Kamermeerderheid wil debat liftsluis Bergen op Zoom Palestijnen in Syrië gearriveerd G.S. Zeeland wijzen nota zeeweringen af Geelzucht-explosie onder heroïneverslaafden eist zes doden Den Helder wil radio-aktief afval opslaan Tweede Kamer: CDA-er Eversdijk geïrriteerd Den Uyl: Geen ruimte voor prijskompensatie FNV verloor 38.000 leden Spoedaktie voor vluchtelingen Kaping Pools vliegtuig Stichting Het Theater Nederlander aan Costa del Sol vermoord Ponyrijdster onder giertank gedood AGENDA Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 DEN HAAG - C.D.A., P.v.d.A. en V.V.D. staan er op dat minister Zeeval- king van verkeer en waterstaat nogmaals, en nu grondig, zal nagaan of de liftsluis in de Oesterdam ten westen van Bergen op Zoom er toch kan komen. De minister heeft conform het advies van de raad voor de waterstaat besloten om de liftsluis uit het programma van de resterende Oosterschelde-werken te schrappen in het kader van een reeks van bezuinigingen op de oorspronkelij ke plannen. Over die bezuinigingen ontstond dinsdag een marathondebat van de vaste kamerkommissie voor verkeer en waterstaat met de minister. De uitputtingsslag resulteerde in de aanzegging van C.D.A.-woordvoer der Eversdijk en V.V.D.-kommissie- DEN HAAG - Voor prijskompensa tie kan in de volgend jaar af te slui ten c.a.o.'s eigenlijk geen ruimte meer zijn. Dit heeft P.v.d.A.-lijst- trekker Den Uyl gezegd bij de pre sentatie van zijn brochure „smalle marges, grote gevolgen" in Den Haag. Het inleveren van dit verworven recht zal de vakbeweging andere rechten moeten geven. Volgens Den Uyl is er een heel scala van mogelijk heden, zoals arbeidstijdverkorting, meer inspraak en, in noodlijdende bedrijven, desnoods afspraken over besteding voor het gezondmaken. „Lont in kruitvat" De uitspraak van premier Van Agt, als CDA-lijsttrekker zaterdag ge daan, dat het zonder meer afgelopen moet zijn met de prijskompensatie, noemde Den Uyl heel ongelukkig. „Dat is de lont in een kruitvat ste ken. Het gaat om een verworven recht van de vakbeweging". UTRECHT - Het ledenverlies bij de F.N.V. blijft aanhouden. Vorig jaar raakte de grootste vakcentrale van ons land 38.000 leden kwijt. Het le denbestand slonk naar 1.015.000 eind '81. Per 1 juli 1982 telde de F.N.V. weer 1.018.000 leden maar dat is slechts een ogenschijnlijke winst, omdat op 1 januari van dit jaar de vrouwenbond N.V.V. met 10.000 le den tot de F.N.V. toetrad. Per saldo verloor de vakcentrale in de eerste helft van dit jaar dus al met al zo'n 7.000 leden. Volgens een woordvoerder van de F.N.V. ziet het er naar uit dat ook in 1982 het ledental zal blijven dalen, zij het niet zo fors als in '81 toen de F.N.V. een triest rekord boekte. In 1980 raakte de F.N.V. 20.000 leden kwijt. De 'ekonomische malaise (meer werklozen en veel werkenden die hun vakbondskontributie niet meer willen betalen) is de belangrijkste boosdoener voor het ledenverlies, zo zegt men bij de F.N.V. Blijkens het jaarverslag over '81 was de industrie bond F.N.V. dan ook de grootste ver liezer. De bond raakte 17.000 leden kwijt. De bouwbond verloor 8.000 man. De ABVA (ambtenaren, trend volgers) verloor 4.000 mensen in '82. GENÈVE - Er is een spoed-aktie op touw gezet voor hulp aan ondervoede Oegandezen die naar Zuid-Soedan vluchten. De hoge kommissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelin gen zei dat sedert het begin van het jaar meer dan 40.000 Oegandezen in dat gebied zijn aangekomen. Er zijn nu in totaal ca. 100.000. De laatst aan- gekomenen zijn er zeer slecht aan toe. Van hen is ca. 30 procent ernstig ondervoed. Het wereldvoedselprogramma heeft een spoedaktie georganiseerd. ,Het V.N.-bureau voor vluchtelingen zond per vliegtuig tenten en dekens en uit Wcst-Duitsland en Groot-Brit- tannië zijn medische ploegen onder weg. VS: een moord per 23 minuten WASHINGTON In het jaar 1981 zijn in de Verenigde Sta ten ruim 13 miljoen misdrijven aangegeven. Elke 24 seconden wordt een geweldmisdrijf ge pleegd en elke 23 minuten een moord, zo blijkt uit de jaarlijk se statistiek van de federale re cherche. de FBI. FBI-direkteur William Webster zei dat het misdaadni veau zich in 1981 heeft gestabi liseerd. Vergeleken met het voorgaande jaar is er geen stij ging van betekenis. Maar, al dus Webster, 1980 was wel een ..piekjaar" voor de misdaad. In 1981 registreerde de poli tie 22.500 moordeneen daling van twee procent vergeleken met het voorgaande jaar. lid Koning dat over het kabinets besluit om de liftsluis te schrappen uit het bestek in ruil voor een kleine gewone sluis - dat levert een bespa ring van veertig vijftig miljoen gul den op - spoedig in de Kamer zal wor den gedebatteerd. Onherroepelijk Minister Zeevalking onderstreepte dat het „kabinetsbesluit" om de liftsluis niet aan te leggen zo goed als onherroepelijk is. Dat wekte bij C.D.A.-woordvoerder Eversdijk aan zienlijke irritatie. Hij vroeg de be windsman het uitvoeringsbesluit om de kleine sluis in de compartimente- ringsdam bij Bergen op Zoom aan te leggen op te schorten totdat de Ka mer zich heeft kunnen uitspreken over de bezuinigingsplannen. Zeevalking stemde daar „uiter aard" in toe. Maar een eventuele mo tie om de liftsluis alsnog in het pro gramma op te nemen dient vergezeld te gaan van een dekking van de mil joenen die daarmee gemoeid zijn. Dat geld zal elders op de begroting van verkeer en waterstaat gevonden moeten worden, zo waarschuwde Zeevalking. S.G.P.-woordvoerder Van Rossum was als enige onder de kommissiele den tegen de liftsluis op milieutech nische gronden. Een kleine konventi- onele sluis is beter om het zoute van het zoete waterbekken te scheiden, aldus Van Rossum. Wanneer het debat over de liftsluis zal plaatsvinden valt nog niet te zeg gen. Wellicht zal dat kort na Prinsjes dag zijn. Minister Zeevalking is dan demissionair, en dat levert proble men op. Het is de vraag in hoeverre de Kamer dan nog „zaken kan doen" met de minister, zo merkte Eversdijk na afloop op. Prioriteiten Volmondig beaamde Zeevalking dat hij zijn prioriteiten nog steeds legt bij de weg- en waterbouw, inklu- sief dijkverzwaring, en bij het open bare vervoer. Dat gaat ten koste van de wegenbouw. Maar in de benarde financiële situatie van het rijk valt aan een „forsere tariefsverhoging" bij het openbare vervoer in 1983 niet te ontkomen, zo waarschuwde de mi nister. TOKIO - Japan zal de uitwijzing vragen van de leidster van het Japan se rode leger, Foesako Shigenoboe, en andere leden van deze groep als blijkt dat zij hun toevlucht hebben genomen in een land, zoals Syrië, dat lid is van de internationale politie organisatie Interpol. Dit is van offi ciële zijde in Tokio vernomen. BONN - Westduitse Linkse en Rechtse extremisten zijn volgens in formatie van het ministerie van bin nenlandse zaken in Bonn opgeleid in kampen van de Palestijnse bevrij dingsorganisatie PLO in Libanon. Dat heeft het ministerie bevestigd in antwoord op een vraag van de oppositie-fraktie van SDU/CSU. PARAMARIBO - De Surinaamse officieren Dihal en Birdja die afgelo pen zaterdag door de krijgsraad in Paramaribo werden veroordeeld, hebben hoger beroep aangetekend le gen het vonnis. Ook de auditeur-mili tair ging in hoger beroep. Dit heeft het Surinaamse nieuwsagentschap gemeld MIDDELBURG - Gedeputeerde staten van Zeeland zijn zeer teleurgesteld over de jongste plannen van het rijk (vastgelegd in een nota) met betrekking tot het ophogen van de bestaande zeedijken tot Deltahoogte. De konkrete be dragen die voor dit doel in Zeeland beschikbaar komen, blijven ver onder zelfs de meest sombere verwachtingen, aldus een brief van het Zeeuw se pro vinciebestuur aan Rijkswaterstaat. Het gaat om een voorlopige reaklie van g.s. - v-r De Zeeuwse wn tor^c-fe appoiom vangen volgens genoemde plannen tot en met 1985 maximaal tien mil joen gulden per jaar voor de ver/w a ring van zeeweringen. De u erken zullen pas in 1995 voltooid worden G.s. van Zeeland zijn echter van mening, dat tot en met 1987 jaarlijks 50 miljoen gulden besteed zou moe ten worden. De ophoging van üe dij ken in Zeeland moet volgens het pro- De gemeenteraad nam woensdag avond laat met tweederde meerder heid een motie van de P.v.d.A. aan waarin b. en w. wordt verzocht alles in het werk te stellen de rijksover heid te bewegen dumpingen van CANBERRA - De Australische mi nisters van justitie en financien heb ben geweigerd af te treden na het be kend worden van een officieel rap port waarin staat dat de staat hon derden miljoenen dollars aan ver schuldigde belasting zijn ontgaan door onbekwaamheid en bedrog van ambtenaren. MADRID - In Madrid werd woens dag weer rekening gehouden met een speidige ontbinding van het parle ment en het vervroegd uitschrijven van verkiezingen. Premier Leopoldo Calvo Sotelo heeft namelijk op korte termijn een officieel bezoek (op 2 en 3 september) aan Denemarken afge zegd. DAMASCUS JERUZALEM SANTA BARBARA - In de Syrische haven Tartous is woensdagnacht het Cyrische schip „Sol Georgios" gear riveerd met aan boord het eerste con tingent uit West-Beiroet geëvacueer de Palestijnen dat Syrië als eind bestemming heeft. De 563 Palestijnen werden met scheepstoeters begroet, aanvanke lijk zouden de Palestijnen over de weg naar Syrië gaan, maar van dit plan werd afgezien uit vrees voor aanvallen door Libanese christelijke milities. Syrië heeft toestemming gekregen donderdag enkele tientallen zware vrachtwagens naar West-Beiroet te TOKIO - Bij een vliegtuigongeluk in het zuiden van Japan zijn vandaag (donderdag) een tiental van de 138 in zittenden van een Japans straalvlieg tuig licht gewond. Bij de landing vloog een van de vier motorep van de Boeing 737 in brand. De passagiers werden snel geëvacueerd en de brandweer was het vuur in korte tijd meester. Het toestel maakte een bin nenlandse vlucht. Advertentie MÜNCHEN - Een gekaapt Pools lijntoestel met 74 passagiers en 8 be manningsleden dat werd gedwongen naar München te vliegen, is donder dagnacht na enkele uren van Mün chen naar Warschau teruggekeerd. Een passagier en de twee Poolse ka pers (27 en 25 jaar oud), zijn achterge bleven, aldus de politie. De kapers, die politiek asiel heb ben gevraagd, zijn gearresteerd. Zij zullen donderdag al worden voorge leid. De kapers hadden de piloot van de Iljoesjin-18 van de Poolse luchtvaart maatschappij Lot die op weg was van Boedapest naar Warschau, met wat later bleek een namaak-bom ged wongen koers te zetten naar Mün chen. Na de landing ging de West duitse politie aan boord en arresteer de de kapers, die zich zonder verzet overgaven. Volgens de politie heeft de achtergebleven Poolse passagier geen politiek asiel gevraagd. vertoont in de Concertzaal A.s. vrijdag 20.00 uur A.s. zaterdag 20.00 uur A.s. zondag 20.00 uur to gMPckilg, rx*>d u/at de liefde 20 Intens. ochnffoAdicn» ik n» mak in Hurt. katharine hepburn henry fonda 'jane fonda] •on colden pond" •iT DOUG Milieu BtDIIT (OtENAH K1UIAN UllltAU T WVICtWW —it bruceCI11FKT =^1= WU.T WiUJami.-, .-luuinoai Alle leeftijden vincivbt'siinn vVitu'i ;u 11. l.)9u-A|h algoroncl. G.n. san /kvlar.U la'. aanvaardbaar «lal «a t i/.v\ am.g van de beniaancic /.««u i niigru ..««n andere dan leehniM iie reitem i. op nieuw worm vertraagd, llei kollege achl hei verder „onverteerd.iai o..: de veiligheid ondergesehiki gei..a..Ki worth aan linanen i« i. v«ii.!,« n genlu Ulv.i>pehlei. DEN HELDER - De gemeente Den Helder blijft bereid om in de toekomst de praten over opslag van radio-aktief afval op haar gebied. Daarbij wordt aan gemerkt dat ook andere gemeenten die bereidheid moeten tonen. radio-aktief afval nu en in de toe komst te voorkomen. Daarbij moet tevens tot intern-opslag op land wor den besloten totdat een veilige oplos sing voor berging is besloten. De vol tallige V.V.D.-fraktie stemde tegen. Loco-burgemeester Laning ver klaarde na afloop dat hij het jammer vond dat staatssekretaris Lambers- Hacquebard van volksgezondheid en miliehygiëne heeft besloten het dumpschip De Scheldeborg niet te la ten terugkeren en het afval op te slaan op het terrein in Den Helder. Volgens Laning staat de gemeente nu op voor overleg met de rijksover heid. „We hebben een stap in de goe de richting gedaan", aldus de loco burgemeester, „nu is de rijks overheid aan zet." NAIROBI - De Keniase politie heeft opdracht gekregen alle exem plaren van het „Het Groene Boek" van de Libische leider Gaddafi in beslag te nemen. Dit heeft de krant de Nairobi Times bekendgemaakt. UTRECHT/ROTTERDAM - Zes Utrechtse heroïneverslaafden zijn in de maanden april, mei en juni overle den aan Hepatitis B, een besmettelij ke vorm van geelzucht, die is overge bracht door het onderling gebruik van injektiespuiten. Drie heroïnege bruikers liggen momenteel nog in een ziekenhuis. De GG en GD van Utrecht heeft dit bevestigd. De GG en GD wijst erop, dat de ziekte alleen kan worden overge bracht via injectering of transfusie. De GG en GD is al begonnen met het vaccineren van heroïnegebruikers die met de besmette groep kontakt hebben gehad. Heroïneverslaafden zijn bevatte lijk voor de ziekte omdat ze vaak on der slechte hygiënische omstandighe den van eikaars injektiespuiten ge bruik maken. Bovendien heelt hel merendeelv.anhen. als geyolg van druggebi'uik een verminderd u*eerstyndsverm.ogén. Taak voor gemeenten De Utrechtse geelzuchtexplosie be wijst volgens de Rotterdamse Jun kiebond (R.B.J.) dat de mogelijkhe den voor verslaafden om aan schone spuiten te komen, zouden moeten worden verruimd. De Junkiebond /.iet wat dit betreft een laak voor de gemeentelijke gezondheidsdiensten weggelegd. Volgens Nico Adriaans van de R.J.B. zijn deze diensten er steeds als de kippen bij, wanneer er bijvoor beeld in een café een bepaalde mate van hygiëne niet wordt nageleefd. „De heroïne verslaaf de moet echter nog steeds de grootste moeite doen om aan een schone spuit te komen", aldus Adriaans. dirigeren. De vrachtwagens zullen voertuigen en zwaar materieel uit West-Beiroet meenemen, dat toebe hoort aan Syrische eenheden die in deze sector waren gestationeerd, zo heeft de Israëlische radio meege deeld. De toestemming werd woens dag verleend na een onderhoud in Tel Aviv tussen de Amerikaanse bemid delaar Philip Habib en de Israëlische minister van defensie, Sjaron. De Is raëlische minister heeft Habib ge vraagd zijn invloed uit te oefenen de Syrische en Palestijnse strijdkrach ten er toe te bewegen het staakt-het- vuren te respekteren. Habib heeft volgens de radio laten weten, dat tot woensdagavond meer dan 3500 Pa lestijnen zijn geëvacueerd. DEN HAAG/TORREMOLINOS - De 27-jarige Amsterdammer A. de Cock van Delwijnen is vermoedelijk in de nacht van dinsdag op woensdag in zijn appartement in Torremolinos aan de Costa del Sol door messteken om het leven gebracht. Het ministe rie van buitenlandse zaken heeft dit donderdag bevestigd. De toedracht van de zaak was het ministerie nog niet bekend. Evenmin is bekend wanneer het stoffelijk overschot in Nederland arriveert. ZWOLLE - De 16-jarige Martine Ol- denhof uit Zwolle is woensdagmid dag in haar woonplaats met haar po ny onder een giertank om het leven gekomen. Het meisje reed in een groep van vier pony's in de linker berm van de weg. Toen op een gege ven moment een tractor met giertank naderde, schrok haar pony zo dat het dier de weg op liep en tegen de trac tor botste. De pony sloeg achterover waardoor het meisje werd afgewor pen en onder een achterwiel van de giertank terechtkwam. Ze was op slag dood. De pony liep volgens de politie licht letsel op. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-CMheek. 18.30 - 20.00 uur. Re nesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. De R.J.B. is inmiddels begonnen met het verspreiden van pamfletten onder de Rotterdamse verslaafden, waarin men hen erop wijst zoveel mogelijk schone attributen te gebrui ken. De Junkiebond is hiertoe over gegaan nadat zij van de Utrechtse GG en GD over de zes sterfgevallen informatie had binnengekregen. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub: i II'Jlv'ff -i.i Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 -10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Dorpshuis: kaartavond, 20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20:30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Kla verjassen. 20.00 uur. Van 7 tot en met 29 augustus Zierikzee Galerie Borsboom, expositie, 10.00 tot 17.00 uur (zondag van 14.00 tot 17.00 uur). Donderdag 26 augustus Zierikzee Stadhuis. Openbare vergadering streekarchief kommissie. 14.00 uur. „Huis van Nassau". Open paren bridge-wedstrijd. 19.30 uur. Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ned. Herv. Kerk. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Raadsvergadering Duiveland. 20.00 uur. Vrijdag 27 augustus Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. „On golden Pond". 20.00 uur. Bruinisse Gemeentehuis, 19.30 uur. Goes „Prins van Oranje". Verkiezingsbij eenkomst G.P.V. 20.00 uur. Zaterdag 28 augustus Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. „On Gol den Pond". 20.00 uur. Kerkwerve Kleuterschool „Piggelmee". Zomer- markt. 10.00 - 12.00 uur. Brouwershaven School de Schouw. Rommelmarkt. 09.00 uur. Dorpshuis. Kinderkennis van 14.00 tot 16.00 uur. Bruinisse Bij Muziektent: kinderbraderie. Start 10.00 uur. Sportterrein Boomdijk: Taptoe Bru, 21.00 uur. Zondag 29 augustus Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. „On Gol den Pond". 20.00 uur. Maandag 30 augustus Zierikzee Groene Kruisgebouw. Bijeenkomst begeleidingsgroep borstkankerpa- tiënten. 14.00 uur. Scharendijke „De Putmeet". Vergadering Reini gingsdienst Schouwen-Duive land. 16.00 uur. „De Putmeet". Vergadering I.C.R.P. 19.45 uur. Brouwershaven Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Bruinisse Dorpshuis. Stichting Samenlevings opbouw. 19.30 uur. Dinsdag 31 augustus Zierikzee Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „De Lofstem", dirigent Jaap Schouls. 20.00 uur. Stadhuis. Afscheid voorman plant soenendienst. 16.30 uur. Westerschouwen Gemeentehuis. Kommissie sport-, jeugd- en culturele zaken. 19.30 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering gemeente Middenschouwen. 19.30 Brouwershaven Tonnenmagazij n. verkiezingsbij een komst V.V.D., Tweede Kamer-lid Blauw. 20.00 uur. Woensdag 1 september Zierikzee Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „Sjaloom", dirigent Art de Jonge. 20.00 uur. „Gekroonde Suikerbiet". Koffie ochtend Vrouwencafé. 10.00 - 12.00 uur. Stadhuis. Vergadering advieskom missie sport. 16.30 uur. Donderdag 2 september Zonnemaire Café Bommenede. Klaveijaswed- strijden. 20.00 uur. Vrijdag 3 september Zierikzee „Huis van Nassau". Ledenvergade ring vogelvereniging „Zang en Kleur". 20.00 uur. Brouwershaven St. Nicolaaskerk, concert Brassband Apollo en Smalstad- en dameskoor, 20.00 uur. Bruinisse Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Af scheidsreceptie PTT-er J. M. de Bil, 19.00 - 21.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Gesloten. Zaterdag 4 september weer geopend (20.00 - 01.00 uur). Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 uur. raadsvergadering, (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774.(01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2