c Zierikzee was bij avond beslist de moeite waard V\é\G\é Uitbreiding sportpark 'Laone' weer in raad besproken PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Het zit er weer op Laatste toeristendag met hobby- en kunstmarkt BRON WATER CSTRON VLEUGELS WA* IK* PE BILT* ZIERIKZEESCH E NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar t 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (tlm 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 19 augustus 1982 139ste jaargang Nr. 23167 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Margriet Eshuys en Doe-Maar ZIERIKZEE - Kleurrijke vuurpijlen, fraaie gouden re gens, imponerende Bengaalse vuren een enerverend gebeuren voor het poortenkomplex vormden een waar dig slot van de Zierikzeese Toeristendagen 1982. Voor het echter zover was dinsdag bruiste gedurende de gehe le dag en avond de stad van aktiviteiten. Duizenden be langstellenden, zowel toeristen als autochtonen, waren op de been en genoten van een vakantiesfeer a la de Ri viera. Tenminste voor een groot deel: terrassen, muziek, kunst, braderie, show; maar voor een belangrijk deel toch ook puur Hollands: enkele fikse regenbuien in de ochtenduren en 's avonds een zeer stevige bries, die geen moment deed vergeten, dat de herfst al flink nadert. Het programma overdag kwam in grote lijnen overeen met dat van de voorgaande vijf toeristendagen. Het evenement in de Sint Domusstraat betrof dit keer een hobbymarkt met presentaties van vele hobbyisten. Veel belangstelling hier trok An Tooien met haar frêle, verfijnd ge boetseerde poppetjes. Die worden vervaardigd van gekleurd kinder- boetseerklei, vervolgens worden ze gebakken, gewoon in de keukenoven en kunnen ten slotte tot fraaie schil derijtjes worden verwerkt. Smyrna-knoopwerk Enthousiaste hobbyist bleek ook de heer Auperlee uit Oude Tonge. Hij toonde enkele hele mooie resultaten van zijn smyrna-knoopwerk, zoals het kleed met een afbeelding van de inhuldiging van de Perzische prins jes. Een werkstuk waar hij ongeveer negen maanden aan gewerkt had. Op deze hobbyistenmarkt verder ook modelbouwers, verzamelaars van postzegels, munten en oude an sichtkaarten en demonstraties spin nen en weven. De kreatieve familie Hartemink uit Ouwerkerk was aan wezig met ,,een stand vol huisvlijt": eigen gedichtenbundels, zelf gebak- Advertentie ken brood, eigen gemaakte kaas en zelf gefabriceerde poppenkastpop- pen. Advertentie literfles NU Uteres NUl Mart Mel, The Mellows en ,,The Top Hat Dancers" zorgden er met een flitsend optreden voor aan het einde van de middag, dat het publiek op prima wijze werd beziggehouden. Velen bleken ook het avondprogram ma van deze laatste toeristendag niet te willen missen. Dat bood naast zeer veel muziek en dans ook een de monstratie Judo en Jiu Jitsu ver zorgd door sportschool W. Geelhoed. Kunstmarkt Bijzonder geslaagd initiatief was verder ook de kunstmarkt langs het Havenpark. Amateurkunstenaars uit de regio kregen hier de gelegen heid hun werkstukken ten toon te stellen en het talrijke publiek was gaarne bereid daar naar te komen kijken. ,,er wordt wat afgeprutst in ons landje", zei Wim Sonneveld eens, ongetwijfeld goed bedoelend. Schou- wen-Duiveland maakt daarop geen uitzondering. Deze kunstmarkt toon de aan dat er zeer veel vormen van kunstuiting in deze regio door ama teurs worden bedreven. Overigens bleken de amateurschilders veruit in de meerderheid. Zij namen een groot deel van de stands voor hun rekening met zeer bezienswaardige werkstuk ken. Velen namen breeduit de tijd die talrijke schilderijen, tekeningen, gravures e.d. te aanschouwen. Na tuurlijk was niet iedereen enthousi ast en werd ook weieens een opmer king gehoord als: ,,Het is hier alle maal verfgedoe". Heel goed vertegenwoordigd op de ze kunstmarkt was ,,De Lichtboei" van het Leger des Heils. Voor vrijwel alle kreatieve kursussem die in na jaar en winter in ,,De Lichtboei" worden gehouden, was een aparte stand ingericht. Het publiek kreeg ZIERIKZEE - Zo ging het er dinsdagavond tijdens de laatste Toeristendag in de binnenstad aan toe. Overal waren ter rasjes, ook op plaatsen waar ze gewoonlijk niet zijn, ontmoetingsplaatsen voor zowel toeristen als de eigen bevolking. De muziek van de bandjes werkte trouwens zo aanstekelijk, dat er tussen de tafeltjes werd gedanst, soms ook ge-jived (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) dan ook een goede indruk van het geen zo'n kreatieve kursus aan resul taten kan opleveren. Zo werden in de Advertentie Grandioze korting Blüthner, Steinway Sons, Bechstein. Estonia. J. van Urk, Westersingel 42 Rotterdam. 010-36 3500 kraam van de pottenbakkursus hele mooie vazen en schalen te koop aan geboden. Deze kursus pottenbakken voorziet in lessen boetseren (op woensdagavond) en lessen met de draaischijf (op dinsdagavond). Ver der van het Leger des Heils op deze kunstmarkt de kursussen: Volks schilderkunst, naaien en kantklos sen. Etsen Een kursiste van de in deze regio Vervolg pag. 3 Vergadering Westerschouwen WESTERSCHOUWEN - Tijdens de raadsvergadering Westerschouwen was het aangaan van een grondtransak- tie met de Stichting Moermond aanleiding voor de heer L. C. Hoogerhuis weer eens de aandacht te vestigen op de hoogst noodzakelijke uitbreiding van het sportpark „Laone" te Renesse dat momenteel nog maar de beschik king heeft over één speelveld. Hij kon niet begrijpen, dat de Stichting niets voelt voor het uitbreiden van het sportkomplex, omdat zij hier niets mee verliest. Onbegrijpelijk vond hij het ook dat het gemeentebestuur er zelf ook niet meer achter zit. „Waarom wordt er niet aan een bestemming gewerkt", zo vroeg hij zich af. „Wat in Zierikzee kan, moet toch ook hier mogelijk zijn." ZIERIKZEE/RENESSE. Partij van de Arbeid-kopstukken bezochten woensdag Renesse en Zierikzee. De foto toont de arote aandacht van het publiek, die onder andere Max v. d. Berg en Ed van Tijn in de Zierikzeese Beuze wisten te trek ken. (Zie ook elders in dit nummer). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Hoogerhuis zei, dat hij zijn stemge drag over de transaktie zou bepalen aan de hand van reaktie van het kol lege. Burgemeester Niemantsverdriet- Leenheer zei, dat er al veel door de gemeente is onderhandeld. Wethouder van sportzaken J. L. de Feiter vond het niet juist dat Hooger huis deze zaken nu gaat koppelen. De gemeente heeft wel pogingen onder nomen om grondaankopen te kunnen doen om zo tot het realiseren van twee speelvelden te komen. De Stich ting heeft echter de aanvraag van 1.2 ha afgewezen. Wel werd er een stuk van 3000 m2 aangeboden, waarop men wel twee speelvelden kon realiseren, maar waardoor het trainingsveld zou komen te verval len. De sportvereniging Renesse vond dit geen oplossing. De heer Tieleman vroeg zich af, waarom deze zaak niet wordt gekop peld aan het afronden van het Moermond-gebied. „Het is zeker niet zo, dat er niets is ondernomen", zei wethouder De Fei ter. Hoogerhuis: „Er is toch in een ver gadering gezegd: Renesse heeft nu een ijsbaan en een sportterrein en verder niets meer". De heer J. Janse (V.V.D.) on derstreepte de woorden van Hooger huis, al wilde hij geen koppeling van zaken. Rond de tafel P. H. Canters stelde voor om als nog met de Stichting rond de tafel te gaan zitten om tot een oplossing te komen, een voorstel dat instemming vond bij de raad. Met algemene stemmen werd toch besloten om de grondtransaktie met de Stichting Moermond aan te gaan. Benoemingen Mevrouw M. F. Klijnsma-Zwaga werd benoemd met ingang van 1 au gustus jl. als part-time leerkracht in vaste dienst aan de openbare lagere scholen „De Kirreweie" te Haamste de en ,,'t Staepel'of" te Renesse. In de vakature door het periodiek aftreden van de heer A. J. Padmos als lid van bestuur van de Stichting Dorpshuis Renesse werd de heer Joh. Janse benoemd. De periodiek aftredende bestuursleden van de „Stichting Rusthuizen Westelijk Schouwen" mevrouw J. L. Niemantsverdriet- Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuldweg 20a Zonnemalre Telet. 01112-1318, b.g.g. 1469 Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. wwwwwwwwwwwww In alles is muziek, als men i i slechts oren heeft. 1 Byron i Leenheer en de heer L. Tieleman wer den herbenoemd. Dammenweg Dr. H. J. van Zuijlen vond de be richtgeving van G.S. over het al dan niet realiseren van de dammenweg over de Oosterschelde bijzonder vaag. Gezien de nog resterende tijd vond hij het hoog tijd, dat men nu toch eindelijk eens weet waar men aan toe is. Hij vond het tevens van het grootste belang dat er ook inder daad een weg wordt gerealiseerd. Ge zien de ontwikkelingen aan de dam was de burgemeester van mening dat er wel geen grote verkeersweg zal ko men, maar wel een weg. De heer Tieleman vond de brief van GS nietzeggend met veel onze kerheden. Wethouder Van den Aarsen was van mening, gezien de uitspraken van de minister, dat er een weg komt. De heer Roos wees in dit verband op het feit, dat voor de sporthal geen uitbaning zal worden verleend op de Kraayesteinweg daar deze aanslui ting moet geven op de dammenweg. De heer Tieleman wilde nog weten, of de bijdrage aan de kontrole op de luchtverontreiniging (30 cent per in woner) een blijvende zaak is. De raadsvoorzitter antwoordde be vestigend. PARIJS. De extreem-linkse Franse groepering Action Directe heeft niet de hand gehad in de aanslag op het Joodse restaurant Goldenberg in Pa rijs waarbij op 9 augustus zes mensen om het leven kwamen. Dat heeft een van haar oprichters, Jean-Marc Rouillan, gezegd in een gesprek met een links Frans blad. Verwachting tot vrijdagavond: Koel en wisselvallig Wisselend bewolkt en enkele buien, mogelijk met onweer; minimumtem peratuur omstreeks 11 graden, mid- dagtemperatuur rond 17 graden; vrij krachtige, aan de kust en op het IJs- selmeer nu en dan harde westelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 23 aug. Zaterdag: Af en toe zon Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkracht: west 6 Zondag: Af en toe zon Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkracht: zuidwest 5 Maandag: Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkracht: n.west 4 ZON- EN MAANSTANDEN 20 aug. Zon op 6.31, onder 20.55 Maan op 7.51, onder 21.59 Eerste Kwartier: 26 augustus (11.49) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 20 aug. 5.12 16.36 10.29 23.01 Springtij: 21 augustus HET WEEROVERZICHT DE BILT, 19-8. Het K.N.M.I. deelt mede: Er stroomt via de Britse eilan den koele lucht naar onze omgeving. De oorzaak hiervan is een depressie, die van Schotland naar de westkust van Noorwegen is getrokken. Het binnenstromen van de koele lucht vond plaats op woensdagavond en de daaropvolgende nacht. Plaatselijk viel er in ons land flink wat regen. Op het vliegveld van Leeuwarden werd in 12 uur tijds 25 mm regen ge meten. De depressie trekt de komende da gen over Noorwegen naar Zweden en de Oostzee. Hierdoor blijft een westelijke stroming het weer bij ons bepalen. We houden dan ook koel en wisselvallig weer met nu en dan bui en afgewisseld door opklaringen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1