Tienduizenden arbeidsplaatsen minder na heroverweging kollektieve uitgaven ONTWIKKELING TOERISTISCH BELEID VRAAGT ALLE AANDACHT PROVINCIE AGENDA Effekt miljardenombuiging:: Bosbranden Frankrijk eisen levens Swapostrijders gedood Cijfers Chinese leg er Gemayel nieuwe president Libanon Van Agt lonkt naar Limburg Utrecht eist ontruiming kraakpand Dode en gewonden bij schietpartij Jaarverslag Kamer van Koophandel: ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 DEN HAAG - Uitvoering van zes miljard aan ombui gingen, de meest vergaande variant waarvoor in de tweede ronde heroverweging kollektieve uitgaven voor stellen worden gedaan, zou op zich in 1986 tot bijna 75,000 arbeidsplaatsen minder leiden dan zonder die om buigingen wordt geraamd. Wordt voor de minst vergaande variant gekozen, 900 miljoen aan ombuigin- gen, dan kost dat 10.000 arbeidsplaatsen. Tegenover deze direkte negatieve ef- fekten op de werkgelegenheid kunnen indirekte positieve effekten staan als bekend is hoe het geld dat met de ombuigingen vrijkomt, wordt gebruikt. DRAG U IN AN - Het aantal doden dat is gevallen bij de bosbranden in het zuidoosten van Frankrijk is maandag gestegen tot twee. Een van de 19 mensen die afgelopen weekein de verwondingen opliepen, is in het ziekenhuis overleden, zo deelde de politie mee. Al eerder was een 19- jarige brandweerman omgekomen. Maandag braken vier nieuwe bran den uit in het departement Var, rond Saint Tropez. Grote hoeveelheden bosgebied en meer dan 100 huizen zijn de afgelopen drie dagen aan het vuur ten prooi gevallen. Rond 2500 brandweermannen en militairen bestrijden het vuur. WINDHOEK - Namibische troepen hebben het afgelopen weekeinde bij twee gewapende treffens in Ovambo- land 17 guerrillastrijders van de Swapo gedood. Dit heeft een woord voerder van de strijdkrachten maan dag meegedeeld. Volgens de woordvoerder zijn de Namibische troepen op zoek naar Swapo-strijders die ontkomen zijn. De guerrillastrijders beschikken on der meer over lanceerinrichtingën, raketten, mortieren en mijnen, zo zei hij. PEKING - De Chinese strijdkrach ten zijn, ondanks de bezuinigingen van de afgelopen twee jaar, beter op geleid, beter uitgerust en beter voor bereid op de strijd, zo heeft China ge meld. De defensiebegroting bedroeg verleden jaar 16,8 miljard yuan (on geveer 23,5 miljard gulden). In 1980 werd nog 19,4 miljard yuan (onge veer 27 miljard gulden) uitgegeven aan defensie en een jaar eerder het rekord-bedrag van 22,27 miljard yu an (ongeveer 31 miljard gulden). De cijfers werden verstrekt door de Chinese minister van financiën. Wang Bingqian, die aan het perma nent komité van het Chinese volks- kongres verslag deed van de defini tieve cijfers van de begroting van het afgelopen jaar. Hij kondigde aan dat de defensiebegroting voor dit jaar met zes procent zal stijgen en uit zal komen op 17,9 miljard yuan (onge veer 25 miljard gulden). Volgens di plomaten geeft China in werkelijk heid veel meer aan defensie uit. Veel defensie-uitgaven zitten verborgen in begrotingen voor andere ministe ries. BEIROET - Bcchir Gcmayel, de 35- jarige leider van christelijke Falan- gisten, is maandagmiddag gekozen tot president van Libanon. Dit heeft de voorzitter van het parlement mee gedeeld. Gemayel die voor zes jaar presi dent zal zijn, werd in de tweede ron de gekozen. De zitting van het parle ment werd geboycot door linkse en islamitische parlementsleden, maar voorzitter Kamel Al-Asaad maakte aan het eind van de morgen bekend dat het vereiste quorum van 62 was bereikt. In de eerste ronde kreeg Gemayel 58 stemmen hetgeen vier te weinig was voor verkiezing ineens. In de tweede ronde kwam hij boven het in deze ronde vereiste minimum van 47 stemmen. PEKING - Een Franse missie heeft zaterdag driedaagse besprekingen in Peking afgesloten over de eventuele bouw door Frankrijk van een kern centrale in de Chinese provincie kan ton, dicht bij de grens met Hong Kong. Dit is vernomen in kringen van de Franse delegatie. Dat blijkt uit het samenvattende eindrapport van die tweede ronde, dat premier Van Agt vandaag (dins dag) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De eerste ronde werd ruim een jaar geleden afgerond. In het rap port worden in verschillende varian ten - met als meest vergaande een ombuiging van 20 procent - bezuini gingsmogelijkheden aangegeven die een ambtelijke werkgroep voor 16 beleidsterreinen van de rijksover heid is nagegaan. Daarnaast is één onderwerp, het wetenschappelijk on derzoek, nog niet afgerond. Zes miljard Personeel in de kollektieve sektor (ambtenaren en werknemers in ge- subsidiëerde instellingen) is in alle varianten verreweg de grootste besparingscategorie, in de meest ver gaande variant 65 procent van de to tale zes miljard. De kategorie mate riële konsumptie (aankopen van niet duurzame goederen en diensten en van duurzaam defensiematerieel) le vert in die variant 14 procent, de overheidsinvesteringen 10 procent. Bij de andere kategorieën, over drachtsuitgaven aan gezinnen en die aan bedrijven en prijsveerlagende subsidies gaat het ieder om enkele procenten. Bij geen enkele variant is het mo gelijk gebleken de effekten op de in komens uit te rekenen. Zoals bij de werkgelegenheidseffekten kunnen die pas duidelijk worden als men weet wat er met het geld van de om buigingen gebeurt, aldus het rap port. HILVERSUM - Minister-president Van Agt wil in de toekomst het liefst in aanmerking komen voor een post als kommissaris van de koningin in een provincie. Dat daarbij zijn voor keur uitgaat naar de goever- neurspost in Limburg wordt duide lijk in het Veronica-televisiepro- gramma „Remmers ontmoet dat woensdag 25 augustus (Neder land li 21.20 uur) wordt uitgezon den. „Als alles voorbij is, zou ik het liefst kommissaris van de koningin worden", zo zegt de premier in het televisie-interview. Wat later in het programma komt zijn voorkeur voor Limburg aan het licht. „Mijn vrouw is Maastrichtse en „kommis saris in Limburg dat zou ik pr achtig vinden", aldus de premier en lijsttrekker van het CDA voor de ka merverkiezingen op 8 september. Hij betitelt dit overigens voorlopig als „dagdromerij", want zo zegt hij „waarschijnlijk zal ik nog een hele tijd minister-president zijn". De ambtelijke werkgroep, die on der voorzitterschap staat van dr. L. J. C. M. Ie Blanc, direkteur-generaal voor de rijksbegroting, merkt op dat de heroverwegingsrapporten uit de eerste ronde wel een rol hebben gespeeld bij het voorbereiden van fundamentele beleidswijzigingen in de formatie van het tweede kabinet- Van Agt. Besluiten tot dergelijke be leidswijzigingen zijn tijdens die for matie echter niet genomen, aldus de werkgroep. Effekt werkgelegenheid In het rapport wordt opgemerkt dat de arbeidsvoorwaarden van het personeel in de kollektieve sektor buiten beschouwing zijn gebleven. Daarom hebben de bezuinigings voorstellen in deze kategorie vooral effekten op de werkgelegenheid. Die zijn verreweg het grootst bij het on derwijs. Verlaging van de groeps grootte in het onderwijs (het aantal leerlingen en studenten per leraar of docent) kan in de variant van 20 pro cent besparing 34.000 arbeidsplaat sen kosten, aldus het rapport. KOEWEIT - De zaakgelastigde van de Verenigde Arabische Emiraten in Koeweit, Mohammed ibrahim al'Ju- wayad, is maandag gewond bij een aanslag. Dit heeft het Koeweitse mi nisterie van binnenlandse zaken meegedeeld. UTRECHT - De gemeente Utrecht heeft in kort geding geëist dat het ge kraakte pand Zonstraat 9bis in de Oosterbuurt wordt ontruimd. Boven dien wil de gemeente een kraakver- bod voor de gehele Oosterbuurt. De advocaat van de gemeente Utrecht, mr. B. Keulen, stelde tij dens het kort geding dat de huidige bewoner van het pand Zonstraat 9bis geen enkel belang heeft bij de wo ning, omdat hij elders in Utrecht woonruimte heeft. De eis van een kraakverbod voor de gehele Ooster buurt is volgens de gemeente nodig om de sloop van 45 woningen te kun nen voorbereiden. N GRONINGEN - bij een schietpartij maandagmorgen vroeg in sociëteit „De Kattebak" in Groningen is de 23-jarige Alex Ronald Oogjen uit die stad om het leven gekomen. Twee be zoekers van de sociëteit, een 18-jarig meisje uit Groningen en een 30-jarige man uit Foxhol, werden met schamp schoten naar een ziekenhuis ge bracht. De politie heeft uit getuigenverkla ringen wel kunnen opmaken, dat het slachtoffer - een bodyguard van popster Herman Brood - verschillen de keren was bedreigd. Tijdens de schietpartij om kwart over vier in de ochtend was het erg druk in de socië teit. Veel bezoekers waren afkomstig van een popfestijn zondagmiddag in het Groninger Ijsstadion. RENESSE - Op de Kabbelaarsweg hoek Vroonweg botste deze twee auto's maandagmiddag tegen elkaar. De auto van G. V. uit Capelle a/d IJssel reed op de Kabbelaarsweg en de bestuurder wilde linksaf de Vroonweg op. Hierbij zou hij geen voorrang verleend hebben aan de auto van A. v. N. uit Zierikzee, waardoor de aanrijding zou zijn ontstaan. G. V. liep met twee inzittenden lichte verwondingen op die door dokter Flach behandeld werden. Jan de Jon ge voerde de zwaar beschadigde auto's af. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Schreuders: CPN samen met PvdA en CDA SILVOLDE - Zonder inbreng van de CPN is de PvdA kneedbaar als was in de handen van het CDA. Dit zei de kommunist Gijs Schreuders maandagavond op een verkiezings bijeenkomst in het Gelderse Silvol- de. Een blanco cheque van de linkse kiezers voor de PvdA leidt tot niets, zo heeft de ervaring met het tweede kabinet-Van Agt geleerd. Daarom stelt de CPN een gezamenlijke linkse inbreng bij de kabinetsformatie voor, aldus Schreuders. „Om de poli tiek van Van Agt te verslaan is de po sitie van geheel links het belang rijkst. Veel belangrijker dan de vraag of de PvdA de grootste wordt. De PvdA verlangt immers van de kiezers offers met een ongedekte wis sel op de toekomst. Offers in loon, of fers in werkgelegenheid, offers in atoomtaken, zonder dat er een wer kelijke sanering van de krisis tegen over staat". Volgens Schreuders is in de vakbe weging, de millieu- en de vredesbe weging, de vrouwenbeweging en de linkse partijen een diskussie aan de gang over hoe de maatschappij, zon der de negatieve aspekten van het kapitalisme en het socialisme van de Oostbloklanden, er uit moet zien. „Als zo'n debat gaande is, moeten er geen ongedekte cheques worden ge vraagd, zoals de PvdA doet, want dat kan alleen tot nieuwe teleurstelling of apathie leiden". Bevoorrading in binnensteden AMSTERDAM - De raad voor het filiaal en grootwinkelbedrijf en het centraal bureau levensmiddelenhan del hebben deze week in een brief aan alle Nederlandse gemeenten aan gedrongen op betere mogelijkheden om winkels in met name binnenste den te bevoorraden. Beperkende bepalingen aan afme tingen van vrachtwagens en limieten voor leveringstijden hebben geleid tot hogere kosten voor het goederen vervoer. Dergelijke kostenverhogin gen kunnen ertoe leiden, dat in filia len van hetzelfde winkelbedrijf ver schillende prijzen moeten worden be rekend of dat vestigingen met hoge toeleveringskosten dicht zullen moe ten, aldus de brief aan de gemeenten. MIDDELBURG - „Aansluitend op de verwachte toena me van het binnenlands toerisme, vraagt de ontwikke ling van een eigentijds toeristisch en rekreatief beleid al le aandacht in de provincie". Dit wordt vermeld in het jaarverslag over 1981 van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Midden- en Noord-Zeeland. Een gevarieerd pakket van attrak- ties in deze regio vormt volgens het verslag een voorwaarde om de aan dacht van de (potentiële) rekreant blijvend op Zeeland gericht te hou den. Bijzondere betekenis moet daar bij toegekend worden aan de aanwe zigheid van kleinschalige alleweer- voorzieningen. Een verdere uitbouw van de infor matievoorziening bij de invalswegen naar Zeeland wordt noodzakelijk geacht, enerzijds ais service aan de rekreant, anderzijds om spreiding over de aanwezige akkommodaties te bevorderen. Initiatieven, die leiden tot een in tensievere benutting van de toeristi sche infrastruktuur buiten het hoog seizoen, dienen volgens de K.v.K. zo veel mogelijk worden ondersteund. Een goede samenwerking tussen Pro vinciale V.V.V. en de belangenorga nisaties die t.b.v de horeca- en re- kreatiesektor werkzaam zijn, wordt als een onmisbare voorwaarde be schouwd. Overlegstruktuur Er wordt opgewezen, dat de kamer bereid is, als daar behoefte aan is, mee te werken aan het tot stand brengen van een overlegstruktuur tussen alle groeperingen, die belang hebben bij het rekreatie- en horeca- gebeuren in deze regio (Horeca, Hore- caf. Provinciale V.V.V.Recron). Een gezamenlijke meningsvorming over het Zeeuwse toeristisch produkt van nu en morgen kan bijdragen tot een goede inbreng vanuit de onder scheiden belangengroeperingen bij de voorbereidingen van de aange kondigde provinciale toeristische no ta. volgens het jaarverslag. Het binnelands toerisme kan profi teren van de teruggang in de ekono- mie; andere sektoren ondervinden juist nadelige effekten van de ver mindering van koopkracht. NEW DELHI - In Patna, de hoofd stad van de Indiase deelstaat Bihar, is maandag een algemene staking van een dag begonnen uit protest te gen het politie-optreden zaterdag te gen demonstrerende journalisten. Deze betoogden tegen de nieuwe perswet en na optreden van de poli tie waren meer dan dertig van hen gewond, enkelen ernstig, en een hon derdtal werd gearresteerd. Iedere maandag Bruinisse In het algemeen merkt het verslag op, dat voor het midden- en kleinbe drijf (met name de middenstand) een aantal maatregelen, zoals de fiscale oudedagsreserve en de regeling voor de meewerkende echtgenote, „grillig en niet doeltreffend zijn." Bovendien drukken de administratieve lasten zwaar op de middenstander. Tegemoetkoming van de overheid ten aanzien van deze lasten zijn vol gens het rapport op zijn plaats, even als het omvormen van de huidige, niet goed werkende steunmaatrege len tot wérkelijke faciliteiten. Inkomenspositie Verder werpt het verslag de vraag op, in hoeverre de inkomenspositie van deze groep middenstanders in een teruglopende ekonomie, verbete ring behoeft. „Verbetering van de in komenspositie van de ondernemer heeft een direkte invloed op de voortzettings- en groeimogelijkhe den van het kleine bedrijf". Een groep, aan wie een belangrijke rol wordt toegedacht bij de bestrijding van werkloosheid. Versterking en uitbreiding van groeimogelijkheden, acht de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland van groot belang voor de nationale ekonomie en rechtvaardigt ook steunmaatrege len van de fiskale wetgever. Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. •19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Dorpshuis: kaartavond, 20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Kla verjassen. 20.00 uur. Van 7 tot en met 29 augustus Zierikzee Galerie Borsboom, expositie, 10.00 tot 17.00 uur (zondag van 14.00 tot 17.00 uur). Dinsdag 24 augustus Zierikzee Repetitie ZOV. Parochiecentrum 20.00 uur. Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „De Lofstem", dirigent Jaap Schouls. 20.00 uur. Bruinisse Aquadelta. Pleintheater, modeshow, 20.00 uur. Woensdag 25 augustus Zierikzee Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „Sjaloom", dirigent Art de Jonge. 20.00 uur. UW ontmoetingscentrum. Kontakt- avond. 19.30 uur. N.H. kerk. Koncert „Luctoret Emer- go". 21.00 uur. Scharendijke Verenigingsgebouw. Ledenvergade ring P.v.d.A. afdeling Middenschou- wen. 20.00 uur. -Bruinisse Leeszaal bibliotheek, Molenstraat 44. Schrijfavond Amnesty. 19.00 uur. Donderdag 26 augustus Zierikzee Stadhuis. Openbare vergadering streekarchief kommissie. 14.00 uur. „Huis van Nassau". Open paren bridge-wedstrijd. 19.30 uur. Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ned. Herv. Kerk. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Raadsvergadering Duiveland. 20.00 uur. Vrijdag 27 augustus Bruinisse Gemeentehuis, raadsvergadering, 19.30 uur. Zaterdag 28 augustus Kerkwerve Kleuterschool „Piggelmee". Zomer- markt. 10.00 - 12,00 uur. Brouwershaven School de Schouw. Rommelmarkt. 09.00 uur. Dorpshuis. Kinderkermis van 14.00 tot 16.00 uur. Bij Muziektent: kinderbraderie. Start 10.00 uur. Sportterrein Boomdijk: Taptoe Bru, 21.00 uur. Maandag 30 augustus Zierikzee Groene Kruisgebouw. Bijeenkomst begeleidingsgroep borstkankerpa- tiënten. 14.00 uur. Scharendijke „De Putmeet". Vergadering Reini gingsdienst Schouwen-Duive land. 16.00 uur. „De Putmeet". Vergadering I.C.R.P. 19.45 uur. Brouwershaven Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Dinsdag 31 augustus Zierikzee Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „De Lofstem", dirigent Jaap Schouls. 20.00 uur. Stadhuis. Afscheid voorman plant soenendienst. 16.30 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering gemeente Middenschouwen. 19.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn, verkiezingsbijeen komst V.V.D., 20.00 uur. Woensdag 1 september Zierikzee Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „Sjaloom", dirigent Art de Jonge. 20.00 uur. Donderdag 2 september Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Vrijdag 3 september Zierikzee „Huis van Nassau". Ledenvergade ring vogelvereniging „Zang en Kleur". 20.00 uur. Brouwershaven St. Nicolaaskerk, concert Brassband Apollo en Smalstad- en dameskoor, 20.00 uur. Dinsdag 7 september Zierikzee Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „De Lofstem", dirigent Jaap Schouls. 20.00 uur. Woensdag 8 september Zierikzee Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „Sjaloom", dirigent Art de Jonge. 20.00 uur. Zaterdag 11 september Bruinisse Muziektent, sluitingsconcert „Nu met Hope" en „Oefening en Uitspan ning", 19.30 uur. Muziektent, lampionnenoptocht, 20.30 uur. Dinsdag 14 september Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Donderdag 16 september Kerkwerve N.H. Kerk. Algemene ledenvergade ring t.t.v. Kerkwerve. 20.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaklie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur I f

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2