HET GELUK KOMT MET DE JAREli Jeugdsoos Big S verbouwd Geanimeerde wedstrijden op gewone fietsen Experimentele agrarische school van start Film On Golden Pond in bioscoop de Concertzaal STREEKNIEUWS Nijpels wil niet alleen met Terlouw debatteren Ziekenfondsen boos Minister verbiedt vissen op tong en schol Bloemencorso Aalsmeer ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 26 augustus 1982 Nr. 23171 5 Cor Rademaker (r) en Peter Boogerd flankeren het nieuwe bord, dat langs het Sluispad is geplaatst. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Vrijdag 27 augustus. 22.07) uur, Nederland II: Firato-show '82. Jüryen Marcus, één van de vele internationale gasten. (Vervolg van pagina 1) hebben alle inwoners van Burgh- Haamstede van vijftien en zestien jaar van Big S een schrijven ontvan gen, waarin wordt verteld wat de soos is en wat zij doet. ,,Wij proberen hiermee nieuwe leden te werven", vertelt Cor. Naar muziek luisteren is niet het enige dat de leden in het gebouw In Bruinisse De plaats van handeling was de Deestraat waar door de brede grasmiddenberm een natuurlijk cir cuit bestaat en waar het publiek vlak bij de renners staat. Net als bij de wereldkampioen schappen startten de renneers tegen- overelkaar op de Dee en konden zo doende dus de verrichtingen van hun tegenstander in de gaten houden. Na spannende wedstrijden, met Bram Bal en Jan Braber als starter en tijd- waarnemer, werden de. winnaars be kroond. RENESSE Aanrijding Op de kruising Vroonweg Kabbe- laarsweg in Renesse vond woensdag middag rond 17.00 uur een aanrijding plaats. Een busje, bestuurd door me vrouw E. V.-B. uit Renesse stond voorgesorteerd op de Vroonweg om links af Kabbelaarsweg op te draai en. Van achter naderde een motor fiets, die werd bestuurd door R. F. D. uit Netterthal (Did.). Toen D. af wil de remmen schoot de motor door, maar om te voorkomen dat hij achter op het busje zou botse, manoeuvreer de hij zijn voertuig naast het busje, dat evenwel juist afdraaide. De duo- passagiere van de motorfiets werd voor verzorging naar dokter Flach vervoerd, waarna zij voor verder on derzoek op eigen gelegenheid naar het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis in Zierikzee ging. BROUWERSHAVEN Gymnastiek De gymnastieklessen van de a.s.v. Brouwershaven voor dames en meis jes zijn weer begonnen. Elke dinsda gavond kunnen belangstellenden in de gymzaal terecht. De gymnastiek- voor dames is van 19.30 - 20.30 uur en de gymnastiek voor meisjes loopt van 18.30 - 19.30 uur. Inlichtingen bij: Anneke v. d. Bijl, Weth. den Boerstraat 12 in Brouwershaven, tel.: 01119-1837. Ir. L. Bouten, inspekteur voor het agrarisch onderwijs in Brabant en Zeeland, zei bij gelegenheid van de opening van de school dat het mi nisterie van landbouw het Tilburgse experiment met grote belangstelling volgt. De MAS voor volwassenen is een vorm van tweede-kans-onderwijs voor degenen die in de landbouw en veeteelt werkzaam zijn en om welke reden dan ook nooit aan vervolgon derwijs toegekomen zijn. De kursisten behoeven niet aan be paalde opleidingseisen te voldoen, maar de schoolleiding gaat er wel van uit dat de leerling in de praktijk werkzaam is. Grote belangstelling Volgens de direkteur van de nieu- klinnen doen. Er zijn nog veel meer aktiviteiten, zoals: film, play-back- wedstrijd, autopuzzelrit, sportvis sen, bezoek aan popkoncerten, optre dens en popgroepen, mosselmidda gen en -avonden, de fotoklub en dansles (stijldansen). Voor komend seizoen bestaat het plan een tafelten- niskompetitie te organiseren, waaraan de leden mee kunnen doen. In januari viert de soos het vijftienja rig bestaan. Het programma voor de ze festiviteit staat nog niet vast. Opmerkelijk detail is dat van de deelnemers van buiten Bru niet te gen het krachtsgeweld van de Bruse deelnemers opgewassen waren. De eerste vier winnaars zowel bij de jeugd als de senioren kwamen dan ook van eigen bodem. Eerste bij de jeugd werd Arnold Knop; 2e Miranda v. d. Velde; 3e Mar tin Verspoor; 4e Edith Kik. Bij de senioren werd Arjan Hoek eerste; 2e Kees Verspoor; 3e Jacob Muller en last but not least was Ri- nus Haeck, die niet alleen bewees al les van fietsen af te weten, maar er ook de nodige snelheid aan kon ge ven. DREISCHOR Concert „Veere's Genoegen" De muziekvereniging Veere's Ge noegen" geeft zaterdagmiddag een concert in de mobiele tent aan de Ring. Tevoren wordt een rondgang door het dorp gemaakt. (Voor tijd: zie agenda.) BRUINISSE Stichting Samenlevingsopbouw De Stichting Samenlevingsopbouw houdt op maandag 30 augustus in het dorpshuis te Bruinisse een algemene bestuursvergadering. Op de agenda staat onder meer de definitieve vaststelling van de begroting 1983 en het werkprogramma voor dat jaar. Aan de hand van een verslag van de opbouwwerker wordt de stand van zaken besproken. Voor tijd: zie agen da. MIDDELBURG Ander percentage Onder de kop ,,Nota uitgangspun ten plan bejaardenoorden in Zee land" vermeldden wij dinsdag in het betreffende artikel, dat op nationaal niveau de zogenaamde 70 procents- vorm geldt, maar dit moet 7 procent zijn. Er mogen dus zoveel bejaarden oorden worden gebouwd dat er voor 7 (zeven) procent van de bejaarden plaats is in een bejaardenoord. we school, Ir. M. Kooijman, is de be langstelling voor deze nieuwe vorm van onderwijs bijzonder groot. ,,Wij Waren van plan om voorzichtig met een groep van twintig mensen te star ten, maar dat werden er uiteindelijk twee. In totaal meldden zich bijna honderd mensen voor deze school aan", zo zegt hij. Hij verwacht dat binnen een aantal jaren ook elders in het land Middel bare Agrarische Scholen voor vol wassenen opgericht zullen worden. „De belangstelling is groot en het mi nisterie staat positief tegenover ons experiment", aldus Ir. Kooijman. De opleiding aan de volwassenen- MAS gaat in principe twee jaar du ren. Kursisten met meer vooroplei ding zullen de school wellicht sneller kunnen doorlopen. MOSKOU - Het officiële Sowjet- persbureau Tass heeft de nadruk ge legd op de „gevaarlijke gevolgen" van het zenden van een Amerikaans militair contingent naar Beiroet voor het politiek regelen van de crissisitu- atie die daar is ontstaan. PEKING - Groot-Brittannie zal binnenkort een consulaat-generaal in Shanghai openen, 16 jaar nadat bij het begin van de kulturele revolutie de laatste Britse missie in China's grootste stad was gesloten. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND UTRECHT - In alle apotheken lig gen vanaf woensdag folders in het Nederlands, Turks, Arabisch, Spaans en Joegoslavisch die de zie kenfondsverzekerden voorlichten over de maatregelen van minister Gardeniers (volksgezondheid) op het gebied van de geneesmiddelenvoor ziening. Die maatregelen houden in, dat met ingang van 1 september 1200 geneesmiddelen niet meer of alleen na een machtiging van het fonds voor ziekenfondsrekening mogen worden verstrekt. ROTTERDAM - Uit een loods aan de Antonie Fokkerweg in Rotterdam zijn 426 draagbareradio cassetterecorders gestolen. De buit vertegenwoordigt een waarde van ruim 85.000 gulden. Volgens de poli tie werd het slot van de loods verbro ken. De inbrekers doorzochten eerst andere partijen goederen, voordat zij hun oog op de radio's lieten vallen. DEN HAAG - De Tweede Kamer stemt in meerderheid in met de hoofdlijnen van de „afslanking" van de rijksakademie voor beeldende kunst in Amsterdam. Dat bleek woensdagmorgen tijdens een monde ling overleg tussen leden van de CRM-commissie uit de Tweede Ka mer en minister de Boer (CRM). VAASSEN - Onbekenden hebben in Vaassen een molotow-cocktail in een politiewagen gegooid. Dat ge beurde tijdens een uitzetting in ver band met huurschuld. De beide poli tiemannen hadden hun auto juist verlaten om de deurwaarder as sistentie te verlenen. De daders zijn ontkomen, de politiewagen brandde geheel uit. DEN HAAG - VVD-lijsttrekker Ed Nijpels voelt voor een debat met zijn collega Terlouw (D'66), maar slechts als ook de lijsttrekkers van de ande re grote politieke partijen hieraan deelnemen. Een en ander blijkt uit het antwoord van de VVD op een sug gestie van D'66 tot een debat tussen Nijpels en Terlouw. Een dergelijk de bat - aldus de liberale opvatting - lijkt een uitstekende gedachte. Een dergelijke diskussie wordt in die kring alleen zinvol genoemd, wanneer ook de lijsttrekkers van de andere grote partijen hieraan deelne men. Een tweede debat tussen de vier lijsttrekkers lijkt een belangrijke bijdrage te kunnen leveren tot de in deze kampagne gewenste politieke duidelijkheid, aldus het WD-ant- woord op de suggestie van de demo- kraten. UTRECHT - Het besluit van mi nister Gardeniers om de geneesmid delenmaatregelen een maand op te schorten plaatst de ziekenfondsen voor grote problemen, aldus een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen (VNZ). De VNZ heeft herhaaldelijk van volksgezondheid de verzekering ge kregen dat de ingangsdatum van 1 september onwrikbaar was. De „volstrekt onverwachte" beslissing van de minister om de zaak een maand uit te stellen zal leiden tot verwarring en onzekerheid bij de verzekerden en de medici, vrezen de fondsen. Ook is de VNZ boos over het feit dat men het uitstel via de radio- nieuwsdienst moest vernemen. Prehistorische poolbeer OSLO - In de buurt van Stavanger, in het zuidwesten van Noorwegen, zijn de resten gevonden van een pool beer die tussen de 10.000 en 13.000 jaar oud zijn. Dit heeft een archeo loge in Oslo meegedeeld. Een man die aan het graven was voor de fundering van een huis, vond beenderen van twee poten, romp, kaak, staart en ribben. De archeolo ge, Hanne Thomsen, sprak van een sensationele vondst". Een andere expert, prof. Bjoern Curten, zei dat het vinden van zelfs kleine préhistorische resten van poolberen uiterst zelden voorkomt. DEN HAAG - In het Skagerrak, het Kattegat, De Sont en Belt, alsmede in de Oostzee mag met ingang van woensdag 25 augustus door Neder landse vissers niet meer op tong ge vist worden. In het Skagerrak mag tevens geen schol meer worden ge vangen, aldus heeft minister De Ko ning van landbouw en visserij beslo ten. De minister nam dat besluit om dat de in die gebieden aan Nederland toegewezen hoeveelheden tong (50 ton) en schol (1500 ton) zijn opgevist. AALSMEER - Op vier september dit jaar zal het traditionele bloemen corso van Aalsmeer gehouden wor den. Het is voor de 35ste maal dat dit corso door Stichting Bloemencorso Aalsmeer georganiseerd wordt. De stoet van ruim twintig geuren de' wagens en 25 andere voertuigen, zoals oude auto's en koetsen, ver trekt op zaterdagmorgen zvanuit Aalsmeer naar Amsterdam. Daar is dan het hoogtepunt van het corso: het défilé om vier uur voor het Konink lijk Paleis op de Dam. Het motto van het corso is dit keer: ,,'t spreekt bo.ekdelen", waarbij de enorme wa gens titels van boeken uitbeelden. Voor de vijftiende maal werd dit cor so ontworpen door de Vlaardingse kunstenaar Frits Vogel. Naast het corso op vier september kunnen de wagens ook de dag daarvoor en daar na op vijf september bekeken wor den in de Aalsmeerse bloemenvei ling. Naast de tentoonstelling zijn er dan ook allerlei andere evenemen ten, waaronder een demonstratie van oude ambachten en een kinderspeel tuin. UTRECHT - De Nederlandse Cosmetica Vereniging verwacht dat de omzet van cosmeticaprodukten dit jaar in volume met zo'n 5 procent zal toenemen. Door de verhevigde onderlinge konkurrentie blijft het bedrag dat de konsumenten aan cosmetica besteden op hetzelfde peil als 1981, anderhalf miljard gulden. Dat zei de voorzitter van de Neder landse Cosmetica Vereniging, J. Becks, dinsdag op een perskonferen- tie over de Indro-parfumeriebeurs. ROTTERDAM - Rotterdam krijgt binnenkort in het centrum van de stad, op de Coolsingel, een 160 plaat sen tellende bewaakte fietsenstal ling, waarvan het beheer in handen is van het Bureau Alternatief Werk (BAW).-Hierbij kunnen mensen zon der baan met behoud van hun uitke ring aan de slag gaan. Het bureau is verder in Rotterdam bezig met een tiental andere kleinschalige werk- projekten. HAARLEM - Bisschop Zwartkruis van Haarlem heeft afstand genomen van het stemadvies van het I.K.V. en Pax Christi. De vredesbewegingen hebben zich daarmee in een partijpo litieke kwestie gemengd, aldus de bisschop in een verklaring. Zwart kruis blijft bij zijn eerder geuite me- neing dat de kernbewapening een zaak van leven en dood is, die elke christen ter harte moet gaan. In dat opzicht ondersteunt hij ook het werk van de vredesbewegingen. Telefoon roodgloeiend voor Greenpeace ;i W' DEN HAAG - Bij het ministerie van volksgezondheid en milieu-hy- giëne in Leidschendam heeft woens dag de gehele dag de telefoon rood gloeiend gestaan. De oproep, via een advertentie in de ochtendbladen Trouw en de Volkskrant, van Green peace om het ministerie te bellen om daar tegen de dumping van radio- aktief afval te protesteren, bezorgde de afdeling voorlichting van het mi nisterie handenvol werk. Van de nor male werkzaamheden kwam niets meer terecht, aldus een woordvoer der van het ministerie. Het ministerie neemt het Green peace kwalikk dat in de advertentie over „10.000 ton atoomafval wordt gerept, terwijl het om geringe hoe veelheden radio-aktief afval gaat, die in duizenden kilo's beton zijn „verpakt". Door een dergelijk woordgebruik wordt gespeculeerd op het veroorzaken van onrust bij de bevolking, aldus de woordvoerder. 18 Zo oordeelden de dorpers en men beklaagde Nel in stilte. Zij zelf be merkte het ook wel, wat er onder el kaar besproken werd betreffende hun beiden, maar zij trok zich daar uiterlijk niets van aan. Als ze achter de tapkast stond, was ze dezelfde vrolijke Blonde Nel van altijd en de bezoekers merkten niet hoe ze er innerlijk onder leed. Misschien was Aris, haar meest ver- trouwde vriend, de enige die iets be greep van haar toestand Een enkele maal ontmoetten hun blikken elkaar weieens als de een de ander probeerde te doorgronden, maar dan glimlachte Nel met een blik van verstandhouding, doch ze uitten zich geen van beiden. Eenmaal had hij haar gesproken; dat was geweest op de avond van Nel's verjaardag, toen Geert zodanig had ge dronken, dat Nel zijn hulp had ingeroe pen om Geert naar boven te brengen. Toen Geert rustig en wel op zijn bed lag, waren beiden nog even in de keu ken blyven zitten en Aris had veront waardigd uitgeroepen: „Nel, Nel, wat zonde dat je aan zo'n kerel vastzit". Maar Nel had de wenkbrouwen ge fronst en zacht, doch vast geantwoord: „Zeg zulke dingen niet meer, Aris, an ders kunnen wij geen vrienden blij ven". Aris was echter koppig geweest Dan maar geen vrienden meer, had hij ge zegd, maar je kunt mij niet wijsmaken datje geen spijt van je huwelijk hebt? Of denk je dat ik mijn ogen in mijn zak heb? „Toch heb ik er geen spijt van". „Maar, lieve help, hoe kun je met zo'n man gelukkig zijn?" „En toch ben ik niet ongelukkig". Hij keek haar diep in de ogen, maar Wat biedt de BEELDBUIS? VRIJDAG 27 AUGUSTUS' NED. II. In Alfonsweet de titel held niet of hij in spoken moet gelo ven of niet. Voor het laatst in het sei zoen komen de avonturen van „Sivie- bertjeop het scherm en eveneens is het voor de rubriek ..Kerkepad '82" vanavond de laatste keer. Eddy Bec ker presenteert de kwis Cum Lan de" en Maggie Forbes" wordt ver eerd cflpor een onbekende bewonde raar. Hoofdfilm is een Franse rol prent over het leven van een Laoti- a a use vluchteling en heeft als titel ..De omzwervingen van Yony Ko". NED. 11. Opvallend dierenyedrug vormt hei onderwerp in de serie ..De merkwuurdige dierenshow", waar vanavond een aflevering op het scherm wordt gebracht. De tweede aflevering van de serie ..Beulah land" yaat vooraf aan de „Tros Fira- to Show '82", waarin optreden Sa- mant ha Jones. The Shadows. Jüryen Het de acht en veertigste keer, dat Ethel (Katharine Hepburn) en Nor man (Henry Fonda) Thayer, de zomer doorbrengen in hun huis aan het meer Golden Pond. Hun huis is als 't ware een museum van gedenkwaar digheden en herinneringen aan hun lange en intense liefdesverhouding en het daaruit gevolgde gezinsleven met hun dochter Chelsea (Jane Fon da). De dood Norman beschouwdt het voort schrijden van de tijd als zijn vijand. De gedachte dat hij ook sterfelijk is, houdt hem voortdurend bezig. Hij tracht zijn angst voor de dood te verbergen in bijtende humor in gespreken met zijn geestige en boei ende vrouw Ethel. Ter gelegenheid van Norman's zij sloeg de blik niet voor hem neer. Ze sprak de waarheid. Hij schudde, niet begrijpend, het hoofd. „Je houdt dus nog van hem?" „Meer nog dan tevoren". Toen was hij opgestaan. Nee, daar stond zijn verstand bij stil. Lachend was ze hem gevolgd tot de buitendeur. „Misschien zul je later als je zelf ge trouwd bent, nog wel eens beseffen wat dat betekent, Aris. Maak je over mij maar geen zorg, want ik zou Geert toch niet willen missen". De houding van de dorpelingen ten opzichte van hem, irriteerde Geert be hoorlijk. Natuurlijk gaf hij de anderen de schuld. Ik heb het allang gemerkt, ik deug niet voor de Texelaars, vertelde hij Nel's oom, die ook al eens zijn zorgen over hun huwelijk had uitge sproken. „Ze misgunnen het me, omdat ik Blonde Nel en haar centen heb ge trouwd en daarom gaan ze nu rod delen". Na dit gesprek rijpte er bij Geert een besluit Als hij dan geen kerel voor haar was, zou hij wel uit haar leven verdwij- nea Hij zou haar en de mensen wel ééns laten zien dat hij haar geld heus niet nodig had. Opnieuw had hij de laatste weken het idee gehad dat hij op haar zak teerde en dat gaf hem een minder waardig gevoel Een dolzinning plan kwam bij hem op. Lang dacht hij er niet over na, maar voerde het terstond uit Toen de laatste boot in de haven was gemeerd en Nel met vlugge passen huiswaarts stapte na een bezoek aan de wal, was het al donker geworden en het verwonderde haar, dat ze nergens Marcus en het Metropool orkest. U il ly Dobbe zal het geheet presenteren. „Aktua tv" zal ook deze avond ge wijd zijn aan de nieuwste ontwikke lingen op het gebied van radio, tv. vi deo en egeluidsapparatuur. „Studio Sportbrengt beelden van de atletie kwedstrijden in Brussel en beelden van het W.K. wielrennen op de baan. VRIJDAG 27 A UGUSTUS NED. 1: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven18.58 Nieuws19.00 Alfou: 19.10 Swiebertje: 20.00 NCR l - Springtrofee '82: 21.05 Cum Laude: 21.37 Journaal: 21.55 Politieke partij en: 22.05 Kerkepad '82: 22.30 Maggie Forbes: 23.20 De omzwervingen van Yong Ko: 0.20 Journaal: 0.25 Nieuws voor doven. NED. 11: 13.00 Nieuws voor doven: 18.44 Bereboot: 18.49 De merkwaar dige dierenshow19.05 De eerse de beste internationaal: 19.41 Politieke partijen; 20.00 Journaal; 20.27 Beu lah land; 22.05 TROS Firato show '82; 23.05 Aktua tv special; 23.45 Jour naal; 23.50 Nieuws voor doven; 23.55 Studio Sport. tachtigste verjaardag komt zijn dochter Chelsea op bezoek. Chelsea is gescheiden en brengt haar nieuwe vriend Bill (Dabney Coleman) en diens zoontje Billy (Doug McKeon) mede. De verhouding tussen vader en dochter is altijd slecht geweest. Chel sea heeft nooit goed contact met haar vader gehad en is bang voor hem. Chelsea en haar vriend Bill ver trekken naar Europa en de jonge Bil ly blijft bij zijn surrogaat grootou ders achter. Norman en Billy kunnen het samen goed vinden en allengs ontstaat er een vriendschap tussen hen beiden. Chelsea komt terug uit Europa en vertelt, dat zij in Brussel getrouwd is. Op aandrang van haar moeder gaat Chelsea met haar vader praten. Dit openhartig gesprek leidt tot beter be grip tussen beiden. Norman is weer met het leven verzoend.. Door ARIS SMIT licht zag branden. Zou Geert wegge gaan zijn? Maar dat had hij nog nooit gedaan als ze eens een keer weg was, er zouden immers klanten kunnen komen! Met een vreemd voorgevoel stapte ze op het huis toe. De voordeur zat op slot Toen liep ze achterom, haalde de sleutel van het bekende richeltje af en opende de achterdeur. Gejaagd liep ze naar de keuken, stak het licht op en zag onmiddellijk een brief op tafel liggen. Bevend nam ze hem op en las; Liefste Nel Er gaan praatjes op het eiland rond dat je een slecht leven bij me hebt en vandaag hoorde ik, dat er al gezegd werd dat ik je mishandeld heb. Ook zeggen de mensen dat ik je om je geld heb getrouwd. Je weet zelf dat dat niet waar is en ik nog van je houd Maar de eenzaamheid van dit eiland drukt me met de dag meer en ik weet zeker dat ik het op den duur niet zal kunnen uithouden. Wanneer ik werk had in mijn vak, als bankwerker of als smid of iets dergelijks, dan zou het wel gaan, maar dat schijnt er voor mij niet meer te zijn. Daarom ben ik vertrokken. Als je wüt scheiden zal ik je niets in de weg leggen. Zo doorgaan is niet mogelijk. Het leven zou op den duur voor ons beiden een hel worden. Wees niet boos. Wanneer je goed nadenkt, zul je moeten zeggen dat het zo beter j s. Dit is de beste oplossingvoorons beiden. En geloof dat ik veel van je gehouden heb en steeds met liefde aan je zal terug denken. Je Geert Tweemaal las Nel de ongeluksbriet Toen barstte ze in snikken uit „Geert, jongen, waarom heb je dat gedaan0" (wordt vervolgd) BRUINISSE - Dat er niet altijd klinkende namen, dure materialen en geld verslindende akkommadaties nodig zijn om voor de deelnemers spannende, voor het publiek aantrekkelijke en voor de organisatie (bijna) niets kostende sportiviteiten te organiseren, bewees zaterdagavond de Stichting Festivitei ten Bruinisse met de achtervolgingswedstrijden op gewone fietsen. TILBURG - De eerste experimentele Middelbare Agrarische School (MAS) voor volwassenen in ons land is in het gebouw van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) in Tilburg van start gegaan. ZIERIKZEE - De geruchtmakende Amerikaanse film On Golden Pond draait vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 augustus in bioscoop de Concert zaal. De hoofdrollen worden gespeeld door wijlen Henry Fonda, hij overleed enkel weken geleden, dochter Jane Fonda, Katherine Hepburn, Dou^ McKeon en Dabhey Coleman. Vlak voor zijno ver li jdeii'ontving Hënry Fohda'^en'"] Oscar voor jzjjp meesterlijke rïól in Ón Golden Pond.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5