Evakuatie PLO-strijders niet zonder grote problemen Polen blijven betogen rond de bloemenkruizen Tweede schip vertrokken OPEC handhaaft prijs en produktie olie Moordaanslag in Parijs Doden na ontploffing in Japan Officieren in Suriname veroordeeld Habib voorgedragen voor Nobelprijs Start Islamitische conferentie Italiaans kabinet met dezelfde partijen Schietpartij na ruzie over reparatie Bosbranden in Zuid-Frankrijk onder kontrole Ook in het weekeinde Hardrijd ers massaal gepakt Brand in Breda verwoest drie panden Arrestant dood na brand in politiecel Pantserauto's beschermen Joodse eigendommen Brand in school Rucphen Werkneemster stal voor halve ton Arrestaties na roofovervallen Man overlijdt bij vechtpartij Twee jongens dood onder trein AGENDA ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 BEIROET/JERUZALEM - Na koortsachtig overleg heeft Israël zondagavond besloten alsnog toestemming te geven voor het vertrek van een Cyprisch schip met 1.000 Palestijnse strijders uit de belegerde Libanese hoofdstad Beiroet, waarvan het vertrek urenlang was opgehouden. Israëlische marineschepen blok keerden de haven nadat bekend was geworden dat er zich militaire voer tuigen aan boord bevonden hetgeen in strijd was met het via de Ameri kaanse speciale afgezant, Philip Ha- bib, na moeizame onderhandelingen tot stand gekomen evacuatie akkoord. Volgens de Israëlische radio besloot Israël het vertrek toe te staan na een Amerikaanse garantie dat de betrokken voertuigen voor het berei ken van de eindbestemming, Tunis, van boord zouden worden gehaald. Het schip zou onderweg Cyprus aan doen. WENEN - Het marktkomité van de OPEC heeft tijdens zijn bijeenkomst in Wenen het advies gegeven de richt prijs voor olie van de organisatie op 34 dollar per vat (van 159 liter) te houden. Ook het produktieplafond van 17,5 miljoen vaten per dag dient naar het inzicht van het komité niet te worden veranderd. Er zal geen ministersbijeenkomst van de POEC, de Organisatie van Olie-Exporterende Landen, worden georganiseerd, zo verklaarde de voorzitter van het komité en mi nister van olie van de Verenigde Ara bische Emiraten, Mana Said Al- Oteiba na afloop van de vergadering. Eerder had hij al laten weten dat de olie-organisatie „passende maatrege len zou nemen om de positie van de oliemarkt te verstevigen en het prijspeil van de olie te handhaven". PARIJS - Een funktionaris van de Amerikaanse ambassade in Parijs is zaterdag op het nippertje aan een moordaanslag ontsnapt. Een bom, die onder zijn geparkeerde auto was gelegd, ontplofte niet toen de diplo maat wegreed. Later kwam een bomexpert van de politie om het leven toen het appa raat explodeerde terwijl hij bezig was het te demonteren. Een kollega, die hem assisteerde, werd zeer zwaar gewond. Het verloor armen en be nen. De aanslag werd opgeëist door ie mand die zich Jean-Marc Rouillan noemde, de leider van de deze week verboden links extremistische groep „Action Directe". TOKIO - Een zware ontploffing in een fabriek voor synthetische hars nabij Osaka heeft zaterdagavond aan vier arbeiders het leven gekost. Zestig arbeiders werden gewond. Vijfduizend personen die rond het chemisch komplex van Daicel in Sa- kai wonen, werden geëvacueerd uit vrees voor nog meer ontploffingen. De brand die ontstond kon zondag ochtend worden bedwongen. Volgens de politie vond de ontplof fing plaats in de pijp van een tank waarin acrylonitril en styreen wor den gemengd. PARAMARIBO/DEN HAAG - Dc krijgsraad in Paramaribo heeft dc of ficieren Dihal en Birdja zaterdag ver oordeeld tot elk vijf maanden gevan genis met aftrek en ontslag uit dc mi litaire dienst wegens medeplichtig heid aan de mislukte couppoging van 11 maart, zo meldt het Surinaamse persbureau SNA. De straffen vallen iets lager uit dan de eis van de auditeur-militair. Te gen Dihal was elf maanden geëist waarvan drie maanden voorwaarde lijk met een proeftijd van drie jaar, plus ontslag uit militaire dienst en een boete van 2500 Surinaamse gul den. Tegen Birdja luidde de eis tien maanden waarvan vier voorwaarde lijk met een proeftijd van drie jaar, ontslag uit dienst en een boete van 2000 gulden. Zaterdag was de evacuatie van Pa lestijnse strijders op gang gekomen. Toen vertrokken na de aankomst van de voorhoede van het Franse contin gent dat deel uitmaakt van de inter nationale troepenmacht, 400 Palestij- nen, via Cyprus, naar bestemmingen in Jordanië en Irak. Vredesoffensief De Israëlische regering zal een vre desoffensief lanceren in het Midden- Oosten „uitsluitend in het kader van de Camp-David-akkoorden" onmid dellijk na afloop van de evacuatie van de Palestijnse guerrillastrijders uit Beiroet. Dit heeft een regerings woordvoerder in Jeruzalem zondag na afloop van het wekelijkse kabi netsberaad bekendgemaakt. Wanneer de evacuatie van de Pa lestijnse guerrillastrijders uit Bei roet is voltooid, zullen onmiddellijk onderhandelingen plaatsvinden met het oog op een algehele regeling van het vertrek van alle buitenlandse troepen uit Libanon. Dit heeft de of ficiële Libanese radio, opgevangen in Nicosia, zondag gemeld. AMSTERDAM - Honderden men sen hebben zondagavond gevolg ge geven aan de oproep van het komité „Vrouwen tegen fascisme" om bij de dokwerker op het Jonas Daniël Mei- jerplein te protesteren tegen de aan slag op de Joodse gemeenschap in Pa rijs en de verspreiding van anti-semi- tische pamfletten in Amsterdam. WASHINGTON - De Amerikaanse senator Charles Percy heeft Philip Habib voorgedragen voor de Nobel prijs voor de vrede voor zijn „bijdra ge" aan de evacuatie van de Pa lestijnse strijders uit West-Beiroet. „Zelden in de annalen van de ge- schiedenis heeft één man zo veel ver nuft, volharding en doorze"glj^gsver- mogen getoond in het oplossen van een taaie kwestie als ambassadeur Habib", aldus Percy, die voorzitter van de senaatskommissie voor bui tenlandse zaken is. Eerder prezen al president Reagan en minister van buitenlandse zaken Shultz het diplo matieke werk van Habib. NAIMAY - De jaarlijkse konferen- tie van ministers van Islamitische landen in de Nigerse hoofdstad Nia mey is zondag stormachtig begonnen met een ruzie tussen Iran en Irak over hun al 23 maanden durenden Golfoorlog. De Iraakse minister van buiten landse zaken, Saadoun Hammadi, af tredend voorzitter van de Islamiti sche konferentie Organisatie (I.C.O.), beschuldigde Iran ervan met de oorlog te zijn begonnen. De Iraan- se delegatie verliet de konferentie- zaal, toen Hammadi begon te spre ken en keerde na zijn speech terug. Een Iraanse Moellah, die het recht op repliek eiste, zei daarop dat juist Irak de oorlog had ontketend en stel de het land verantwoordelijk voor de 1,5 miljoen vluchtelingen die van Irak naar Iran kwamen. De radio, die welingelichte politie ke bronnen aanhaalde, gaf echter geen nadere bijzonderheden noch over de deelnemers aan deze onder handelingen noch over plaats en tijdstip. Israël heeft volgens de radio al een voorstel afgewezen over een scheiding van de Syrische en Israëli sche troepen in Libanon. Jeruzalem zou volgens dezelfde bronnen liever zien dat onderhandelingen in eerste instantie worden gevoerd met Syrië met bemiddeling van de Verenigde Staten. ROME - De Italiaanse demissionai re premier, Giovanni Spadolini, heeft zijn consultaties met politieke partijen voor de vorming van Italiës 42ste naoorlogse regering afgesloten. Hij verwacht dat het kabinet, een nieuwe versie van dezelfde vijf- partijencoalitie die op 7 augustus af trad, snel kan worden beëdigd. MIAMI - Een woedende man heeft in een kantoor in het noordwesten van Miami acht personeelsleden doodgeschoten en minstens drie an deren gewond, zo heeft de politie meegedeeld. Later bleek dat de man het niet eens was met de reparatie aan zijn motorfiets. Hij schoot acht mensen dood in een winkel waar laswerk wordt verricht en werd daarna zelf gedood door een achtervolgende au tomobilist, die hem opzettelijk aan reed toen hij met zijn motorfiets de vlucht had genomen en de automobi list met zijn revolver bedreigde, al dus de politie. Drie anderen werden met schot wonden in het ziekenhuis opgeno men. De man was in de winkel van Bob Moore bij het vliegveld van Miami binnengestormd en begon onmiddel lijk te schieten, waardoor zes mensen werden gedood. Twee slachtoffers stierven tijdens het vervoer naar het ziekenhuis. PARIJS - De bosbranden in het zuidoosten van Frankrijk woedden zondagavond nog steeds, maar vol gens een woordvoerder heeft de brandweer ze wel onder kontrole. Sinds zaterdag is in de streek rond Saint Tropez meer dan 7000 hectare bos verwoest in drie afzonderlijke branden. Meer dan 2500 brandweer lieden en militairen bestrijden het vuur met gebruikmaking van vlieg tuigen. Een brandweerman kwam hierbij om het leven. Vakantiekampen en andere toe ristische faciliteiten werden geëva cueerd. Enkele huizen en campings zijn ten prooi gevallen aan de vlam men. ROTTERDAM - Distriktsbestuur- der Henk Walravens van de in dustriebond FNV in Rotterdam heeft goede hoop dat ontslag voor 81 bui tenlandse werknemers van het schoonmaakbedrijf DRS kan worden voorkomen. Hij zei dit na afloop van een gesprek over deze zaak met wet houder Van der Pols (bedrijven), dat op het Rotterdamse stadhuis plaats vond. WARSCHAU - Ook zondagavond verzamelden zich onder toeziend oog van de oproerpolitie enkele honderden mensen rond twee bloemenkruisen in de Poolse hoofdstad. De demonstranten zongen religieuze en pattriotistische lie deren met zo nu en dan een lied voor het verboden vakverbond Solidariteit. Aan de voet van de kruisen bevon den zich temidden van brandende kaarsen portretten van Lech Walesa en paus Johannes Paulus II en stuk ken steenkool met rode vlekken ter herdenking aan de vorig jaar na het uitroepen van de noodtoestand om gekomen mijnwerkers bij de bestor ming van de Wujek-mijn Ontoegankelijk Nadat de autoriteiten het Victorie plein in Warschau „wegens werk zaamheden" vorige week na ver scheidene avonden van ongeregeld heden ontoegankelijk verklaarden, legden Polen zondag bloemenkruisen neer bij de kerk van O.L. V. Visitatie, vlak bij het Victorieplein en naast de iets verderop gelegen St. Anna Kerk bij het voormalige koninklijk paleis aan de ingang van de oude stad. VLAARDINGEN - Een felle uit slaande brand heeft de dag-mavo voor volwassenen van scholenge meenschap Mercurius in Vlaardingen grotendeels verwoest. De schade loopt in de honderdduizenden gul dens. BEST - De rijkspolitie heeft zater dag en zondag in Noord-Brabant op grote schaal hardrijders betrapt. Dat gebeurde op de autosnelweg tussen Tilburg en Eindhoven ter hoogte van Best. In amper drie uur tijds werden 1170 hardrijders gefotografeerd. In totaal werden 2427 auto's gekontroleerd. De kontrole vond plaats bij een wegversmalling, waar een maximale snelheid geldt van 50 kilometer per uur. De politie fotografeerde alleen als er sneller werd gereden dan 75 ki lometer per uur. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 134 kilometer per uur. BREDA - Een felle brand heeft zon dagmorgen in Breda een restaurant en twee naastgelegen winkels in de as gelegd. Tien personen die boven het restaurant woonden konden door politie en brandweer van de daken worden gehaald. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Volgens de brandweer bedraagt de schade aan panden en inventaris zeker een mil joen gulden. De brand ontstond 's morgens vroeg in een magazijntje achter een van de winkels. Naar zijn oorzaak is een onderzoek ingesteld. Het bloemenkruis op het Victorie plein werd steeds opnieuw gefor meerd ter nagedachtenis aan kardi naal Wyszynski, maar was tevens een symbool van het verzet tegen dc noodtoestand. Zaterdag verdreef de politie hon derden mensen van het plein voor het koninklijk paleis nadat ongeveer 200 mensen naast religieuze liederen ook de aangepaste versie van het Poolse volkslied, de „Solidariteits-hymne", zongen. Steeds meer voorbijgangers bleven staan op het plein waarop de politie besloot in te grijpen. Een wa terkanon was aanwezig maar werd niet gebruikt. Tegelijkertijd werden mensen rond een kruis naast de vlak- bijgelegen St. Annakerk niet lastig gevallen. DEN HAAG - Het ministerie van binnenlandse zaken heeft twee ge pantserde Landrovers met daarop een observatie annex geschutskoepel beschikbaar gesteld aan de Amster damse politie zullen worden ingezet om Joodse instellingen te beveiligen. Zoals bekend heeft de Joodse ge meenschap in de hoofdstad aange drongen op een betere bescherming door de politie. Burgemeester Polak wil hieraan tegemoet komen, maar de gemeente heeft ewen tekort aan observatie voertuigen, aldus desgevraagd een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken zaterdag. Voor onbepaalde tijd Het ministerie, dat de twee auto's altijd achter de hand heeft voor noodsituaties heeft de gepantserde wagens deze week beschikbaar gesteld voor nog onbepaalde tijd. Het is de bedoeling, dat de pantser wagens in ieder geval nog in septem ber en oktober, wanneer Joodse feestdagen worden gevierd, in Amsterdam blijven. GRONINGEN - De Groninger vide- ofilmbandenproducent „Video for Pleasure BV" gaat een miljoen gul den steken in een aktie gericht tegen de illegale handel in videofilms. Met dat bedrag wil het Groninger bedrijf illegale banden van verhuurbedrij ven in het hele land opkopen. ARNHEM - Bij een brand in een cel van het Arnhemse hoofdbureau van politie is zaterdag de 25-jarige Ma rokkaan M. Bouraarassi om het le ven gekomen. Volgens de politie heeft de man, die enkele dagen eer der als illegaal was opgepakt en in afwachting van uitzetting in het poli tiebureau was opgesloten, zijn ma tras in brand gestoken en is hij gestikt in de rook. De rijksrecherche stelt een onderzoek in. HULST - De politie van het Zeeuwsvlaamse Hulst heeft zondag een 20-jarige inwoonster uit die plaats aangehouden die ervan wordt verdacht het afgelopen half jaar bij haar werkgever, het postorderbe drijf Neckermann, voor een bedrag van 50.000 gulden aan goederen te hebben verduisterd. Bij de vrouw thuis werden de goede ren, variërend van stereoinstallaties en een videorecorder tot gordijnen, dames- en herenkleding, badhand doeken, pannen, theedoeken en was handjes aangetroffen. Zij heeft be kend. Haar werkgever heeft haar ontslag aangezegd. ZWOLLE - Met de aanhouding van tien verdachten (24-39 jaar) uit vooral Arnhem en Zevenaar heeft de politie klaarheid gebracht in een serie gewa pende roofovervallen op mensen, die woonachtig op een afgelegen plek, veel geld in huis hadden. Zeven ver dachten hebben bekend, aldus een mededeling van de politie in Zwolle, die bij huiszoekingen verschillende wapens, handboeien en bivakmutsen heeft gevonden. AMSTERDAM - Een vechtpartij in een koffiehuis in de Balistraat in Amsterdam heeft zaterdagmiddag het leven gekost aan de 49-jarige P. Maas. Het staat volgens de recherche nog niet vast of de Amsterdammer als gevolg van een klap is overleden. Het wordt ook mogelijk geacht dat hij door de emoties een hartaanval kreeg. Heden (maandag) wordt sek- tie verricht. CASTRICUM - Twee jongens uit Castricum (16 en 11 jaar) zijn zater dagmiddag om het leven gekomen bij het oversteken van de spoorbaan tus sen Castricum en Uitgeest. De jon gens werden overreden door de trein Alkmaar-Haarlem. Het ongeluk ge beurde volgens de politie op een on bewaakt overpad met - doorbossages - slecht uitzicht op het spoor. Het treinverkeer ondervond een vertra ging van een half uur. De slachtoffers zijn de 11-jarige Marco de Wildt en zijn 16-jarige neef Kees de Wildt. Beide jongens zaten op een tractor, aldus de politie. RUCPHEN - Een felle brand heeft in de nacht van zondag op maandag een deel van de lagere technische school in de Brabantse gemeente Rucphen in de as gelegd. Een oude houten vleugel van het gebouw brandde volledig uit. De politie houdt ernstig rekening met opzette lijke brandstichting. Vermoed wordt dat er inbrekers aan het werk zijn ge weest die het op de video-installatie van de school hadden voorzien. De schade loopt in de tonnen. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel-jen strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re- petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Dorpshuis: kaartavond, 20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Prijskla- verjassen. 20.00 uur. Van 7 tot en met 29 augustus Zierikzee Galerie Borsboom, expositie, 10.00 tot 17.00 uur (zondag van 14.00 tot 17.00 uur). Maandag 23 augustus Zierikzee Stadhuis. Gemeenteraadsvergade ring. 19.30 uur. Prinses Julianaschool, Jannewekken 19. Schrijfavond Amnesty. 19.00 uur. Recreatiezaal Geref. kerk. Schrijf avond Amnesty. 19.00 uur. Brouwershaven Geref. kerk. Bostonplein. Schrijf avond Amnesty. 19.00 uur. Dinsdag 24 augustus Zierikzee Parochiecentrum. Repetitie ZOV. 20.00 uur. Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „De Lofstem", dirigent Jaap Schouls. 20.00 uur. Bruinisse Aquadelta. Pleintheater, modeshow, 20.00 uur. Woensdag 25 augustus Zierikzee Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „Sjaloom", dirigent Art de Jonge. 20.00 uur. UW ontmoetingscentrum. Kontak- tavond. 19.30 uur. Scharendijke Verenigingsgebouw. Ledenvergade ring P.v.d.A. afdeling Middenschou- wen. 20.00 uur. Bruinisse Leeszaal bibliotheek, Molenstraat 44. Schrijfavond Amnesty. 19.00 uur. Donderdag 26 augustus Zierikzee Stadhuis. Openbare vergadering streekarchief kommissie. 14.00 uur. Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ned. Herv. Kerk. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Raadsvergadering Duiveland. 20.00 uur. Vrijdag 27 augustus Bruinisse Gemeentehuis, raadsvergadering, 19.30 uur. Zaterdag 28 augustus Brouwershaven School de Schouw. Rommelmarkt. 09.00 uur. Bruinisse Bij Muziektent: kinderbraderie. Start 10.00 uur. Sportterrein Boomdijk: Taptoe Bru, 21.00 uur. Maandag 30 augustus Scharendijke „De Putmeet". Vergadering Reini gingsdienst Schouwen-Duive land. 16.00 uur. „De Putmeet". Vergadering I.C.R.P. 19.45 uur. Brouwershaven Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 Dinsdag 31 augustus Zierikzee Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „De Lofstem", dirigent Jaap Schouls. 20.00 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering gemeente Middenschouwen. 19.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn, verkiezingsbijeen komst V.V.D., 20.00 uur. Woensdag 1 september Zierikzee Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „Sjaloom", dirigent Art de Jonge. 20.00 uur. Donderdag 2 september Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjas- wedstrijden. 20.00 uur. Vrijdag 3 september Brouwershaven St. Nicolaaskerk, concert Brassband Apollo en Smalstad- en dameskoor, 20.00 uur. Dinsdag 7 september Zierikzee Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „De Lofstem", dirigent Jaap Schouls. 20.00 uur. Woensdag 8 september Zierikzee Zaal Chr. Geref. kerk. Repetitie „Sjaloom", dirigent Art de Jonge. 20.00 uur. Zaterdag 11 september Bruinisse Muziektent, sluitingsconcert „Nu met Hope" en „Oefening en Uitspan ning", 19.30 uur. Muziektent, lampionnenoptocht, 20.30 uur. (01110)6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur. (01110) 5396 (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2