Brandweer wist gevaar voor omgeving snel te bedwingen Havenuitbreiding Bruinisse na roerige vergadering door vissers van tafel geveegd PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Margarineprijs daalt Brand in school Nieuwe Boogerdstraat Jongen zeven jaar in kast Mosselkwekers betalen niet Dodelijk ongeluk Grevelingendam ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110)6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 23 augustus 1982 139ste jaargang Nr. 23169 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Dorpsfeest Burgh-Haamstede Laat woninginrichter van uw huls een paleisje maken! Wi| komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huls. Zuldweg 20a Zonnemalre Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. C Weldadig is de macht van het C vuur, als de mens haar temt, S bewaakt. DEN HAAG - De af-fabrieksprij zen van margarine worden met in gang van 23 augustus met 12 cent en van halvarine met 6 cent per kilo gram verlaagd. Deze verlagingen zijn gebaseerd op verlaging van de grondstoffenprijzen van oliën en vet ten op de wereldmarkt. Het zal af hankelijk van de voorraden nog even duren voordat de konsument merkt dat de prijs in de winkel ook is ge zakt. Dit heeft de bond van Neder landse Bond van Margarincfabrikan- ten zaterdag meegedeeld. Advertentie ZIERIKZEE - De vuurhaard in het schoollokaal waar de brand vermoedelijk werd aangestoken, werd bestreden met de lage drukspuit. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) ,,Waar 25 jaar geleden 45 schepen konden liggen, moeten toch gemak kelijk ligplaatsen voor 26 schepen te kreëren zijn als men een andere inde ling maakt en de palen verzet", vroeg Okkerse zich af. ,,De gemeente is vop het verkeerde spoor gegaan, door in de haven ligplaatsen toe te wijzen aan sportvissers. Hier gedo micilieerde sportvissers, die her al jaren hun bedrijf uitoefenen, hebben wellicht zekere rechten, maar de laatste jaren wordt de zaak omge draaid: iedereen komt maar naar Bruinisse omdat hij daar dan een lig plaats als sportvisser krijgt". „De gemeente vindt het al lang goed, als de kassa maar rinkelt. Nie mand zit hier te wachten (misschien één uitgezonderd) op een uitbreiding van de ligplaats een, als dit nu moet gebeuren is dit het gevolg van een verkeerde politiek. Maar die mag niet worden gevoerd over de rug van de mosselkwekers", was het felle kommentaar. Voorzitter Okkerse vroeg ook naar de havenreserve want die moet er toch zijn, als op de haven meer dan 20 jaar lang jaarlijks is afgeschreven. Deze havenreserve kon echter niet worden aangetoond. In de vergadering was de gehele ge meenteraad met uitzondering van de heer Bal (P.v.d.A.) aanwezig. Verdediging Burgemeester T. C. Hekman verde digde het gemeentebeleid. ,,Op ver schillende vergaderingen, onder meer van de afd. Schouwen-Duive- land van Schuttevaer is meermalen gesteld dat de havenakkommodatie in de vissershaven voor de mossel- kwekers onvoldoende was en werd op uitbreiding van het aantal lig plaatsen aangedrongen," legde Hek man de vergadering voor. Wethouder W. Vonk wees er op, dat wanneer middenstanders of in dit ge val de eigenaars van de machinefa briek hun zaak vergroten of uitbrei den zij dit toch ook zelf betalen. „Waarom een mosselkweker dan niet, wanneer hij de gemeente op kosten brengt door het vergroten van zijn vaartuig?" aldus Vonk, maar de ze argumentatie werd door de sekre- taris Hoogerheide fel weerlegd: „Een vissersgemeente behoort te zorgen, dat de vissers hun schepen veilig in de haven kunnen leggen. Dat alléén over de vissers de lasten zouden wor den omgeslagen is absurd". Van tafel geveegd Met één stem voor en één blanco werd het plan van de gemeente door de vissers van de tafel geveegd. EMMEN - De bewoners van twee tehuizen in Emmen, het bejaarden centrum De Bargeres en het verzor gingstehuis „De Horst", gaan gene ratiegenoten in het Poolse bejaarden centrum „Dom Weterana" in Poznan, adopteren. Verwachting tot dinsdagavond: Zonnige perioden Vannacht een enkele bui en mini mumtemperatuur rond 11 graden; overdag zonnige perioden en vrijwel overal droog; middagtemperatuur ongeveer 18 graden; matige westen wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 27 augustus Woensdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 80%. Minimumtemp.: 12 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: zuidwest 6 Donderdag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 60%. Minimumtemp.: 12 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: zuidwest 5 Vrijdag: Kans op neerslag: 70%. Minimumtemp.: 12 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: zuidwest 5 ZON- EN MAANSTANDEN 24 aug. Zon op 6.38, onder 20.46 Maan op 12.55, onder 23.18 Eerste Kwartier: 27 aug. (11.49) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 24 aug. 7.51 19.36 1.09 13.27 Doodtij: 28 augustus HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 23-8. Het K.N.M.I. deelt mede: Dinsdag wordt wat het weer betreft een van de betere dagen van de week. Nadat er in de nacht van maandag op dinsdag nog plaatselijk een bui kan vallen is het dinsdag overdag vrijwel overal droog en er komen zonnige perioden. De middag - temperatuur ligt dinsdag rond de 18 graden. De zwakke rug van hoge luchtdruk die morgen voor de zonnige perioden zorgt maakt weer snel plaats voor een volgende depressie. Die moet in de tweede helft van de week boven het noorden van de Noordzee komen te liggen. Een bijbehorende regenzone pas seert ons land woensdag waarna op nieuw buien volgen bij te lage tempe raturen. Een groot gedeelte van de vloer in het klaslokaal brandde weg. Het vuur werd zowel vanuit de Lange St. Janstraat als vanuit de Nieuwe Boogerdstraat bestreden met hoge en lagedrukspuit. Het gebeuren trok veel belangstelling van de omwonen den. Sommigen brachten hun op het terrein naast de school geparkeerd staande auto's snel over naar een vei liger oord. Burgemeester Th. H. de Meester stelde zich ook van de situatie op de hoogte. Hij toonde zich zeer ont stemd over het feit, dat onnadenken de lieden vermoedelijk deze brand hebben aangestoken. „Voor de gemeente maakt het na tuurlijk niks meer uit, het gebouw wordt over twee a drie weken gesloopt, maar voor de omwonenden had deze brand groot gevaar kunnen opleveren", aldus de burgemeester. Nablussen De vuurhaard was zeer snel be dwongen, maar de brandweer ging nog lange tijd door met het nablussen in dit oude gebouw, waar veel - droog en zeer brandbaar - hout in verwerkt is. Rond twee uur werden de brand- kranen dichtgedraaid. Korte tijd la ter werd de deur voor de hoofdin gang dichtgetimmerd door één der brandweerlieden. „Dat was een gaaf brandje", was de mening van de mannen van het korps. BRUINISSE - In de vergadering van de Mossel- kwekersvereniging Algemeen Vissersbelang vorige week te Bruinisse, ontstond bij het punt Havenuit breiding een vinnig debat, tussen bestuur en leden van de vereniging enerzijds en het gemeentebestuur ander zijds. Kornmandant van de vrijwillige brandweer Zierikzee, de heer D. Kouwenberg is er vrijwel zeker van, dat het vuur in een lokaal op de eerste etage werd aangestoken. Poli tie en Technische Recherche zijn he den (maandag) ochtend met een na der onderzoek begonnen. De brand werd zondagnacht even na twaalf uur ontdekt door de heer B. Noomen, die zijn auto wilde par keren op het terrein rond de school. Hij snelde zich naar jeugdcafé „De Schouwse Duyvetil" en liet daar de brandweer alarmeren. Deze was bin nen luttele minuten ter plekke. Het vuur op de eerste etage had het schoollokaal toen reeds in lichter laaie gezet. OUDE TONGE -, Zondagavond 22.45 uur deed zich op de Grevelin gendam ter hoogte van km-paal 1802 (Flakkee's grondgebied) een aanrij ding voor, waarbij de 20-jarige J. J. v. d. Graaf uit Bruinisse om het leven kwam. Het slachtoffer zou volgens de poli tie in Middelharnis geschrokken zijn van een inhaalmanouevre van een auto die uit de richting Oude Tong kwam. Krachtig remmen veroor zaakte een slip, gevolgd door het over de kop slaan van de auto van Van der Graaf. Ernstig gewond werd hij eerst naar het Rode Kruis Zieken huis in.Zierikzee overgebracht en la ter naar het Dijkzigt Ziekenhuis in Rotterdam, waar hij later deze och tend aan zijn vewondingen overleed. Door het verlengen en verbreden van de schepen is een verandering in de ligplaatsen nodig. Er moeten pa len worden verzet, omdat de schepen niet meer passen, in de hen toegewe zen van de gemeente gehuurde lig- box. De gemeente heeft daar een plan voor opgesteld waarbij eveneens de haven met vijf ligplaatsen wordt ver groot. De kosten van dit plan bedra gen plm. 100.000,— exklusief b.t.w. Dit plan kwam al eens eerder in de raad, nu werd het aan de mosselkwe kers voorgelegd. Voorwaarde De gemeente stelt als voorwaarde, dat de veranderingen en de uitbrei ding van vissershaven door de mos selkwekers zélf moeten worden be taald. Sekretaris de heer B. de Groot had berekend, dat aan rente en aflos sing bij een 18-jarige annuieteit dit een jaarlijkse last van 17.000,— be tekent, uit te smeren over 26 mossel vaartuigen, waarbij eerst de negen grootste schepen 33% procent van dit bedrag zouden moeten betalen en de volgende 66% procent over alle sche pen zou worden verdeld. Verkeerde keelgat Dit nu schoot de verenigingsleden op enkelen na in het verkeerde keel gat. Zij die niet verbreed of vergroot hebben, moeten dan een deel van de kosten meedragen die ten behoeve van de vergrote schepen zijn ge maakt, iets wat deze kategorie kot- tereigenaars niet zinde. De sekretaris van de vereniging de heer H. Hoogerheide wees er op dat de kosten ook voor de mosselkwe kers steeds toenemen. Bruinisse is een vissersgemeente, men wil dat ook graag zijn en blijven, maar dan is het gemeentebestuur ook verplicht, voor zijn vissers te zorgen en de kosten voor zijn rekening te nemen. „Als een Bruinisser mosselkweker in Harlingen of in Yerseke komt, krijgt hij óók al een aanslag voor ha vengelden. Er is niets tegen dat ook Bruinisse havengeld heeft, dat is van oude tijden af ook altijd gedaan, maar het principe de havenuit breiding geheel ten laste van de mos selkwekers te brengen, is een vorm van onbehoorlijk bestuur", vond de heer Hoogerheide. Voorzitter W. Ok kerse wees er op, dat de gemeenteha ven is aangelegd, toen er nog 45 mos selschepen waren die allen een lig plaats toegewezen kregen. Onderzoek De juiste toedracht van het onge luk is nog niet bekend; de politie stelt een onderzoek in. Wel is zeker, dat de vermoedelijke veroorzaker, (degene die plotseling inhaalde) na het ongeluk is doorgereden. Een ge tuige noteerde het kenteken van de auto. De politie verzoekt eventuele getuige zich te melden in Middelhar nis, telefoon 01870-2444. Bij het onge luk kwam ook een bouvier om het le ven, een jong van het dier wordt ver mist. PARIJS - Een 12-jarige Franse jon gen David Brisson is zeven jaar lang door zijn moeder en haar levensgezel opgesloten in een kast. Naar zondag van de politie is ver nomen wist de jongen in de nacht van donderdag op vrijdag te ontsnappen en werd rondzwervende aangetrof fen in een buitenwijk van Parijs. De moeder en haar vriend zijn vrij dag gearresteerd. Volgens de politie is David een kind uit het eerste hu welijk van zijn moeder. BRUINISSE - Een dertiger jaren plaatje van de haven in Bruinisse toen nog geen uitbreiding van de ligplaatsen voor de mosselschepen aan de orde was. ZIERIKZEE - In de nacht van zondag- op maandag brak brand uit in de oude school in de Nieuwe Boogerdstraat. De brandweer in Zierikzee werd omstreeks 0.15 uur gea larmeerd. Het korps was zeer snel ter plaatse en wist te voorkomen, dat het vuur in het dak van het gebouw sloeg en groot gevaar voor de woonomgeving zou gaan opleveren. ZIERIKZEE - Persluchtmaskerdragers in aktie op de eerste etage, waar de brand veel rookontwikkeling veroorzaakte.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1