Kommissie middenstand gaat kwestie kledingrekken regelen Zeeland presenteert" mossel als smakelijk volksvoedsel Nederlandse glastuinbouw kan konkurrentie aan laad gaf geen vergunning an winkelier IL Kerkhove Voorzitter Zevibel: Goede voorlichting moet mosselverbruik bevorderen Kort geding over kaaskwaliteit STREEKNIEUWS Mosseldag Yerseke OOSTERSCHELDEWERKEN OP T.V. ER1KZEE - Hoewel de heer R. F. E. V. H. Kerkhove en vergunning kreeg voor het plaatsen van een kle- ngrek voor zijn zaak aan het Havenpark, ondervond n verschillende kanten toch veel begrip voor zijn e, toen zijn verzoek maandagavond werd behan- tijdens de gemeenteraadsvergadering. In ieder ge- .u had de diskussie tot resultaat, dat de Middenstands kommissie binnenkort zai gaan bekijken in hoeverre bij dit soort zaken regelend kan worden opgetreden. De raad behandelde zijn beroep schrift, nadat b. en w. per 1 juni af wijzend op een dergelijk verzoek hadden beslist. Het college is name lijk van oordeel dat het Havenplein beschikbaar dient te blijven voor het verkeer (waarin voetgangers zijn in begrepen) en dat bij inwilliging van het verzoek de verkeersveiligheid in gevaar kan worden gebracht, plus dat zo'n beslissing precedenten zou kunnen scheppen. Geen uitwas In zijn beroepschrift stelt de heer Kerkhove, dat verbodsbepalingen in de Algemene Politieverordening be doeld zijn tegen uitwassen, waarvan in zijn geval zijns inziens geen sprake is. Het kledingrek staat al zes jaar voor zijn winkel (op openbare ge meentegrond) en hij is daarvoor nooit verbaliseerd. Bovendien voer de hij in een nader gesprek met wet houder L. J. van Gastel aan, dat er zonder het kledingrek geregeld auto's op deze plaats worden gepar keerd. Als gevolg daarvan vermin dert het bezoek aan zijn winkel niet onaanzienlijk. Hij gaf bovendien als zijn mening, dat kledingrekken sfeerverhogend werken en het stads beeld verlevendigen. Ten slotte deed hij de oplossing aan de hand een ge deelte van de straat langs het Haven plein zodanig te verhogen, dat parke ren daar onmogelijk wordt gemaakt. Even zo laten C.D.A.-er C. Legemaate zou het liefst hebben gezien, dat de situatie tot het eind van het zomerseizoen zou blijven zoals die al die jaren is ge weest. Hij wilde de beslissing over het verlenen van de vergunning uit stellen tot de kommissie Mid denstand zich ermee bezig heeft ge houden. Hij was er trouwens ver wonderd over, dat juist de heer Kerkhove de waarschuwing van po litiezijde had ontvangen, omdat meer winkeliers zo handelen. Ook de heer W. F. Sprengelmeijer (R.U.) stelde dat vast, verwijzend naar de Poststraat, maar hij vond toch dat er - hoewel soepel - moest worden opgetreden. De heer H. Asma kon zich best voorstellen dat de middenstand een graantje wilde meepikken van het mooie zomerseizoen en hij had zich laten vertellen dat er winkeliers zijn, die door het plaatsen van een rek bui ten soms vijftig procent meer omzet halen. „Toch maar eens gaan denken aan uitbreiding van het aantal loopstraten", suggereerde hij, na herinnerd te hebben aan zijn voorstel van een jaar of tien terug. Namens de •P.v.d.A.-fraktie onderschreef hij het voorstel van de heer Legemaate om de situatie tot het eind van het sei zoen maar even zo te laten. „Je bent ook wel een beetje ge dwongen om eigen rechter te spelen", vond V.V.D.-er J. J. Geleijn- se, begrip tonend voor de winkelers die last hebben van verkeerd gepar keerde auto's. Hij verwees naar de Sint Domusstraat, waar klanten soms heel moeilijk een winkel kun nen bereiken. Niet juist Raadsvoorzitter burgemeester Th. H. de Meester achtte het niet juist om met wat voor attributen ook fout- parkeerders te weren. Ook hij kon wel begrip opbrengen voor de argu menten van de heer Kerkhove, maar YERSEKE - De voorzitter van Zevibel, de heer J. van den Bos benadrukte op wat hij zelf dé dag van het Zeeuws Mosselbedrijf noemde, het belang van de visserij voor een provincie als Zeeland. De kleine zeevisserij en de mossel- bedrijven zorgen immers voor 500 direkte arbeidsplaatsen en 2500 indirekte (handel en industrie). Ook verleent de visserij een geheel eigensoortige en daardoor aantrekkelijke bijdrage aan de rekreatieve ontwikkeling. De heer Van den Bos memoreerde de visserijdagen in Breskens, Colijnsplaat en Brui- Spreker wilde niet ingaan op kwesties, die aanleiding geven tot ir ritatie, maar hij vertelde dat het mosselseizoen, zich dankzij de uitste kende kwaliteit, gunstig ontwikkel de. Vorig jaar zijn in de eerste zeven weken van het seizoen 183.000 ton (van 100 kg) mosselen aangevoerd. Dit jaar was dat 250.000 ton in dezelf de periode. Hiervan nam de handel 210.000 ton af, het vorig jaar was dat 180.000 ton. De gemiddelde prijs, die de kweker ontving lag wel iets onder de prijs van verleden jaar: f 44,— per ton tegen f 51,— per ton in 1981. Voorlichting Goede voorlichting en bewerking van de visdetaillisten om in het ver kooppakket ook mosselen op té ne men zullen het binnenlands verbruik moeten stimuleren, want ten opzich te van België en Frankrijk blijft Ne derland nog te veel achter, al was er de laatste jaren een verbetering in de mosselkonsumptie. De heer Van den Bos aksentueerde dat een modern uitgeruste mossel- kotter nog steeds niet buitenom mag varen op weg naar de Waddenzee. Het zou niet alleen veel tijd bespa ren, maar ook brandstof. De voorzitter pleitte namens Zevi bel bij de minister van verkeer en waterstaat om een oplossing in de vorm van ontheffing of een speciaal certificaat. hij wilde toch volharden in het afwij zen van het verzoek, met daarbij dan de belofte tot behandeling in de kom missie Middenstand. De heer Lege maate probeerde hem nog tot andere gedachten te brengen, ook toen wet houder Van Gastel er op wees, dat het niet-inwilligen ervan geen pro blemen zou geven, omdat het seizoen bijna voorbij is. Het kledingrek mag dus niet meer buitenstaan, maar volgend seizoen zal er denkelijk wat meer duidelijk heid bestaan over wat in dit opzicht wel en wat niet mag. DEN HAAG - Vijftien niet- coöperatieve ondernemingen uit de Nederlandse kaashandel hebben een kort geding aangespannen tegen de Staat der Nederlanden en tegen de Stichting Centraal Orgaan Zuivel- controle C.O.Z. in Leusden. Dit ge ding dient vrijdag voor de president van de rechtbank in Den Haag. De ondernemingen achten de Ne derlandse nationale regeling voor de kontrole op kaaskwaliteit in strijd met het EG-recht. Daarom eisen zij buitenwerkingstelling van de land- bouwkwaliteitswet, van het land- bouwkwaliteitsbesluit kaas en de lanbouwkwaliteitsbeschikking kaasprodukten die op die wet geba seerd zijn, van het in juni uitgevaar digde keuringsreglement kaaspro dukten van het C.O.Z., en van een heffingsreglement van het C.O.Z. Partikuliere kaashandelaars De leiders van de vijftien onderne mingen zijn tevens bestuursleden van de Nederlandse Vereniging van Kaasexporteurs of van de landelijke vereniging van kaashandelaren FVK. Met hun vijftienen vertegen woordigen zij volgens FVK-voorzit- ter W. Jongeneel uit Bodegraven in wezen enige honderden partikuliere kaashandelaren. DREISCHOR Kinderkennis Op zaterdag 28 augustus wordt in het Dorpshuis van Dreischor een kin derkennis georganiseerd ten bate van de Knutselklub. Deze kermis, die toegankelijk is voor alle leeftij den, wordt gehouden van 14.00 tot 16.00 uur. NIEUWERKERK Ophalen oud papier Op vrijdagavond 22 augustus va naf zes uur, wordt op Nieuwerkerk weer ous papier opgehaald. Ook nu is de opbrengst ervan bestemd voor het werk der zending in de Gereformeer de Gemeente. Men wordt gevraagd het papier en karton goed gebundeld en tijdig klaar te zetten. BRUINISSE Nog meer inbraken In de nacht dat er ingebroken werd in de musea, vorige week, werd er ook ingebroken bij de tennisvereni ging (wat klein geld), de voetbalkan tine van de Bruse Boys (enkel hon derden guldens) en bij mevrouw van 't H. Overal werd dezelfde methode van inbraak gebruikt. In alle geval len geldt, dat het gestolen geldt niet opweegt tegen de schade die is aange richt. YERSEKE - De gratis mosselen, de muziek, de vloot- schouw, de voetbalwedstrijd, de waterspelen en de tap toe trokken zaterdag ongeveer 40.000 toeristen naar Yer seke. Op die dag vond het promoten van de mossel als smakelijk volksvoedsel plaats, onder de titel .Zeeland presenteert". De kommissaris van de koningin, dr. C. Boertien kreeg mosselen aangeboden van de prinsessen Margriet Barbee uit Yerseke, Anita Kouijzer uit Zierik- zee en Petra Okkerse uit Bruinisse. Vrijdag begon het festijn met een non-stop vertoning van de bedrijfs film over schelpdieren, met een expo sitie van schilderijen en modelbouw in het oude gemeentehuis, met een wielerkoers en met Avro's Top-pop discoshow. In de tent aan de haven werd door de heer L. W. Parlevliet, direkteur van de b.v. Mosselhandel Solidair en tevens voorzitter van het Comité van kwekers en handelaren, een selekt gezelschap welkom geheten. Naast de kommissaris van de Ko ningin waren diverse burgemeesters van Zeeland en de visserijautoritei ten aanwezig. Ook de mensen van het RIVO en het ministerie van land bouw en visserij (buitenlandse gasten waren de consul-generaal van Frankrijk, de heer Laundry en de ambassadeur van België, de heer Baekeland) werden verwelkomd. De heer Parlevliet zei dat cr in ei gen land nog veel onbekendheid heerst over de mossel en zijn beteke nis als eiwitrijk volksvoedsel. De burgemeester van Reimerswaal, de heer H. Boer had dezelfde mening en was blij dat de Mosseldagen hierin verandering wilden brengen. ZIERIKZEE - In het schemerig decor van het terras van ,,Auberge Maritiem" aan de Nieuwe Haven werd maandaga vond een rechtstreekse uitzending verzorgd door het team van Vara's Achter het nieuwsDansgroep ,.de Babbe laars" uit Heinkenszand zorgde voor het vleugje Zeeuws in de uitzending, met hun schitterende klederdracht. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) „Dat dit nog kan is te danken aan het openhouden van de Oosterschel- de, waardoor het verwateren van mosselen bij Yerseke mogelijk blijft", aldus de heer Boer. De ge meente stelde een goede havenak- kommodatie beschikbaar voor de vloot. De heer P. Boogert, voorzitter van de plaatselijke mosselkwekersvere- niging sprak over het unieke van het mosselkwekersbedrijf, de gestadige vernieuwing van de vloot en de zui verheid van de mosselen. Muziek De muziekgezelschappen Mozart uit Yerseke, Kunst en Eer uit Zierik- zee. Nu met Hope uit Bruinisse, Con cordia uit Tholen, de showband Ex celsior uit Goes met het jeugdkoor en het majorettenkorps Wemeldinge zorgden voor de muziek bij het uitde len van de mosselen op de Alexander- haven. vele duizenden mensen maak ten een tochtje met de mosselvloot op de wat winderige Oosterschelde. (Vervolg van pagina 1) Zeeland net zo veilig wordt als de rest van Nederland. Een open Oosterschelde dus, een standpunt dat ook Zeevalking in nam, echter vóór hij minister werd. Nu is zijn mening veranderd: vóór de half-open dam. In een intermezzo met een dijkbe woner zei deze laatste, dat men zich in Zeeland voor honderd procent vei lig voelde achter de dijken op Delta hoogte. „Men heeft gespeeld op de angst van de Zeeuwen om dure pro- jekten er door te jagen", zei deze Zeeuw. Antwoord van Zeevalking: „We hebben nu al vier miljard uitge geven, waarmee ook het financiële keerpunt is gepasseerd. Zouden we de dijken nu gaan verhogen, zouden we ook niet voor 1985 klaar zijn", waarmee de minister dié kritiek pro beerde te weerleggen. Kabinet Den Uyl Ir. Meijer merkte op, dat de pijler- dam veel te laag begroot was, waar door men steeds weer met nieuwe te genvallers gekonfronteerd wordt. Een feit dat de minister toegaf, al hoewel hij het maar gemakkelijk vond dit achteraf te konstateren. „Niet Rijkswaterstaat is hiervoor verantwoordelijk, die hebben niet om de pijlerdam gevraagd. Het wa ren de politici, het kabinet Den Uyl, die besloten tot dit werk", hield Zee valking de kijkers voor. Verder zei de D'66-minister dat het gat van 600 miljoen gulden financieel veilig is gesteld door de ministeries. Vragen Toch reden voor kamerlid Evers- dijk om vragen te stellen, waar on der: Hoe is de besluitvorming in het werk gegaan? en: vindt u dat de Tweede Kamer voldoende in staat gesteld is zijn kontroletaak uit te oe fenen? En: Wanneer was naar het oor deel van de bewindsman het „point of no-return bereikt", m.a.w. wan neer had de kamer (nog) kunnen in grijpen? Als reden voor zijn vragen (en to taal 80 andere vragen van parlemen tariërs) noemde het kamerlid, dat hij het gevoel had „dat er wat aan de hand was". Reden om de Rekenka mer aan het werk te zetten, een uniek gebeuren in Nederland. Overigens zei het kamerlid de hand in eigen boezem te steken: we hadden eerder de vinger aan de pols moeten houden. Maar ook Eversdijk vond, dat'er nu geen alternatief meer is. Zeevalking zei het er mee eens te zijn dat opening van zaken geboden is. „De post onvoorzien was te laag, een overschrijding met 15 is het ge volg". Op de vraag van Hans Ee- mans'; „Hoe ver wilt u gaan?", kwam het bedrag van 7,2 miljard uit de bus, maar de minister wilde zich daar niet op vastpinnen. „We moeten dit van geval tot geval bekij ken", waarmee hij aangaf meer te genvallers te verwachten. „Voorop staat, zéker voor een D'66-minister, de veiligheid van de Zeeuwen en een behoud van het milieu". Achterhaald? Aan ir Meijer de vraag of zijn plan (verhoogde dijken) geen achterhaal de zaak was. „Nee, een reële", vond de waterbouwkundige ingenieur, die de kosten van de pijlerdam op véél hoger schatte. „Daarbij komt dat dij ken permanent zijn en dat van de pij lerdam nog bewezen moet worden". Zeevalking antwoordde als alterna tief: een gesloten dam hetgeen in zijn ogen was een „spelen met vuur". Verder liet „Achter het nieuws" bi oloog Parma aan het woord, die het bijzondere van het onderhavige ge bied uit de doeken deed. Afsluiten? „Een gepasseerd station" vond de bioloog. Ook de visser Joost Sinke was de eventuele afsluiting van de Ooster schelde geen enkel punt: een ramp voor de vissers, die aan 1500 mensen werk zal kosten. Zelfs de half-open oplossing van nu biedt de vissers geen zekerheid: angst voor verzan den. Zijn oplossing: meteen stoppen met de bouw van de pijlerdam en de dijken verhogen, een haalbare zaak aldus ir. Meijer. Stormseizoen 1986 Tot slot de vraag wanneer de pijler dam gereed is. Meijer hield het op 1987, Zeevalking vóór het stormsei zoen van '86, zoals gezegd. De rest van het ministeriële betoog ging in het inmiddels sterk Zierikzees ru moer verloren: iedereen wilde wel even aan „thuis" laten horen en zien dat ze „op de buis" waren. Jammer, want er werden nog méér waarheden gezegd. Zoals ir. L. H. A. Kneepkens, hoofd voorlichter van de Delta dienst, die zei trots te zijn aan dit projekt te mogen werken, en hij niet alleen. „Een belangrijk werk voor Neder land, dat we zoiets kunnen maken. Een visitekaartje voor de aanne mers, die dit jaar voor zes miljard gulden werk in het buitenland uit voeren. Als het werk gestopt zou worden, zou dit een morele dreun zijn voor iedere betrokkene", aldus Kneepkens vanaf het (eerder opgeno men) werkeiland „Neeltje Jans". Zeeland krijgt dus nog steeds zijn stormvloedkering, óók al zal het par lement de vinger aan de pols houden en óók al zijn er nog steeds tegenstan ders, zoals ir. Meijer. Of de dam in 1986 gereed zal zijn is een open vraag, even open als de Oosterschelde nu nog is, beloften van de minister ten spijt. UTRECHT - De konkurrentiepositie van de Nederlandse glastuinbouw lijkt redelijk sterk tegenover de glastuinbouw in de andere noordwcst-Europese landen. Ze lijkt dat ook tegenover de tuinbouw in zuidelijker landen, behalve in de winterperiode, waarin tekort aan licht de kwaliteit van het Nederlandse produkt ongunstig beïnvloedt. Dit zijn de belangrijkste konklu- sies uit een door de Rabobank Neder land uitgebracht rapport over de konkurrentiepositie van de Neder landse galstuinbouw. Deze konklusies, zo schrijft hoofd- direktielid van de Rabobank drs. H. H. Wijffels in een inleiding tot het rapport, sterken het vertrouwen van de Rabobankorganisatie in de glastuinbouw. Wel blijkt uit de be vindingen van de auteurs dat diepte investeringen in deze tijd voor de sektor als geheel beter zijn dan uit breidingsinvesteringen. Ook is uit het rapport af te leiden dat men voor zichtig moet zijn met energiebespa rende maatregelen die de lichtinval in de kassen beperken en tot latere groei van de gewassen leiden. De auteurs zijn dr. W. H. Kcmmers, voorzitter van het Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilingen; ir. D. Meijaard, hoofd van de afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Eko- nomisch Instituut LEI; ir. W. van Soest, voormalig direkteur Akker en Tuinbouw bij het ministerie van landbouw en visserij. Zij hebben het rapport „op persoonlijke titel" sa mengesteld. Eind vorig jaar hebben ze al een interim-rapport uitge bracht, gebaseerd op een analyse van de in Nederland beschikbare infor matie. Voordat ze de definitieve ver sie opstelden hebben ze het afgelopen voorjaar nog werkbezoeken gebracht aan teeltcentra en Zuid-Frankrijk, Spanje, Kreta, West-Duitsland en België.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4