HET GELUK KOMT MET DE JAREN Nota Uitgangspunten plan bejaardenoorden in Zeeland Zeeuwse Raad voor Ouderen Pleidooi voor expansief beleid Heroïnedode Grote steden willen „vangnetsysteem" F 121,8 miljoen minder voor lager onderwijs Wat biedt de BEELDBUIS? Opbrengst Astmakollekte 3,4 miljoen gulden Kursus bloemschikken „Sociale fondsen zullen gedrag overheid niet blijven aksepteren" ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 24 augustus 1982 Nr. 23170 5 MIDDELBURG - De Zeeuwse Raad voor Ouderen bespreekt in de vergadering van woensdag 25 augustus de derde nota „Uitgangspunten voor een plan voor de bejaardenoorden in Zeeland". Deze bijeenkomst wordt gehouden op het bureau van de Stichting Zeeland te Mid delburg. De Wet op de Bejaardenoorden stelt, dat iedere provincie een plan voor de bejaardenoorden moet opstellen. In dat plan dient te wor den aangegeven hoeveel plaatsen er beschikbaar moeten zijn en hoe die plaatsen verspreid moeten zijn over de provincie. De artikelen van de Wet op de Be jaardenoorden, waarin dit geregeld wordt, zijn nog niet in werking getre den. Toch wordt er in steeds meer provincies ook in Zeeland, door g.s. al opdracht gegeven tot de ontwikke ling van zo'n plan. Verzoeken G.S. krijgen dan ook regelmatig verzoeken tot het verlenen van ver klaringen van geen bezwaar voor de bouw of verbouw van een bejaarden oord. De beslissing over het wel of niet verstrekken van zo'n verklaring wordt steeds moeilijker zonder een vaststaand plan. Een officieel vastgesteld plan zou voorts bij kunnen dragen aan de openbaarheid van bestuur. Met het officiële plan in de hand kan ieder een voorspellen welk besluit er door g.s. zal worden genomen bij een aan vraag voor een verklaring van geen bezwaar. Wanneer er een besluit is genomen zal het voor iedereen duidelijk zijn op grond van welke argumenten dat tot stand is gekomen. De ontwikkeling van een plan voor de bejaardenoorden in Zeeland kan, volgens drs. A. J. M. Willemse van de Zeeuwse Raad voor Ouderen, tevens worden gezien in het licht van de toe nemende kontakten tussen het mi nisterie van c.r.m. en verschillende provinciale besturen. Er zijn teke nen, die er op wijzen dat er gewerkt wordt naar de geleidelijke invoering van de planningsbepalingen in de Wet op de Bejaardenoorden. ,,Het is daarom zinnig binnen de provincie nu al een begin te maken met de opstelling van een plan", aldus drs. Willemse. Verschillende normen Op nationaal niveau geldt voor de bejaardenoorden de zogenaamde 70%-norm: er mogen zoveel bejaarde noorden worden gebouwd dat ervoor 70% van de bejaarden plaats is in een bejaardenoord. Naast en voor een deel in strijd met deze officiële over- heidsnorm, bestaat er echter een in formele norm vanuit de samenle ving. bejaarden, die verzorging in een bejaardenoord nodig hebben, moeten deze verzorging binnen rede lijke korte tijd kunnen verkrijgen. Jarenlange wachttijden worden daarbij ervaren als flagrante schen dingen van de normen, die de samen leving hanteert. In de nota „Uitgangspunten voor een plan van de bejaardenoorden in Zeeland" wordt met beide normen gerekend, om hun konsekwenties en hun eventuele tegenstrijdigheden te tonen. Op grond daarvan kan een keuze worden gemaakt, waarna het plan voor de bejaardenoorden kan wor den opgesteld in overleg met alle be trokkenen en resulterend in een offi ciële vaststelling door Provinciale Staten van Zeeland. In het plan voor de bejaarden oorden kunnen drie hoofdzaken wor den onderscheiden: het benodigd aantal plaatsen in bejaardenoorden; de spreiding van die plaatsen over de provincie en de kwaliteit van die plaatsen in de bejaardenoorden. Belangrijkste onderdeel Het aantal plaatsen, dat in de pro vincie nodig is, kan, volgens de opsteller, het belangrijkste onder deel van de planning worden ge noemd. Eerst dient het totale aantal bekend te zijn om te kunnen werken aan de gewenste spreidng. Het beno digde aantal plaatsen is tevens het meest bediskussieerde onderwerp bij de planning van de bejaardenoorden. Een groot deel van deze nota is dan ook gewijd aan het beschrijven van alternatieve rekenmethoden en de faktoren, die daarbij in het geding zijn. Na het benodigde aantal is de spreidng van de plaatsen van belang. Een juiste spreiding van de plaatsen komt met name toegemoet aan de wensen van de bejaarde zelf. Dr. W. van Voorden: ZOETERMEER - De werkgevers en werknemers in de sociale fondsen zullen vermoedelijk niet blijven ac cepteren dat de overheid hun be leidslijnen doorkruist, die verwach ting heeft de nieuwe voorzitter van het Algemeen Werkloosheidsfonds DEN HAAG. De gemeente Den Haag wil af van de natte verwerking van vliegas dat overblijft na de ver branding van huisvuil. De wethou der van ekonomische zaken, C. Blan- kenstijn, heeft de raad voorgesteld een installatie aan te schaffen waar door het vliegas droog ter beschik king komt. De kosten bedragen twee miljoen gulden. Droge verwerking heeft volgens de wethouder milieu voordelen. Dr. Ir. Den Hollander overleden MAARN - In Maarn is vorige week dr. ir. F. Q. den Hollander overleden. Hij is maandag, op verzoek van zijn familie, in stilte begraven in zijn ge boorteplaats Goes. Hij is 89 jaar ge worden. Den Hollander was van 1947 tot 1959 president van de N.V. Neder landse Spoorwegen. ,,De president van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog en de grote elektrifi- ceerder", om met N.S. te spreken. ,,F. Q." stichtte ook het ORE (het in ternationaal technisch onderzoek centrum van de Europese spoorwe gen) en hij was initiatiefnemer van de Trans Europa Express. Na zijn pensionering bij N.S. is ir. Den Hollander ook nog voorzitter ge weest van de werkgeversorganisatie V.N.O., president-kommissaris van de K.L.M. en president-curator van de T.H. in Delft. Gehecht blijven aan de plaats waar men altijd gevestigd is geweest, is volgens de nota van groot belang. Van zo'n groot belang zelfs, dat ver ondersteld mag worden dat plaatsen in bejaardenoorden te ver verwij derd van de oude woonplaats niet funktioneel zijn voor de mensen voor wie ze bedoeld zouden zijn. In deze nota wordt voor de bereke ningen voorlopig uitgegaan van re gio's van een redelijk grote omvang. In het definitieve plan zal er een fij nere verdeling noodzakelijk zijn. Kwaliteit Door de inspanningen van de ex ploitanten om een zo goed mogelijke verzorging aan te bieden, aangevuld met de werking van de geldende voorschriften en verordeningen hoeft, volgens de nota, bij het bespre ken van de kwaliteit van de plaatsen niet in de eerste plaats gedacht te worden in termen van goed of slecht. In dit kader dient eerder gedacht te worden aan een aantal aanvullende kenmerken en een diffrentiatie in die kenmerken. Te denken valt dan aan: verdeling l-persoons/2-persoonskamers; diffe rentiatie in verzorgingsaanbod, situ ering van het bejaardenoord ten op zichte van het stads/dorpscentrum, koppeling van het bejaardenoord aan de wijk enz. en de arbeidsongeschiktheidsfond sen A.O.F. en A.A.F., dr. W. van Voorden, uitgesproken. De fondsen beheren de W.W.-, de W.A.O. en de A.A.W.-gelden. Dr. Van Voorden doelde op het feit dat de overheid nu al herhaalde ma len de besluiten van de fondsbestu ren over de hoogte van de verschil lende premies naast zich neer heeft gelegd en andere, soms lagere, soms hogere premies heeft vastgesteld uit inkomenspolitieke en butgetaire overwegingen. Waarom? De fondsbestuurders beginnen zich af te vragen waarom ze nog in die fondsen zitten, als hun besluiten, die zorgvuldig en op basis van uitvoerig rekenwerk tot stand zijn gekomen, bij herhaling worden genegeerd, al dus dr. Van Voorden. Ook in de fond- se wordt rekening gehouden met de inkomensverdeling en de invloed van sociale premies daarop, maar dat gebeurt dan wel onder verantwoor delijkheid van de werkgevers en werknemers (in samenspraak met de kroonleden) en die zijn dan ook dege nen die in de eerste plaats verant woordelijk moeten zijn voor de kosten van de sociale verzekering, zo is de mening van Van Voorden. Prof Kuipers: l5EN HAAG - Een ruimers budget tair en monetair beleid in kombina- tie met loonmatiging kan volgens de Groningse hoogleraar en SER- kroonlid prof. dr. S. K. Kuipers de Nederlandse ekonomie uit het dal trekken. De twee kenmerken van de huidige situatie, tekort aan arbeidsplaatsen en een onderbezetting van de machi nes in de bedrijven, kunnen met dit beleid te lijf worden gegaan. Loonmatiging en bezuinigingen bieden volgens Kuipers, die zijn ideeën uiteenzet in het blad „Libe raal Reveil", geen uitweg uit het eko- nomisch dal. Bezuinigingen leiden tot verder inzakkende bestedingen en een nog verdere onderbezetting in de bedrijven, met een nog verder oplopend tekort aan arbeidsplaat sen. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND UTRECHT - Het proefprojekt parkeerordening is in Utrecht offi cieel van start gegaan. Het vier jaar durende projekt moet een oplossing bieden voor de parkeerproblematiek in de grote steden. AMSTERDAM - De 49-jarige P. Maas. die zaterdagmiddag bij een vechtpartij in een koffiehuis in de Balistraat in Amsterdam dood in el kaar zakte, is als gevolg van een hartaandoening overleden. Dit is bij sektie gebleken. Als doodsoorzaak wordt verkalking van de hartslag ader genoemd, aldus een politie woordvoerder. DEN HAAG. De Haagse advocaat mr. L. van Heijningen heeft namens de Centrumpartij een procedure bij de Raad van State aangespannen te gen het ministerie van c.r.m. Hij eist dat de minister aan de NOS opdracht geeft een verkiezingsuitzending van de Centrumpartij alsnog en nu onver- minkt uit te zenden. AMSTERDAM - In een geparkeerd autobusje op de Lastageweg in Amsterdam is maandagmiddag het lijk gevonden van een 25- tot 35- jarige man. De doodsoorzaak is nog onbekend. Dinsdag (vandaag) wordt sectie verricht. Volgens een politie woordvoerder moet de man al onge veer een week dood zijn. SITTARD - De P.v.d.A.-fraktie in de provinciale staten van Limburg is vap oordeel dat het voornemen van minister Terlouw van ekonomische zaken om de Nederlandse energie ontwikkelings maatschappij (NE- OM) in Sittard naar de Randstad te verplaatsen, volstrekt in strijd is met het beleid ten behoeve van het herstruktureringsbeleid Zuid- Limburg. AMSTERDAM - In een pand op de Oudezijds Voorburgwal in Amster dam is afgelopen weekeinde het stof felijk overschot van een jonge vrouw gevonden. Volgens de politie is zij vermoedelijk overleden door ge bruik van heroïne. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het gaat vermoedelijk om een Joe goslavische, aldus de politie. ROTTERDAM - De wethouders van sociale zaken van de vier grote steden vinden dat gekozen moet wor den voor het zogenoemde „vangnet systeem" als basis voor herziening van de sociale wetgeving in Neder land. Deze aanpak verdient volgens de wethouders de voorkeur boven een ander alternatief, namelijk het twee- trajektensysteem. Zij schrijven dit in een telegram aan de vaste Tweede Kamer-kommissie voor sociale za ken, die aanstaande woensdag weer diskussieert over de herziening van de sociale wetgeving. Het „vangnetsysteem", waarvoor de vier grote steden in het telegram pleiten, komt globaal neer op een re geling waarin een hoge uitkering in het begin wordt afgebouwd tot een nog vast te stellen minimum. Wie daar tenslotte onder duikt komt te recht in het „vangnet": een minimale uitkering die niet meer lager kan. In het twee-trajëktensysteem gaat men uit van een basisuitkering die voor alle werklozen gelijk is. Alleen op grond van persoonlijke omstan digheden kan dan een uitkering ho ger worden. iOo.i - DEN HAAG - De uitkering uit het Gemeentefonds ter bestrijding van de kosten van het lager onderwijs wordt voor volgend jaar met 121,8 miljoen gulden verminderd. Dit blijkt uit de brief van minister Rood van binnenlandse zaken aan de ge meentebesturen. Mede namens de minister van fi nanciën en de staatssekretaris van onderwijs en wetenschappen worden daarbij ombuigingen meegedeeld. In hun brief stellen de bewindslieden ook de bedragen vast van de lager- onderwijsuitkeringen voor de jaren '82 en '83. Ze bedragen voor dit jaar ruim 2,3 miljard gulden, waarvan voor volgend jaar de 121,8 miljoen af gaan. Daarmee wordt dan voor '83 zeven tien miljoen bespaard door minder nieuwbouw of een strakker beleid voor de scholenbouw, en het niet lan ger vergoeden van kosten voor niet- noodzakelijke (nood)lokalen en de pendances. Een bedrag van 18,5 mil joen wordt bezuinigd door de vergoe ding te beperken van de stichtings- kosten over het eerste jaar van alle les- en gymnastieklokalen. WOENSDAG 25 A UGUSTUS NED. I: Een compilatie van eerder uitgezonden programma's komt on der de noemer Popcorn" op het scherm. In de Franse jeugdfilm .Christine en het Poesje" draait al les om een negenjarig meisje dat in een buitenwijk van Parijs meer een eenzaam leventje leidt. ,,Van gewest tot gewest" de regionale rubriek van de NOS gaat aan het EO programma vooraf dat uit twee programma's bestaat. Voorbij de bergen" is de film getiteld en speelt zich af in 1908 en handelt over Watkins Roberts uit Ales, die naar het bergland van Noordoost-India trekt om daar aan de bevolking het evangelie te ver- kondigen. Dan een programma over de opening van een weeshuis dat dankzij de aktie van Metterdaad geo pend kan worden. NED. II: ,,Kouwe Kunstjes" is een nieuw kinderprogramma waaraan medewerking verlenen. Aart Staart jes, Bram van der Vlugt en Ferd Hu- gas. Hierna neemt de VOO de uitzen ding over waarnaast de vaste pro gramma onderdelen zoals een afleve ring van Dynastie" en „TaxiJan Remmers een ontmoeting heeft met premier Van Agt. Elton John komt poor het voetlicht te staan in een aan hem speciaal gewijde muziek special. WOENSDAG 25 AUGUSTUS NED. I: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 15.30 Popcorn16.20 Christine en het peosje; 18.43 Planten in huis en tuin; 18.58 Nieuws; 19.00 Van gewest tot gewest; 19.50 Voorbij de bergen; 21.15 Egypte21.37 Journaal; 21.55 Politieke partijen; 22;05 Den Haag vandaag; 22.20 Studio Sport; 23.55 Journaal00.00 Nieuws voor doven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.44 Bereboot; 18.49 Kouwe kunst jes; 19.15 Kenmerk; 19.41 Politieke partijen; 20.00 Journaal; 20.27 Socu- tera; 20.32 Dynasty; 21.20 Remmers ontmoet Dries van Agt; 21.55 Mu- ziekspecial: Elton John; 22.35 Taxi; 23.02 Teleac: cara; 23.17 Journaal; 23.22 Nieuws voor doven. DONDERDAG 26 AUGUSTUS NED. I: Chimpanseeis de titel van een aflevering uit de serie „Het Rijk der dieren". Vervolgens de film ,,Dol op Moeras" waarin de flora en fauna van de Afrikaanse moerassen wordt getoond. Dan een Duitse film over het fraaie Griekse eiland Kreta. Een aflevering van Bedreigde die renwereld" sluit het middagpro gramma af. Nederlandstalige muziek komt aan bod in ,,Op volle toeren'' Dan een eerste aflevering uit de drie delige Amerikaanse serie Beulah Land". Het verhaal speelt zich i>i 1827 af op de uitgestrekte plantages langs de Mississippi. De bewoners van het hooggebergte in Nepal staan centraal in de af levering van Verre Volken". WK wielrennen besluit de ze avond. NED. II: Vijf uur zendt de NOS een rechtstreeks verslag uit van de offi ciële opening van de 22ste Firato in de RAI te Amsterdam. De KRO opent het programma met het spelle tje Cijfers.en Letters" gevolgd duur een aflevering uit de Australische se rie ,,De Sullivans". In d aflevering van .Centennial" wordt vanaiund. kennis gemaakt met de familie Gr, - be. In Brandpunt-Verkiezingen' wordt een uitgebreid gesprek ge voerd met lijsttrekker van de P.v.d.A. Joop den Uyl. De Engelse serie „Op het spoor van de mens" besluit de uitzending. DONDERDAG 25 AUGUSTUS NED. I: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 15.30 Het rijk der dieren; 15.40 Dol op moeras16.05 Kreta 16.50 De bedreigde dierenwereld; 18.58 Nieuws; 19.00 Op volle toeren: 19.55 Beulah land21.37 Journaal: 21.55 Politieke partijen; 22.05 Den Haag vandaag; 22.20 Verre volken 23.05 Studio Sport; 23.35 Journaal; 23.40 Ngeuw^voor doven. NEDIT: 13.00 Nieuws voor doven; 17.00 Firato; 18.44 BerebootIS.49 Cijfers en letters19.15 De.Sullivans; 19.41 Politieke partijen; 20.00 Jour naal; 20.27 Centennial; 21.15 Brandpunt-verkiezingen; 21.55 Op het spoor van de mens; 22J50 Jour naal. LEUSDEN - De Nationale Astma kollekte heeft dit jaar 3,4 miljoen gulden opgebracht, ruim.tien procent meer dan vorig jaar. Het Nederlands Astmafonds heeft dit meegedeeld. Dit jaar werd in bijna 1200 plaatsen gekollekteerd door ruim 50.000 vrij willigers. De tegelijk gehouden giro- mailing bracht 1,5 miljoen gulden op. Gemiddeld werd 2 procent meer overgemaakt dan in 1981, aldus het Astmafonds. Door ARIS SM FT Maar Geert had nergens zin in. Hij had heeimwee naar het vasteland en naar de fabriek. Een enkele keer ging hij wel eens naar Alkmaar samen met Nel, de verstandhouding was uitste kend, maar zijn ouders hadden zo'n andere leefwereld, dat ze hem toch niet zo begrepen. Er kwamen scnènes, dat kon niet uitblijvea Nel, geboren en getogen op het eiland, was tevreden met haar bestaan en hoewel ze poogde zich de gedach- tengang van haar man in te denken, slaagde ze hierin maar ten dele. Zij ging van de veronderstelling uit, dat ze hem toch maar een zorgenvrij bestaan had gegeven door hem te trouwen, en hoewel ze oprecht van haar man hield, kon ze toch niet begrijpen, dat hij iets anders wilde. En zodoende vielen er weieens harde woorden, vooral als Geert uit baloörigheid weer eens te veel gedronken had. De ruzies tussen het echtpaar Van der Plas bleven ook voor de dorpe lingen niet verborgen en daar men van Nel geen kwaad wilde horen, daalde Geert in de achting van de dorpsge noten. Men keurde het at dat Geert na zijn huwelgk zo was veranderd. Dat was immers niet eerlijk. Eerst het goudvisje vangen en dan zo behan delen. Nee, zulke mensen moest jp in de gaten houden. Ja, ja, dat kon je van die vastelanders verwachten. (wordt vervolgd) 7lERlKZEE - Dê stichting bevordering onderwijs aan volwassenen (SBOV) begint een kursus bloemschikken voor beginners en verder verzorgt deze stichting ook de vakopleiding bloemschikken en -binden (bloemist winke lier). Tijdens de beginnerskursus leert men de bloemen op diverse manieren toe te passen: tafelstukjes, corsages, vaasboeketten, cadeauversiering etc. Er zal veel aandacht worden besteed aan verhouding, kleur en lijnenspel. De vakopleiding is vooral bestemd voor degenen die willen ooldoen aan de vestigings- of praktijkeisen van het bloemschikbedrijf. Het examen voor dit diploma wordt afgenomen onder toezicht van het ministerie van ekonomische zaken. De kursussen worden gehouden in de Technischool School te Zierikzee en beginnen 4 oktober. Voor inlichtingen kan men de SBOV te Voorschoten bellen: 01717-2010. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) -v -v'*< --;'vv 17 Ze lachte en keek hem dankbaar aan. „Ben je niet meer boos, Geert?" vroeg ze toen aarzelend. „Boos, welnee, malle meid, hoe kom je daarbij? Als ik boos was, had ik dit allemaal toch niet voor je gedaan?" „Maar, je hebt me nog nieteens een zoen gegeven", pruilde ze. „O", lachte hij vergenoegd, hoeveel wil je ei?" En hij omarmde zijn vrouw zoals hij nog nooit gedaan had. Het voorjaar kwam en het was voor Geert een openbaring De winter is voor de vreemdeling op Texel vaak een verschrikking. Slechts weinigen kun nen aan de stilte van het eiland, gedu rende de wintermaanden wennen. En evenals het leven in de natuur, bloeide Geert op. In de voorzomer kwamen de eerste vakantiegangers op het eiland en naar mate de zon meer kracht kreeg nam de stroom vakantiegangers toe. Juli en augustus waren de drukste maanden en Geert was gedurende de zomermaanden meer aan het Koger- strand dan thuis. Begin juli had hifhet idee geopperd om een biertent op het strand te opnenen en Nel, die wel be greep dat haar man afleiding wilde en graag mensen om zich heen zag juich te het toe. De vergunning werd aange vraagd en verkregen en gedurende het seizoen zetelde Geert welgemoed en vrolijk met de konsumptietent op het strand Hij had geen gebrek aan klan ten want de dagen waren warm en maakten de mensen dorstig. Gedurende die tijd maakte hij ken nis met een Amsterdammer, die een café had in de binnenstad De man had belangstelling voor Geert en bood hem, toen het seizoen bijna ten einde was, een betrekking als kelner in zgn zaak aan. Geert lachte om dit aanbod, verze kerde het zeer op prijs te stellen maar wees het af.*De man haalde zgn schou ders op en zei: „Nou, je moet er nog maar eens over na denken. Hier heb je mijn adres. Wanneer het je op Texel begint te vervelen, dan kun je bg mij komen". Geert had, om de man niet te be ledigen het kaartje bij zich gestoken, en verder werd er niet meer over ge sproken. De herfst deed vroeg zijn intrede, eind september was het al guur en koud en zware stormen beukten de dijken en loeiden over de lage Texelse huisjes. In Nel's cafeetje was het steeds 's avonds druk, maar overdag kwam er geen enkele klant De verveling begon weer te komen in Geerts leven en hg werd ongedurig Hij zag dit maal nog meer tegen de winter op dan verleden jaar. Nel had overdag haar bezigheden en zij spoorde Geert aan om ook iets te doen. „Ga naar den Burg en koop wat boe ken, of koop anders wat hout en ga wat snijden. Maar ga in ieder geval iets doe a

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5