IL 'iJi Twee fruitteeltbedrijven zetten hun deuren open PIANO'S I.C.R.P. zou meer initiatief moeten tonen met advisering BRADERIE DE ZIERIKZEESCHE COURANT In Burgh-Haamstede en Zierikzee Zaterdag 28 augustus Arrestaties in Nicaragua AUTO LOUIS GOEDBLOED Welzijnskommissie Middenschouwen: Een gezellige NC a.s. donderdag 26 aug. Haamstede pa ei i>r ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 20 augustus 1982 139ste jaargang Nr. 23168 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Overvloedige suikerbietenoogst w ss, ij.VsT1 BURGH-HAAMSTEDE - Mensen, die belangstelling tonen voor de meest uiteenlopende aspekten van een fruitteeltbedrijf, kunnen zaterdag 28 augustus op Schouwen-Duiveland terecht. Twee bedrijven, uit Zie rikzee en Burgh-Haamstede, houden een open dag voor het publiek. Beide firma's telen diverse soorten appels, peren en pruimen. tuigen. Bij een speciaal geplaatste stand is fruit te proeven. Tijdens een rondwandeling over het bedrijf wordt het publiek geïn formeerd over de teelt van het fruit. De eigenaars geven uitleg over de di verse werkzaamheden en over de groei en ontwikkeling van de fruit- soorten. Ook kan men zich op de hoogte stellen van de gang van zaken in de koelhuizen, de machines en de werk- Tweede maal De bedrijven van de heren M. J. v. d. Maas uit Burgh-Haamstede en C. M. v. d. Velde uit Zierikzee zijn bena derd door de Kring Zeeland van de Advertentie Advertentie Topmerken 20 tot 30% KORTING 10 jaar GARANTIE J. van Urk, Westersingel 42 Rotterdam. 010 - 36 35 00 MANAGUA - De Nicaraguaanse re gering heeft 81 personen gear resteerd en vijf buitenlandse priesters aan hun ambassades over gedragen nadat maandag bij een vuurgevecht in Masaya twee perso nen werden gedood en minstens ze ven gewond. Volgens de regering openden „contra-revolutionairen" vanuit het kollege van de paters Salesianen het vuur op een vreedzame demonstra tie. De Sandinisten beschuldigen de vijf buitenlandse priesters, onder wie de Spaanse rektor van het Salesi- aner kollege, ervan te hebben aange zet tot botsing in Masaya, 25 kilome ter ten zuidoosten van Managua. De regering heeft de priesters overge dragen aan hun ambassades en deze gevraagd hun bescherming en onder dak te verschaffen. DEN HAAG - De ministerraad is donderdag akkoord gegaan met een voorstel tot verlaging van de leef tijdsgrens voor hogleraren, lectoren en leden van de kolleges van bestuur van universiteiten en hogescholen. De leeftijdsgrens wordt gebracht van 70 jaar naar 65 jaar. Voor bestuur ders van academische ziekenhuizen zal geen leeftijdsgrens meer gelden. Officieel Citroèn dealer Inruilauto's: altijd 35 stuks van f 250,- tot f 25.000,- Verhuur van nieuwe en gebruikte wagens Leasing van nieuwe Citroëns v.a. f 413,-/mnd Okkasionieasing alle typen er. merken v.a. f 250,-/mnd Financiering - klaar terwijl u wacht Landi den Hartog gasinstallaties Korte Nobelstraat 37-39, Zierikzee, 01110-4951 Nederlandse Fruittelers Organisatie om dit jaar hun werkterrein open te stellen voor belangstellenden. In de- provincie Zeeland is het dit jaar de tweede maal dat een open dag wordt gehouden en het ligt zeker in de be doeling daar voorlopig mee door te gaan. „Die open dag staat eigenlijk voor de opening van het fruitseizoen en natuurlijk als belangrijke tweede re den om de bevolking meer bekend te maken met de fruitteelt", vertelt de heer P. Flikweert, voorzitter van de afdeling Noord-Zeeland. De fruitteelt in de Westhoek da teert uit de dertiger jaren. Na de wa tersnoodramp werd de omgeving verkaveld een verdwenen veel fruit teeltbedrijven. Een ander probleem, waarmee de fruittelers hadden te maken betrof de winterwaterafvoer uit het hoge duingebied. Druppelbevloeiïng: De heer V. d. Maas voorziet zijn boomgaarden als enige op Schouwen- Duiveland van water door middel vaneen bron op zijn bedrijf en daar op aansluitend een druppelbe vloeiïng. De heer Flikweert is van mening dat als dit systeem twintig jaar eerder het daglicht had gezien op Schouwen-Duiveland dat dan vele fruitteeltbedrijven hadden kunnen blijven bestaan. In het begin van de zestiger jaren bestond er 400 ha fruit op Schouwen- Duiveland. De opkomst van de re- kreatie en de konkurrentie in Europa zorgden ervoor dat veel bedrijven het niet meer konden bolwerken. Het aantal nam af van 75 tot 4. Het bedrijf in Burgh-Haamstede kent een oud en een nieuw deel. Het laatste is voorzien van de „druppel installatie". De totale oppervlakte beslaat ongeveer 7 xh ha. De heer V. d. Maas bezit een van de jongste bedrij- S', v ''M De appelboomgaard van de heer Van der Maas werd tijdens een rondwandeling uitvoerig bekeken. V. l.n.r. de heer W. van der Bliek, bedrijfsvoorlichter van de fruitteelt, de zoon van de eigenaar, de heer P. Flikweert en de heer Van der Maas. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ven in de afdeling. Enkele jaren gele den werden alle bedrijfsgebouwen Advertentie vernieuwd en werd de aanpak gemo derniseerd. Ca-koeling- Het bedrijf ken een eigen mechani sche afdeling en een ca-koeling dat zoveel wil zeggen als kontrole op de atmosfeer. Hiermee kan de gassa- menstelling worden gemeten. De heer V. d. Maas beschikt over een koelruimte van 100 ton fruit en heeft daarnaast een sorteerafdeling. Het publiek kan 28 augustus van 10.00 uur 's ochtends tot 12.00 uur en 's middags van 13.00-17.00 uur aan de Bouwmansweg 1 te Burgh- Haamstede en de Oudeweg 25 te Zie rikzee terecht. MIDDENSCHOUWEN - De Intergemeentelijke Coör dinerende Regionale Planningsgroep Schouwen-Duive- land/St. Philipsland (I.C.R.P. of kortweg: regionale wel zijnskommissie) zou eens wat meer initiatief moeten to nen en met eigen adviezen naar buiten moeten treden. Deze wens kwam donderdagavond naar voren tijdens de vergadering van de welzijnsadvieskommissie Midden- schouwen in het gemeentehuis te Scharendijke. HAAMSTEDE - Wanneer de nieuwe zorgwoningen bij rusthuis Duinoord" gereed zijn, wordt direkt daarna het rus thuis zelf onder handen genomen Het besluit tot renovatie nam het bestuur al in maart 1980. Eerst krijgtDuinoord een nieuwe keuken, daarna wordt het voorste gedeelte onder handen genomen. Vooral de gevel zal worden opgeknapt. De foto toont de voorzijde (met ingang) uan het rusthuis. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het funktioneren van de I.C.R.P. kwam ter sprake tijdens de vaststel ling van het concept-voorontwerp evaluatierapport. Voorzitter van de welzijnskommissie burgemeester W. den Boer liet weten, dat binnen de I.C.R.P. zelf ook reeds is gesproken over dat adviseren naar buiten toe en over het voornemen daar in de toe komst meer aandacht aan te gaan besteden. Naar aanleiding van een passage in het evaluatierapport was de vergade ring van mening, dat de welzijnsad vieskommissie zich niet uitsluitend met advies over subsidies dient bezig te houden, maar ook haar stem moet kunnen laten horen over immaterië le zaken. Wijziging Ten behoeve van een - inmiddels dikwijls bepleite - vereenvoudiging werd besloten tot wijziging van de procedure- en inspraakregels voor de welzijnsadvieskommissie. Deze wij ziging houdt in, dat in de toekomst de zogenaamde „voorontwerp-fase" zal worden overgeslagen. De wel zijnsadvieskommissie zal niet meer voorafgaand aan de bespreking bin nen b. en w. advies uitbrengen over de rapporten. De eerste stap komt nu bij het kollege te liggen, vervolgens adviseert de welzijnskommissie, daarna krijgt de bevolking via een hoorzitting de kans op- en aanmer kingen te maken en tenslotte komen b. en w. met een afgerond voorstel in de gemeenteraad, die als laatste het betreffende rapport dient vast te stellen. Naar aanleiding van de subsidie aanvragen voor 1983 merkte de voor zitter op, dat de gemeente steeds minder armslag zal krijgen wegens de drastische bezuinigingen hij C.R.M. Daar komt bij, dat de subsi die-aanvragen van de verenigingen en instellingen steeds hoger blijken te worden. Naar aanleiding van de begroting 1983 van de Stichting Jeugd Schou wen-Duiveland adviseerden de leden van de welzijnskommissie alle subsi dies aan regionale instellingen eens nader door te lichten op mogelijke bezuinigingen samen met de kolleges in Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. Men raakt gevaar te verliezen als men te veel winnen wil. van de andere gemeenten op Schou wen-Duiveland. Subsidie peuterspeelzalen Beetje „mosterd na de maaltijd" vonden de leden van de welzijnskom missie het om alsnog advies uit te brengen over de verlaging van de subsidie aan de peuterspeelzalen in Middenschouwen. De gemeenteraad heeft inmiddels besloten die verla ging door te voeren, dus bleef er voor de welzijnskommissie weinig te ad viseren over. Men drong er op aan in het vervolg toch voorafgaand aan een raadsbesluit advies uit te kunnen brengen. Overigens werd de verla ging van de subsidie aan de peu terspeelzalen binnen de welzijns kommissie enigszins betreurd. Het feit, dat Middenschouwen in verge lijking met de andere gemeenten op Schouwen-Duiveland het hoogste be drag aan subsidie voor deze voorzie ning verstrekt, mocht volgens de kommissie geen reden zijn dan maar te gaan verlagen. Met de begroting van de Stichting Vervolg pag. 4 Advertentie Verwachting tot zaterdagavond: Afnemend buiïg Wisselend bewolkt en voornamelijk in de nacht en ochtend plaatselijk een bui, mogelijk met onweer; mini mumtemperatuur ongeveer 10 gra den; middagtemperatuur ongeveer 18 graden; tot vrij krachtige afne mende wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 24 aug.: Zondag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 60%. Min. temp.: 11 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: west 5 Maandag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 707e. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkr.: zuidwest 4 Dinsdag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkracht: west 3 ZON- EN MAANSTANDEN 21 aug. Zon op 6.33, onder 20.53 Maan op 9.21, onder 22.20 22 aug. Zon op 6.35, onder 20.50 Maan op 10.29, onder 22.39 23 aug. Zon op 6.36, onder 20.48 Maan op 11.43, onder 22.58 Eerste Kwartier: 26 aug. (11.49) HOOG- Zierikzee 21 aug. EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 6.09 17.21 6.42 18.10 7.17 18.57 11.16 23.47 11.54 - 0.32 12.37 22 aug. 23 aug. Springtij: 21 augustus HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 20-8. Het K.N.M.l. deelt mede: Rond een depressie ten noord oosten van Schotland cirkuleren koe le en onstabiele luehtmassa's. Daarin trekken gebieden met een verhoogde buienaktiviteit mee. Eén zo'n gebied passeerde in de nacht van donderdag op vrijdag Nederland en bracht op veel plaatsen onweer. Zaterdag neemt de buiïgheid af en vooral 's middags komen er zonnige perioden. De temperatuur loopt dan tot ongeveer 18 graden op. De westen wind is vannacht aan de kust en op het IJsselmeer nog af en toe hard. windkracht 7.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1