Fietscrossterrein voor Ie jeugd in Renesse HET GELUK KOMT MET DE JAREN Eigen initiatief SER-advies Korter werken voor oudere ongehuwden Kaper van Indisch vliegtuig gedood Milieuschip „Sirius" paraat Champignonteelt blijft groeien Ongelukken m de Alp en STREEKNIEUWS Van Agt over illusiepolitiek Opleiding ziekenzorg bij volksgezondheid Kinderen van lésbisch paar gedoopt Protest gemeente Dodewaard Koningin bezoekt Oosterschelde- werken Nieuw boek van dr. L. de Jong 4 Trots poseren de kinderen op hun zelf aangelegde crossbaan. RENESSE - Het fietscrossen is een sport, die snel in po pulariteit stijgt. Ook in Renesse, waar de laatste tijd steeds meer fietscrossertjes op de weg verschijnen. Voor een fietscrosser is de gewone weg echter geen geschikt parkoers omdat het verkeer een gevaarlijk obstakel vormt. Daarom besloot een groep kinderen zelf een baan aan te leggen. Een pas geëgaliseerd terreintje aan de Oranjehof werd uitgekozen en men ging aan de slag. Er werd flink gewerkt en er werd heel wat grond verzet voor de verschillende obsta kels en voor het ingraven van zo'n 50 autobanden die de baan markeren en tevens voor de veiligheid dienen. Natuurlijk had men in jeugdig en thousiasme geen toestemmning van de gemeente gevraagd voor de aanleg van de baan. Daaraan was niet ge dacht. Maar toen er zand nodig bleek voor de verfraaiing van de baan werd wèl aan de gemeente gedacht. Uiteindelijk vond men dit toch niet de juiste Weg. Er werd eén brief op gesteld voor b. en w'.11/&A*-"fVester- schouwen met het verzoek om zand voor de baan. Vol spanning werd daarna op antwoord gewacht. En dat kwam heel spoedig. Zand kregen de kinderen niet omdat er op de plaats van hun baan terzijnertijd zal wor- DEN HAAG - Een grote meerder heid van de Sociaal Ekonomische Raad meent dat oudere ongehuwden twee uur per dag korter moeten kun nen werken als daarmee voorkomen kan worden dat ze door hun dubbele taak (baan en huishouden) arbeids ongeschikt worden. Deze taakver lichting moet uit de AAW-gelden (Al gemene Arbeidsongeschikthétds Wet) betaald worden. Ook kan aan huishoudelijke hulp gedacht worden, gefinancierd via c.r.m. Tijdens de raadsvergadering van vrijdag waren alleen de kroonleden prof. Van Doorn en mevrouw drs. Schoemaker tegen en onthielden de kroonleden prof. Van den Beid en drs. Van Wijk hun stem aan het advies. NEW DELHI - De kaper van een In disch vliegtuig met 69 mensen aan boord is vrijdag op het vliegveld van Amritsar in het noorden van India doodgeschoten. De passagiers kwamen met de schrik vrij. De met een geladen ge weer gewapende kaper, lid van de re ligieuze gemeenschap van de Sikhs, had de Boeing 737 met 63 passagiers en zes bemanningsleden op de vlucht van Bombay naar New Delhi naar Lahore in Pakistan gedwongen. Nadat de Pakistaanse autoriteiten geen toestemming tot landing had den gegeven gaf hij de piloot op dracht naar Amritsar, de heilige stad van de Sikhs, te vliegen. Het Indische persbureau UNI deel de mee dat de kaper een geldsom van omgerekend 220.000 en vrijlating van prominente geloofsgenoten had geëist. Hij eiste ook het aftreden van de premier van Pendsjaab, waar vooral Sikhs wonen. De kaper wilde daarna naar een Arabisch land wor den gevlogen. AMSTERDAM - Het aktieschip Si rius van dc milieu-organisatie Green peace ligt in de Amsterdamse haven paraat om dc dumping van het radio- aktief afval van hei ECN dat met het schip de ..Scheldeborg" naar de At lantische Oceaan wordt vervoerd, te bestrijden. Achttien aktievoerder (zes nationa liteiten waaronder ongeveer zeven Nederlanders) gaan met de Sirius mee. Dat heeft een woordvoerder van Greenpeace zondagavond desge vraagd meegedeeld. Of het aktie schip echt uit zal varen hangt echter af van de uitspraak in kort geding, dat de Engelse Atomic Energy Au thority (AEA) tegen Greenpeace heeft aangespannen. Eis van AEA is dat de milieu-organisatie voortaan alle akties tegen dumpingen in de in ternationale wateren wordt verbo den. DEN HAAG - De paprikateelt en de champignonteelt blijven in ons land toenemen, zo blijkt uit de voor lopige uitkomsten van de landbouw telling mei 1982 van het Centraal Bu reau voor de Statistiek. Verminderd zijn daarentegen de oppervlaktes fruitteelt en bollenteelt, terwijl in de glasgroenteteelt tegenover de toene ming van de oppervlaktes paprika's en tomaten een vermindering van de oppervlaktes augurken en komkom mers stond. De totale oppervlaktes glastuin bouw zijn, naar het ministerie van landbouw op grond van de C.B.S.- gegevens meedeelt, tussen 1 mei 1981 en 1 mei 1982 gelijkgebleven: groente 4.650 hectare, bloemkwekerijgewas sen 4.060 hectare. AOSTA - Tot dusver zijn dit jaar bij ongelukken in de Alpen van Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Zwitserland meer dan 100 doden ge vallen, zo heeft de alpenklub van Aosta vrijdag bekendgemaakt- Het aantal steeg tot 101 toen don derdag twee bergbeklimmers aan de Zwitserse kant van de Monte Cervi- no verongelukten. Sinds 1 januari zijn voorts 112 mensen gewond of vermist bij ongelukken in de bergen. De gevaarlijkste berg is de Mont Blanc. Daar vielen 43 van de 101 do den. Van de omgekomen Alpinisten en skiërs hadden 31 de Franse natio naliteit. Daarna kwamen de Zwiters met 25 en de Italianen met 13 slacht offers. ZONNEMAIRE Botsing Op de Zuidweg verliet zaterdag avond te 22.05 uur mevrouw A. uit Zonnemaire een uitrit en botste daar bij op een over de Zuidweg komende P. H. C. D. uit Brouwershaven. D. nam de benen en werd later in Zonne maire opgespoord. Alkohol zou de vluchtremedie zijn. De auto van D., geraakte in de sloot en moest bescha digd door Takelbedrijf J. de Jonge weggevoerd worden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) den gebouwd, maar wel kregen ze toestemming hun baan te blijven mo gen gebruiken, waarbij de restrictie werd gegeven dat brommers niet op de baan mogen verschijnen. Wordt er in de toekomst gebouwd, dan zal hun baan echt van de baan zijn. HOORN - Het Chinese echtpaar Zhang-Chen is zaterdagmorgen op Schiphol, o bevel van justitie naar Hong Kong vertrokken. Het echt paar, 59 en 72 jaar oud, verbleef sinds anderhalf jaar bij hun kinderen in Hoorn, maar kon geen verblijfsver gunning krijgen. Enkele nog lopende processen, aangespannen door de ad- vokaat van de familie, gaven het echtpaar evenwel geen recht de uit spraak in Nederland af te wachten. TIEL - „Partijen die met een vredes- en veiligheidspolitiek in drukwekkende resultaten voorspel len houden de kiezer een illusie voor", zei C.D.A.-lijsttrekker Van Agt zaterdag bij de start van de ver- kiezingskampagne van het Christen- Democratisch Appèl in Tiel. „Laten we in gezamenlijke verant woordelijkheid zwoegen aan de vre de en de veiligheid voor alle mensen", zo zei hij, „zonder elkaar eisen vooraf te stellen, zonder ons te verschansen in dogma's". Van Agt benadrukte dat voor zijn partij de onderhandelingen in Genè- ve over de kernwapens van vitaal be lang zijn. Nederland mag niets doen of laten wat daaraan afbreuk kan doen. „Waar het om gaat is niet hoe veel kernwapens in Nederland al zijn of nog zullen komen, beslissend is dat de kernbewapening in Europa en daarbuiten wordt verminderd", zo vertolkte Van Agt het C.D.A.-stand punt. DEN HAAG - Van de opleidingen in de gezondheidszorg zal alleen die voor ziekenverzorgende, ook op lan ge termijn, niet van het ministerie van volksgezondheid worden overge heveld naar dat van onderwijs en we tenschappen. Deze verwachting heeft de minister van O. en W. de Tweede Kamer geschreven. Nog niet overgedragen zijn de opleidingen voor het diploma zieken verpleging A, B en Z, en de opleidin gen tot verloskundige, oefenthera- peut-mensendieck en -cesar, mond hygiënist, radiodiagnostisch labo rant, radiotherapeutisch laborant, orthopedist en podotherapeut. De opleidingen ziekenverpleging worden middelbare beroepsopleidin gen verpleegkunde (MBO-V) waar van er al enkele zijn. Flitsen uit het buitenland BREST - De Franse douane heeft bij een voulinekontrole aan boord van een Nederlandse jacht 112 kilo cannabis gevonden, zo heeft het dou anekantoor in Brest meegedeeld. De waarde wordt geschat op 1,8 miljoen franc (ongeveer 700.000 gulden). De Nederlander zal in Frankrijk terecht moeten staan voor drugsmokkel I lij maakte een reis van Spanje naar Ne derland. NEW DELHI - De premier van de Indiase deelstaat Punjab, Dar ba ra Singh, is ongedeerd gebleven bij een aanslag met een granaat. Maar bij de aanslag tijdens een openbare bijeen komst in Rahon, in de Punjab, vielen wel 30 gewonden, onder wie de mi nister van onderwijs van de deelstaat, zo meldt het Indiase pers bureau PTI. ISLAMABAD - Afghaanse ver zetsstrijders hebben deze maand een stormaanval uitgevoerd op de gevan genis van Kandahar, de tweede stad van het land. Volgens radio Pakistan die dit zondag bekendmaakte kwa men hierbij 30 Sowjet- en regerings soldaten om. SAN SEBASTIAN - De zoon van een Spaanse industrieel, Francisco Limousin, is zondag na 35 dagen ge vangenschap door zijn ontvoerders in de buurt van de Baskische plaats Zarauz vrijgelaten. Zijn familie zou vorig weekeinde al het geëiste los geld hebben betaald. Volgens persbe richten zou het een bedrag van omge rekend 400.000 gulden betreffen. NAIROBI - De president van Ke nia, Daniel Arap Moi, heeft zaterdag met onmiddellijke ingang het hoofd van de politie, Ben Gethi, ontslagen en de 2.100 man sterke luchtmacht ontbonden. De maatregel volgde op een mislukte staatsgreep van drie weken geleden tegen de president. WASHINGTON - De Sowjet-Unie heeft het aanbod van de Amerikaan se president Reagan aanvaard om de op 30 september aflopende graanove- reenkomst tussen de twee landen met een jaar te verlengen. Dit is vrij dag bekendgemakt door het Ameri kaanse ministerie van landbouw. LIMA - De Peruaanse regering heeft voor de hoofdstad Lima en de nabijgelegen havenstad Callao de noodtoestand uitgeroepen na het er gste politieke geweld sinds de demo- kratie in het land twee jaar gelden werd hersteld. MAPUTO - De bombrief die het le ven kostte aan Ruth First, een promi nente Zuidafrikaanse verzetsstrij der, is verstuurd door de Amerikaan se ambassade in Maputo. Maar de ex plosieve inhoud is kennelijk aange bracht nadat de brief bij het hoofd postkantoor in de stad was afgege ven. Dit heeft de Amerikaanse zaak gelastigde in Maputo, William Twa- dell, verklaard. HARARE - Zimbabwe heeft troe pen gestationeerd langs de zuidgrens met het buurland Zuid-Afrika, om te voorkomen dat in Zuid-Afrika opge leide guerrillastrijders naar Zimbab we terugkeren, zo heeft de Zimbab- wese minister van veiligheid, Em- merson Munangagwa, gezegd in een toespraak tot blanke zakenlieden. GENÉVE - Na drie weken van voorbereidende besprekingen door een kommissie van 46 landen in Ge- nève is geen overeenstemming be reikt over het beleggen van een inter nationale konferentie over de Indi sche Oceaan in de eerste helft van 1983, zo heeft de voorzitter van de voorbereidende kommissie, Ignatius Fonseka uit Sri Lanka toegegeven. ROTTERDAM - In de Gereformeer de kerk van de oude Rotterdamse Delfshaven is zondagmorgen de om streden doop toegediend aan twee kinderen van een lesbisch paar. De doop geschiedde tijdens de normale liturgische viering van die dag. Deze doop kwam eerder in het nieuw toen bleek dat bij zo'n 650 ver ontruste gemeenteleden ongenoegen bestond over de handelswijze van de kerkeraad rond de plechtigheid. Twee jaar De doop van beide kinderen (ver kregen door kunstmatige insemina tie), is twee jaar besproken in de ker keraad, waarbij overleg is gevoerd met de classis Rotterdam. Deze ver leende haar instemming met de doop, ofschoon een minderheid deze af wees. Overigens is van de onrust on der de gemeenteleden tijdens de dienst van zondagmorgen niets ge bleken, aldus ds. Van Zuthem, die in de plechtigheid voorging. DODEWAARD - Burgemeester en wethouders van Dodewaard vinden de normen voor de bevolkingsdicht heid rond de kerncentrales, genoemd in het rapport, Kerncentrales en wo ningbouw" van het ministerie van volkshuisvesting, volstrekt onaan vaardbaar. Toepassing van die normen bete kent dat in een straal van vijf kilo meter rond de kerncentrales niet ge woond mag worden. Daardoor zullen de nu in het gebioed rond de kerncen trale van Dodewaard wonende men sen moeten verhuizen, terwijl de ge plande bouw van 1100 woningen in Druten en Dodewaard om de ver wachte groei met 2700 inwoners tot het jaar 2000 op te vangen, niet door kan gaan. WENEN. De tweede konferentie van de Verenigde Naties over het vreedzaam onderzoek en gebruik van de ruimte, Unispace '82, is zaterdag in Wenen geëindigd. Tot de laatste dag streden de ongeveer duizend af gevaardigden uit meer dan negentig landen over enkele onderdelen van de slotverklaring, die onder de aan dacht van de algemene vergadering van de volkerenorganisatie gebracht zal worden. WENEN - De tweede V.N.-wereld- ruimtekonferentie Unispace 82 in Wenen heeft na nachten lang overleg en heftig touwtrekken tenslotte op bijna alle punten overeenstemming kunnen bereiken, zo heeft de alge meen sekretaris van de konferentie, de Indiër professor Yash Pal, be kendgemaakt. KARLSRUHE - Drie voormalige medewerkers van het Westduitse boulevardblad „Bild" zijn in het zo genoemde „Vampierproces" in hoogste instantie tot voorwaardelij ke gevangenisstraffen variërend van drie tot acht maanden en geldboetes van 5.000 tot 15.000 mark veroor deeld. Een vierde verdachte moet op nieuw terechtstaan. PARIJS - Een rechter heeft in Pa rijs twaalf verdachten vrijgelaten die dezelfde dag door de politie wa ren gearresteerd op verdenking van lidmaatschap van de verboden anar chistenorganisatie „Action Directe". Volgens de autoriteiten kon hun geen strafbaar feit ten laste worden ge legd. Er waren ook geen wapens of belastende dokumenten bij hen ge vonden. MANILLA - Ongeveer 2.000 de monstranten hebben zondag in de Fi lippijnse hoofdstad Manilla betoogd tegen de regering van president Mar cos. Onder het roepen van „weg met de regering" protesteerden de de monstranten tegen de gevangenne ming van twee vakbonsleiders, eer der deze maand. WASHINGTON - De ekonomische situatie in de wereld blijft zorgelijk, maar de moeilijke strijd tegen de in flatie, waarin al een zekere vooruit gang is geboekt, moet vastberaden worden voortgezet. Dit schrijft het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in zijn jaarverslag over het op 30 april afgesloten boekjaar. Koningin Beatrix zal woensdag 25 augustus de Oosterscheldewerken bezoeken. Zij zal in de voormiddag per helicopter arriveren op het werk- eiland Neeltje Jans en krijgt daar voorlichting over de vordering van het werk. Daarna bekijkt ze onder meer de bouwputten met de pijlers en het hefschip Ostrea. Drie maan den geleden heeft prins Claus met de prinsjes het werkeiland bezocht, het is nog niet bekend of ook hij zijn echtgenote zal vergezellen. BOMBAY - Na de rellen van de af gelopen dagen in Bombay zijn ruim 700 mensen gearresteerd, onder wie 79 politiemannen, zo is van officiële zijde in Bombay meegedeeld. De muiterij van de stakende politie is met behulp van het leger neergesla gen. Bij wijze van voorzorg zullen de troepen nog enige tijd in Bombay blijven. DEN HAAG - Half september ver schijnt er weer een boek van dr. L. de Jong over de Tweede Wereldoorlog. Het is deel 10b, tweede helft, uit de serie „Het Koninkrijk der Nederlan den in de Tweede Wereldoorlog" en vormt de afronding van de vier ban den over het laatste oorlogsjaar. Het deel heet „Het laatste jaar II" en is in een wetenschappelijke en een populaire uitvoering verkrijgbaar. Dit heeft de Staatsuitgeverij donder dag meegedeeld. In deel 10b besteedt dr. De Jong aandacht aan het algemeen oorlogs verloop: het mislukken van Hitiers Ardennen-offensief, de opmars van de geallieerde en Russische legers en de volledige ineenstorting van het Derde Rijk. Ook beschrijft hij het lij den van de gevangenen in Duitse con centratiekampen en tuchthuizen. Verder gaat De Jong in op de politie ke strijd in de top van de illegaliteit over de vormgeving aan het na oorlogs Nederland, de rol van het door de regering ingestelde kollege van vertrouwensmannen en de be vrijding. Deel 11 zal naar verwachting me dio 1984 verschijnen. Wat biedt de BEELDBUIS? DINSDAG 24 AUGUSTUS NED. I: Het middagprogramma wordt door de VPRO verzorgd en het programma bestaat uit Popeye en een Zweedse jeugdfilm getiteld Ik ben Maria. Het meisje Maria woont bij een tante in, die niet wil dat zij met de kunstschilder Jon omgang heeft. Dit wordt echter anders als de kunstschilder ineens beroemd wordtKinderen beleven avon turen in een grote stad in het teken filmpje Tchou tchou. De EO brengt een tekenfilm op het scherm naar het beroemde boek van George Orwell Animal Farm. Daarna een mu- ziekspecial rond de „De Apage Sin gers" uit Indonesiër en de slotafleve ring van De bijbel open. Markant zet de schijnwerpers dit keer op de Lim burger dr Tans, die vanaf de oprich ting deel uitmaakt van de katholieke werkgemeenschap binnen de P.v.d.A. Beelden van het WK wiel rennen besluiten de avond. NED. II. De Dukes van Hazard heb ben het dit keer gemunt op Hard Luck Jones, die in een oorlogsmonu ment een illegale drankstokerij is be gonnen. In Dallas wordt in het zwem bad van Soudfork Ranch een onbe kende vrouw dood aangetroffen. Fred Oster presenteert de Wie-ken- kwis. Televizier Magazine onder eindredaktie van Jaap van Meekren besluit de avond. DINSDAG 24 A UGUSTUS NED. I: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 15.30 Popeye; 15.38 Ik ben Ma ria; 17.08 Tchou tchou; 17.22 Popeye; 18.48 Teleac: epilepsie; 18.58 Nieuwè; 19.00 Jumbo-jet; 19.15 Animal farm; 20.30 De Agape Singers uit Indone sië; 20.50 De bijbel open; 21.20 Tenslotte; 21.37 Journaal; 21.55 Poli\ tieke partijen; 22.05 Den Haag van-, daag; 22.20 Markant; 23.10 Studio\ Sport; 23.40 Journaal. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.44 Bereboot; 18.49 Archibald; 18.55 De Dukes uit Hazard; 19.51 Po litieke partijen; 20.00 Journaal; 20.27 Dallas; 21.20 Avro's wie-kent-kwis; 22.30 Televizier Magazine; 23.15 Jour naal; 23.20 Nieuws voor doven. 16 Ze vergeleek Geert met de jongen die voor het eerst op die stormachtige avond bij haar binnen kwam en een glaasje melk bestelde. Hoe had ze toen om hem gelachen. Ze zag dat schuwe gezicht nog voor zich. Hoe anders was de Geert van nu. Zijn verlegenheid had plaatsgemaakt voor zelfvertrouwen en de jongen die eerst geen bier wilde drinken, moest nu worden afgeremd. Ze zou morgen maar eens rustig met hem praten. En toen viel ze in slaap. De morgen was al half verstreken, toen Geert binnenkwam. Ze zag hem vanuit de gelagkamer midden in de keuken staan, zich telkens met de hand over het voorhoofd strijkend. Ja m'n jongen, dacht ze dat zijn de gevolgen. Je zult natuurlijk wel aardig hoofdpijn hebben. Hij draaide zich om en zag haar daar staan, de gelagkamer was al weer helemaal schoon, zag hij. Zich niet goed raad wetend, kwam hij naar haar toe, leunend met zijn hamerende hoofd op haar schouder, zei hij: „Lieve schat, wat heb ik gedaan, ik schaam me zo". Troostend legde ze haar arm om hem heen. „Lieverd, je hebt alleen teveel gedronken, kom, ik zal je een aspi rientje geven, eet een paar boterham men en ga dan een frisse wandeling maken. Hel is mooi weer. „Ga jij dan mee?" vroeg hij kleintjes, ik help je straks wel gauw met het werk". „Toe dan maar", zei ze, en een ogen blik later liepen ze samen gearmd over de dijk. Na een paar uurtjes voelde Geert zich aanmerkelijk beter. Toen ze 's avonds zaten te eten, zei Nel resoluut: „Geert, je moet geen bier meer drin ken". „Waarom niet?" vroeg hij, half ver wonderd „Omdat je er niet tegn kunt". „Maar, Nel, ik moet toch een beetje meedoen? Wat moet ik zeggen als ze me een drankje aanbieden: 't spijt me, meneer, maar ik mag niet van mijn vrouw?" Dat is onzin. Geert, zei de vrouw zacht, „zo bedoel ik het niet". Het lijkt er anders veel op, mee smuilde hij, „als je op de eerste dag dat we getrouwd zijn al begint met: „Geert je mag dit niet en Geertje mag dat niet Ik ben niet van plan een pantoffelheld te worden". „Dat is helemaal mijn bedoeling niet", verweerde ze zich, „ik zeg het toch voor je bestwil" probeerde Nel te overreden. Gepikeerd stond Geert op en begon aan een nieuw konijnenhok te tim meren wat hij al steds beloofd had Die avond vertoonde hij zich niet in de zaak en Nel bediende alleen de klantea Dit gaf natuurlijk het nodige kommentaar van de vaste klantjes, maar deze snoer de ze al gauw de mond met gewiekste opmerkingen en speelde voortreffelijk het gelukkige pasgetrouwde vrouwtje. Toen ze om elf uur de zaak sloot en nog even in het achterhuis ging kijken, vond ze het hok al bijna gereed Geert was al naar boven en toen zij even later naar bed ging. bleek hy al te slapen. Door ARIS SMIT Zuchtend kleedde ze zich uiten toen ze op bed lag, dacht ze nog eens aan de woorden van Aris: Ze zullen het best met elkaar kunnen vinden. De volgende morgen werd ze wak ker toen het al dag was. Met een schok vloog ze overeind en keek op het wek kertje op het nachtkastje. Het stond stil op vier uur. Ze had het gister verbeten op te winden. Beneden hoorde ze Geert Vlug sprong ze uit bed sloeg haar ochtend jas om zich heen en liep de trap af. In de keuken stond de tafel al gedekt, de theepot stond op het lichtje. Verbaasd stond ze even te kijken. Alles was tot in de puntjes klaarge maakt Heerlijk warm was het in de keuken. Buiten kletterde de regen tegen de ruiten en raasde een gure zeewind. Ze keek door de ramen naar voren, de cafézaal was al aan kant Het was bijna half tien, dus Geert moest vroeg op zijn geweest Juist kwam hij aangelopen naar de keuken. Hun blikken ontmoetten el kaar. Hij bleef in de deuropening staan, terwijl ze op hem toeliep. „Geert, jon gen, wat heb je me lang laten slapea Schandalig, het is al tien uur". „O", antwoordde hij achteloos, ter wijl hij zijn pijp aanstak en bedacht zaam de blauwe rookwolken wegblies, „ik was nogal vroeg wakker vanmor gen en ik dacht, jy bent eens aan de beurt om uit te slapen. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4