HET GELUK KOMT MET DE JAREN Volendammer vishandelaren overwegen kort geding Omzetdaling in café's gemiddeld acht procent Tegen Consumentenbond Sekretaris Raad van Kerken betreurt stemadvies Datum houdbaarheid op conserven STREEKNIEUWS Werkloze onderwijzers in strijd tegen jeugd-vandalisme Ouderbijdrage kinderdagverblijf moet fors worden verhoogd Voorlopig nog geen akties bij politie Ravage in Schipholtunnel Man steekt huis in brand Twee Zutphense bedrijven willen samen Isolatie Molukkers opgeheven Jacht loopt op golfbreker: drie bemanningsleden gered Ook Shell verhoogt dieselprijs Vrouw omgekomen door brand Verlies bij Ierse vissersvloot Vrouwelijke schipper Wat biedt de BEELDBUIS? ZIERIKZEKSCHE NIEUWSBODE Maandag 16 augustus 1982 Nr. 23165 5 De Volendammer Vishandelaren verenigd in de Handelarenvereni- ging St. Anthonis overwegen een kort geding aan te spannen tegen de Nederlandse Consumentenbond we gens foutieve interpretaties van on derzoeksresultaten inzake de aanwe zigheid van gifstoffen en zware meta len in kabeljauwfilets. HILVERSUM - De sekretaris van de Nederlandse Raad van Kerken, dr. Fiolet, betreurt het dat de vredes bewegingen Pax Christi en het Inter kerkelijk Vredesberaad een stemad vies hebben gegeven. ,,Ik sta achter het standpunt van het IKV, maar de tijd dat kerken een stemadvies geven aan hun gelovigen is voorbij. Christenen zijn mondige mensen en hoeven niet te worden be voogd door kerken, ook niet door het IKV". Fiolet zei dit zondagmiddag voor de Avro-radio. Beide vredesbewegingen gaven eind vorige week het advies om te stemmen op die partijen die tegen de plaatsing van nieuwe kruisraketten zijn. Volgens Pax Christi en het IKV zijn dat de PvdA, PPR, CPN, PSP en EVP. Ook de voorzitter van het Produkt- schap voor Vis- en visprodukten drs. Hazekamp zei op een onlangs gehou den vergadering van het Schap van plan te zijn een hartig woordje met de Consumentenbond te gaan wisse len. Minder vervuild Tot nu hield de Consumentenbond deze ,,boot" af, maar drs. Hazekamp handhaaft zijn eis een „gepeperd" gesprek met de Bond te voeren. Het produktschap voert aan dat het een dooddoener is te stellen dat de Noordzee zo vervuild is, dat zij geen schone vis kan leveren. Het Schap laat weten, dat men in visserijkringen tot de konklusie komt, dat de Noordzee beslist scho ner is dan de laatste jaren en dat de percentages veel lager liggen dan wettelijk is toegestaan en ook aan zienlijk minder zijn dan de percenta ges (eigenlijk promilles) die in het buitenland nog door de beugel kun- FLAAUWERSHAVEN Jacht vlot getrokken DEN HAAG - Op conserven moet met ingang van 1 januari 1986 een da tum voor minimale houdbaarheid worden vermeld. Het ministerie van volksgezondheid heeft dit, mede na mens de ministeries van landbouw en visserij en ven ekonimische za ken, bekendgemaakt. Volgens het ministerie zijn conser ven weliswaar lang houdbaar, maar breekt er na verloop van tijd toch een moment aan, waarop de kwaliteit minder wordt dan de konsument re delijkerwijs mag verwachten. De maatregel treedt pas in 1986 in wer king om het bedrijfsleven de gelegen heid te geven zich er op in te stellen. Het besluit voor de datumaandui ding voor eet- en drinkwaren is geno men in het kader van de warenwet. ARNHEM - De politie van Arnhem wil met een grootscheepse voorlich- tingskampagne het toenemende van dalisme in de stad te lijf. Speciaal daarvoor worden vijf werkeloze on derwijzers aangetrokken, die in het kader van het banenplan van de overheid een jaar lang aan de slag kunnen op de lagere en middelbare scholen. Volgens kommissaris J. Siepel van de Arnhemse politie is voor onder wijzers gekozen, omdat die in de op voedkundige sfeer ervaring hebben met de schooljeugd: de belangrijkste groep daders van de vernielingen die jaarlijks voor vele tonnen schade veroorzaakt. Door Rijk betaald De gemeente Arnhem kan op korte termijn beschikken over in totaal 53 tijdelijke arbeidsplaatsen. De nieu we werknemers, die worden onder gebracht bij de verschillende onder delen van het gemeentelijk apparaat, worden volledig door het Rijk be taald. De voorlichtingsaktie tegen vandalisme stond volgens Stiepel al enige tijd op het verlanglijstje van de politie, maar kon tot nu toe door ge brek aan mankracht niet plaatsvin den. Tweede Kamer ~DEN HAAG - Minister De Boer van c.r.m. meent dat de minimum-bijdrage die wordt gevergd van ouders die hun peuter gedurende gehele dagen op een kinderdagverblijf plaatsen moet worden verhoogd van de thans gevraagde 12 gulden tot 45 gulden per maand. Dat bedrag komt overeen met de kosten van bewassing en voeding, zo heeft het c.b.s. uitgerekend. verheid daarmee te maken heeft, fi nancieel zal worden gesteund krach tens de rijksbijdrageregeling sociaal- kultureel werk, onder de noemer kinderopvang. Per gemeente zal een plan worden opgesteld voor alle vor men van kinderopvang. Een simpel tarievensysteem voor de kinderopvang, dat voor het gehele land geldt, zit in het vat. De minister zal daar spoedig over in overleg tre den met de Vereniging van Neder landse Gemeenten en de Interdepar tementale Kommissie Inkomensprij- zen. Uitgangspunt bij deze regeling is dat de tarieven zullen worden af gestemd op de inkomens van de ou ders. Overheidsgeld om meer subsidie te verlenen aan vormen van kinderop vang - kinderdagverblijven, peu terspeelzalen en peuteropvang in buurt- en klubhuizen - is er niet meer. De minister wil nu, dat klub- en buurthuizen beter toegankelijk ge maakt worden voor kinderopvang; ouders kunnen veel meer worden in geschakeld bij de kinderopvang, en de eisen die worden gesteld aan be roepskrachten in de kinderopvang kunnen wel wat soepeler worden. Financiële steun Het Is de bedoeling dat de gehele kinderopvang, voor zover de rijkso- Het Rijksinstituut voor Visserij- onderzoek en het Instituut voor Vis- serijprodukten spreken van absurde konklusies, die volstrekt in tegen spraak zijn met de resultaten van het onderzoek. Campagne Het plan is dan ook gerijpt, om van de nood een deugd te maken en deze onjuiste konklusies een campagne te staren voor meer visverbruik, waar bij dan zal worden gewezen op de uit erst gunstige cijfers van de door de Nederlanders gevangen en verzorgde vis, als de beste kwaliteit ter wereld. Oiefstal Mevrouw V. H.-E., verblijvend in een caravan op camping „Duin en Strand", deed aangifte van een diefstal. Een ruit werd losge schroefd, waardoor toegang tot de ca ravan werd verkregen. Vermist wor den: een gouden horloge, twee zee- hengels en twee zee-molens voor een totale waarde van 2300,—. De da- der(s) liet(en) geen sporen achter. DEN OSSE Auto tegen combine De bestuurder van een combine, J. A. v. d. B. uit Scharendijke die vrij dagmiddag te 12.35 uur een perceel graan wilde oprijden, haalde daarbij op de rijweg flink naar links uit om rechts de inrit in te rijden. Op dat moment reed de Duitser M. K. uit Krefeld hem rechts voorbij en dat liep op een flinke botsing uit. De au to werd zwaar beschadigd en de maaibalk van de combine trok krom. DUIVELAND Fietstochtje De Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen afdeling Duiveland organiseert op dinsdag 24 augustus een fietstochtje naar het Maritiem Museum in Zierikzee. Het motorjacht Cobiusmet als thuishaven Zierikzee voer donder dagavond tengevolge van een oriën- teringsfout met de bakens recht op de Roggenplaat, tegenover de Heerekeet" aldaar. Kapitein, me vrouw T. H. v. d. D. uit Zierikzee was in gezelschap van haar twee kinde ren van 8 en 10 jaar op weg van Har wich naar Zierikzee. Aanvankelijk werd geen hulp gewenst. Het jacht kwam vrijdag bij de vloed echter niet vrij en na een tweede nacht op de Roggenplaat werd de „Cobius" door reddingsboot „De Watersnip" van de familie Snepvangers vlot getrokken en naar de haven van Flaauwers ge bracht. Het jacht (foto) bleek onbe schadigd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) RENESSE Auto op z'n kant J. O. uit Delft trof zondag op het parkeerterrein Wilhelminahoeve- Luieweg zijn auto op z'n kant gezet aan. De zijkant van de wagen werd beschadigd. SCHARENDIJKE Illegaal kamperen Nog steeds denken sommige va kantiegangers langs de Grevelingen- en de Brouwersdam een goede gele genheid te vinden er 's nachts met ca ravan of camper te overnachten. Za terdagnacht kregen 21 personen bij de Brouwersdam een bekeuring we gens illegaal kamperen. Aanrijding Op de Eb en Vloedstraat hoek Plat- teweg zou zondagavond W. S. uit Vlaardingen geen voorrang verleend hebben aan E. W. B. uit het Engelse Ashford. De twee auto's werden flink beschadigd. Jan de Jonge moest er aan te bas komen om de autoresten af te voeren. UTRECHT - Er komen deze maand 1 waarschijnlijk nog 'geen protest-' r.; akties bij de politie tegen het niet doorgaan van de vijfhonderd man ex tra personeel voor de vier grote ste den. De Nederlandse Politiebond (NPB), die eerder deze week stipt- heidsakties had aangekondigd om minister Rood van binnenlandse za ken onder druk te zetten, heeft moe ten konstateren dat er nog te weinig van zijn leden terug van vakantie zijn om nu akties voor te bereiden. „Om deze praktische reden wachten we nog even", zo deelde bestuurder H. van Duyn van de NPB vrijdag des gevraagd mee. DEN HAAG - Minister Van Dijk voor ontwikkelingssamenwerking heeft 570.000 gulden ter beschikking gesteld aan organisaties die zich be zig houden met hulpverlening aan slachtoffers van het konflikt in Liba non. Dit bedrag komt bij de ruim 1 niiljoen gulden die de bewindsman vorige week beschikbaar stelde. Vlak na de Israëlische inval in Liba non werd al een half miljoen gulden beschikbaar gesteld aan het Interna tionale Rode Kruis, zodat de totale Nederlandse noodhulp aan Libanon thans ruim twee miljoen gulden be draagt. HAARLEMMERMEER - Een ket tingbotsing, waarbij ongeveer dertig personenauto's waren betrokken, heeft zondag een ravage aangericht in het oostelijk deel van de schiphol tunnel, waardoor tussen vijf en acht uur 's avonds een file van enkele ki lometers ontstond op rijksweg 4. De inzittenden van de auto's liepen zeer lichte verwondingen op of kwa men met de schrijk vrij. Niemand hoefde overgebracht te worden naar een ziekenhuis. Volgens de politie waren de auto mobilisten bij het uitkomen van de tunnel verrast door regenval, waar door slippartijen konden ontstaan. APELDOORN - een woning in Apeldoorn is in de nacht van zater dag op zondag geheel door brand ver woest. De politie heeft inmiddels op verdenking van brandstichting de bewoner, P. L., aan gehouden. Volgens de politie is de man al eni ge tijd overspannen. Ten tijde van de brandstichting was niemand in het huis aanwezig. De schade aan het pand, dat eigendom is van de ge meente, bedraagt 125.000 gulden. ZUTPHEN - De direkties van de handelsondernemingen Motrac (105 personeelsleden) en Brinkman en Niemeijer (135 man) voeren bespre kingen over een mogelijk vergaande samenwerking. De twee bedrijven menen, dat hun assortimenten elkaar aanvullen. Mo trac verkoopt onder meer heftrucs en landbouwwwerktuigen, Brinkman trekkers en motoren, de partijen streven ernaar om voor eind dit jaar de besprekingen af te ronden. De be drijven zullen onder eigen naam en met een grote mate van zelfstandig heid blijven werken. In één jaar tijd DEN HAAG - Tussen mei vorig jaar en mei dit jaar is de geregistreerde werkloosheid in de horeca met zesduizend personeelsleden opgelopen tot ze ventienduizend. Dit is een toeneming met 55 procent. Drs. F. J. Nijsten heeft dit woensdag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst van het Bedrijfschap Horeca in Den Haag. Nijsten is voorzitter van dit bedrijfschap. MANAGUA - Het linkse bewind van Nicaragua heeft laten weten dat de dreiging van een vijandelijke in vasie steeds groter wordt. De sterke stijging van het aantal werklozen in de horeca hangt vol gens Nijsten nauw samen met de be zuinigingen van de klanten van die bedrijfstak. Deze bezuinigingen tref fen vooral het caféwezen. In de hore ca werken ongeveer 60.000 mensen (maart 1980). Ondanks de ekonomische terug gang met de hierbij behorende beper king van de koopkracht is de totale omzet van de horeca in 1981 welis waar toch nog met twee procent gestegen, maar door gemiddelde prijsstijgingen van vijf procent daal de de omzet per saldo met drie pro cent, vertelde Nijsten. Deze omze- tachteruitgang is volgens het bedrijf schap in geen jaren meer voorgeko- Het slechtst Met name de zogenaamde drank- verstrekkende bedrijven - dat zijn de café's, bars, koffiehuizen, ijssalons en buffetten in bijvoorbeeld sport centra - zagen zich vorig jaar gekon- fronteerd met een meer dan gemid delde daling van de omzet. De café's in het bijzonder (verreweg het belangrijkste deel van de horeca naar hoeveelheid gemeten) kampten met omzetdalingen van gemiddeld acht procent. Hebben de café's het in 1981 van de gehele horeca het slechtst gedaan, de restaurants boerden relatief nog het best. De omzet in deze sektor bleef ongeveer gelijk aan die van 1980. Het hotelwezen eindigde vorig jaar tus sen café- en restaurantbedrijf in met een gemiddelde omzetdaling van drie procent, aldus voorzitter Nijsten van het Bedrijfschap. De eerder gedane voorspelling dat de horeca dit jaar 4,5 procent minder omzet dan in 1981 zal halen, werd woensdag door Nijsten nog onder schreven, maar met de kanttekening clat de uitzonderlijk goede zomer WASHINGTON - De schout-bij nacht Walter Locke, die op het Ame rikaanse ministerie van defensie de leiding had over de ontwikkeling en de produktie van de Tomahawk kruisraketten, is van zijn funktie ontheven. KERKNIEUWS Gereformeerde Gemeenten Beroepen'te )St. Catharines (Onta rio); J. C. WèStstrate, 's-Gravenpol- der. Oud Gereformeerde Gemeente BRUINISSE. Woensdag 18 au gustus, 19.30 uur de heer A. D. Muil wijk, Sliedrecht. ASSEN - De isolatie van de tien Molukkers die sinds 11 juni in Assen in voorlopige hechtenis worden ge houden wegens hun aandeel in de be schieting van een politieauto in de Drentse hoofdstad, is sinds woens dag opgeheven. De rechter-kommis- saris in Assen heeft geoordeeld dat het onderzoek de beperkingen niet langer noodzaakt, zo is eerst vrijdag bekendgeworden. De tien mogen nu weer kontakt hebben met hun fami lie, met mede-gedetineerden en er is voor hen weer vrij brief- en telefoon verkeer. ROTTERDAM - De dieselprijs van Shell gaat vandaag 3,2 cent per liter omhoog. Dieselolie gaat bij de zelf- tankstations van Shell 1,18 gulden per liter kosten en bij de stations met bediening 1,19 gulden. De prijzen van benzine en LPG blijven ongewijzigd. Een woordvoerder van Shell heeft dit meegedeeld. De dieselprijs van Shell komt hier door op hetzelfde niveau als die van Esso en BP. Deze maatschappijen kondigden al een prijsverhoging van dieselolie aan. Ook Shell geeft op dat de prijsstijging het gevolg is van de dure dollar en de gestegen noterin gen op de vrije oliemarkt. Behalve dieselolie verhoogt Shell in navolging van de andere maat schappijen, ook de prijzen van huis brandolie en andere soorten gasolie. ZANDVOORT - Een uitslaande brand in een pension in Zandvoort heeft in de nacht van zaterdag op zon dag het leven gekost aan een vrouwe lijke gast uit West-Duitsland. Enkele andere pensiongasten zijn gewond geraakt, aldus de politie, de brand brak kort na drie uur 's ochtends uit. Een uur later kon het sein brand meester worden gegeven. WESTKAPELLE - Een wipper- ploeg van de Koninklijke Zuid- Hollandse Maatschappij tot Redding van drenkelingen heeft zaterdag te gen het ochtendgloren de drie opva renden van het Britse zeiljacht Amik van een golfbreker nabij Westkapel- le weten te halen. De drie hadden daar hun toevlucht gezocht, toen hun jacht vrijwel ge zonken was nadat het omstreeks kwart over vier op de golfbreker was gelopen. Dat heeft de kustwacht in Vlissingen meegedeeld. Het Britse jacht zeilde volgens de kustwacht aanwankelijk keurig het oostgat binnen. Om nog onbekende redenen veranderde het schip op het laatste moment van koers en liep daarop op de golfbreker. Op dat mo ment waren alle stormwaarschuwin- gen ingetrokken, maar liep er als ge volg van de stormachtige wind eer der in de nacht nog wel een hoge zee, aldus de kustwacht. De reddingboot Javazee, die ook ter plaatse was, kon niet in aktie komen, omdat het zeil jacht te dicht onder de kust lag. voor een beter jaarresultaat kan zor gen. VISSERIJ Niet alleen in Nederland kampt de Noordzeevloot met financiële moei lijkheden, ook in Ierland weet men ervan mee te spreken. Volgens het blad Fishing News international, zou de Ierse vissersvloot in 1981 een ver lies hebben geleden van 14 miljoen pond sterling. De lage marktprijzen, de gestegen rentevoet en de hogere bedrijfskosten, met name veroor zaakt door de gestegen olieprijzen zijn de oorzaak van dit negatieve re sultaat. De 22-jarige Cathleen Ni Cheal- laigh uit Helvick wordt Ierlands eerste vrouwelijke schipper/eige naar van een Noordzeekotter. Haar schip meet 45 (Engelse) voet. DINSDAG 17 AUGUSTUS NED. I: In „Nitwits wordt getracht het raadsel op te lossen van de ver dwenen kuddes koeien. „Kouwe drukte,, is de titel van de film waarin George Formby een hoofdrol ver tolkt. Het Zuiden van Argentinië staat centraal en vooral de daar wo nende pinquins in de natuurserie „The world of SurvivalIn „Rond uit" wordt een talentjacht gehouden onder Nederlands gospeltalent. „De Bijbel open" brengt in deze afleve ring een bezoek aan Israël. De NOS breng$, dan. nog. het programma Markanthierin een herhaling van het portret van prof dr. J. Verkuyl. NED. II: De „Dukes van Hazzard krijgen bezoek van een adellijk neef je. Het lijkt er in deze aflevering van Dallas echt op dat JR zijn schel menstreken beloond ziet. Er dreigt nl een gevangenisstraf voor hem en ook nog een olieschandaal. „Tosca op de trampolineis de titel van de Duitse inzending die de zilveren roos in Montreux won. In „Alice" mag Flo de auto van Mei gebruiken en natuur lijk krijgt ze er een aanrijding mee. DINSDA G 17 A UGUSTUS NED. I: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 15.30 Nitwits; 15.45 Kouwe Drukte; 18.43 plantenverzorgen in huis en tuin; 18.58 nieuws; 19.00 EO zomerkrant; 19.35 de stad van de pin- guins; 20.00 ronduit...muziek uit stu dio 1; 20.50 de bijbel open; 21.20 tenslotte; 21.37 journaal; 21.55 mar kant; 22.50 journaal; 22.55 nieuws voor doven. NED. II: 13.00 nieuws voor doven; 18.54 bereboot; 18.59 archibald; 19.05 de Dukes uit Hazzard20.00 journaal; 20.27 Dallas; 21.20 tosca op de tram poline; 22.00 televizier magazine; 22.40 Alice; 23.10 journaal; 23.15 nieuws voor doven. 12 „Ik mag je graag Geert, daarom ver tel ik je dit alles, ik voel zo vaak be hoefte om mijn hart eens uit te storten voor iemand die me kan begrijpen". Hij streelde zacht over haar hand en toen ze wat gekalmeerd was, vervolgde ze: „M'n kleine jongen was m'n alles. Ik had weer een doel om voor te leven. Ondanks dat verwaarloosde ik Maartje niet Ik luisterde altijd over haar ver- haleen van schooL Zelf had ik nooit een moeder gehad, dus ik kon me voorstel len wat de kleine meid miste. Maar overdag als ze naar school was, dan kon ik uren doorbrengen met mijn eigen kindje. Misschien verwende ik hem teveel, maar hij was ook zo liet Toen hij drie jaar oud was, tyranniseerde hij zijn zusje en ook zijn vader helemaal Mijn man had een roeibootje, daar mee ging hij wel eens een eindje varen en hengelea Op een woensdagmiddag gingen ze met z'n drieën naar de boot om een eincjje te varea Dat is nu zes jaar geledea Ik zie ze nog gaaa Mijn man in 't midden met aan de ene kant kleine Jan, parmantig stappend op zijn klompjes, en aan de andere kant Maar tje, die toen al bijna elf jaar was. Bij de boot keken ze alle drie om en zwaaiden naar me. „Ik heb ze nooit weer gezien". „Jy hebt ze nooit meer gezien?" vroeg Geert langzaam. „Nee, Geert, ze waren te ver gegaan en toen er plotseling een onweersbui kwam opzetten, konden ze niot gauw genoeg weer aan land komen. In de branding zijn ze omgeslagen. Een paar uur later kwam een visser die het had gezien, het me vertellen. Hij had nog geprobeerd ze te redden, maar het was al te laat Alle drie, m'n man, Maartje en de kleine jongen, verdronken. Jantje spoelde na drie dagen aan, het lijkje van Maartje pas na een maand. Myn man is nooit meer gevonden Nu weet je hoe ik aan dit café kom, toen wettelijk was vastgesteld dat mijn man was overleden, kwamen al zijn bezittingen aan mij, dit café en nog enkele huizen in het dorp. Ik zal myn hele leven geen geldzorgen hebben, maar wat heb ik er aan! „Nel, ik ben je er dankbaar voor, dat je me dit allemaal verteld hebt Je hebt dus al heel wat meegemaakt Zover ik uit je verhaal begrepen, was Aagten dus geen man voor je". Nel schudde langzaam haar hoofd. „Ik mag geen kwaad van hem zeggen maar we begrepen elkaar niet, hij had een heel andere gedachtegang en op het sexuele vlak verstonden we elkaar ook niet, met het gevolg dat we als broer en zus naast elkaar leefden". Opnieuw begon ze te huilen. Onhan dig trachtte Geert haar te troostea HJj stond op, liep om de tafel heen en legde zijn hand op haar hoofd. „Kom Nel, huil niet zo, drink nog wat" De vrouw keek hem aan. Je bent Door ARIS SMIT een goeie jongen, Geert ik ben blij dat je hier bent, ik was altijd zo alleen". Zo had hij haar nog nooit gezien. Hij voelde hoe haar hand krampachtig zijn arm omknelde. Toen brak er iets in zijn binnenste. Een vreemd gevoel overheerste hem plotseling en hij zag de vrouw voor hem op dat moment heel anders dan voor- dien. Een weldadige warmte beving hem. Was dit nu liefde? Hiel hy van haar? En zij van hem? „Nel, fluisterde hij schor en hij slikte een paar keer om dat akelige brok uit zijn keel te krygea Nel, houd je van mij"? Ze knikte langzaam, ontroerd door dit plotselinge geluk,Ja Geert, al vanaf de eerste dag dat ik je zag Voorzichtig omarmde hij haar en kuste haar tranen weg „Waarom heb ik het toch niet eerder geweten" zei Geert telkens, haar blij en tevreden aanziend, „dat jij zo van mij hield? Waarom begreep ik dat toch niet eerder?" „Lieve jongen", antwoordde Nel zacht, „ik geloof dat het nodig voor je was om mij beter te leren kennen. Je moest kiezen tussen je vak zonder mij of het werk in het café met mij. Maar je hebt mij nu, weegt dat er zwaar genoeg tegenop?" (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5