KONINGIN BEATRIX BRACHT ONGEDWONGEN BEZOEK AAN WERKEILAND NEELTJE JANS Verbouwde jeugdsoos Big S vrijdagavond weer open PIANO'S PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT PAAUWE Karin den Boer maalde zich kleuren-TV rijker In Burg-h-Haamstede gitr NIEUWSBODE rtEDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling I 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn Inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 26 augustus 1982 139ste jaargang Nr. 23171 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Gymnastiek voor ouderen WERKEILAND NEELTJE JANS - Koningin Beatrix heeft woensdagochtend een informeel bezoek gebracht aan het werkeiland „Neeltje Jans". Zij arriveerde in ge zelschap van een adjudant en een hofdame rond half tien per helicopter. In eerste instantie werd zij ontvangen in het kantoor van Rijkswaterstaat om te worden voorge licht over de stand van zaken, maar daarna begaf zij zich op haar uitdrukkelijk verzoek in de bouwputten om de werkers - de bouwvakkers - aan de Stormvloedkering te ontmoeten. Het bezoek kenmerkte zich door de buiten gewoon ongedwongen sfeer. zeer waardevol. De werkers onder schrijven de geld- en tijdkwestie waarover thans zoveel te doen is, maar zij willen in alle ernst hun taak afmaken. Spreker verzekerde de koningin namens allen, dat haar komst naar het werkeiland erg werd gewaar- Koningin Beatrix sprak ongedwon gen met de werkers aan de storm vloedkering. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Ter begroeting waren onder ande ren aanwezig minister mr. H. J. Zee- valking van Verkeer en Waterstaat, kommissaris der koningin dr. C. Boertien en burgemeester mevrouw G. W. van Montfrans-Hartman van Veere. Ir. Tj. Visser, hoofdprojektleider bouw Stormvloedkering, gaf in het kantoor van Rijkswaterstaat na mens bedrijven en Rijkswaterstaat een korte uitleg over de vorderingen bij het werk, waarbij hij stelde dat thans 60 procent van de werkzaamhe den is verricht. Hij« benadrukte dat men aan de vooravond staat van de waterbouw kundige operationele fase, hetgeen - zoals bij alle bouwwerken - de meest kritieke bouwfase is, kritieker dan een eindfase afbouw. De voorberei dingen zijn zo goed als gedaan, nu be gint dus het eigenlijke werk (leggen funderingsmatten, plaatsen pijlers). Hij wees er zeer nadrukkelijk op, dat de bouwers juist nu het vertrou wen van het Nederlandse volk en po litici nodig hebben. Dat vertrouwen dient aanwezig te zijn bij het vol brengen van dit belangrijke karwei, dat zowel voor het Nederlandse volk als voor het bedrijfsleven van groot belang is. Er wordt hier, aldus ir Vis ser, niet alleen gewerkt aan de veilig heid en het milieu van de Zeeuwen, maar het projekt brengt een omvan grijke hoeveelheid techniek ook bui ten de landsgrenzen en dat is even- Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 deerd. De grote belangstelling, die van vele kanten voor het werk wordt getoond, doet alle werkers goed. De interesse van koningin voor al lerlei facetten van de bouw maakte dat er een levendige diskussie ont stond. Per bus ging het gezelschap vervol gens naar Bouwdok II, waar de pijler Roompot 9 opengesteld is voor bezoe kers. Binnen-in die pijler werd de ko ningin door direkteur Dosbouw ir. A. van Dam op de hoogte gesteld van di verse zaken, waarbij ook ir. Visser en ir. H. Engel, hoofd van de Delta dienst aanwezig waren. Ongedwongen Koningin Beatrix liep Bouwdok III in de volle lengte door, links en rechts pratend met de daar aanwezi ge werkers. Zij vroeg naar hun werk zaamheden, hun ervaringen en on derhield zich ongedwongen met on der anderen de heer Kees Naaktgebo ren, die na 48 jaar in de bouw spoedig met VUT gaat, na op 15-jarige leef tijd te zijn gaan werken. Ook sprak zij met een bouwvakker, die heel toe vallig in zijn vorige werkkring had meegeholpen bij de restauratie van Huis ten Bosch. Op de „Ostrea" Deze bestempeling van het infor mele karakter van het koninklijk be zoek zette zich voort aan boord van het hefschip Ostrea. De koningin be keek de brug van het schip, de inge wikkelde elektronische apparatuur, sprak met de bemanning en met ka pitein Koos van Leeuwen. Zij was naar de Ostrea gevaren met d*T Dosbouw-boot de Zeehond. Tijdens een afscheidsdronk in de lounge van de Ostrea praatte zij ten slotte nog wat na met de projectlei ding. Rond twaalf uur kwam een eind aan een koninklijk bezoek, dat voor de bouwers aan de Stormvloed kering hartverwarmend moet zijn geweest. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's, liWI/VWWWVWUWWWUW' Ken plaatje van hetoptreden" van Karin den Boer op de Markt in Brouwers haven. Met Jan Morriën als aandachtig toeschouwer vermaalt de Brouwse 50 gram koffie. Na 2.27 min. mocht zij zich winnares van een kleuren-TV noe men. BROUWERSHAVEN/HILVERSUM - Karin den Boer uit Brouwershaven heeft woensdagochtend tijdens het radioprogramma van radio Veronica .lij felijk" haar een week eerder gewonnen kleuren-TV in ontvangst genomen uit handen van presentator Erik de Zwart, die Bart van Leeuwen verving. BURGH-HAAMSTEDE - Jeugdsoos Big S uit Burgh- Haamstede gaat vrijdagavond na een sluiting van twee maanden weer open. In die periode is er - gedeeltelijk door professionele vaklieden en deels door zelfwerk zaamheid - nogal wat verbouwd in het pand aan het Sluispad. Dat moest ook wel, want de PZEM en de brandpreventie keurden in de afgelopen winter de elek tra en het hele gebouw af. BURGH-HAAMS'l'EDE - In het midden van het soosgebouw van Big S staat de verbouwde disco-theek. Zonder meu bels was het no<j maar een kale boel. (Foto; Zierikzeesche Nieuwsbode) In eerste instantie diende het bestuur van Big S bij Jantje Beton een aanvraag voor subsidie in, maar dat werd afgewezen. Bij de gemeente Westerschouwen boekte de jeugdsoos meer sukses. De gemeente bleek be reid maximaal twaalfduizend gulden toe te steken. De meerkosten komen voor reke ning van de soos, die dat bedrag door de vele uren van zelfwerkzaamheid zo laag mogelijk wil en kan houden. In de zomer werd er door een ploeg van zes man elke avond gewerkt om alle vernieuwingen klaar te krijgen. Op de vloer na is dat gelukt. Podium Nadat van de winter al de keuken en het podium waren vernieuwd, werd in de zomer de hand gelegd aan het plafond, de bar en de discotheek. De vlonder waarop de popgroepen tot nu toe hun koncerten gaven is vervangen door een podium, waar door de opslagruimte echter heeft moeten sneuvelen. Door dit deel van het gebouw erbij te trekken beschik ken de groepen nu over voldoende ruimte om hun optredens te kunnen verzorgen. Een aannemer uit Burgh-Haamste- de bracht nieuwe elektra aan. .Van wege de energiebesparing en de ge zelligheid is het plafond anderhalve meter verlaagd", zegt bestuurslid Cor Rademaker. De bar kreeg een verfje en voor de disco werd gedeel telijk een nieuwe installatie aange schaft. Voor de versleten apparatuur werden de versterker, het mengpa neel, twee luidsprekers in de boxen en de koptelefoon vervangen. Het muzikale aspekt binnen het soosge- beuren in Burgh-Haamstede komt daardoor weer op voldoende niveau, hetgeen de ongeveer honderdentwin tig leden groot genoegen zal doen. Ledenwerving Om dit ledenaantal uit te breiden Vervolg pag. 5 Men is nooit gelukkig ten koste van het geluk van ande ren. Chinees spreekwoord WA> mi nt Karin den Boer verdiende haar kleuren-TV een week eerder tijdens de lokatie-uitzending van Veronica in Brouwershaven. Zij moest daar voor sneller dan negen voorgangers 50 gram koffie malen. De te kloppen tijd was 2.31 min. Uiterst fanatiek malend kwam de Brouwse tot 2.27 min., waardoor zij meteen eindwin- nares werd, omdat het de laatste uit zending vanaf lokatie van het sei zoen betrof. Gistermorgen moest de Brouwse scholiere om vier uur uit haar bed om tijdig - even na achten - in Hilversum te zijn om zich de kleuren-TV te laten overhandigen. Als herinnering voor het Veronica-team, dat het radio drieluik op de woensdagochtend ver zorgt, had Karin den Boer een flinke zak „stokbeschuit" meegenomen, het artikel dat fungeerde als selektie-middel in Brouwershaven. Omdat zij toen als eerste een derge lijke lekkernij aan Bart van Leeu wen overhandigde werd zij uitverko ren om deel te nemen en uiteindelijk te winnen. Verwachting tot vrijdagavond: Enkele buien Enkele buien, maar ook af en toe zon; minimumtemperatuur omstreeks 11 graden; middagtemperatuur onge veer 17 graden; matige wind draai end van zuidwest naar west. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 30 aug. Zaterdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 50%. Min. temp.: 11 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkracht: west 3 Zondag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 9 gr. Middagtemp.: 19 gr. Windkracht: zuidwest 4 Maandag: Kans op neerslag: 807o. Min.temp.: 14 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidwest 5 ZON- EN MAANSTANDEN 27 aug. Zon op 6.42, onder 20.39 Maan op 16.18, onder 0.07 Volle Maan: 3 september (14.28) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 27 aug. 9.37 22.06 3.19 15.46 Doodtij: 28 augustus HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 26-8. Het K.N.M.I. deelt mede: In het zeegebied ten westen van Noorwegen bevindt zich een'de pressie, die nog maar weinig van plaats verandert. De depressie is bo vendien langzaam aan het opvullen. Het koufront van de depressie loopt van Finland naar Polen en ver volgens via Noord-Frankrijk naar de Golf van Biscaje. In het front is woensdagavond een storing ont staan, die vergezeld is van een tame lijk aktieve regenzone. Deze regenzo ne lag donderdagochtend boven het zuiden en zuidoosten van ons land, maar met name in het noordwesten kwamen daarentegen tegelijkertijd flinke opklaringen voor. De Noorse depressie bepaalt ook vrijdag nog het weer in ons land. De kans op bui en is dan nog vrij groot, maar na vrij dag brengt een overtrekkend hoge- drukgebied een weersverbetering. NEW DELHI - In de Noordindiase staat Haryana zijn 259 politieman nen door de regering van deze deelstaat ontslagen. Dit heeft het In diase persbureau PT1 gemeld. Dc re gering beschuldigde dc politicman nen van het niet gehoor geven aan op drachten en van het zaaien van on rust. WASHINGTON - Dc Verenigde Staten zijn van plan dit najar militai re oefeningen te houden in het sulta naat oman. Dit heeft het dagblad Washington Post meegedeeld. De oe feningen zijn bedoeld om dc landen aan de Perziche Golf te vertrouwen te geven in de Amerikaanse capaci teit hen te hulp tc komen in geval van nood. LIMA - Politici in Peru hebben van de regering de doodstraf geëist voor politieke moorden, na de zwaarste golf van politiek geweld die het land heeft getroffen sinds de demokratie twee jaar geleden werd hersteld door de verkiezing van president Belaun- de. Advertentie Duits en Japans NU 25' -> KORTING 10 iaat GARANTIE J van Urtc Westersingel 42 Rotterdam. 010 36 35 00

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1