„Kleingeld Electronics" in Nieuwerkerk officieel geopend Stormschade op het strand te Renesse Dorpsfeest Burgh-Haamstede werd attraktief volksfeest Minister wil verhoging dijken temporiseren Groothandel in elektronische apparatuur STREEKNIEUWS Met muziek, sport, verkopingen en veel plezier GS verbijsterd ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 23 augustus 1982 Nr. 23169 3 NIEUWERKERK - Enkele trossen blauwwitte balon- nen symboliseerden zaterdagmiddag, de lucht in stij gend, de feestelijke opening van het nieuwe bedrijf „Kleingeld Electronics" in de Weststraat te Nieuwer kerk. Het bedrijf is gevestigd in het voormalige pand van „Elvi Coutures", dat inmiddels ruim anderhalf jaar heeft leeg gestaan. De officiële opening werd zaterdag middag verricht door burgemeester J. van Bommel. NIEUWERKERK. Burgemeester J. van Bommel wenst het nieuwe bedrijf een goede toekomst. „Het gebeurt in deze tijd niet zo erg vaak meer, dat je als burgemeester een nieuw bedrijf mag openen. Toen ik de uitnodiging kreeg heb ik die om verschillende redenen met plezier aangenomen", aldus de eerste bur ger. Hij zei het prettig te vinden, dat in een leegstaand pand nu weer een nieuw bedrijf is gevestigd. Verder liet de burgemeester weten de initia tiefnemers: Louis Kleingeld (27) en zijn echtgenote Anneke Kleingeld (26) ais jonge enthousiaste onderne mers te willen omschrijven met moed, durf en plannen voor de toe komst. Volgens hem is het juist aan de mensen met moed en onderne mingslust te danken, dat Nederland in de afgelopen decennia een grote welvaart heeft bereikt. Satelliet Hij wenste de jonge ondernemers alle goeds voor de toekomst en zei te hopen, dat al hun plannen verwezen lijkt kunnen worden. Inhakend op de grote Funke- schotel in de tuin voor het nieuwe be drijf ten behoeve van satelliet ont vangst merkte de heer Van Bommel op, dat Rusland nu al in Nieuwer kerk aanwezig was. Geruststellende gedachte vond hij het, dat het ook weer verdwenen was met het uitste ken van één hand. Op dergelijke pro blemen, evenmin als op de ekono- mische krisis in Nederland wilde de burgemeester tijdens deze feestelijke gebeurtenis echter niet nader ingaan. De heer Van Bommel drukte ver volgens op een knopje met als resul taat, dat de aan het dak bevestigde balonnen losschoten en snel werden meegevoerd door de wind. Muziek hoort bij een feestelijke opening, vond Anneke Kleingeld en ze deed veel moeite een korps uit de naaste omgeving te vinden om de start van het nieuwe bedrijf te om lijsten. De regionale korpsen bleken vrijwel allemaal bezet met verplich tingen elders en zodoende maakte het Fanfarekorps „De Echo" uit Wil- helminadorp zijn opwachting zater dagmiddag in Nieuwerkerk. Met de nummers „Drumbo", Avanti" en Tiger Drums" lieten de muzikanten op zeer prettige wijze van zich horen. Breed assortiment Het talrijke publiek was inmiddels de showroom van „Kleingeld Elec tronics" betreden. Deze groothandel in elektronische apparatuur beschikt over een zeer breed assortiment. „Van een stopkontakt tot een satelliet-schotel" illustreert de heer H. Blom (30). Samen met de reeds ge noemde eigenaren het echtpaar Kleingeld en met de heer G. Gali (39) behoort hij tot de groep jonge onder nemers, die dit bedrijf in Nieuwer kerk is begonnen. Door werkkring in technisch, elek tronische branche, evenals door vriendshapsbanden ontstond het ini- tiatief tot deze nieuwe groothandel. Er werd uitgekeken naar een ge schikte bedrijfsruimte. Die werd ge vonden in Nieuwerkerk, waar het echtpaar Kleingeld al enige tijd woonde. Het pand in de Weststraat leent zich uitstekend om het assorti ment zeer ruim te showen en te de monstreren, hetgeen de verkoop, vol gens de heer Blom, alleen maar ten goede kan komen. Die verkoop vindt uitsluitend plaats aan detaillisten en in geen geval aan partikulieren. Het ZIERIKZEE Uitleg „Trio 1" Naar aanleiding van een passage in het artikel van de laatste toeristen dag in de donderdag-editie, kwam een reaktie van de woordvoerder van de betrokken band „Trio 1". Bedoelde passage ging over het be gin van het optreden van „Trio 1" waardoor de voorafgaande artiest Mart Mei benadeeld zou zijn. Woordvoerder Kees Schot van „Trio 1" liet daarop weten, dat het beslist niet de gewoonte is van dze band iemand weg te blazen. „We stonden echter al zo lang te wachten, en ook één der organisatoren had Mart Mei al een seintje gegeven dat hij nu toch echt moest ophouden", zegt Kees Schot. „Blijkbaar in zijn enthousiastme door het sukses bleef hij toch doorgaan en toen zijn wij maar begonnen". Het Trio 1 wilde volgens de woordvoerder ten slotte ook graag optreden, zoals was over eengekomen. vervoer geschiedt in eigen beheer en de woordvoerder van „Kleingeld Electronics" heeft het volste vertrou wen, dat dit nieuwe bedrijf geen overlast voor de woonomgeving zal veroorzaken. Toekomst Het bedrijf biedt eigenlijk alles op het gebied van signaal-ontvangst. De heer Blom is ervan overtuigd, dat de satellietontvangst in de toekomst een hele grote rol gaat spelen. Niet alleen voor televisie-konsumptie, maar zeker ook voor kommerciële kommunikatie. Tot nu toe is nog niet exakt te zeggen wanneer de Europese satellieten boven de Evenaar komen te hangen. Voor het zover is, zijn er nogal wat wettelijke en juridische strubbelingen te overwinnen. Als het echter zover komt zullen die satellieten via kabelnet of eigen installatie te ontvangen zijn. Op de schotel van 1,80 m. in de tuin van „Kleingeld Electronics" kan nu reeds de Russische satelliet worden ontvangen. Die satelliet hangt 35.000 km boven de Evenaar; het signaal legt een af stand van 70.000 km af voordat het bij de ontvanger is. Van het open huis zaterdagmiddag bij deze nieuwe groothandel in elek tronische apparatuur maakten zeer velen gebruik. Voor echte signaal freaks betekende dat een wandeling door een soort eldorado. Kontaktavond UW De UW, afdeling Zierikzee houdt woensdag 25 augustus een kontakt avond in het gebouw aan Kerkhof zz. Er worden onder meer mededelingen over de kursussen gedaan. Voor tijd: zie agenda. HAAMSTEDE Doorgereden na aanrijding Op zaterdagnacht te 00.00 uur stond de auto van L. N. L. uit Oud- Beijerland stil op de Hogeweg. Hij werd gepasseerd door de auto R. A. J. E. uit Ulvenhout die stopte en achter uit reed. Daarbij botste hij op L. E. ging er van door, maar kon later aan gehouden worden. Alkohol zou een woordje meespreken bij deze botsing waarbij de twee auto's beschadigd werden. RENESSE Barbecue-avond op de Hogezoom Zaterdagavond werd, op initiatief van de evenementenkommissie van de V.V.V., een barbecue-avond ge houden op de Hogezoom. Ter hoogte van de Zoom was een reuze barbecue opgesteld, waar eetlustigen terecht konden voor saté of hamburger. Op een geïmproviseerd podium verzorgde de showband B.M.R. uit Hoogerheide voor muzikale begelei ding van het evenement. Met hun vrolijke populaire muziek zorgde de band voor een gezellig sfeertje. On danks het wat gure weer trok het ge beuren een goede belangstelling. Volgende week organiseert de eve nementenkommissie alweer het laatste evenement van dit toeristen seizoen. Het wordt een terrasconcert door de boerenkapel van Zonnemai- SCHARENDIJKE Auto gestolen De Duitser R. Z. uit Krefeld, die in Scharendijke vertoefde, miste zater dagmorgen zijn auto, merk Mercedes 200D. Tot nu toe is geen spoor van de auto gevonden. Surfpak gestolen Tijdens een zware regenbui zocht J. L. D. uit Ridderkerk even een schuil- gelegenheid en liet zijn wat, waarin een surfpak was opgeborgen, even buiten staan. Toen de bui verdwenen was, bleek ook de tas weg te zijn. Surfer in moeilijkheden Een vakantieganger die in Scha rendijke vertoeft, zat zaterdag met zijn verrekijker de Noordzee af te zoeken. Zijn oog viel toen op eën surfplank waarop een man zich vast klemde. De boot van de reddingsbri gade uit Ouddorp voer naar de opge geven plaats en nam de man aan boord. Hij had de mast tegen zijn hoofd gekregen en werd in Ouddorp naar de dokter gebracht. Wie de on gelukkige was, is niet bekend. RENESSE In de nacht van vrijdag op zaterdag zorgde een kombinatie van springtij en harde wind voor schade op het strand te Renesse. Tus sen de duinovergangen Wilhelmina- hoeve en La one werd een tiental strandhuisjes totaal vernield, terwijl andere werden beschadigd. De ver schillende strandpaviljoens en de toi letwagen liepen geen schade op. Het hoge water werd door de wind zover opgejaagd dat de huisjes in het water kwamen te staan en in sommi ge gevallen van de grond werden ge licht. Dit betekende niet alleen een strop voor de eigenaars, maar in veel ge vallen ook voor de huurders, omdat die over het algemeen spullen in de huisjes bewaren. Een van hen ver speelde zelfs zijn filmcamera, die hij in het strandhuisje had laten liggen. Vergadering I.C.R.P. De Intergemeentelijke Coördine rende Regionale Planningsgroep Schouwen-Duiveland, kortweg I.C.R.P. vergadert op maandag 30 au gustus in „De Putmeet". Na opening, notueln en ingekomen stukken, komen onder meer aan de orde: evaluatie welzijnsplanning, planning maatschappelijke dienst verlening, vereenvoudiging procedure- en inspraakregels, over zicht subsidiëring peuterspeelzaal- werk, nieuwe samenstelling I.C.R.P., integraal dorpenplan en verder voorkomende welzijnszaken. Voor tijd: zie agenda. Diefstal uit caravan Ten nadele van B. uit Etten Leur, die met zijn caravan op een camping alhier stond, is een draagbare radio gestolen. BROUWERSHAVEN Raadsvergadering De eerstvolgende raadsvergade ring van de gemeente Brouwersha ven wordt maandag 30 augustus ge houden in het stadhuis te Brouw om half acht. Op de agenda staat ondermeer een voorstel van het kollege de ijsvereni- ging te Schuddebeurs een eenmalige subsidie te verlenen van 1400,—. Dit bedrg zal worden gebruikt voor de elektrische stroomaansluiting zo dat het komende winterseizoen de ijsbaan weer kan worden verlicht. Verder staat op de agenda: benoe ming vakleerkrachten aan de open bare lagere scholen in de gemeente; vaststelling le wijziging gemeen schappelijke regeling inzake de sub sidiëring van de Stichting Regicr.- Pedagogisch Centrum Zeeland; vc koop perceeltjes grond aan cc Pauwstraat te Noordgouwe en be noeming in tijdelijke dienst van een leidster aan de openbare kleuter school te Dreischor, dependance Zon- nemaire. Illegaal kamperen Afgelopen weekeinde zijn aan de Brouwersdam vier illegale kampeer ders betrapt. In de jachthaven van Brouwershaven kwamen er drie in aanraking met de Rijkspolitie. NIEUWERKERK Hond doodgereden Ter hoogte van de Oude Nieuw- landse weg is zaterdag een grote hond (een Duitse herder) doodgere den door M. W. uit Oude Tonge. De hond stak plotseling Rijksweg 18 over. De eigenaar van de hond is nog onbekend. De politie verzoekt deze eigenaar zich met het buro in Zierik zee in verbinding te stellen. BRUINISSE Ongeluk in gestolen auto Automobilist A. v. d. H. uit Den Haag is vrijdagavond rond 23.00 uur in een gestolen auto van de Grevelin- gendam geraakt. De auto sloeg over de kop en raakte totaal vernield. V. d. H. werd in het Zweesde Rode Kruis ziekenhuis opgenomen. Gara ge Ista uit Oosterland heeft het wrak weggesleept. De auto is eigendom van V. A. uit Zierikzee. BURGH-HAAMSTEDE - „Ruim 4700 gulden bruto heeft ons Dorpsfeest opgebracht voor de inventaris van het aanstaande dorpshuis van Burgh-Haamstede", meldde Jan van de Broeke, sekretaris en waarnemend voorzitter van de Stichting Dorpshuis, na afloop van het feestelijke gebeuren op het plaatselijk sportpark Van Zuijen. „In totaal hebben we nu al ruim 15.000 gulden bij elkaar en dat na zo'n korte periode. Dat ziet er gezond uit, moet je dan toch konstateren". Sportpark Van Zuijen was zaterdagmiddag en -avond een en al aktie. Nadat Westerschouwens burgmeester mevrouw J. L. Niemantsverdriet-Leenheer het gebeuren in gang had gezet, dienden de eerste klanten zich aan bij de di verse kraampjes en bij de rommelmarkt. De korfballers van de roemruchte vereniging Burgh en Zeeumeeuwen zochten hun vakken op en de Koninklijke J Muziekvereniging „Witte van Haemstede" opende de koffers om de instru-/ menten te laten blinken in het zonnetje, dat het Haamsteedse Dorpsfeest opluisterde met zijn aanwezigheid. „Het is een echte mooie dag om een rommelmarkt te houden", meende mevrouw Niemantsverdriet in haar openingswoordje. „De mensen vin den het net te kil om naar het strand te gaan, maar ook weer te mooi om thuis te blijven zitten. Wat is er dan mooier dan een bezoekje aan „ons" Dorpsfeest. Ik ben erg blij met deze enorme opkomst. Het bewijst, dat we aller steun hebben om te komen tot een echt dorpshuis in Burgh- Haamstede. Het moet er dan ook maar snel van komen", was haar welgemeende wens. Zwarte piano enigingen leverde een zege op voor Zeemeeuwen (1-2). Verpozing Op de muziektent zorgde „De Witte van Haemstede" voor de nodige mu zikale verpozing als onderbreking van de spellen, Rad van Avontuur en de dag werd eveneens door de mu ziekvereniging besloten met een fraai konsert. „Het was een ontzettend plezierige middag, die ook nog goed was geor ganiseerd", vertelde Jan van de Broeke zaterdagavond. „De kombi natie van muziek, sport en verkopin gen was uitermate suksesvol. Ook de grote publieke belangstelling heeft ons toch wel verrast. Het was een echt Dorpsfeest". Voordat het Dorpsfeest zaterdag middag om één uur van start ging, had de Stichting Dorpshuis bijna 10.000 gulden bij elkaar. Zangvereni ging „Nu met Hope", muziekvereni ging „De Witte van Haemstede", de Oranjevereniging en de Ned. Vereni ging van Huisvrouwen haalden via zelf georganiseerde akties 4600 gul den bij elkaar en door de verkoop van tasjes en kwartetten kwam er nog eens ongeveer eenzelfde bedrag binnen. Afgelopen donderdagavond overhandigde Bridgeclub Haamste de symbolisch een bedrag van 1600 gulden aan burgemeester Niemants verdriet. Met de 4700 gulden (bruto) van het Dorpsfeest is het saldo nu om en nabij de 15.000 gulden, ongeveer het derde deel van wat de stichting bij elkaar moet brengen. „We hebben nog aanvragen lopen bij het Koningin Julianafonds en het Burgemeester mevrouw J. L. Nie mantsverdriet-Leenheer verrichtte de afworp van de reünie-wedstrijd tussen de korfbalteams van Burgh en Zeemeeuwen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Anjerfonds", meldde Van de Broeke nog, „maar omdat de bezuinigings- drang ook daar heeft toegeslagen zal dat wel moelijk worden. Desondanks houden we er toch goede hoop op. Inmiddels blijken de kwartetten en de tassen met Haamsteedse op drukken beide ongeveer de oplage van 1000 gehaald te hebben. Bijna in ieder gezin ligt er nu al een kwartet". Feit is, dat er zaterdag weer een flin ke zet in de goede richting is gedaan in de weg naar de aankleding van het op korte termijn te bouwen dorps huis. Er waren tussen de velden van het Haamsteedse sportpark een aantal kramen opgesteld, waarin allerhan de artikelen te koop werden aange boden. Naast oude boeken en andere kuriositeiten lagen er heel wat arti kelen te koop, waarop Haamstede en zijn dorpshuis stonden afgedrukt. Balpoints, tassen, portemonnees en niet te vergeten de kwartetspelen met afbeeldingen van Westerschou- wen vonden vlot aftrek bij de vele bezoekers. Ook konden er pannekoe ken worden gekocht en kon de jeugd zich vermaken met een aantal spel len. Tussen de kramen in komple- tcerdcn de grotere artikelen de rom melmarkt. Bankstellen, kasten, boe ken en andere snuisterijen gingen snel van de hand. Opmerkelijk was de vlotte verknop van een prachtige zwarte piano. Inmiddels werd up lid hoofdter rein van het sportpark een aanvang gemaakt met de reünie wedstrijd tussen de voormalige korfbalploegen van Burgh en Zeemeeuwen (Jlaam stede), een wedstrijd, die bij/onder veel mensen naar Van Zuijen lokJe Burgemeester mevrouw Niemants verdriet verrichtte de eerste afworp. waarna de toppers van weleer de monstreerden het vroeger zo populai re spel nog niet verleerd te zijn. Na een leuk duel eindigde de strijd in 1- 1. De tweede ontmoeting tussen de wat jongere ex-spelers van beide ver De non mm Innirki kon zich verheugen in een bijzonder grote belangstelling. Er was dan ook voor elk wat wils aanwe zig. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) MIDDELBURG Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn verbijsterd over het plan van minister Zeeval- king van verkeer en waterstaat om de dijkophogingen en dijkverster kingen langs de Westerschelde te temporiseren. Deze werkzaamheden zullen pas in 1995 klaar zijn in plaats van 1990. Deze, uit financiële nood ontstane, voorstellen gaan helemaal voorbij aan het door de Gedeputeerde Staten vastgestelde urgentieplan. Daarin zijn tien werken aangegeven welke in elk geval voor 1985 klaar zouden moeten zijn. De minister heeft alleen een dijkvak bij Ellewoutsdijk, uit voering in 1983, overgenomen uit het schema. Het is de tweede keer in korte tijd dat de plannen van de minister an ders liggen dan die van Gedeputeer de Staten. Het andere geval betrof de tariefsverhoging voor de Provinciale veerdienst op de Westerschelde. Aanrijding brommer-auto Anneke en Louis Kleingeld: jonge en thousiaste ondernemers. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) De Zierikzeeënaar J. H. d. V. die vanaf de Touwbaan kwam en St. Joostmeet wilde oprijden, nam daar bij de bocht te kort en reed op een uit tegenovergestelde richting komende bromfietser, E. L. genaamd. De bot sing liep goed af. want er ontstond al leen maar materiële schade.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3