AUBERGE MARITIME Oosterscheldewerken „doorgeprikt" in direkte televisieuitzending Raad Zierikzee hield pleidooi voor viskar aan Nieuwe Haven Bibliotheek en woningen aan Nieuwe Boogerdstraat DE ZIERIKZEESCHE COURANT Beroep toch ongegrond verklaard Kollege heeft angst voor excessen Gisterenavond gezien op Televisie met verse vis van Hoogerheijde en mosselen van Fa. Schot i IKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 24 augustus 1982 139ste jaargang Nr. 23170 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) t 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. In dit nummer: Afscheid raadsleden Zierikzee ZIERIKZEE - Wel of geen standplaats- en ventvergun ning voor vishandelaar W. K. Schot. Deze vraag hield de Zierikzeese gemeenteraad maandagavond lange tijd be zig. Na een uitvoerige diskussie en korte schorsing ging de raad ten slotte met algemene stemmen akkoord met het voorstel van wethouder L. J. van Gastel: het beroep schrift van de heer Schot tegen de weigering van de ver gunning ongegrond verklaren, zoals b. en w. de raad aan vankelijk voorstelden en voor het seizoen in 1983 de zaak eerst bespreken binnen de middenstandskommissie. Deze toevoeging werd in het oor spronkelijk kollegevoorstel niet ver meld. Tijdens de eerste diskussieron- de stelden de raadsleden zich echter allen lijnrecht op tegen het voorstel van b. en w. Na een krachtig pleidooi van raadsvoorzitter burgemeester Th. H. de Meester, waar hij in waar schuwde voor grote precedentwer king, waren de raadsleden geneigd iets op dat eerder ingenomen stand punt terug te komen. De raad bleef echter van mening, dat er geen bezwaar schuilt in de vestiging van een viskar aan de Nieu we Haven (nabij het Luitje) zeker niet als die door een stadsgenoot wordt geëxploiteerd. Om de raad dan toch enigszins tegemoet te komen nam het kollege het voorstel van de heer H. Asma (PvdA) over de heer Schot in elk geval voor de komende weken een maandvergunning voor een standplaats aan de Nieuwe Ha ven te verlenen. Advies Middenstands kommissie Een vergunning voor het innemen van een standplaats op langere ter mijn en een vergunning tot het ven ten werd op voorstel van b. en w. niet verstrekt. Over deze zaak zal nu eerst de middenstandskommissie een advies dienen uit te brengen. Opvallend in eerste instantie was het krachtige pleidooi van alle frak- ties tegen de mening van het kollege in, de heer Schot geen haar in de weg te leggen voor zijn viskar aan de Nieuwe Haven. Volgens de heer J. J. Geleijnse (VVD) maakte het bij de besluitvor ming wel degelijk verschil of over Advertentie een buitenstaander of over een eigen stadsgenoot werd gesproken. Als het klopte, dat de heer Schot al jarenlang zijn viskar aan de Nieuwe Haven plaatste, zoals hij zelf had beweerd, dan zouden de door het kollege aan gedragen problemen volgens de heer Geleijnse al eerder tot uiting zijn ge komen. Hij achtte het in het kader van de promotie van Zierikzee juist, dat een viskar met kleine hapjes op de Nieuwe Haven aanwezig is. Marken, Volendam, Harderwijk De heer Asma (PvdA) kon zich daar volkomen bij aansluiten. De heer Sprengelmeijer (RU) verwees even als de heer Geleijnse naar plaatsen als Marken, Volendam en Harder wijk. Verder was de heer Asma nog van mening, dat niet de gevestigde middenstanders in deze branche, maar de gemeenteraad op dit punt de beslissingen had te nemen. De woordvoerder van het CDA, de heer C. Legemaate verkondigde een zelfde mening. De voorzitter toonde zich daarop verbaasd over de argumenten uit de raad. Hij liet weten, dat de argumen ten van het kollege niet gebaseerd waren op een eng protektionisme van de gevestigde ondernemers, maar op het feit dat de zaken door het afgeven van deze vergunning niet meer in de hand gehouden zouden kunnen worden. De voorzitter zei al meerdere ver gunningen op dit gebied te hebben geweigerd. Bij het verlenen van een vergunning aan de heer Schot, zou den de eerder afgewezen handelaren zich uiteraard direkt aandienen, vol gens de burgemeester. De voorzitter toonde zich ook niet erg gelukkig met de getrokken vergelijking met Marken, Volendam en Harderwijk. „Moeten wij die toestanden dan hier ook binnenhalen?" „Kramers en venters" Hij wees erop, dat betrokkene overigens al aan de Engelse Kade de gelegenheid heeft zijn waren te ver kopen. Over de door de heer Geleijn se aangedragen mogelijke regeling met andere ondernemers was de voorzitter niet zeer hoopvol gestemd. „Daar kom je nooit uit; de eerder ge weigerde ondernemers komen direkt ZIERIKZEE - De Stichting Bibliotheekvoorziening Schouwen-Duiveland en de Woningbouwvereniging „Beter Wonen" voeren intensief overleg over gezamenlijke nieuwbouw op de plaats waar nu de oude school aan de Nieuwe Boogerdstraat staat, die binnenkort wordt gesloopt. Er bestaan namelijk plannen om daar de bibliotheek, die nu buiten het stadscentrum staat, te gaan vestigen en daar bovenop woningen voor kleine huishoudens te realiseren. Deze mededeling werd maandaga vond gedaan tijdens de raadsverga dering naar aanleiding van een vraag van de heer L. S. P. van Velthoven (CDA) over de post architectkosten die in het ingekomen jaarverslag van de Bibliotheek werd genoemd. Huurachterstand De heer J. Groen van de PvdA vroeg naar de huurachterstand, waarover in datzelfde jaarverslag werd gesproken. Wethouder J. L. van Gastel antwoordde, dat er niet van verontrusting kan worden gespro ken, waarna wethouder C. Bij de Vaate aanvoerde dat het er op Schou wen-Duiveland vergeleken bij Tho- len juist zeer gunstig uitziet. Beter Wonen neemt bij moeilijkheden al tijd kontakt op met de gemeente, die dan weer de Intergemeentelijke Soci ale dienst inschakelt. Het aantal woningzoekenden van terug en voor je het weet staat de he le stad vol kramers en venters", al dus de vporzitter, die het gevoel had dat de raadsleden duidelijk op per soonlijke overwegingen een oordeel hadden gegeven. Verder voegde hij er nog aan toe, dat de betrokkene met een ventvergunning op elke plaats in de stad zou kunnen gaan staan. „En het is een heel andere zaak dan een bloemenkarretje", al dus de voorzitter. Pas na deze uitgesponnen diskussie bracht de wethouder van mid denstandszaken, de heer Van Gastel de eerder deze avond vlot aangeno men vent- en standplaatsenverorde ning ter sprake. Binnen de mid denstandskommissie kunnen per jaar de in deze verordening genoem de kriteria nader worden vast gesteld. De verordening werd volgens het ontwerp vastgesteld, met slechts één wijziging, waardoor een vergunning per (sport)vereniging en/of instelling inplaats van eenmaal, tweemaal per kalenderjaar kan worden verleend. Vervolg pag. 3 ZIERIKZEE - Het kollege van b. enw. voelt er niks voor een standplaats-en ventvergunning te verlenen aan vishande laar W. K. Schot. De gemeenteraad dacht daar in eerste instantie anders over, maar volgde ten slotte het voorstel van b. en w. De betrokken vishandelaar gaf vorige week tijdens de laatste toeristendag duidelijk blijk van zijn ongenoe gen over de weigering van de vergunning. Hij plaatste een groot bord bij zijn viskar met zijn grieven daarop verkon digd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. VIS- EN MOSSELRESTAURANT Pro's en contra's pijlerdam ZIERIKZEE - Een „apollo-projekt" of een luchtballon? Zeeland schrok zich te pletter. „Point of no return gepas seerd". Het prijskaartje te duur. Geen alternatief. Vei ligheid van Zeeland voorop. Spelen met vuur. Afslui ting: een gepasseerd station. Een ramp voor de vissers. Een morele dreun voor de bouwers. Trots om er te wer ken. Een serie uitspraken maandagavond opgetekend tijdens de direkte uitzending van Vara's „Achter het nieuws" op het terras van „Auberge Maritiem" van Koos Weber. Voor de uitzending plaatsvond bleek dat er voor drie kwartier televisie héél Wat komt kijken. De Nieuwe Boogerdstraat vol vrachtwagens van de N.O.S., een P.T.T.-steunzender op het dak, dikke kabels over de Nieuwe Haven, mo nitoren, afzetting en een handvol presentatoren in de weer om het onderwerp van deze avond uit de doeken te doen: de Oosterscheldewerken, met name de pijlerdam. 304 lijkt meer dan het is, aldus wet houder Van Gastel. Behoefte aan gbedkope woningen is aanwezig, duurdere zijn beschikbaar, zo niet over. Kleine woningen Later op de vergadering kwam weer woningbouw voor kleine gezin nen ter sprake. „Is er wel behoefte aan dergelijke woningen", vroeg de heer W. F. Sprengelmeijer bij het agendapunt dat de verkoop van een perceel grond in Poortambacht voor tweepersoons huishoudens behelsde. Juist voor een dergelijke soort kleine woningen blijken veel gegadigden en de koper van de grond, de Stichting Bijzondere Woningbouw te Amers foort, wil er in Poortambacht VII achttien gaan bouwen. Het worden premie-huurwoningen, waarvoor een perceel van 1710 mJ werd verkocht voor f 110.780,— excl. b.t.w. «£V\AAAAAAAAAAAAAAAAAAA/W* ffif PE Bitr Hans Eemans (midden) in gesprek met minister Zeevalking (l) en ir. Meijer reap, voor- en tegenstander van de pijlerdam. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Joop van Zijl, de vroegere nieuwslezer, begon de uitzending met het inspreken van een intro filmpje over Zierikzee en pijlerdam. „Een gigantische stormvloedkering, een waanzinnig knap waterbouw kundig werk", noemde Joop het pro- jekt, dat als uitvloeisel van de Delta wet en -plan in de monding van de Oosterschelde in uitvoering is. „Is het een Nederlands „apollo-projekt" of een luchtballon, waar je zo door prikt?" vroeg Van Zijl zich (en de kij kers) af. „De kosten rijzen de pan uit en het parlement is jarenlang voor het lapje gehouden", aldus de presen tator. Reden waarom het C.D.A.- kamerlid H. Eversdijk aan de ver antwoordelijke minister, mr. H. J. Zeevalking van verkeer en wa terstaat, vragen had gesteld. Vrager en beantwoorder hadden inmiddels een plaatsje gevonden op Weber's terras. Februari 1953 Alvorens tot diskussie over te gaan liet „Achter het nieuws" schokken de, en voor de betrokkenen nog vers in het geheugen liggende, beelden zien van de ramp die in februari 1953 zich voltrok. Met 1835 doden „schrok Zeeland zich te pletter", aldus het komentaar bij de filmbeelden. De diskussie op het terras van „Au berge Maritiem" ontspon zich hoofd zakelijk tussen de voorstander van de half open stormvloedkering en de tegenstander, in de personen van mi nister Zeevalking en ir. H. Meijer. No-return Centraal stond de vraag of het „point of no-return" bereikt was of niet. Beiden kregen van Hans Ee mans ruim voldoende tijd om hun standpunt tegenover de kijkers uit een te zetten. Ir. Meijer legde uit, dat het logischer, goedkoper en veiliger is om inplaats van de stormvloedke ring af te bouwen de dijken op „deltahoogte" te brengen, waarmee Vervolg pag. 4. Verwachting tot woensdagavond: Meer wind Vannacht regen en minimumtempe ratuur omstreeks 14 graden, overdag af en toe zon en mogelijk een bui; middagtemperatuur ongeveer 18 gra den; krachtige zuidwestenwind, aan de kust en op het IJsselmeer nu en dan hard. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 28 aug.: Donderdag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 60% Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: zuidwest 5 Vrijdag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 70% Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 16 gr. Windkracht: zuidwest 5 Zaterdag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 11 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkracht: zuidwest 4 ZON- EN MAANSTANDEN 25 aug. Zon op 6.39, onder 20.44 Maan op 14.06, onder 23.40 26 aug. Zon op 6.41. onder 20.41 Maan op 15.14, onder Eerste Kwartier: 26 aug. (11.49) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 25 aug. 8.19 20.15 1.47 14.10 26 aug. 8.49 21.03 2.28 14.54 Doodtij: 28 augustus HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 24-8. Het K N M I. doelt mede: Het weer wordt de komende dagen bepaald door een depressie die nu ten westen van Schotland ligt en via de Shetlands en het noorden van de Noordzee naar Skandinavië gaat trekken. Eerst trekt in de avond en nacht een regenzone over, daarna stroomt koele oceaanlucht over ons land binnen waarin opklaringen worden afgewisseld door enkele bui en. Vannacht daalt de temperatuur tot ongeveer 14 graden en in de middag wordt het circa achttien eraden. Niet alleen in ons land maar ook boven de Britse eilanden en Duits land en de andere Beneluxlanden brengt de depressie de komende da gen wisselvallig weer.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1