Ringpromotion Haamstede behoeft andere formule •fv# Raad Duiveland verstrekt krediet voor gasaansluiting in onrendabele gebieden MSVt /6/ yê DE ZIERIKZEESCHE COURANT Ondanks volledig sukses Meer amusement voor de jeugd en meer spelelementen gewenst Subsidieverruiming PZEM WA> ffih P£ Bitr PIANO'S - VLEUGELS UW TAXATEUR MC I 1 It - I B. rr ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE riEDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar t 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn Inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 27 augustus 1982 139ste jaargang Nr. 23172 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Rigoreuze bestrijding bacterievuur HAAMSTEDE - Het aktieve bestuur van Ring Promo tion zit er op en de laatste dag is heus geen afmakertje geweest, want af en toe was het toch nog behoorlijk druk. Natuurlijk is een groot deel der vakantiegangers door school en werk vertrokken, maar degenen die blé ven kwamen een kijkje nemen, zaten gezellig op een ter rasje om wat te drinken en bezochten het „braderie- gedoe". Het weer bleef goed en zo nam Haamstede met zijn vakantiegangers afscheid van Ring Promotion 1982. Uit gesprekken met diverse stand houders en winkeliers de volgende opmerkingen. Fotograaf J. v. d. Berge: ,,We ko men volgend jaar terug en dan veel groter van opzet". Souvenier-zaak N. Jonker: ,,Een zeer positieve terug blik op het totale gebeuren, waar door ook de vele winkels in de ver koop werden betrokken". Geschen kenhuis W. Goudzwaard: ,,Het is geen uitschieter dit jaar en het is niet meer wat het geweest is. Kocht ik en kele jaren bijvoorbeeld een ,,leuk ar tikel met 100 stuks tegelijk in, dan waren ze des avonds verkocht. Dit is nu niet meer zo en we zullen om Ring Promotion te behouden een andere richting moeten inslaan, bijvoor beeld meer spel-elementen in de op zet verwerken waarbij stempels op een kleine dorpswandeltocht te ver krijgen zijn. Er wordt dan automa tisch in die zaken meer verkocht. Dus afstappen van deze formule." Mevrouw v. d. Wekken van de boe renkaas mocht niet mopperen, even als de stroopwafelbakker die vakan tiemensen gemakkelijke mensen noemde. Mevrouw Kuijper-Delst met de wolspinnerij en breiwerk: ,,Ik vind het stiller dan het vorige jaar en het is heel wat anders dan drie jaar terug. Meer voor kinderen Er is voor mijn stand veel be langstelling, maar er wordt weinig gekocht". Zij hoorde overigens veel klachten over amusement voor de kinderen op Schouwen-Duiveland, waaraan veel te weinig aandacht zou worden besteed. Als een voorbeeld hoe het dan wel moet noemde zij Texel. De standhouders van ,,Nu met Ho pe" die artikelen verkocht voor de inventaris van het Dorpshuis waren niet ontevreden. Modehuis Bakker was dik tevreden en achtte Ring Pro motion niet meer weg te denken. Men wees op de vele toeristen die op deze donderdag in Haamstede blijven, in- plaats van naar de weèkmarkt in Zie rikzee te rijden. Bakker Hoogenaar: „Overweldigend". Slager Simmers: „Volgend jaar anders en alles moet op zijn kop". Volledig sukses Voorzitter C. de Goederen noemde de vijf Promotion dagen een volledig sukses. Alleen de verkoop viel wat tegen, maar gezien het aantal enve loppen met bonnen was hij op deze dag toch niet ontevreden. Hij was blij met de gang van zaken en er van overtuigd dat ook het gemeente bestuur hier volledig achterstaat, omdat Ring Promotion zich volledig aan de voorschriften heeft gehouden. Ook hij opperde de gedachte het volgend jaar over een andere boeg te gooien en mogelijk alles in vijf we ken af te werken inplaats van tien. Veel dank zwaaide hij naar Lyda Karsten en Lieneke Fennet die met de poppenkast veel kinderen een paar uur zoet hielden. Ook Wim Hart, de schapenscheer der was weer een evenement apart. Helaas werd door de warme zomer de schapen de jas al vroeg uitgetrokken, zodat de laatste voorstellingen kwa men te vervallen. Het speet hem dat Advertentie slechts 6 verenigingen een aanbod hadden aanvaard om een gratis stand te bezetten voor verkoop van artike len ten bate van het Dorpshuis. De video-band met opnamen van alle deelnemers, afgewisseld met beelden van natuurschoon in de Westhoek, was geen doorslaand suk ses. Slechts de eerst Ringpromotion- dag werden deze films (op t.v.-scher men) gedraaid bij Hotel Bom en bij konditorei Hogenaar, maar de be langstelling ervoor was zo gering, dat men de laatste vier dagen van vertoning afzag. Het muzikale gedeelte werd de laatste dag weer verzorgd door Arjo de Koning, de muziekleraar uit Schiedam met zijn concert op het hammondorgel. Slager Simmers had de oud-wereldkampioen mondaccor- deon Meindert Derks gecharterd en hij oogstte met zijn „smoelschuiver" (zoals hij zijn instrument noemt) veel sukses. In vroeger dagen werkte hij mee aan het destijds bekende radio programma Bonte Dinsdagavond- trein en de laatste tijd te zien was bij Eddy Ready Go en de Belgische tele visie. Rond half zes ging de laatste hoofd prijs, een dure fiets, de deur uit en was Ring Promotion 1982 ten einde, om zoals iedere deelnemer zegt, in 1983 terug te keren. HAAMSTEDE - In Haamstede zit de laatste Ring Promotiondag er weer op. Hoewel het al laat in het seizoen is, was er toch nog veel belangstelling voor deze toeristische trekpleister, zoals bij dit optreden van John en Rita, die jong en oud vermaakten met hun goochelact. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. DUIVELAND - De gemeenteraad van Duiveland besloot donderdagavond een krediet van 175.000,— be schikbaar te stellen ten behoeve van gasaansluiting in de zogenaamde onrendabele gebieden. Het voorstel kwam eerder 'aan de orde in de raadsvergadering in april dit jaar. Toen werd door de raad aangedrongen bij de PZEM te pleiten voor verruiming van de subsidiebijdrage. Een nieuw voorstel, waar deze subsidieverruiming van de PZEM in verwerkt was, kon het kollege de raad thans voorleggen. Het kollege lichtte toe, dat door de ze nieuwe gunstige regeling van de PZEM, veertig woningen meer van de gasaansluiting kunnen profiteren dan aanvankelijk de bedoeling was. De eigenbijdrage van de bewoners wordt bepaald op maximaal 1.000,-. HAAMSTEDE - De bouw van de nieuwe Christelijk Gere formeerde kerk in Haamstede schiet al aardig op. Zoals de foto laat zien, héél wat anders dan de oude bollen schuur. waarin de gemeente nu nog diensten houdt. Even ter herinnering: as. Oosterbroek sloeg op vrijdag 26 maart de eerste paal voor het gebouw, en op 14 juni legde de 80-jarige J. de Munnik de eerste steen. Bij deze gele genheid werd al opgemerkt, dat haast geboden was met deze steenlegging, omdat de bouw zo voorspoedig ver liep. Nu is de kerk van steigers ontdaan en heeft de Kraaijesteinweg zicht op het uiteindelijk resultaat. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Naar aanleiding van dit punt her innerde P.v.d.A.-woordvoerder de heer C. J. Hillebrand aan een eerder pleidooi van zijn frak tie die eigen bijdrage op maximaal 500,— te be palen. Raadsvoorzitter burgemeester J. van Bommel lichtte toe, dat het hier een kwestie van keuze doen betrof. In de meerjarenbegroting was uitge gaan van een gemeentelijke bijdrage van 130.000,—. Voor aansluiting van 175 woningen in de onrendabele gebieden zal die bijdrage echter 175.000,- zijn. Overschrijding Als wordt uitgegaan van een maxi male éigen bijdrage van de bewoners van 500,— zou het gemeentelijk aandeel moeten stijgen tot 250.000,—Het kollege achtte*het niet verantwoord die oorspronkelij ke begroting met meer dan een ton te overschrijden", aldus de voorzitter. Gekozen was voor de handhaving van maximaal 1.000,—eigenbijdra ge, maar ook voor een verruiming van het aantal aansluitingen van 135 naar 175. De voorzitter voegde eraan tóe, dat in de praktijk die eigen bij drage in veel gevallen toch rond die 500,— zal liggen. De raad ging met algemene stemmen met het voorstel akkoord. Bij dc ingekomen stukken kwam de motie van de gemeente Bruinisse aan de orde inzake tariefsverlaging door de N.V. PZEM. De heer A. van Klinken (S.G.P.) was het eens met het voorstel van het kollege deze mo tie voor kennisgeving aan te nemen. Hij achtte het niet juist de winsten te besteden voor tafiefsverlaging. Een bedrijf als de PZEM dient naar zijn mening te zorgen voor een grote algemene reserve. Mevrouw A. F. v. d. Zande-Vleugel Schutter (V.V.D.) deelde die mening en achtte het een kwestie van slecht beleid als een der gelijk bedrijf niet voor belangrijke reserves zou kiezen. De heer Hillebrand was een andere mening toegedaan. Hij stelde voor steun te verlenen aan de motie van de gemeente Bruinisse. De voorzitter maakte daarop wat relativerende opmerkingen. Zo liet hij weten, dat de PZEM op de elektri citeitsvoorziening 7,— miljoen winst boekte het afgelopen jaar, op de gasvoorziening 14,— miljoen. Uitgaande van het gemiddeld klein verbruik van resp. 3400 kilowatt/uur en 2800 m3 zou een tariefsverlaging van 0,01 per kilowatt/uur en van 0,02 per m3 doorgevoerd kunnen worden. Dat zou volgens de toelich ting van de voorzitter alleen gereali seerd kunnen worden als geen enkele reservering zou plaatsvinden. Het kollege was het eens met de mening van de PZEM dat de reserve ring op een redelijk peil gehand haafd moet blijven mede met het oog op de kans dat de relatief goedkope energievoorziening door de kerncen trale zou kunnen uitvallen. De heer Van Klinken was van me ning, dat de PZEM al een royaal ge baar had gemaakt met de subsidie verruiming voor gasaansluiting van de onrendabele gebieden. De heer Hillebrand persisteerde in zijn standpunt dat de motie Bruinisse on dersteuning verdiende temeer daar de door de voorzitter genoemde ta riefsverlagingen voor een gezin toch zouden uitpakken op een noemens waardig voordeel. Steun Hij kreeg plotseling steun van de (Vervolg pag. 8) Advertentie Gebruikt v.a. 2.000 - incl 5 Jaar 100°o inruilgarantie J van Urk. Westersingel 42 Rotterdam010 36 35 00 Advertentie van onroerende goederen in geheel z.w.-Nederland MEEUS/DE KOfcEPELi Breda Roosendaal 076-222511 01650-40150 Bergen op Zoom Haamstede 01640-41900 01115-1224 Verwachting tot zaterdagavond: Weersverbetering Vannacht voornamelijk in de kust provincies nog enkele buien en mini mumtemperatuur van 12 graden aan zee tot 6 graden plaatselijk in het binnenland; overdag zonnig en vrij wel overal droog; middagtempera- tuur ongeveer 18 graden; meest mati ge westelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 31 aug.: Zondag: Zonnig Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 9 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: zuidwest 4 Maandag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 14 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkr.: zuidwest 5 Dinsdag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 12 gr Middagtemp.: 17 gr. Windkracht: n.west 5 ZON- EN MAANSTANDEN 28 aug. Zon op 6.44, onder 20.37 Maan op 17.18, onder 0.39 29 aug. Zon op 6.45, onder 20.35 Maan op 18.11, onder 1.17 30 aug. Zon op 6.47, onder 20.33 Maan op 18.57, onder 2.04 Volle Maan: 3 sept. (14.28) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 10.45 23.20 - 12.05 0.43 13.19 Zierikzee 28 aug. 29 aug. 30 aug. 4.25 16.56 5.38 18.14 6.51 19.28 Doodtij: 28 augustus AMSTERDAM - Magazijn De Bij enkorf gaat in september beginnen met een postorderbedrijf onder de naam Bijenkorf Thuis Service. Het bedrijf zal op bescheiden wijze van start gaan met een selektie van onge veer 25 artikelen uit het Bijenkorf assortiment, die in het maandblad Bij-Journaal zullen worden aangebo den, aldus verkoopdirekteur R S. Benninga.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1