordat er onzekerheid ontstond over de finan ciële positie van de NCBN en Chase nadat in Amsterdam en New York de handel in de aandelen van de twee banken was opgeschort. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 27-8. Het K.N.M.I. deelt mede: In het zeegebied tussen Schot land en Noorwegen bevindt zich nog steeds het centrum van een stationai re depressie. Rond dit druksysteem cirkuleren tamelijk koude luchtmas- sa's. Vooral in de hogere delen van de atmosfeer is de temperatuur belang rijk gedaald. Boven de Noordzee, waarvan het water in deze tijd van het jaar gemiddeld zijn hoogste tem peratuur heeft, ontstaan dan aktieve onweerskompleksen. Een dergelijke onweerszone lag de afgelopen nacht voor de kust van Noord-Holland en boven de Waddeneilanden. De on weersbuien trekken vandaag verder het land in. Een hogedrukgebied, dat nu nog ten westen van de Britse ei landen ligt, doet de buien in het wee keinde verdwijnen en zal voor een verdere weersverbetering zorgen. Advertentie weekend servicedlenst tel. (01110) 6255 Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Dorpshuis: kaartavond, 20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Kla verjassen. 20.00 uur. Van 7 tot en met 29 augustus Zierikzee Galerie Borsboom, expositie, 10.00 tot 17.00 uur (zondag van 14.00 tot 17.00 uur). Vrijdag 27 augustus Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. „On golden Pond". 20.00 uur. Bruinisse Gemeentehuis, raadsvergadering, 19.30 uur. „Prins van Oranje". Verkiezingsbij eenkomst G.P.V. 20.00 uur. Zaterdag 28 augustus Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. „On Gol den Pond". 20.00 uur. Hockeyklub, algemene ledenverga dering. 10.30 uur. Kleuterschool „Piggelmee". Zomer- markt. 10.00 - 12.00 uur. Brouwershaven School de Schouw. Rommelmarkt. 09.00 uur. Dreischor Dorpshuis. Kinderkermis van 14.00 tot 16.00 uur. Bij Muziektent: kinderbraderie. Start 10.00 uur. Sportterrein Boomdijk: Taptoe Bru, 21.00 uur. Zondag 29 augustus Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. „On Gol den Pond". 20.00 uur. Maandag 30 augustus Zierikzee Groene Kruisgebouw. Bijeenkomst begeleidingsgroep borstkankerpa- tiënten. 14.00 uur. Haamstede Gemeentehuis. Gemeenteraad. 17.00 uur. Scharendijke „De Putmeet". Vergadering Reini gingsdienst Schouwen-Duive land. 16.00 uur. „De Putmeet". Vergadering I.C.R.P. 19.45 uur. Brouwershaven Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Dorpshuis. Stichting Samenlevings opbouw. 19.30 uur. Dinsdag 31 augustus Zierikzee Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „De Lofstem", dirigent Jaap Schouls. 20.00 uur. Stadhuis. Afscheid voorman plant soenendienst. 16.30 uur. Westerschouwen Gemeentehuis. Kommissie sport-, jeugd- en culturele zaken. 19.30 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering gemeente Middenschouwen. 19.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. verkiezingsbijeen komst V.V.D., Tweede Kamer-lid Blauw. 20.00 uur. Woensdag 1 september Zierikzee Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „Sjaloom", dirigent Art de Jonge. 20.00 uur. „Gekroonde Suikerbiet". Koffie ochtend Vrouwencafé. 10.00 - 12.00 uur. Stadhuis. Vergadering advieskom missie sport. 16.30 uur. Dreischor Dorpshuis. Bejaardensoos. 14.30 uur. Sirjansland Weg door het Dijkwater. Verzamelen plantenwerkgroep. 19.00 uur. N.H.-verenigingsgebouw. Ruilavond „G. J. Peelen". 19.30 uur. Donderdag 2 september Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. C.D.A- verkiezingsbijeenkomst. 20.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Vrijdag 3 september Zierikzee „Huis van Nassau". Ledenvergade ring vogelvereniging „Zang en Kleur". 20.00 uur. Brouwershaven St. Nicolaaskerk, concert Brassband Apollo en Smalstad- en dameskoor, 20.00 uur. Bruinisse Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Af scheidsreceptie PTT-er J. M. de Bil, 19.00 - 21.00 uur. Zaterdag 4 september Dreischor Mobiele tent (Ring). Tentconcert „Veere's Genoegen". 16.00 uur; (rondgang door het dorp begint om 15.30 uur). Wilhelminadorp Wilhelminapolder. Zeeuws Ploeg- kampioenschap. 12.30 uur. Maandag 6 september Zierikzee Pannekoekenhuis', Appelmarkt 6. Open avond Schaakvereniging Zie rikzee. Aanvang junioren 19.00 uur, senioren 19.45 uur. Dinsdag 7 september Zierikzee Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „De Lofstem", dirigent Jaap Schouls. 20.00 uur. 's Landskamer. Algemene vergade ring Waterschap Schouwen-Duive land. 14.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Gesloten. Zaterdag 4 september weer geopend (20.00-01.00 uur). Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774.(01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2