„Annefree van de V.V.D." neemt afscheid van Duivelandse raad Fietsen voor jeugdwerk in Noordwelle J. de Waal 50 jaar organist in Bruinisse Na twaalf jaar Opmerkelijk jubileum: Voldoende materiaal voor onderwijs-tentoonstelling 4 NIEUWERKERK - Mevrouw A. F. v. d. Zande-Vleugel Schutter neemt donderdagavond 26 augustus als voorzit ter van de V.V.D.-fraktie afscheid van de Duivelandse gemeenteraad. Ze is sinds 1970 lid van die raad en heeft daar duidelijk haar sporen achter gelaten. In een terug blik op die periode vertelt ze enthousiast over de talloze ervaringen, die ze opdeed en waarom ze besloot zich dit jaar niet meer verkiesbaar te stellen. „Als je het goed wilt doen, kost het ontzettend veel tijd", zegt mevrouw Van der Zande. Ze wil altijd goed beslagen ten ijs komen en dat houdt in dat alle stukken goed bestudeerd moeten worden. Niet alleen voor die raadsvergadering een keer in de maand, maar ook voor alle neven- funkties tengevolge van dat raadslidmaatschap. ,,De laatste tijd moest ik ervaren er weieens tegenop te gaan zien om al die stukken door te werken. Aan an dere dingen kom je vrijwel niet meer toe en er zijn toch ook dingen binnen het gezin waar je aandacht aan wilt I esteden en er liggen stapels boeken, die ik zou willen lezen", luidt de mo tivatie voor haar vertrek. Een ander - niet doorslaggevend - punt, dat meespeelde bij dit besluit omschrijft ze lachend met: ,,lk begon iedereen inmiddels ook een beetje te aardig te vinden en dan wordt het steeds moeilijker eens een uitval te doen, zelfs als dat politiek gezien wel noodzakelijk zou zijn". Begin Mevrouw Van der Zande werd in 1966 lid van de V.V.D. ..Eigenlijk op dat moment alleen omdat de Vrou wenraad in Zeeland nog een afge vaardigde van de V.V.D. moest heb ben. Ik ben daar toen ook nog een blauwe maandag voorzitter geweest". Haar keus voor de V.V.D. was overigens voor de hand liggend. Ze noemt zichzelf ,,een vrijbuiter" en is het in grote lijnen eens met de libe rale beginselen. Ze heeft er in de ge meenteraad echter meermalen blijk van gegeven beslissingen groten deels op persoonlijke overwegingen te nemen en de moed te hebben als ze dat nodig vond tegen haar fraktiege- noot in te stemmen. Of de achterban haar dat ooit heeft kwalijk genomen? ,,Nou, dat weet ik eigenlijk niet, ze hebben het me in elk geval nooit openlijk verweten". Ze noemden me vaak Free van de V.V.D., maar ik week dus best wei eens af in mijn standpunt". Onder aandrang van de toenmalige V.V.D.-fraktievoorzitter de heer M. K. Romeijn nam ze in 1970 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ze werd als eerste vrouw in de Duive landse gemeenteraad gekozen. „Daar ben ik eigenlijk best trots op, ik heb altijd nog het idee een beetje baan brekend werk te hebben gedaan' Ze zegt prima ervaringen te hebben en nooit te hebben gevoeld dat ze als vrouw niet echt geaksepteerd wou worden door haar mannelijke raads- kollega's. Vrouwenzaken Hoewel je mevrouw an oer Zancie niet direkt een feministisch-etiket kunt opplakken, draagt ze de vrou wenbeweging een warm hart toe en de verdediging van vrouwenzaken in de gemeenteraad was bij haar in goe de handen. Vermeldenswaard is haar pleidooi voor verhoging van subsidie voor een V.O.S.-kursus toen b. en w. daar niet veel voor bleken te voelen. ,,Het kollege is alleen maar bang voor de warme prak", aldus de V.V.D.-woordvoerster. Haar voor stel de verhoogde subsidie wel te ver lenen destijds kreeg een flinke meer derheid. Over haar entree in de Duivelandse raad zegt ze: ,,Ik wist er geen klap van, maar ik ben wel direkt heel hard gaan studeren". In die beginperiode ervaarde ze weieens al te spontaan haar mening te hebben kenbaar gemaakt. Zoals ten tijde van de Oosterschelde-beslis- sing toen een uitspraak van haar be treffende een enquête wel of niet sluiten zelfs de landelijke pers haal de. Mevrouw Van der Zande vertelt .ontzettend veel" geleerd te hebben tijdens de afgelopen twaalf jaar in de raad. ,,Je blijft leren en iemand, die durft te zeggen dat hij het allemaal w el weet, zit er helemaal naast". Ze hecht veel waarde aan deskundig heid. Elke beslissing dient goed over wogen te worden genomen. In de toe komst is dat volgens haar des te meer van belang als ten gevolge van de de centralisatie de besluiten aan de ba sis (door de gemeenteraad) worden genomen. Verantwoord kiezen ln de regionale w elzijnskommissie ll.C.K.P.) signaleerde /.ij al eerder de nood/aak straks verantwoorde keu zen ti' maken. Hel geld dal aan sociaal-kuit urele aku\ i ten en besieeu kan w orden, zal beperkt zijn. Een groot oei i van die pot gaai itn- Mevrouw A. F van der Zande-Vleugels Schutter. (Foto: Zierikzeesehe Nieuwsbode) niers al op aan de verplichtingen uil gemeenschappelijke regelingen, liet /.ou volgens mev rouw Van der Zande ook een slechte zaak /.ijn zich aan die verplichtingen te onttrekken door klakkeloos uit een gemeenschappe lijke regeling te stappen zonder voor af de gevolgen daarvan te hebben in- gekalkuleerd. Ze voorziet moeilijke beslissingen in de toekomst voor de gemeenteraad en hoopt dat de zogenaamde zachte sektor en de aan haar hart gebakken gezondheidszorg niet in het gedrang zullen komen. Haar plaats in de raad wordt door de heer W. Stouten uit Oosterland in-< genomen. Ze windt er geen doekjes' om het te betreuren, dat zich binnen de V.V.D. geen vrouw verkiesbaar heeft gesteld. Juist vrouwen voelen volgens haar iets beter het belang van die gezondheidszorg en sociaal- kulturele aktiviteiten aan. Mevrouw Van der Zande was sinds 1978 voor; zitter van de V.V.D.-fraktie in dé raad. Die funktie wordt overgeno men door de heer E. P. Kuin. Nevenfunkties Tengevolge van haar raadslid maatschap had ze zitting in vele kommissies en besturen. Een taak, die ze met hart en ziel uitoefent is het voorzitterschap van de Schoolartsen- dienst. Verder maakt ze deel uit van het bestuur voor het Rode Kruis Zie kenhuis, van het bestuur Ambulance Vervoer, Ze zit in de Stichting Dorps huis Nieuwerkerk, de planologische kommissie, de bijstand kommissie, de rekreatie kommissie, de welzijns- kommissie, de l.C.R.P. en ze is - uit eigen belangstelling - meestal aanwe zig bij de vergaderingen van het Woonwagenschap Als ze over het vertrek uil de ge meenteraad spreekt, klinkt er toch nog wel wat spijt. „Ach ja, elke ver gadering was een feest". Heel ruiter lijk geeft ze toe, dat ze best enige am bities koesterde voor een wethou derszetel. Of dat te rijmen is met haar besluit zich niet op een verkiesbare plaats te laten zetten? ,,Nou, als je wethouder bent, ligt het natuurlijk allemaal heel anders. Dan wordt het een baan en daar tref je je maatregelen naar. Het werk voor de gemeenteraad moet je in wezen Ln je vrije tijd doen en dat wordt weieens te veel van het goede". Mevrouw Van der Zande blijft in de toekomst nog wel op de achter grond bij het bestuurlijke werk be trokken. Ze zal als afgevaardigde van de afdeling Duiveland een bestuursfunktie gaan vervullen in de overkoepelende ondercentrale van de V.V.D. op Schouwen-Duiveland. NOORDWELLE - Windje tegen, zon en regen, zoeken en puzzelen op de fiets, kortom het jeugdwerk Noordwelle organiseert aanstaande zaterdag, de 28ste augustus een fietspuzzeltocht voor alle leeftijden, iedereen kan meedoen. De tocht, die zo'n dikke twintig ki lometer lang is, voert de argeloze fietser langs weiden en bossen, kerk jes en boerderijen, dorpjes en water. Natuurzuivere lucht en fraaie kiek jes zijn gewaarborgd, tegen lekke banden en andere ongelukjes is de sportieve doorzetter echter niet ver zekerd. De eerste wielrijders zullen zater dag om 19.00 uur van het Dorpshuis te Noordwelle vertrekken voor de tour, waarin overigens slechts collet jes van de vierde kategorie hier en daar zullen voorkomen. Vanaf 18.30 uur kan een ieder zich als deelnemer tegen een geringe vergoeding in laten schrijven in het Dorpshuis. Behalve een degelijk voorraad, een stukkie druivensuiker en een goed humeur heeft de wielertoerist niets mee te nemen, alhoewel - in stormachtige augustusdagen eèn wind-' c.q. regenjack ÜVtét altijd' overbodig is. Prijsuitreiking De uitslagen zullen achteraf in de soos bekend gemaakt worden, waar na de winnaars de prachtige kadoos onder een groot gejuich en gebrul in ontvangst mogen nemen. De op brengst van de inschrijfgelden zal overigens in de kas van het jeugd werk verdwijnen. Voor informatie kan elke sportie- veling terecht bij Hans Jonker (01116-1867) en Karei Leeftink (01116- 2129). BRUINISSE - ,,Het is een groot voorrecht dat ik het heb mogen doen", zei de heer J. de Waal uit Bruinisse, bij de herdenking van het feit dat hij dezer dagen 50 jaar organist is bij de Gereformeerde Ge meente in Nederland te Bruinisse. Een feit, dat de organist liever on opgemerkt had laten voorbijgaan, maar de kerkeraad oordeelde an ders over deze niet alledaagse gebeurtenis waardoor de heer De Waal dinsdagavond in hartelijke bewoordingen werd toegesproken door ds. F. Mallan uit Rhenen in een dienst onder zijn leiding. Deze predikant heeft zelf een groot aantal jaren de gemeente van Bruinisse gediend en daar door niet onbekend met de ij ver en toewijding die de heer De Waal telkens weer bij zijn orgelspel aan de dag legde. Hij wenste hem toe de geestelijke betekenis van de psalmen te mogen leren verstaan. ..Daar toe is Goddelijke genade nood zakelijk. Ik hoop dat u deze deelachtig mag worden", al dus ds. Mallan. De heer De Waal werd daarop door de ge meente Ps. 150 vers 1 en 2 toe gezongen. Statenbijbel Na afloop van de dienst was er gelegenheid de jubilaris ge luk te wensen waarvan velen gebruik maakten. Door ouder ling C. W. J. Wolffensperger werd hem voor zijn bewezen diensten namens de kerkeraad een fraaie Statenbijbel aange boden. Om precies te zijn 18 juli 1932 werd de toen 27-jarige mossel- kweker benoemd om het nieu we orgel in het pas verbouwde kerkgebouw aan de Mo lenstraat te gaan bespelen. Dat er een orgel kwam (het eerste voor deze kerkelijke gemeen te) was in feite aan de jubilaris te danken. Omdat door verbouwings werkzaamheden de eigen kerk niet beschikbaar was werd uit geweken naar het gebouw van de Gereformeerde Kerk aan de Noorddijk, waar wèl een orgel was. Op de eerste zondag werd De Waal door de voorzanger onverwacht gevraagd de orgel begeleiding bij de samenzang te verzorgen, een verzoek waaraan hij met enige schuch terheid voldeed. Mechanisch orgel Het orgelspel viel kennelijk zo in de smaak bij de kerke raad, dat op aandrang van de toenmalige predikant ds. Vreugdenhil werd beslist dat er ook in het gebouw aan de Molenstraat zo'n orgel ge plaatst moest worden. Aange schaft werd toen een éénkla- viers mechanisch orgel met ze ven stemmen van de fa. Proper uit Kampen, aldus de notulen van de kerkeraadsvergadering van 18 juli 1932. De jubilaris heeft vanaf deze datum, slechts onderbroken door evacuatieperiodes tijdens de oorlog en de ramp, met veel genoegen voor begeleiding van de gemeentezang mogen zor gen, eerst in de Molenstraat en later in de nieuwbouwkerk aan de Schoolstraat. DEN HELDER - Uit het beleids voornemen van staatssekretaris Van Houwelingen van defensie om het leeftijdsontslag voor militairen te verhogen blijkt dat hij eerdere advie zen van een stuurgroep en uit krijgsmachtdeelx*apporten over dif ferentiatie van die leeftijd naast zich neer heeft gelegd. Dat is geen goede wijze van bestuur. Dat zegt de V.M.O., de Vereniging van Marine officieren in een vastgesteld una niem verenigingsstandpunt. agenda staat onder andere een subsi dieverzoek van de L.R. en P.C. .Wes telijk Schouwen". BURGH-H AAMSTEDE Kop/staart De plotselinge regenval is waar schijnlijk oorzaak geweest van een kop staart-botsing in Burgh- Haanjstede- VV.pensdagmiddag om 17.15 uur. stond M. J. J. R. .uitNijpie-" ^en stil,,op .dg.Datehqutsweg ojp.de ÓTPDI7I71Z"IVTII7IT to; O Hogeweg in te rij,dqn, toen. M. J. van ,5 x 11. £j Ij IV11 MJ U W uit Nieuwegein van achter nader de. Van Z. schoof bij het remmen door. Blikschade was het logische ge- Volg aan beide voertuigen. Regionale deelnemers aan Zeeuws Ploegkampioenschap Het Zeeuws Ploegkampioenschap 1982 wordt zaterdag 4 september op een terrein van de Wilhelminapolder te Wilhelminadorp gehouden. Aan deze wedstrijd nemen ongeveer 25 ploegers deel, die zijn geselekteerd uit de verschillende regiowedstrij- den. Van Schouwen-Duiveland doen mee de heren J. Hoogenboom uit Noordwelle (het vorige jaar tweede in de kategorie trekker-wentelploe- gen), L. de Kok uit Kerkwerve en A. W. Jonker uit Burgh-Haamstede. Dit jaar ploegen twee oude tracto ren uit 1946/1947 mee, 1 oude rupstrekker en de grootste trekker uit de Wilhelminapolder van 275 pk. Bij de oude tractoren ploegt onder ander Kees de Rijke, meervoudig Zeeuws en Nederlands kampioen, mee met een Ford Dearborn uit 1947. Voor tijd: zie agenda. ZIERIKZEE Brogumkrant Onlangs verscheen het eerste num mer van de vijfde jaargang, van de Brogumkrant van de jeugdsoos. Het blad vermeldt dat de jeugdsoos aan de Julianastraat zaterdag 4 septem ber weer open gaat. Een groot deel van het nummer wordt gevuld met krantenartikelen over het optreden van Doe Maar en het Anywave-pop- festival. Ook wordt het optreden van de Nederlandstalige band Toontje Lager aangekondigd. Het optreden is donderdag 16 september in de Any- wavetent. Folder voor kursussen De Werkgroep Volwasseneducatie Schouwen-Duiveland heeft een fol der uitgebracht, waarin het kursus- aanbod voor het seizoen 1982-1983 staat. De lezer krijgt hierdoor inzicht in het zeer gevarieerde aanbod in kursussen of vormingsaktiviteiten. De onderwerpen richten zich op: ta len, kunstzinnig en kreatief, huis houdelijk, algemeen vormend en di versen. Botulisme De heer H. J. Dorreman van de Die renbescherming in Zierikzee viste een meeuw uit een gracht in Zierik zee. Hij bracht deze naar dierenarts K. Buth in Haamstede die de „vonde ling" doorstuurde naar het Centraal Diergeneeskundig Instituut. Nó on derzoek op het instituut werd de heer Dorreman verwittigt van het feit, dat de meeuw botulisme type C on der de leden had. WESTERSCHOUWEN Kommissievergadering De kommissie voor sport-, jeugd- en culturele zaken vergadert dins dagavond 31 augustus in het gemeen tehuis te Burgh-Haamstede. Op de In Bruinisse BRUINISSE - Vierhonderd jaar geleden begon de eerste schoolmeester zijn werk in Bruinisse. Vorige week begonnen de lessen van het nieuwe schooljaar weer. Twee gebeurtenissen die in tijd nogal ver uit elkaar liggen, maar die dit najaar steeds meer naar elkaar toegroeien. In de week van 11 t/m 15 oktober, voorafgaand adn Üeherfst vakantie, vindt het hoogtepunt plaats: het dorps- schoolfeest, waarin als uitschieters genoemd kunnen worden de musical, de schooltentoonstelling en schoolprojekten op geschiedkundig-historische ba- OOSTERLAND Oranje-reis Op vrijdag 17 september organi seert de plaatselijke Oranjevereni ging, overeenkomstig een besluit op de laatste ledenvergadering en bij voldoende deelname een Oranjereis voor jong en oud. Het belooft een in teressante reis te worden, geheel ver zorgd. Vertrek 7.30 uur vanaf de Markt over de Grevelingendam naar het Westland. In Honselerdijk eerst een stop voor koffie met gebak, en bezoek aan de bloemenveiling. Via Hoek van Holland langs de kust naar Wassenaar voor een broodmaaltijd. Dan naar Amsterdam met'een rond rit over de Dam en rondvaart door de grachten. Hierna gaat de reis naar Oosterhout voor een diner in de „Ka nonnier". Opgave via de strook aan de folder die rondgebracht wordt, vóór 3 september a.s. bij de bestuursleden: M. Dalebout, Groe- nendaal 1 of bij J. A. Beije, van den Abeelestraat 2. De scholen werken hierin samen en pok' veel ouders hebben al meege werkt door het beschikbaar stellen van materiaal (o.a. oude schoolfoto's, merklappen, enz.) voor de ten toonstelling. Mocht meester Joost van Leerber- ghe in 1582 met slechts een handjevol leerlingen (die thuis in de weg liepen) in een krot zijn lessen beginnen, in het moderne en ruim aan de eisen des tijds voldoende scholenkomplex aan de Molenstraat startten in de Open bare lagere school „De Meerpaal" 120 leerlingen het leerjaar, waarvan 14 nieuwe in de eerte klas. Hoofd de zer school is de heer M. A. Witzen- burg. Juffrouw J. van Tuyl, de hoofd leidster van kleuterschool ,,'t Kwet- ternest", waarvan 16 nieuwe, begroe ten. Dit aantal groeit nog door, om dat in de loop van het jaar een aantal 4-jarigen naar school gaat. Het hoofd van de Christelijke lage re school „Op Dreef", de heer H. Groeneveld, had in de zes klassen 148, leerlingen 17 nieuwe in de eerste klas. De Christelijke kleuterschool ,,'d'Eerste Stap" van hoofdleidster mejuffrouw A. J. Steketee telt 58 kleuters, waarvan 12 nieuwe. Ook dit zal nog iets uitlopen door het toe treden van vierjarigen. MIDDELBURG Afscheid W. M. Otten Op donderdag 26 augustus zal in een buitengewone Kamervergade ring van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland, afscheid worden ge nomen van sekretaris W. M. Otten, die deze funktie neerlegt na een 20- jarig dienstverband. Na afloop van de vergadering, die plaatsvindt in de Schouwburg in Middelburg, wordt de heer Otten een afscheids receptie aangeboden, van 16.30 tot 18.30 uur. Ook bestaat de mogelijkheid om ken nis te maken met de nieuwe sekreta ris, de heer mr. R. de Blij. ZIERIKZEE - Een gedeelte van de leerlingen van de J. W v. d. Doelschool kunnen sinds begin van dit schooljaar naar de nieuwe school. Van de fiets wordt veelvuldig gebruik gemaakt, getuige deze opname. Het zal begin volgend jaar worden, voordat het gebouw officieel kan worden geopend. Momenteel is de gemeente Zierikzee bezig met plaatsbepa- len van de noodlokalen: één nieuw lokaal en één verplaatst van de Raamstraat naar Poortambacht. (Foto: Zierikzeesehe Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4