Gemeenteraad Zierikzee nam afscheid van drie leden Klubhuis „De Lichtboei" op 6 september weer van start GS doen moeilijk over pand Verrenieuwstraat 3 i Concert Maurice Pirenne in Brouwershaven Raadsvergadering Zierikzee Een korte terugblik STREEKNIEUWS Zaterdag 28 augustus jaarlijkse „Open Dag" ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 24 augustus 1982 Nr. 2317» 3 NOORDGOUWE - Mevrouw L. C. J. Vis uit Noordgouwe plukte tot har r rassing eetbare vijgen van haar zes jaar oude struik. Het schijnt al v-r - r- gekomen te zijn op Schouwen-Duiveland, maar klaarblijkelijk is er c< warme zomer voor nodig om de doorgaans groenblijvende vruchtcn i; eetbaar te maken. Ze smaken overigens erg lekker (Foto: Zierikzeesche Nieuw sboi Begeleidingsgroep borstkankerpatiënten Maandagmiddag 30 augustus wordt weer een bijeenkomst gehou den van de begeleidingsgroep borst kankerpatiënten in het Groene Kruis gebouw aan het Jannewekken te Zie- rikzee. In verband met vakantie van dr. Van Zanten zal het normale pro gramma enigs gewijzigd worden. Zuster Van Beveren zal iets vertellen over de onderzoeken voor specifiek vrouwelijke kankeraandoeningen. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot mevrouw Beun, tel. 01110-2142 en mevrouw Slager, tel. 01115-2384. RENESSE Koncert „Luctor et Emergo" Het fanfareléirpsLuctor et Emer go" geeft in samenwerking met een kopergroep van „Crescendo" uit Dreischor woensdag 25 augustus een koncert bij de N.H. kerk. De fanfare, onder leiding van J. H. Blom wordt zittend tegen de kerkmuur op gesteld, waarnaast de tamboers, on der leiding van A. J. Padmos. De ko pergroep, onder leiding van A. L. van Wallenburg zorgt voor koraalmuziek vanaf de kerktoren. Met flambou wen wordt voor een aangepaste ver lichting gezorgd. Bij slecht weer wordt het koncert in de kerk gehou den. Voor tijd: zie agenda. Kofferbak opengebroken Maandagmiddag konstateerde B. P. C v. H. uit Helmond dat de koffer bak van zijn auto was opengebroken. De auto was geparkeerd op de par keerplaats aan de Rampweg. Ver dwenen zijn: een foto- en filmcamera. KERKWERVE Zomermarkt bij „Piggelmee" In september viert de kleuter school „Piggelmee" haar 25-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan wordt er zaterdag 28 augustus een „zomermarkt" gehouden op het schoolplein. Bij de verschillende stands kunnen de mensen sjoelen, grabbelen, touwtje trekken, spijkers slaan, enveloppen trekken en pony rijden. Ook is er een kraampje met zelfgemaakte etenswaren. In de loop van de ochtend wordt er een film ge draaid over de festiviteiten van de school vanaf 1980. Voor tijd: zie agen da. ZONNEMAIRE Botsing In aanvulling op een berichtje be treffende een botsing op de Zuidweg zaterdag avond deelde een dor In trokken bestuurders, P. H. C D. Brouwershaven mede, dat hij aiyo- rens met zijn anderhalf jarig doch tertje naar huis was gegaan nog had gesproken met de andere betrokke ne, bestuurster A. uit Zonnemairc. Dit gesprekje vond plaats in de wo ning van de bestuurster. D. had even wel niet de komst van de politic o f.;?- wacht, omdat, naar zijn eigen ze; n, zijn dochtertje danig was geschrok ken van de botsing. Vorige week bespeelde Maurice Pi renne het orgel van de Grote Kerk van Brouwershaven. Het was het meest suksesvolleconcert van dit sei zoen tot nu toe. Hoewel het prograp ma niet direkt geschikt vvr.s <.or „ongeletterden" op muziekgebod, klonk er na afloop toch een woarr.'< - rend applaus. In het begin speelde de organist werken van Buxtehude Frescobalcü en Bruna. Vooral het laatst genoem de werk lag moelijk in het gehoor. Het was een stuk van een kwartu r, dat bestond uit een thema met zeven in elkaar overlopende variaties. Dat het thema soms achterst'o- ren, of op z'n kop door beide hn;.,: m heen verweven zat kon jc alleen maar horen als je kennis van zal:en had. Hoe ontzettend knap zo'n kom positie is, komt dan helaas niet bi ie dereen over. Voor mij was het klapstuk de de Triosonate van J. S. Bach. De zes tri osonates gelden algemeen als de moeilijkst speelbare muziek. Het zijn drie zelfstandige horizontale stemmen, één voor de rechterhand, één voor de linkerhand en één voor de beide voeten, die ook nog .<•-li- kaal samen mooi klinken. Technisch zowel als muzikaal eist deze votum zeer veel van de uitvoerder. Pirenne had er blijkbaar v moeite mee, het geheel verliep 'ui- keloos en bleef goed in het ritme >k op de moeilijkste plaatse. klapstuk speelde hij de Pa gh.a van Bach. Een prachtig stuk a ri enorme climax aan het eind Dit seizoen rest nog één a b en echte Brouwse manifestati- v' kaarsverlichting erbij. Optr i zijn: Brassband ..Apollo" o.l heer H. Everwijn; Smalst.» mengd Koor o.l.v. de heer C. M. Geb- ben; Dameskooro.l.v. de heer P. Pan- nekoek. Datum: 3 september, aan vang 20.00 uur, ZIERIKZEE - Burgemeester en wethouders van Zicrikzcc voelen zich li< :»ti> lijk betutteld door Gedeputeerde Staten van Zeeland, die naar aanleiding van de prijs hun beslissing tot goedkeuring voor aankoop van het pand Verre nieuwstraat 3 hebben verdaagd. G.S. vonden de prijs van f 70.000,— te hoog voor het pand. Wethouder J. L. van Gastel was daar ontstemd over, omdat in Middelburg geen rekening is gehouden met de ligging ervan, na melijk binnen gemeentelijke eigen dommen. De gemeente heeft het no dig en dat bepaalt mede de hoogte van het bedrag. De wethouder was wat in zijn wiek geschoten, evenals burgemeester Th. H. de Meester, temeer omdat Zierik- zee heeft getoond een goed financieel beleid te voeren. Beiden achtten het gemeentebestuur (en ook de gemeen telijk adviseur) mans genoeg deze zaak zelf goed te beoordelen, beter dan een provinciaal bestuur op af stand. Gebruikswaarde De gebruikswaarde wordl bij G.S. volgens hen over het hoofd ge zien, wanneer het bedrag daar tot bij na de helft (f 45.000,—) wordt geredu ceerd. In ieder geval is h 'e woord er nog niet over ge- n. verzekerde de heer Van Gas* -ver dit ingekomen dat d' kennisgevi: g over kwamen van CDA-er 4 .1 van Velthoven en WD-er J. J. Ge- leijnse, tijdens de raadsvergadering van maandagavond. Het P.v.d.A.-raadslid noemde het een pijnlijke beslissing zijn funktie in de gemeenteraad op te geven. In een korte terugblik memoreerde hij het funktioneren van zijn fraktie in de oppositie. Van de 1130 kollege- voorstellen in de afgelopen vier jaar bleek naar zijn berekening slechts 4 niet ondersteund door de P.v.d.A. De 40 50 eigen voorstellen van de P.v.d.A. hadden volgens de heer Sayers van de andere frakties slechts weinig tolerantie ondervon den. Steun De meeste steun kwam - met een knipoog naar de burgemeester - in dat geval meestal van de niet geko zen V.V.D.-vertegenwoordiger in de raad. De voorzitter toonde zich in een reaktie op deze opmerking tevreden met dit kompliment. De heer Sayers liet nog weten de representatieve taken als raadslid zeer gewaardeerd te hebben en dank- ZIERIKZEE - Op maandag 6 september gaat het klub- seizoen van „De Lichtboei" in Zierikzee weer van start. Hieraan voorafgaand wordt op zaterdag 28 augustus een „Open Dag" georganiseerd in het klub- en buurthuis met ingebouwd peuterspeelzaalwerk. „De Lichtboei" wordt gerund door de Zierikzeese afdeling van het Leger des Heils. Het klub- en buurthuiswerk wordt gekoördineerd door Tea Verkerke en als leider treedt Rudy Prager op. „De Lichtboei" omvat een hele se rie aktiviteiten. „Als Leger des Heils verlenen wij niet alleen hulp om ma terieel of op sociaal vlak, maar een groot aantal vragen, die ons bereiken liggen ook op geestelijk terrein", vertelt klubhuisleider Rudy Prager. „Belangrijk in dit opzicht is, dat we in Zierikzee ook beschikken over een noodopvang voor krisisgevallen. Verder hebben we ook het beheer van twee peuterspeelzalen onder lei ding van vijf gediplomeerde vak krachten". Aktiviteiten Ook het organiseren van vormende aktiviteiten voor kinderen en vol wassenen, het organiseren van re- kreatieve aktiviteiten, het leerpro- jekt kulturele minderheden, buurt werk en scholieren-opvang zijn be zigheden van het klubhuis aan de Zierikzeese Poststraat. Verder stelt „De Lichtboei" ook ruimten beschikbaar in het gebouw voor andere instanties, zoals bijvoor beeld de Wereldwinkel op de donder dag-en. Het buurt- en klubhuis biedt stagaires van de Inas en KVJV-oplei- ding de mogelijkheid om het geleer de in de praktijk te brengen. Opmerkelijk is, dat ook voor het komende seizoen, dat dus op 6 sep tember van start gaat, nagenoeg alle kursussen zijn volgeboekt. „Het is onvoorstelbaar hoe simpel we alle kursussen vol krijgen", vertelt Rudy Prager. „Aanstaande zaterdag hou den we „Open dag", maar de werke lijke intentie achter deze dag, het pu bliek een inzicht geven in onze akti viteiten, waarna zij eventueel kun nen inschrijven is van de baan om de simpele reden, dat de kursussen vol zitten. De „Open dag" zal daardoor uitsluitend een „Kijkdag" worden van produkten, die het vorig jaar zijn gemaakt in „De Lichtboei". (Vervolg van pagina 1) Op verzoek van de CDA-fraktie werd de vergadering hierna enkele minuten geschorst. Na hervatting bleken de raadsleden akkoord te kunnen gaan met het door wethouder Van Gastel gelanceerde voorstel. Overigens trachtten zij bij deze gele genheid de middenstandskomissie reeds de boodschap mee te geven, dat de raad die viskar aan de Nieuwe Ha ven graag ziet verschijnen. „Gewrongen konstruktie" De voorzitter vond het echter een gewrongen konstruktie de mid denstandskommissie om advies te vragen, maar er gelijk bij te zeggen wat besloten diende te worden. Der gelijke kryptische opmerkingen uit de raad achtte hij onjuist en hij advi seerde de middenstanskommissie in alle vrijheid een advies te laten uit brengen. Dit viskar-debat eindigde zodoen de met het besluit het beroep van de heer Schot tegen de niet verleende vergunning ongegrond te verklaren, de middenstandskommissie om ad vies te vragen voor het seizoen 1983 en voor de komende weken de be trokken vishandelaar nog wel een maandvergunning te verlenen. De koördinatte in het klub- en buurthuis ,,De Lichtboei" is nog steeds in handen van Tea Verkerke, terwijl Rudy Pra ger als klubhuisleider optreedt. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) DEN HAAG - De Nederlandse fil mer Paul Driessen heeft met de te kenfilm „Oh, waht a knight" op het internationale animatiefilmfestival „Ottawa'82" in Canada de eerste prijs gewonnen in de kategorie zeer korte films. Producent Nico Crama heeft dit maandag meegedeeld. ZIERIKZEE - De Zierikzeese gemeenteraad nam maandagavond aan het einde van de vergadering af scheid van de heren L. Jonker (P.v.d.A.), L. v. d. Ouden (C.D.A.) en R. Sayers (P.v.d.A.) Deze heren zullen niet te rugkeren in de gemeenteraad in de nieuwe samenstel ling. De heren Jonker en Van den Ouden verloren hun ze tel in de raad ten gevolge van de verkiezingsuitslag op 2 juni dit jaar. De heer Sayers heeft zijn raadsfunktie moe ten beëindigen in verband met drukke werkzaamheden. „Voor sommigen betekent uw ver trek een grote teleurstelling voor an deren misschien wat minder", zei raadsvoorzitter burgemeester Th. H. de Meester tot de heer Sayers. Zelf zei hij altijd prettig met hem te heb ben samengewerkt, ondanks het feit dat beiden het lang niet altijd eens waren. „Dat wisten we altijd binnen enkele minuten weer te overbruggen". Voor de heer Van den Ouden vond de voorzitter het vertrek uit raad spijtig, gezien zijn enthousiaste in stelling in de afgelopen periode. De voorzitter achtte het echter niet on waarschijnlijk de heer Van den Ou den in de toekomst nogeens terug te zien in de Zierikzeese raad. Aandenken De voorzitter dankte de heer Jon ker voor zijn inbreng in de raad gedu rende de afgelopen vijfjaar. Als aan denken aan hun raadsperiode ontvin gen de afscheidnemende leden een fraaie prent van het stadhuis. De heer Sayers liet vervolgens we ten een poging te willen doen in deze laatste raadsvergadering eens het laatste woord te hebben, hetgeen hem echter niet lukte. te tot slot alle ambtenaren voor hun hulp en bereidheid bij het verstrek ken van gegevens. dankwoorden voor de goede samen werking zowel binnen zijn eigen groepering als met de andere frak ties. „Ik heb aan deze tafel nooit zo hard getimmerd, dat liet ik liever over aan andere mensen van onze fraktie", zei de heer Jonker. Evenals de heer Van den Ouden zei ook hij weieens te hebben gedacht: „Wat doe ik hier eigenlijk?", als de inbreng van de raad maar miniem bleek te zijn. Buiten kollege De heer Jonker liet blijken het te betreuren, dat zijn fraktie destijds verkoos buiten het kollege te blijven. Verder speet het hem ook enigszins, dat het in de afgelopen raadsperiode niet tot gezamenlijke exkursies was gekomen. Hij dankte voor de mede werking van alle betrokkenen en wenste de nieuwe raad veel wijsheid toe. De voorzitter, die ook in deze raad het laatste woord had, ging ten slotte nog even kort in op de woorden van de afscheidnemende raadsleden. De heer L. v. d. Ouden (C.D.A. .Zoeken naar ruimte". De heer Van den Ouden gaf in zijn afscheidswoord te kennen dat het raadslidmaatschap volgens hem be tekent een zoeken naar ruimte tussen macht en onmacht. De gemeentelijke overheid krijgt immers al heel wat opgelegd van bovenaf. Eén keer gedurende zijn zit tingsperiode als raadslid had de heer Van den Ouden een zware teleurstel ling te verwerking gekregen. „Dat was tijdens het werkbezoek van kommissaris Boertien. Het gesprek •bleek een formaliteit en onze goed voorbereide stukken werden als het ware van tafel geveegd", aldus de heer Van den Ouden. Hij besloot met De heer L. Jonker (P.v.d.A.): P.v.d.A. zichzelf ernaast gezet". (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE Toch een vrouw in de gemeenteraad In de Zierikzeese gemeenteraad zal wederom een vrouw haar intrede doen. P.v.d.A.-raadslid drs. R. Say ers heeft te kennen gegeven niet te rug te keren in de nieuwe samenstel ling van de Zierikzeese raad. Zijn plaats zal nu worden ingenomen door mevrouw M. R. de Jong-van Loo, die vijfde stond op de P.v.d.A.-lijst tij dens de gemeenteraadsverkiezingen op 2 juni dit jaar. Eerder maakte mevrouw H. G. Gilden-van Geesbergen deel uit van de P.v.d.A.-fraktie in de Zierikzeese gemeenteraad. Zij moest echter om gezondheidsredenen haar funktie voortijdig opgeven. Van januari 1981 af werd de gemeenteraad in Zierik zee derhalve door dertien mannen ge vormd. Afscheid bij plantsoenendienst De heer S. C. Menheere, voorman bij de plantsoenendienst verlaat de dienst gemeentewerken per 1 sep tember. Na een dienstverband van ongeveer 25 jaar maakt hij gebruik van de VUT-regeling. In de trouw zaal van het stadhuis is dinsdag 31 augustus een bijeenkomst. Voor tijd: zie agenda. Begin van brand Maandagmiddag ontdekte de poli tie van Zierikzee een begin van brand in een pakhuis aan de Baden Powellweg. Het pakhuis werd niet meer gebruikt. De rookontwikkeling werd door de politie bestreden met een poederblusser, de brandweer hoefde niet meer in aktie te komen. Aanrijding Havenplein G. B. M. uit Steenbergen reed maandagmiddag achteruit een par keerplaats en zag de auto van L. R. uit Iserloon (W.Dld.) niet. Schade aan resp. de achter en voorkant van de auto's. Vernielingen In het weekeinde werden enkele buitenlampen en een ruit vernield van de Willibrordusschool. De da ders zijn onbekend. Drs. R. Sayers (P.v.d.A.): „Niet zo veel tolerantie".

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3