Gemeenteraad Zierikzee wil Bestuursschool Zeeland in Goes gevestigd houden Bewegingsaktiviteiten voor ouderen van start Zierikzee ondersteunt motie Bruinisse STREEKNIEUWS Veel lovende woorden bij afscheid van mevrouw W, de Vlieger STREEKNIEUWS Een zakelijke benadering Over verlaging PZEM-tarieven ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag- 26 augustus 1982 Nr. 23171 3 ZIERIKZEE - De gemeenteraad van Zierikzee is van mening, dat de Bestuursschool Zeeland niet verplaatst dient te worden naar Kapelle, maar in Goes gevestigd moet blijven. De raad besloot maandagavond dan ook geen wijziging aan te brengen in de gemeenschappelijke regeling. In verband met de voorgenomen verplaatsing van de Bestuursschool naar Kapelle verzocht het bestuur van de school een dergelijke wijziging door te voeren. De zaak kwam in enkele regio-ge meenten al eerder aan de orde. De ra den van Duiveland en van Wester schouwen bleken een andere mening te zijn toegedaan dan de Zierikzeese raad. Zij kozen voor vestiging van de Bestuursschool in Kapelle. Het kollege van b. en w. van Zie rikzee was van mening, dat gelet op de financieel aantrekkelijker aanbie ding van de gemeente Goes en mede gelet op het feit, dat Kapelle een on gunstiger geografische ligging heeft geen wijziging van de gemeenschap pelijke regeling doorgevoerd diende te worden. Vinger aan de pols De heer J. J. Geleijnse (V.V.D.) zei het voorstel van het kollege te steu nen, maar wilde wel graag een vinger aan de pols zien voor wat betreft de aanpassingskosten van het nieuwe schoolgebouw in Goes. Het financië le verschil in huisvesting tussen Goes en Kapelle bedraagt thans 125.000,—. De heer Geleijnse wenste er derhalve op toe te zien, dat dit verschil een konkreet gegeven blijft. De heer L. S. P. van Velthoven (C.D.A.) lichtte toe het besluit uit drie overwegingen genomen te heb ben. Beleidsmatig vond hij de hou ding van de gemeente Goes warrig en niet alert. ,,Je zou dan kunnen zeggen straf ze af en verplaatst de school naar Ka pelle", aldus de C.D.A.-woordvoer der. Financieel gezien achtte hij het echter beter de Bestuursschool in Goes gevestigd te houden en ook het feit, dat Goes veel beter bereikbaar is dan Kapelle speelde belangrijk mee bij het besluit van de C.D.A.- fraktie. ,,De stand is dus 2-1 en wij gaan derhalve met het voorstel van het kollege mee", aldus de heer van Velthoven. Ook de heer J. Groen (P.v.d.A.) vond dat een zakelijke benadering van de kwestie de aanbeveling ver diende en zegde ook zijn steun aan het kollegevoorstel toe. Ook de heer W. F. Sprengelmeijer (R.U.) was een zelfde mening toegedaan en de raad besloot derhalve m.a.s. het kollege- voorstel aan te nemen. Beroepschrift Een beroepschrift tegen weigering van een standplaatsvergunning hield de raad meermalen bezig deze verga dering. Aan de orde kwam ook een beroepschrift van Koek-Banket- Snoephandel Duijster te Wijk en Aal burg. Het kollege had de vergunning geweigerd op grond van het oordeel, dat het aantal standplaatsen in de ge meente beperkt moet blijven in het belang van orde, rust en veiligheid op de weg. De omstandigheid, dat in Zierikzee al een aantal vaste verkooppunten in deze branche aanwezig is, had verder een grote rol gespeeld bij het besluit geen vergunning te verlenen. „Waar moeten de ambulante han delaren dan naar toe?", vroeg de heer L. Jonker (P.v.d.A.) zich af. ..Als die mensen aan alle wettelijke bepalin gen en eisen voldoen, kan het ge meentebestuur hen nog verbieden hun beroep uit te oefenen", zei de P.v.d.A.-woordvoerder, die van me ning was dat er nog best plaats was voor deze ambulante handelaar, die zijn brood wilde verdienen. „Mijn fraktiegenoot neemt in de zen een zuiver liberaal standpunt in", merkt de heer H. Asma (P.v.d.A.) vervolgens wat zoet-zuur op. De heer Asma vond, dat Zierikzee inderdaad voldoende vestigingspun- ten in deze branche lelt. Van hem mocht Snoephandel Duijster dan ook thuisblijven. De heer Asma plaatste wel een kanttekening bij het argu ment van orde. rust en veiligheid. Formeel Raadsvoorzitter burgemeester Th. H. de Meester antwoordde daarop, dat juist dit argument soms doorslag gevend kan zijn in geval van een Arob-procedure. Het was dan ook meer op formele gronden in het voor stel opgenomen. o 7 De heer C.' Legemaate liet namens de C.D.A.-fraktie weten van harte met het kollege-voorstel de vergun ning te weigeren, in te stemmen. Met de stem van de heer .Jonker le gen werd het voorstel aangenomen. Vanaf begin september ZIERIKZEE - Mensen van zestig jaar en ouder kunnen vanaf begin septem ber meedoen aan bewegingsaktiviteiten op Schouwen-Duiveland. Op initia tief van de konsulent wordt de hele maand september open huis gehouden bij alle Meer Bewegen voor Ouderen-groepen. Elke belangstellende kan in deze periode geheel vrijblijvend een kijkje gaan nemen bij een les of een paar keer op proef meedoen. De lesgevers geven extra aandacht aan de komst van nieu we belangstellenden. Het aantal mensen, dat aan bewe gingsaktiviteiten meedoet, is de laatste jaren flink gestegen. Vanaf 1977 is het aantal M.B.v.O.-groepen in de provincie Zeeland verdubbeld, om te weten te komen waar in de di- rekte omgeving een groep gehuisvest is, kan men terecht bij de wijkver pleegkundigen of bij de Stichting Welzijn voor Ouderen, Havenplein 24, Zierikzee (01110-3351) t.a.v. de heer R. v. d. Weide. Bij voldoende belangstelling zul len binnenkort in de plaatsen Drei- schor, Zonnemaire, Nieuwerkerk en Ouwerkerk volksdansgroepen wor den opgericht. Overzicht M.B.v.O.-groepen gymnastiek: Zierikzee: Comeliastichting, don derdag (15.30-16.00); Zierikzee: rust huis Irene, maandag (15.30-16.30); Zierikzee: rekr.z. Borrendamme, donderdag (10.30-11.15); Zierikzee: wijkgebouw, dinsdag (15.00-15.45); Zierikzee: wijkgebouw, dinsdag (1600.-16.45); Noordgouwe: dorps huis, dinsdag (16.30-17.15); Burgh: ou de school - duinw., dinsdag (10.00-10.45); Haamstede: rekr.z. Dui noord, maandag (14.00-14.45); Haam stede: rekr.z. Duinoord, maandag (15.00-15.45); Serooskerke: dorps huis, maandag (16.00-16.45); Brou wershaven: gymzaal, dinsdag (09.30- 10.15); Renesse: (tijdelijk) gymzaal, maandag (16.00-16.45); Bruinisse In 't Opper, dinsdag (10.00-11.00); Drei- schor: gymzaal, dinsdag (14.30-15.30); Nieuwerkerk: ons dorpshuis, maan dag (14.00-15.00); Oosterland: Ooster hof, woensdag (09.00-09.45); Kerk- werve: gymzaal, woensdag (10.30-11.15); Scharendijke: de Put- meet (10.30-11.15). Enkele deelnemers .tijdens een gymnastiekuurtje. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De raad ging akkoord met het voorstel het presentiegeld per stem bureaulid te bepalen op 100,—. De heer L. v. d. Ouden (C.D.A.) maakte de kanttekening dat die 100,— bruto voor mensen, die een hele dag vrijaf moeten nemen voor hun taak op het stembureau niet zo'n hoge vergoeding is. Hij stelde voor eens nader te bezien of in de toe komst voor deze mensen een onder scheid gemaakt kan worden. De voorzitter was van mening, dat Zie rikzee met 100,— presentiegeld op een redelijk gemiddelde zit. Legaat De raad aksepteerde een legaat van wijlen mevrouw W. J. Bouma- Leeuwe. Het betrof een schilderij van een halfbroer van koningin Wil- helmina. Enige konnekties met Zie rikzee bestaan er nauwelijks of het zou die moeten zijn, dat juist deze halfbroer destijds de gemeente Zie rikzee het fraaie Indiase roomstel schonk, dat nu nog steeds in de bur gemeesterskamer te pronk staat. Het C.J.V. „Samen Verder" te Zie rikzee organiseerde in juni dit jaar een zogenaamde tentmanifestatie. Wethouder P. de Rijke lichtte toe. dat de opkomst bij het jaarfeest, dat tijdens dit weekend ook werd gehou den, nogal tegenviel en daarmee ook de binnengekomen financiële midde len. Dit deed het C.J.V.-bestuur beslui ten het gemeentebestuur om vrijstel ling van de precariorechten 273,— te verzoeken. Het kollege liet weten, dat de huidige verordening een der gelijke vrijstelling niet toestaat. Om het C.J.V. echter toch tegemoet te ko men werd voorgesteld de 273,- als eenmalige subsidie te verstrekken. Tevens liet het kollege weten liet voornemen te hebben de betreffende verordening zodanig aan te passen, dat een vrijstellingsmogelijkheid voor bepaalde aktiviteiten met on der meer een ideëel doel /nu worden gekreëerd. Geen begroting De heer Asma zei wat moeite te hebben met hei voorstel omdat liet C.J.V. geen begroting en financieel overzicht bij het verzoek had inge diend. Ook de heer Geleijnse vond het verzoek nogal „plotsklaps". De heer Sprengelmeijer herinnerde aan een eerder verzoek van vrijstel ling om precariorechten van de zijde» van een kerkgenootschap in Zierik zee. Ook toen, op voordracht van de P.v.d.A.-t'raktie, werd een modus ge vonden het bedrag toe te kennen. Het kollege-voorstel het C.J.V. een eenmalige subsidie van 273,— te verstrekken werd ten slotte m.a.s. aangenomen. De raad boog zich verder over de besteding van de - meevallende - post onvoorzien op de begroting 1981 van 260.000,— De kommissie financiën bracht inmiddels advies uit over het voorstel' dit bedrag te verdelen over de reserves: „Aanleg nieuw sport park" 15U.UÜU,—„Herbestratin gen" 75.000;—; „Nadelige gevolgen i.v.nr. door gemeente verleende ga ranties etc. aflossing hypothecaire geldleningen" 25.000,— en het restant van 10.000,— naar de saldi- reserve. De heer Van den Ouden liet na mens de C.D.A.-fraktie weten, dat dit voorstel hen uit het hart was ge grepen. Gewijzigd standpunt De heer Sprengelmeijer kwam te rug op zijn in de kommissie financiën ingenomen standpunt. Hij zei bij na der inzien toch niet akkoord te kun nen gaan met de toevoeging van 150.000,— aan de reserve „Aanleg nieuwe sportpark". Hij zag dit be drag liever eveneens toegevoegd aan de reserve „Herbestratingen". De heer R. Sayers (P.v.d.A.) die om procedurele redenen zich tijdens die kommissievergadering niet had uit gesproken, bleek nu geen moeite te hebben met de inhoud van het voor stel. Hij informeerde wel wederom naar het voornemen van het kollege een zogenaamd artikel 19-procedure te starten ten behoeve van de aanleg van het nieuwe sportpark. De voor zitter liet weten, dat het kollege zich daar nog deze week over zal uitspre ken. Krediet De raad besloot een krediet van 27.140,beschikbaar te stellen t.b.v. het maken van een besteksge- reed plan voor de renovatie van het rioolgemaal Zuidhoek. De heer Geleijnse herinnerde de wethouder P.W. aan het feit, dat de kommissie publieke werken destijds om nadere toelichting had verzocht. Het speet hem dan ook nu het kant en-klare voorstel in de raad gepre senteerd te krijgen. De V.V.D.-woordvoerder wilde het plan overigens niet onnodig ophou den en kon akkoord gaan met het voorstel, zij het onder de belofte, dat een nadere toelichting in de kommis sie publieke berken alsnog volgt. De raad besloot verder tot het ver lenen van eervol ontslag aan de heer L. van Ast als taakverlichtcr aan de o.l.s. „Binnen de Veste". In verband met wettelijke voor schriften besloot de raad verder ook tot het verlenen van ontslag en te vens tot benoeming van mevrouw M. E. de Looff-Passenier als taakver- lichtster in vaste dienst aan de o.l.s. „Theo Thijssenschool", alsmede tot benoeming in deze funktie aan de o.l.s. „Binnen de Veste". Besloten werd tot het aangaan van een overenkomst inzake het vakon derwijs met de besturen van de bij zondere scholen voor gewoon lager onderwijs. Een verzoek van de Zeeuwse Kunstkring tot het vaststel len van een subsidieregeling t.b.v. de aankoop van kunstwerken werd af gewezen. Nieuwbouwprogramma De raad kwam tot vaststelling van het nieuwbouw- en vernieuwbouw- programma voor de periode 1983 t/m 1985, hetgeen de heer Groen de op merking ontlokte het wat opti mistisch van het kollege te vinden te verwachten, dat voor 1985 in de ver lengde Raamstraat twintig bejaar denwoningen gebouwd zullen zijn. De raad besloot verder eervol ont slag te verlenen aan de heer J. Lou- werse, direkteur gemeentewerken met ingang van 1 april 1983. Op ver zoek van de heer Groen werd na af loop van de openbare raadsvergade ring in besloten bijeenkomst reeds gesproken over de procedure voor vervulling van deze vakature. Ten behoeve van de rekonstruktie kademuren Nieuwe Haven, 2e fase werd een krediet van 324.000,— be schikbaar gesteld. Een krediet van 9.525,— werd gevoteerd voor in richting van enkele speelplaatsen in Poortambacht. De raad ging ook ak koord met de verhoging van het kre diet tot 180.000,— ten behoeve van de rekonstruktie van de Hoofd poortstraat. Dit in navolging van het advies van de kommissie publieke werken. Een krediet van 536.775,— werd beschikbaar gesteld ten behoe ve van de bouw van twee lokaliteiten alsmede het aanbrengen van aanvul lende voorzieningen bij de vierklas- sige prol. Chr. lagereschool in Poort ambacht. Grondverkoop Ten behoeve van de rekonstruktie gedeelte Julianastraat werd een be drag van 84.370,- gevoteerd. Ver dei- besloot de raad tot verkoop van een perceel grond op het industrieter rein van 1.222.377,50 exkl. b.t.iv. aan de Kon Zeelandia H. J. Doelo- man.B. V Bij de rondvraag merkte de heer Geleijnse op het tijdstip van uitko men van de nieuwe Vraagbaak Zie rikzee wel zeer ongelukkig te vinden zo vlak voor de nieuwe samenstel ling van de gemeenteraad en allerlei kommissies. De voorzitter zei het volkomen eens zijn met die opmer king. ZIERIKZEE - De gemeenteraad van Zierikzee heeft er tijdens de raadsvergadering maandagavond op aangedrongen om de motie Bruinisse over de PZEM-tarieven niet voor kennisgeving aan te nemen, maar de ze te ondersteunen. In die motie dringt Bruinisse aan op verlaging van de PZEM-tarieven voor kleinge- bruikers. In Zierikzee werd boven dien gevraagd dit standpunt in de aandeelhoudersvergadering van de PZEM „met enig vuurwerk" te laten uitkomen. Deze laatste omschrijving kwam van de heer L. S. P. van Velthoven, die na het pleidooi tot steun aan de motie van P.v.d.A.-er J. Groen het woord kreeg. De heer L. Jonker (P.v.d.A.) liet uit zijn ervaring ais af gevaardigde op PZEM-vergaderin- gen weten, dat het voor de kleinver bruiker weinig, zo niet niets, zal uit maken, wanneer het resterende ge deelte van de winst voor dit doel zal worden gebruikt. Toch onderschreef ook hij dit voor stel tot ondersteuning van de motie- Bruinisse, evenals de frakties der V.V.D. en R.U., zodat er een unaniem standpunt werd ingenomen. Reddingsbrigade De heer W. F. Sprengelmeijer (R.U.) uitte de wens om de nu afge wezen vraag om jaarlijkse subsidie van de Reddingsbrigade Schouwen- Duiveland bij de komende begro tingsbehandeling nog eens opnieuw te behandelen. ZIERIKZEE Opdrachten voor bloemist Bloemist Romeijn uit Zierikzee kreeg de opdracht in samenwerking met de Nederlandse Bloemisterij een stand met een grootte van 50 m2 op te bouwen in de Franse stad Avignon. De opdracht hiervoor kwam van een Nederlandse firma in exotische- en Hollandse droogbloemen. Enige we ken geleden kreeg de Zierikzeese on dernemer een soortgelijke opdracht te vervullen in Hamburg. Bij die afwijzing voerde het college als reden aan, dat de aktiviteiten van de Reddingsbrigade zich beperken tot bewaking van het strandje te Ou werkerk. Zierikzee gaf in juni overi gens wel een éénmalige subsidie, die de aankoop van een uitrusting voor de bemanning van de reddingsboot dekte. Het was de heer Sprengelmeijer ge bleken, dat een groot aantal mensen uit Zierikzee dat strandje geregeld bezoekt en dat de brigade veel Zie rikzeese leden telt. Raadsvoorzitter burgemeester Th. H. de Meester beloofde, dat de sub sidieaanvraag bij de komende begro tingsbehandeling nog eens zal wor den besproken. Inbraak In de periode van 20 tot 24 augustus blijkt er te zijn ingebroken op het opslagterrein van de PTT aan het Sas in Zierikzee. In een loods liggen haspels en telefoonleidingen opgesla gen. Klaarblijkelijk vonden de die ven niet wat ze zochten, maar wel werden van een aantal haspels de be- schermkoppen afghaald, waardoor tijdens de regenbuien van de laatste dagen enorme hoeveelheden water in de haspels spoelde. De aangebrachte schade is daardoor, ondanks dat er niets ontvreemd werd, enorm groot. De technische recherche stelt een ver der onderzoek in. Vergadering Waterschap Dinsdag 7 september vergadert het Waterschap Schouwen-Duiveland in 's Landskamer te Zierikzee. Mededelingen zullen worden ge daan over het verbeteren van de Hoogenboomsweg te Brijdorpe, en van de Nieuwe Havenweg te Burghsluis, over de aanleg van een persleiding van de rioolzuiveringsin stallatie aan de Boerenweg te Zierik zee in de richting van de nieuw te bouwen installatie en over de aan passing van de rioolwaterzuiverings installatie „Westerschouwen" te Haamstede. Voorts komt er een voor stel van het dagelijks bestuur ter ta fel tot verkoop van een perceel in Westerschouwen, dat de gemeente al daar wil gaan gebruiken om het bestaande parkeerterrein aan de Ro tonde uit te breiden. (Voor tijd: zie agenda.) 0G0.%.i *i- J ■i/.i.m Mien de Vlieger neemt uit handen van de heer J. Louwerse een kado in ontvangst. Beiden hebben grote lol om een ge maakt grapje. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - De sekretaresse van de Dienst Gemeen tewerken, mevrouw W. de Vlieger, heeft dinsdagmiddag tijdens haar afscheid loftuitingen in alle toonsoorten aangehoord. Ruim zeventien jaar heeft zij aan de poort van de Dienst gezeten, zoals de burgemeester van Zierik zee, de heer Th. H. de Meester, het treffend uitdrukte. In de Vierschaar van het stadhuis bood het gemeentebestuur haar een druk bezochte afscheidsreceptie aan, waarbij ook vele oud-medewerkers van de gemeente aanwezig waren. „U was een persoonlijkheid, die iedereen kende en u kende iedereen. U bepaalde het gezicht van de Dienst Gemeentewerken," aldus de heer De Meester. Hij legde de nadruk op de vriendelijkheid, waarmee mevrouw De Vlieger altijd de bezoekers aan de balie en de mensen aan de telefoon te woord stond. Namens het gemeente bestuur bood de burgemeester een wandversiering aan. Buffer De heer J. Louwerse, direkteur Ge meentewerken. vertelde dat in 1963 de Dienst startte, na ontbinding van de centrale dienst. Voor de nieuwe afdeling bestond geen ruimte in het stadhuis en de Dienst Gemeentewer ken werd gehuisvest in het pand Ou de Haven 51. „Ik weet nog goed dat Mien kwam. Een groot voordeel was dat zij een enorme plaatselijke be kendheid had", herinnerde de heer Louwerse zich. Op 26 april 1965 werd mevrouw De Vlieger officieel be noemd. De direkteur noemde haar een buf fer van het klachtenbureau van bui ten naar binnen. Ze was zuinig van aard en ze was er altijd. Hij bood de sekretaresse een gravure aan en twee tuinstoelen. De heer W. H. Keikes, voorzitter van de personeelsvereniging, sprak ook enkele woorden. Hartelijkheid „Je was er zolang en bovendien was je altijd zo nadrukkelijk aanwe zig," zei hij. „Maar, ik moet erbij zeg gen, vooral door je hartelijkheid en je medeleven". Hij overhandigde me vrouw De Vlieger de nog ontbreken de tuintafel. In de afgelopen zeventien jaar heeft zc ook een belangrijke rol gespeeld in de personeelsvereniging en was ze aktief voor het Rode Kruis. In haar dankwoord zei zc: „Werken was voor mij ontspanning". BRUINISSE Afscheidsreceptie PTT-er Vrijdag 3 september wordt in het Nederlands Hervormd Verenigings gebouw te Bruinisse een afscheidsre ceptie gehouden voor de heer J. M. (Koos) de Bil, die gebruik maakt van de „regeling flexibel uittreden". De bijeenkomst wordt tussen 19.00 en 21.00 uur gehouden. GREVELINGENDAM Illegaal kampeerders beboet Wederom zijn in het weekeinde vier illegale kampeerders bekeurd op de Grevelingendam.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3